םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

חונ תשרפ

32 א"י - 9 'ו תישארב

תונרג השמ ר"ד םשרו ןייע


םחניו" :םדאה תא השע יכ לע לאה לש ותבזכא תרכזומ (8-6 / 'ו) ונתשרפל המדקהה יקוספב
ארב םדאהש הנעטה תא חיכוהל ךרוצ היה םא ."ובל לא בצעתיו ,ץראב םדאה תא השע יכ 'ה
רבד תושעל הסינ לאה :ךכל דעונ וליאכ ונינפלש הזה "םימתה" עטקה ירה ,ומלצב לאה תא
,הצורמ אל אוה השעמ רחאלו ,תושעל דמע אוהש השעמהמ ול אציי המ שארמ עדי אל אוה .המ
רמאמבש הז ,הלענה לאה לש ותומד תאז .תינרוחא לגלגה תא ריזחהל הצורו ,רעטצמ אוה
ראותמ הפ ירה !?תמאהו קדצה ךרדב וגיהנהלו ,ותובכרומב םיהדמה םלועה תא אורבל לוכי
ךכ רחא דיימו ,המ רבד הנוב היה בושייה ןמ םדא וליא - ןיטולחל "הרדש טוח רסח" לא
ונייה אל לאהמ !העד רסח לאימולש לאכ וילא םיסחייתמ ונייה ,ותוא סרוהו וב רזוח
,דועו תאז !דלונה תייאר רתוי תצקל םיפצמ ונייה ,תובזכאו תועתפהב לקתייש םיפצמ
:תעדה לע תולעהל רשפאש רתויב ירזכאהו "טושפה" אוה "ותבזכא" תובקעב לאה לש "ןורתפה"
ףוע דעו שמר דע ,המהב דע םדאמ ,המדאה ינפ לעמ יתארב רשא םדאה תא החמא" - הדמשה
םימוטאה תא אורבל ,תאז לכב ?יידמ רהמנ השעמ אל הז ."םיתישע יכ יתמחינ יכ ,םיימשה
תא ,הנובתה תאו טקניטסניאה תא ,םדה תא ,חומה תא ,יא-ןא-ידה תא ,םיקדה ויביכרמ לע
םג שי ירה !?םעז לש עגרב תאז לכ קוחמלו - החמשה תאו הבהאה תא ,החמשה תאו רעצה
תא ךנחל ,לשמל ,לאה תעדב הלע אל .םדאה לש "תוערה תובשחמה" לע רבגתהל תורחא םיכרד
?רתוי תובוט תובשחמ לעב ותוא תושעל ידכ חומב ימיכ ביכרמ הזיא תונשל וא ?םדאה

לאה תא ארב ,תאזה הללמואה הדועתה תא בתכש יביטימירפה םדאה ?תשקבתמה הנקסמה יהמו
!עשורמו רזכאו םוטא :ומלצבלובמה
1516-1459 ,ידנלוה רייצ ,שוב סומינוריה תאמ ןמש רויצ


אריו" :לאל תסחוימה "תירסומה" הדמעה אוה תגלפומ הדימב תאז השרפב ךרפומ הארנש המ
,(12 / 'ו) "ץראה לע וכרד תא רשב לכ תיחשה יכ ,התחשנ ,הנהו ,ץראה תא םיהולא
לע אבש ארונה ןוסאה לע באכ לש המינ םוש ןיא .(13 / 'פ) "סמח ץראה האלמ יכ" :ךשמהבו
הוושנ םא .(9 / 'ו) ויתורודב קידצ שיא היהש ,חונ דצמ אלו ,לאה דצמ אל ,םלועה
,תילילא הסריגב (חונ לש וליבקמ) םיתשפנתוא ימיב לובמה לע רפוסמ םש ,שמגלג תולילעל
תולילע) ומצע םיתשפנתוא השע ןכו ,תושונאה ןדבוא לע וננוקו וכב םילאה יכ הארנ
היגולותנא - םהה םיקוחרה םימיב ואר ;116 - 126 ,136 - 137 תורוש ,11 חול ,שמגלג
.(281-280 'ע ,1996 דבוע םע ,ןיילק בקעיו הרפש 'ש תכירעב ,םודקה חרזמה תרישמ

ןכל ,"םימת קידצ" אוה יכ ,'ה יניעב "ןח אצמ" חונ :רעתכ דח רופיסה לש "ירסומה" וקה
אלו .המדאה ינפ לעמ תיחמנ איה ןכ לע ,האטח תושונאה .הדחכהמ ותחפשמו ומצע ליצמ אוה
,7 ,13 / 'ו) םיימשה ףועו שמר המהב השביה ינפ לעש םייחה ילעב לכ אלא ,תושונאה קר
ךשמהב .םייח ילעב לש "תילילפה תוירחא"ב ריכמ ארקמה יכ ךעידוהל ,(23-22 / 'ז ;17
/ 'ט) היחהמ םג אלא ,םדאהמ קר אל - ךפשנש םד לע תוירחא שרוד לאהש בותכ ונלש השרפה
רתוי רבד ןיא ירהו .(28,29 / א"כ תומש) הליקסב - חגנש רוש "שנענ" רחא םוקמבו ,(5
לובמהו ,לאה שנוע ינפמ "תוניסח" שי םימבש םייחה ילעבל ,תאז תמועל !הזמ רחש רסח
התוחפ שירכ וא םימ בצ לש "תילילפה תוירחאה" המב ?עודמ תאז לכו .םהב עגופ ונניא
(!םינוילעה תומלועב םיכלהמ לעב תויהל רומאש) רופיסה רבחמל ?לוגרח וא האטל לש תאזמ
!םינורתפ

חונש ,לשמל ומכ ,םהלש "םזילאיר"ב םיפלאמ םיטרפ רפסמ דוע שי ונלש רופיסב
םיליג ואר ,29 / 'ט) 950 ליגב רטפנ אוהשו ,(6 'ז) לובמה תעב 600 ןב היה
- בטומ) ולש הביתל סינכה חונש וא ;(32-10 'י - השרפה ךשמהב םג םיגלפומ
30 - ובחור המא 50 ,ךרוא המא 300 הידממש ,(!לאה וצב הביתל םמצעב ועיגה
!המדאה ינפ לעש םייחה ילעב לכ תא (1 3/ 'ז - 15 / 'ו) הבוג המא
חונ תבית
1520-1483 ,הילטיא ירייצ ילודגמ ,לאפר וטנס תאמ
אמור ,ןקיתאווה ,יקיפיטנופ ןומרא ,וקסרפ


הנעטה .ובזכ - סותימה בטימו ,סותימב רבודמ ירה ?תאזה תונקדקדה עודמ :ןעטיו ימ אובי
גצומ אוה - ארוקה ינפב ונינפלש רופיסה גצומ ךכ אלש אלא ,הדוסי קדצב תאזה
ןיאש ול רמאי רשיה לכשה וליפאו ,היחקל תא עימטהל ךירצ ןימאמהש ,"תיהולא הירוטסיה"כ
הארונה הלקתה תעבונ ןאכמ .הילע רערעל ןיאש תמאכ םלבקל וילע תאז לכב - רחש םירבדל
.התומלגתהב תמאה לעכ תורומג תותודב לע עיבצהל םילגרתמ םישנא :תיתדה הנומאה לש

לובמה רופיס לא ארקמב לובמה רופיס תא תוושהל םיטונ ארקמה לש םייטסינומרהה םירקבמה
.ילילאה רופיסה ינפ לע יארקמה רופיסה "תונוילע" לע שגדהשכ ,שמגלג תולילעב ץבושמה
לוצינהו םילאה וב ,ילילאה רופיסל ןורתי שי ירסומה םעטה ןמ תוחפל יכ ליעל יתיארה
ןיטולחל רדענש רבד ,ישונאה ןימה תדחכה לע םיכוב (חונ לש וליבקמ אוה - םיתשפנתוא)
לובמה רחאל םילאה "תוגהנתה"ב םיאצומ רופיסה תונוילעל "תחצינ" המגוד .יארקמה רופיסב
לעב לע ולהקנ םיבובז ומכ םילאה / ,בוטה חוחינה תא וחירה םילאה" - שמגלג תולילעב
םילאה תאוושה .(282 'ע ל"נה רפסב ואר ;161-160 תורוש שמגלג תולילע) ."ןברוקה
!איה אלו ,תיטסיאיתונומה הבישחה תמועל תילילאה הבישחה תא ,לוכיבכ ,הכימנמ םיבובזל
תא 'ה חריו" :חוחינה חירמ "הנהנ" תיטסיאיתונומה הנומאה יפ לע לאה םג ,לוכ םדוק
בל רצי יכ ,םדאה רובעב המדאה תא דוע ללקל ףיסוא אל :ובל לא 'ה רמאיו ,חוחינה חיר
תושונאה תדמשה לע רוזחל אל לאה תא ענכשמש המ ,ןכבו .(21 / 'ח) "…וירוענמ ער םדאה
,חוחינה חיר תא חירהש רחאל !?ןורתיה הזו - ןברוקה לש ךורחה רשבה חיר אוה דיתעב
יכ - הנוקית םשל תושונאה תא דימשהל םעט ןיאש הנקסמל עיגהו ,לאל "הראה" םואתפ התייה
ןברוחל םרגש ינפל תאז רעשל לאה לוכי אל םולכ !רבשנה סרחכ לשמ !ןוקית הל ןיא
טיבמ אוה :םורמ ילא לצא "רסומ"ו ןויגה אוצמל תורמוי ויה אל ילילאה רפסמל !?ארונה
הנקסמל עיגה ןכלו ,ולרוג ןיבו םדאה תוגהנתה ןיב רשק לכ ןיאש האורו ,םלועה לע
יתלב תומחג ךותמ תאז םישוע םהש ירה ,ותוא םיגיהנמ םהו ,םלועב םילא שי םא - תשקבתמה
!ךורחה רשבה חיר לא םיקבדנש םיבובזמ רשאמ רתוי םהמ תופצל המ ןיא !ןיטולחל תונבומ
.התוער לע ןורתי שי םייתשה ןמ הבישח וזיאל - טופשיו ארוקה ארקילובמה
1875-1801 ינורב רודואיפ תאמ ןמש רויצ
,היסורב רייצו יח ,הילטיא דילי לספו רייצ
היסור ,גרובסרטפ ןס ,יסורה ןואיזומה


עבש לע ווטצה חונ ינב יכ (ה"נ ןירדהנס) ל"זח וקיסה 'ט קרפב 7-1 םיקוספמ
שי - ןמייקמה חונ ןב לכ ,ם"במרה יפ לעש ,("חונ ינב לש תווצמ עבש") תווצמ
ידכ ןוימד הברה ךירצ ךא ,(11-10 / 'ח םיכלמ תוכלה) אבה םלועל קלח ול
םירסמ הלא םיקוספב םיאצומ ונא ,תאז תמועל .ןאכ ונלש םיבותכב ןאצומל
:לובמה תובקעב תושונאה לא רדשמ ארקמהש "םישדח"

תשרפב הכרבל המודב ,(1 ,7 'ספ) "וברו ורפ" תכרבב ויאצאצו חונ תא ךרבמ לאה (א)
הללקל תבשחנ הדובעה וליאו ,הלודג הכרבל ארקמב תבשחנ םינב יוביר .(28 / 'א) תישארב
יארקמה וקה םע רשייתהל דואמ דע ול השקי ונימי ןב רואנ שיא .(19-17 / 'ג תישארב)
םדאל בשחנ ,ותדובעמ קופיס קיפמש םדא וליאו ,ללמואל לטבומ םדא בשחנ בורה לע .הזה
המדאה לש תלוכיה יא םושמ אלו ,תולשחנ לש קהבומ ןממס אוה םידלי יוביר וליאו ;רשואמ
תוירחא ,וידלי יפלכ ינרדומה הרוהה שחש תוירחאה םושמ אלא ,םיאצאצה לכ תא ןוזל
לש ועבטש שוחב עדוי ינרדומה םדאה ,דועו תאז .דלונש דלי לכ םע םיאלפ תמצמטצמ חרכהבש
ךרדב - ביואו רז ,םעה וא טבשה ותוא ןב ,חא - ותלוז תא קוחדל אוה ,םלועל אבה דלי לכ
.הזה רדסה יפ לע ,ללכ

,רשב לוכאל התעמ תישרומ ,(30-29 / 'א תישארב) תינוחמצ הכ דע התייהש ,תושונאה (ב)
"שפנה אוה םדה יכ" תיארקמה הנומאה םושמ תאזו ,(4-3 'ט) םדה תא לוכאל הילע רסאנ ךא
:ילאיר סיסב םוש ןיא תאזה הנומאלש ןבומ .(11 / ז"י ארקיו םג וארו ,23 ב"י םירבד)
אל - רחא םוקמ םושב אלו ,חומב אוה שפנה "םוקמ" ךא ,תוומל איבהל הלולע םד תכיפש
.םדב אלש יאדוובו ,תוילכב אלו ,בלב

ךופשל (ליעל ואר ,םייחה ילעב לש "תילילפה תוירחאה" לע) היחה לעו םדאה לע רסאנ (ג)
ידיב תוומ וניד - הזה וצה לע רבועה .(7-5) הגירהו חצר ןידב םירסאנ ,רמולכ ,םדאה םד
,ונימיב .(6) "םדאה תא השע םיהולא םלצב יכ ,ךפשיי ומד םדאב ,םדאה םד ךפוש" :םדא
הנידמהש םושמ ,לילכ ותוא ולטיב תונקותמ תוצראו ,תוומ שנועל הזע תודגנתה שי ,עודיכ
תינבומ הרוצב דועו ,העווזה השעמ ותוא תא ללועלו ,חצורה לש ותמרל תדרל הצור הנניא
תיאשר הנניא םג ןכ לעו ,חצורל םייחה תא הקינעה איה אלש תעדוי הנידמה .תנגרואמו
,"הדימע" רסח אוה ,"םדאה תא השע םיהולא םלצב יכ" ,יארקמה קומינה .ונממ םתוא לוטיל
תא שינעמל םג ךכ ,םדאב עובטה םיהולאה םלצ םשב םייח לוטיל חצורל היה רוסאש םשכ ירהש
םלצב ארבנ (דרי וילא לפשה תורמל) אוה םגש םושמ ,וייח תא תחקל ול רוסא חצורה
םיפאונו םיבנגו םיחצור םהיניב ויהיש ,םדאה תא םיהולא ארב ,לוכיבכ ,ךכ .םיהולא
."םיהולא םלצ" והז - םיאמרו

:םיאשונ ינש דועב זכרתנ 'ט קרפ ךשמהב

תלמוסמ איהו ,ץראה לע לובמ דוע אובי תעבוק היחהו םדאה ןיבו םיהולא ןיב תירבה (א)
תריבשמ תמגרנש ,תיטפואה העפותלש הדוי ןימאמ שיא םגש חינמ ינא .(19-8) ןנעב תשקב
לכ ירחא .תיעבט-לע תועמשמ םוש ,תויהל הלוכי אלו ,ןיא ,םימה תופיטב שמשה ינרק
םיבושיי המדאה ינפ לעמ קחומהו ,םינוסנומה תפוקתב היסא םורד תא דקופש ארונ ןופטיש
רבתסמ .ץראה לע לובמ איבהלו בושל אל לאל "ריכזהל" הרומאה ,ןנעב תשקה העיפומ ,םימלש
אוה :האלמ המשגהב ונלש בותכב ראותמ לאה .וקלחב קר "רזוע" לאה השעש "תחפטמב רשקה"ש
שקבמ אוה רשא תא ונמויב םשורה קוסע שיאל המודב ,תירבה תא ול ריכזתש ןנעב תשקל קוקז
.חוכשל אלחונ לש ונורכש
1516-1426 ,היצנו ,יקלטיא רייצ ,ינילב ינבוי'ג תאמ דב לע ןמש רויצ
תפרצ ,ןוסנזב ,הפי תונמאל ןואיזומה


.(22) ולהוא ךותב רוכיש לגלגתמ הזשכ ,ויבא תוורע תא האור ,חונ לש ונב ,םח (ב)
לש "ואטח"ב םיגילפמ םינשרפה ךא ,תיארקא הדיעמ התייה וזש ,בותכה יפ לע ,אוה םשורה
.ויבא "אטח" לע ,ןענכ ,םח לש ונב ,ודכנ תא ללקמ ,וניימ חכפתמה חונ ,םוקמ לכמ .םח
ללקמ ריבס הרוה הזיא ?ללקל ןוכנל אצומ "קידצה" חונ םעט המ ,תלאשנה הנושארה הלאשה
תא ללקל םעטה המ ,ללקל רבכ םאו ,הלקתה תביס היה ומצע אוה ירה ,דועו תאז ?וידלי תא
קלח היה וליאכ אצאצה לא סחייתמ יארקמה "קדצה" ,ןכבו ?עוריאל דע ללכ היה אלש ,ודכנ
,7 ד"ל ,6-5 / 'כ תומש) םינב לע תובא ןווע דקופש ימכ ןייפואמ לאה .הרוהה תוישיאמ
םיאטוח ילע ינב :הזה "קדוצה" וקה תא "תירוטסיה" םייקמ אוהו ,(10-9 / 'ה םירבד
ונבו ,אטוח םעברי ,תמ ףואינהמ דלונה ונבו ,ףאונ דוד ,םיקול םהיאצאצו ,םיהולאל
ואר) ונב ימיב אובת הערה ,הבושתב רזחש תויה לבא ,אטוח באחא ,דמשומ וערזו תמ הלוחה
ירהו .(101-99 'ע ,1986 זומת-יקצמיטס ,הבוחה ףכ - ך"נתה ירפסב םוקמ יארמו טוריפ
אוה םא ,לאה תווצמ םויקו םיבוטה וישעמ ול ורזעי אל :דוכלמב אצמנ םימתה ןימאמה
ןענכ יממע :העפות ריבסהל שקבמ ונלש בותכהש רורב !ויבא יאטח לע שנוע לבקל "בייח"
ירהו ,"הביס" אוצמל ךירצ - םידבע תויהל םיכפוה םקלחו ,םידמשומ םקלח ,םצראמ םישרוגמ
םילימ לש ןתלוכיב תיגאמה הנומאה תעבומ םג ןאכ !קידצה חונ לש ותללק :םכינפל איה
.ילנויצרה םדאה לצא ףקות לכ הל ןיאש הנומא ,ובירחהלו םלוע םייקל (הכרב וא הללק)ןענכ ונב תא ללקמ חונ
1883-1830 ,יתפרצ רייצ ,הרוד בטסוג תאמ תשוחנ טירחת


יכ הארנ אל ,וינפ לע :(9-1 / א"י) לבב לדגמ רופיס תא ריכזא ונלש השרפב ןוידה םויסל
ריע ונל הנבנ" :"תינוחמצ" יד הינפ לע תיארנ םתינכת .לאב דורמל ונווכתה םדאה ינב
יפ לע תוארל השק .(4) "ץראה לכ ינפ לע ץופנ ןפ ,םש ונל השענו ,םיימשב ושארו ,לדגמו
וצר ,םידחואמ ראשיהל ושקיב ,הפש התואב ורבידש םישנא - דרמל זמר וליפא בותכה טשפ
יפל ,ךכ אל .תורוד רחאל קחמיי אל םמשש וצרו ,קוחרמ ותוארל ןתינש הנבמ םהל היהיש
אל התעו ,תושעל םליחה הזו ,םלוכל תחא הפשו דחא םע ןה ,'ה רמאיו" :לאה רבס ,רופיסה
"אטח"ב רבודמ אלש רורב ךא ,לאה ששח הממ רורב אל .(6) "תושעל ומזי רשא לכ םהמ רצביי
ומכ ,דואמ םיימשג םיווקב ריוצ בוש רשא ,לאה לש "יביטקייבוס" ששחב אלא ,יביטקייבוא
ונממ דחאכ היה םדאה ןה ,םיהולא 'ה רמאיו" :תיסאלק המגוד ואר) םירחא םיבר תומוקמב
.(22 / 'ג - "םלועל יחו לכאו ,םייחה ץעמ םג חקלו ודי חלשי ןפ התעו ,ערו בוט תעדל

לכ תפש תא 'ה ללב םש יכ" ,לבב םשב ,לדגמ תונבל םדאה ינב וסינ םש ,ריעל ארוק לאה
םא ,תופשו םימע הברה ךכ לכ םלועב שי עודמ :העפות רבסה שי ןאכ םגש רורב .(9) "ץראה
םירחאה תומוקמה בורלו ,ןאכ יגולומיטאה רבסהלש אלא ?הווחו םדא לש םיאצאצ ונלוכ
תואמגוד .תופש תלילבל רשק הל ןיאו ,םיימשה רעש - העמשמ תידכאב לבב :רחש ןיא ,ארקמב
ארקיי תאזל" :תודחא תואמגוד ירה .םירחא תומש ישרדמב אצמנ היוגש היגולומיטא לש תובר
אב שיא וליאו ,ש"נא שרושמ אב השיא ירהו - ( 20 / 'ב) "תאז החקול שיאמ יכ ,השיא
'ה) "...ונידי ןובציעמו ונשעממ ונמחני הז ,רומאל ,חונ ומש תא ארקיו" וא ;ש"וא שרושמ
ומש תא ארקתו" וא ;מ"חנ שרושמ ונמחני וליאו ,ח"ונ שרושמ אוה חונ ירהו - (29 /
וליאו ,ל"אש שרושמ אב לואש ירהו ,(20 / 'א ,'א לאומש) "ויתליאש 'המ יכ ,לאומש
.לא-םש - לאו (אשונה תסחיב) םש :םילימ יתשמ יונב לאומשלבב לדגמ
1589-1525 ,ידנלוה רייצ ,הבלק ןו קירדנה תאמ תשוחנ לע ןמש רויצ
דנלוה ,ולרטוא ,רלימ לרק יתכלממה ןואיזומה


ךומנ ךכ לכ לטיהב םישגמה רויצה לא תפרטצמ םיבותכה ירבחמ לש תאזה תינושלה תורובה
ינפב איבהל םיבתוכה לש הרמויה תכחוגמ המכ דע הארמ דחיב לוכהו ,לאה לש יביטימירפו
."םייח םיהולא ירבד" ארוקה
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא