םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

רבדמב

20 / 'ד - 1 / 'א רבדמב

תונרג השמ ר"ד םשר


לארשי ינבל םיטבשה יאישנו ןרהא ,השמ וכרעש דקפמה תא טורטורפב תראתמ ונלש השרפה
םתאצל תינשה הנשב ינשה שדוחל דחאב" שחרתה עוריאה ,השרפה תליחת יפ לע .רבדמב
'א) הלעמו הנש םירשע ינב םירבג 603550 - לארשי ינבמ ורפסנ דקפמב .(1 / 'א) "םירצממ
ךכל ףיסונ םא .(39 / 'ג) הלעמו שדוח ינבמ םיוול 22,000 דוע ףיסוהל שי הלאלו (46 /
רבדמב יכ ,ןימאנש הצור בותכהש ירה ,םישנה תאו םירשע ליגל תחתמש םילארשיה םירכזה תא
חילצה לארשי ץראל םירצמ ןיבש חיחצה רבדמהשו ,שפנ ןוילימ 3 - ל בורק לארשי ינב ונמ
תא רוקסנ םא יד ,תאזה העיבקבש דרוסבאה תא ןיבנש ידכ !ךכ לכ הרידא הייסולכוא לכלכל
דוע רצק ןמזב ופסונ םיקיתווה םיבשותה 600,000 לע רשאכ ,הנידמה לש תונושארה היתונש
ונניא לודגה הקלחש ץראב תאז לכו ,תילכלכ הסירק ףס לע התייה הנידמהו ,םילוע ןוילימכ
.תוצופתב לארשי ינב לש עויסו ץוח עויס שישכ ,תינרדומ הפוקתבו ,רבדמ

תורוד העברא ךות יכ ןימאנש שקבמ ,תאזה השרפה תא רביחש ינהוכה רפוסה ,תאז ףא תאז
דבל םירבג 600,000 -ל (5 / 'א תומש ,27 / ו"מ תישארב) בקעי ךרי יאצוי ,שפנ 70 וכפה
-כ ,רמולכ ,(21 / א"י ,32 / 'ב ,51 / 'א רבדמב ,26 / ח"ל ,37 / ב"י תומש) ףטמ
לכ טעמכש רחאל ,רבדמה תונש םותב יכ ןימאנש הפצמ ינהוכ רפוס ותואו !שפנ ןוילימ 3
םירבג 600,000 - כ םינומ לארשי ינב יכ אצמנ בוש ,דקפמ בוש ךרענשכ - דחכנ רבדמה רוד
דקפמב 603,550 תמועל 600,730 - קויד רתיל - 51 / ו"כ רבדמב) ףטו םישנמ דבל
רבתסי ,1 ,18 / 'א רבדמבב בותכה תא בטיה ארקנ םאו !םיאלפ יאלפ שממ .(ונקרפבש
ףאו ,םישדוח רפסמ ךרוא ,הלש םיללכושמה םילכב ,תינרדומה תעב רשא ,דקפמש ארוקל
ירה ,(8 / ד"כ 'ב לאומש) םוי םירשעו םישדוח העשת ךרא ךלמה דוד לש תיתימ יצח הפוקתב
רתכוי דקפמהש ידכ דחא םויב היה יד - םירצממ האיציל תינשה הנשב ,ונתשרפב רפוסמהמש
!החלצהב

קלח ןהו ,ןיטולחל רחש תורסח ןה תויארקמה הקיטסיטטסהו היגולונורכה ,בורלש רבתסמ
ןודנב הבחרה) ישונאה טקלטניאה לע תופכל שקבמ הז ינומא רפסש תנווכמה היצמרופניאסידב
.(1) "הבוחה ףכ - ך"נתה" ירפסב ןיינועמה ארוקה אצמי

דקפמב ךורכה ,ונלש ינהוכה רפוסה לש תינומאה םלועה תפקשה לש רחא ןפל רובענ תעכו
הברמ אוה ןכלו ,דואמ יתמיכס אוה םלועהש ןימאמ ינהוכה רפוסה :ונתשרפב ראותמש
,תאז םע דחי לבא ,ןחלופה םוקמלו ןחלופל םיכיישה םיטירפו םישנא לש "יאלמ תוריפס"ב
ינב לש םתריפס םצעב שי יכ ןימאהל ותוא תבייחמה ,תיביטימירפ תיגאמ הבישח לעב אוה
;"!יחוכ עיגמ ךכ ידכ דע" ,הנה :לאב תורגתה ךכב שי ,לוכיבכ ,"הוואג לש אטח" םדא
.ןשע תורמיתו שאו םדב םלומגכ "םיאג"ל בישמ אוהו ,ומשל לודג יאנק לאהש עודי ירהו
.הריהז אל תעד תוחיחזכ ויניעב תואריהל לולעש המ לע לאה תא "תוצפל" ךירצ ,ןכ לע רשא
םיהולאה תדובעל שדקומ הז ףסכו ,םידוקפה לע רבועה לכ לע לקשה תיצחמ אוה "יוציפה"
.(26-25 / ח"ל ,16-11 / 'ל תומש ואר)

םש - ד"כ 'ב לאומש רפסב אוצמל ןימאמה לוכי דקפמ תובקעב לאה םעזל "תישחומ" המגוד
.םעה תא רפס ןכ ירחא ותוא דוד בל ךיו" :דקפמה תא ךרעש ךכ לע טרחתה דודש רפוסמ
יתלכסנ יכ ךדבע ןווע תא אנ רבעה התעו ,יתישע רשא דואמ יתאטח :'ה לא דוד רמאיו
דודמ השירד הזוחה דג דיב חלושו ,חולסל ןכומ ונניא לאהש אלא .(11-10 'ספ ,םש) "דואמ
ינב לע אלא ,תישיא דוד לע לטומ ונניא ,ןבומכ ,שנועה .םישנוע השולש ןיב "רחבי"ש
לע ,ןבומכ ,רבודמ בוש .(15 'ספ) שיא 70,000 הב םיתמו ,םהילע הפיגמ ליפמ לאה :לארשי
קלח םה םידליהש ומכ ,ךלמה לש "ושוכר"מ קלח אוה םעה היפלש ,תיביטימירפ תינומא הבישח
ןטשל ריתהו "ותוסנל" הצר לאהשכ - בויא לש ורופיס ,המגודל ואר) באה לש "ושוכר"מ
דודש ,הזה "שוכרה" תא לאה ןיטקה ,ךכש רחאמו ;(!וידלי תא גורהל ול השרה - וב עוגפל
םש) דקפמבש "אטחה" ינפמ ךלמה תא ריהזה באוי ירה !שיא 70,000 - ב ,וב תואגתהל הצר
!שנוע ול עיגמ ןכל ,ויתורהזהל העש אל ךלמהו ,(3 'ספ

דוד - מיכלאנג'לו
1564-1475 ,יטורואנוב ול'גנאלכימ תאמ שיש לספ - דוד
הילטיא ,הצנריפ ,הימדקא'לד הירלג ןואיזומ
הצנריפ תוצוחב םינוש תומוקמב םיבצומ םיקתעה .ירוקמה לספה והז

לקשה תיצחמב לאה תא תוצרל טושפ ךכ לכ םא :תשקבתמה הלאשה תא לואשל בייחמ ןויגהה
,באוי ול ריכזה אל עודמ ,הכלהה תא חכש דוד םאו !?ךכ גהנ אל דוד םעט המ ,תלוגלוגל
לש םסיכמ אלא ,וסיכמ איצוהל ךירצ היה אל לקשה תיצחמ תא ירה ?ןהוכה קודצ וא
!םידקפתמה

/ 'ל תומשב בותכש המ לע גשומ תויהל היה לוכי אל דודל :תילכתב טושפ אוה ןיינעה
ובתכנ ,הרותה בור ומכ ,הלא םיבותכש טושפה םעטה ןמ ,ונתשרפבו 26-25 / ח"ל ,16-11
רפסמ םיקלח הארנכ ,ליכמה) "הרות רפס" םיאצומ והישאי ימיב !רחואמ רתוי םינש תואמ
ב"כ 'ב םיכלמ) הרותה לש המויק םצע לע וייחב הנושארל עמשש ימכ ביגמ והישאיו ,(םירבד
.דוד ימיב רמוחו לק ,והישאי ימיב ךכ םא .(11-8 /

בהוא דואמ אוה :ונתשרפ ןיינעב וריכזהל יוארש ןייפאמ דוע שי ונלש ינהוכה רפוסל
ןתוא לע ולש תינוטונומה הרזחה איה תטלוב המגוד .ארזל דע םיעובק םיחסונ לע רוזחל
;43-20 / 'א) טבש לכ לש דקפמה תא ראתמ אוהשכ ,(!) םעפ הרשע םיתש ןמצע םילימ
29 ,ךליאו 21 ,ךליאו 1 / 'ד ,39-14 / 'ב - ונלש השרפה ךשמהב תופסונ תואמגוד ואר
,הז רפוסל תומרוג ,ולש תוקרבופמה תוקיטסיטטסה ומכ ,םיחסונה לע תורזחה .(ךליאו
ןיינועמ היה אוהש יפכ ,תיתמכס הרוצב יונב תמאב אוה םלועה לוכיבכש תחנ ,הארנכ
תונכומ" תוינבתל ותוא סינכהלו ותוא תמכל ןתינ - םלועב עובק רדס שי :היהיש
."שארמ

תלוג תא ,םינהוכה ובש םירחבנבו ,יול טבש ,וטבשב האור אוה ,ןהוכ רפוסה תויהבש ןבומ
אבצ יאצוי םניא םג םה יכ ,לארשי ינב ךותב םידקפתמ םניא םייולה .לארשי םע לש תרתוכה
םירומא םהו ,תודעה ןכשמ תדובעל ומצע לאה ידי לע ודקפוה םה .(!יידמל רכומ בצמ)
/ 'ג ,33 / 'ב ,53-47 / 'א רבדמב) תמוי - רחא טבשמ ברקהו ,וילע ךכוסלו וביבס תונחל
וביבסו ןכשמה יוצמ הנחמה בלבשכ ,"לגד"ל ותוא ךיישמו טבש לכל םוקמ הצקמ אוה .(38
ינבב רבודמ אל וליאכ ,קיודמו יתמכס לוכה בוש - ויתוחפשמל יול טבש - רחבנה טבשה
.('ב קרפ) קחשמה חול לע הנבומ חרואב םתוא םיחינמש םילכב אלא ,םדא

לאה :ונלש ינהוכה רפוסה לש ותפקשה יפ לע האירבה לש "יתפומה רדסה" םת אל ךכב לבא
לבקל ילבמ הזכ בר השעמ השעי אוהש תעדה לע הלעי יכו ,םירצמ ירוכב לכ תא גרה ירה
ירוכב תא וליאו ,המהבב םחר רטפ לכ ול ובירקי לארשי ינב יכ שרוד לאה ,ןכבו ?"רכש"
,ןכ םא ,םירוכבה .(16 / ח"י רבדמב ,2 ,15 / ג"י תומש) תודפל םיבייח םה םהינב
"ץלאנ" ויטעבש ,לגעה אטח םהיניב) םיברה םהיאטח םושמש אלא ,'הל שדוק לש סוטטסב םה
ולכי אל ,(28-26 / ב"ל תומש - םהיחא תא וגרהי (!יול ינב) 'ה ינמאנ יכ שורדל השמ
תכאלמל הדילמ ודעונש ,םייולב םפילחהל ךירצ ןכלו ,השודקה תגרדב דימתהל תורוכבה
.(13 ,40 / 'ג רבדמב) שדוקה

ונרמא רבכ) תורוכבה ורפסנ ךכ רחא ,(39 / 'ג) 22,000 ואצמנו ,םייולה לכ ורפסנ ,ןכבו
273 ורתונ ,רמולכ .(43 / 'ג) 22,273 ואצמנו ,(!םידקפמו םירפסמ בהוא הזה רפוסהש
ןרהאל םתוא תתלו תלוגלוגל םילקש 5 תובגל רשאמ טושפ רתוי המ !ףילחמ יול אלל תורוכב
םירפסמה - "ןיקתה" ולולסמל רזח םלועה !לאל חבשה ?(48 ,51 / 'ג) וינבלו
תא גורהל ולש ץמאמה לע "יוציפ" לביק לאה :םולשב ומוקמ לא בש לוכהו ,"םינזואמ"
םיפילחמ ולביק תורוכבה ,לארשי תורוכב תא גורהל אלש תוריהז ךות ,םירצמה תורוכב
,ףסכב "וקילחהל" ןתינ ירה ,ןטק ןויווש-יא הזיא רתונ םאו ,"תנכוסמה" שדוקה תדובעל
.םלועמו זאמ לאה םשב רבדל םירמייתמה לש םכרדכ

תפחרמה הנכסבו ,תונושה תוחפשמה ינב םייולה תדובע לש טרופמ רואיתב תמייתסמ השרפה
םישודקה םילכה ראש תאו ןוראה תא םיאשונה הלא ,תהק ינב םייולה לש םשאר לע רקיעב
םינהוכה יכ דע ,ונלש השרפה יפ לע ,הלודג ךכ לכ איה םייוצמ םה הב ,הנכסה .רתויב
תמייתסמ השרפה ;'ד קרפ לכ) .םואשייו םייולה םהב ועגיי םרטב םילכה תא תוסכל םיבייח
תורומח תורהזא .('ד קרפ ףוס דע ךישממ אלא ,םש קספנ ונניא ןיינעה ךא ,20 'ספב
תוארהל ידכ ,ימעטל ,תאז לכו ,םשאר לעמ תפחרמה תוומה תנכס לע תהק ינבל קרפב תועיפומ
הזמ םיחוורומ ואצי לארשי ינב המכ דעו ,תנכוסמ םהלש הדובעה המכ דע לארשי ינבל
.שדוקמה דיקפתה תא (!ןבומכ ,יפסכ "יוציפ"ל הרומתב) םרובע םיאלממ םירחאש

דוד - ברניני
1680-1598 ,יקלטיא לספ ,ינינרב וצנרולנאיג תאמ שיש לספ ,דוד
אמור ,הזיגרוב הליו הירלג

'ה ןורא תא הלעמ דוד :דוד תודלותמ הדוזיפא דוע חרכהב תוריכזמ ולאה תורומחה תורהזאה
טעמכ ןוראה ,ךרדה עצמאב .השדח הלגע לע בכרומ אוהשכ ,םילשוריל העבגב בדניבא תיבמ
לע םיהולא לש ופא הרח .ותליפנ תא עונמל ידכ ,תיביטקניטסניא ודי תא חלוש הזעו ,טמשנ
תא איבהל ששוח דוד .(7-1 / 'ו 'ב לאומש) .םוקמב תוומל ותוא הכמ אוהו ,הזע לש והשעמ
םודא דבוע תא ךרבמ לאה .יתגה םודא דבוע תיב לצא ותוא ריאשמ אוהו ,םילשוריל ןוראה
,םילשוריל ותוא איבהל טילחמו ,ןוראל רשאב "היינש הבשחמ"ל דודל םרוג הזו ,יתגה
ןוראה תא איבמו םידעצ השיש לכ תונברוק בירקמ אוה םעפהש אלא ,"הנכסה" תורמל
ןהוכ ומכ ,דב דופא רוגח אוהשכ ,תונברוקה תא בירקמ ומצע דודשכ ,החמשב םילשוריל
.(28-8 ,םש)

ינא ךכב אל ךא ;סותימה ןיבו ירוטסיהה עוריאה ןיב הזה רופיסב לידבהל לקנש חינמ ינא
אוה :ונלש השרפב 'ד קרפב בותכש המ לע גשומ היה אל דודלש הדבועב אלא ,זכרתהל שקבמ
ופא רחיי אלש לאה תא תוצרל הצור אוהשכו ,ןאכ בותכל דוגינב ,הלגע לע ןוראה תא ביכרמ
,אוה רשאכ ,תאז לכ ,'ה ינפל רכרכמו זזפמו ריבכמל תונברוק בירקמ אוה ,תפסונ םעפ
תויהל םיכירצ ויה םיאשונהש ךכל רכז ןאכ ןיא .רבד לכל ןהוככ גהנתמ ,הדוהי טבשמ היהש
.האישנה ינפל ןוראה תא תוסכל םיכירצ ויה םינהוכה יכו ,תהק ינב

דקפוה םעטה המ תרחא .הרותב בותכ המ גשומ היה אל ורוד ינבלו דודלש ,בוש ?הנקסמה המו
יול היה אלש קר אלש ןכתייש ,יתגה םודא דבוע לצא ךכ רחאו ,העבגב בדניבא תיבב ןוראה
רענה לאומש בכש םדוק דחא רודש םעטה המו .לארשי ינבמ היה אל וליפא אלא ,ןהוכ וא
לודגה ןהוכל וליפא רוסא הרותה יפ לעש רבד ,(3 / 'ג 'א לאומש) ןוראה דיל םירפא טבשמ
.(ז"ט ארקיו)

דוד - דונטלו
1466-1386 ,יקלטיא לספ ,ולטנוד תאמ הזנורב לספ - דוד
הילטיא ,הצנריפ ,ולגרב ,ימואלה ןואיזומה

אצוי .דוד ירחא םינש תואמ ,טעמ טעמ ,תורוד ךשמב רבחתהל הלחה הרותה :טושפ אוה םעטה
ובלמ הדבש םיווצ השמו םיהולא יפב םש ,דוד ירחא םינש תואמב רחואמה ,ינהוכה רבחמהש
םשל ןרקשב קר אל ןאכ רבודמש אצוי ,תיטיזרפ הסנרפ ול חיטבהלו וטבש תא רידאהל ידכ
הלא םירורב רקש ירבדש אוה ארונ יכהו ;יטבש סרטניא ןעמל ןרקשב ,רקיעבו ,אלא ,םיימש
!םיבר ךכ לכ תורודל םייטסיאיתונומה םימעהו לארשי יניעב םישודק ושענ


:האבומ

.34-31 'ע ,1986 ,זומת-יקצמיטס תאצוה .הבוח ףכ - ך"נתה :השמ תונרג .1
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא