םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

ךליו – םיבצינ תושרפ

30 א"ל 9 – ט"כ םירבד

תונרג השמ ר"ד םשרו ןייע
ןורוד - ףדה תא ךרע


.םיקרפ השולשמ תוחפ שי דחי ןהיתשבו ,דואמ תורצק ןה ךליוו םיבצינ תושרפה
קרפ) וניזאה תרישל (ח"כ קרפ) הללקהו הכרבה קרפמ רבעמו רשק ןיעמ - ןנכות
.(ב"ל

:םיטביה רפסמ ב ולא תושרפב זכרתנ

,עבטה ךרדב .לאה ןיבו לארשי ןיבש תירבה רוכזיאב הליחתמ םיבצינ תשרפ
.תירבה ילעב ינש ןיב ןויווש ,תויהל רומא אלו ,ןיא ירה יכ ,ןיע תיארמל תירב יהוז
ןודא ןיב תותירבל המודה והשמ ,ןוצרמ תירב לש הווסמב שממ הייפכב רבודמ ןאכ
,לאסאווה לע תולח תובוחה בורשכ ,םיללכה תא עבוק ןודאה :םדק ימיב לאסאוול
"ףיעס" לכ ירחא ןמא רמול אלא ,הרירב הרתונ אל ןורחאה הזל .וילע תופכנו
הברה ,ןבומכ ,אוה (לארשי םע) לאסאווהו (לאה) ןודאה ןיב רעפה ,ונדידל .תירבב
,תירבה םויק תא הפוכ לאהש רבתסמ .איהש תירוטסיה תירב לכב רשאמ לודג רתוי
לארשי לש וערז םע תירב תרוכ אוה אלא ,אבה רודה לעו םמצע םיתרוכה לע קר אל
תורודה לע הייפכה ירה ,תנגוה יתלב התייה ןושארה רודה לע הייפכה םא .חצנל
תאו תאזה תירבה תא תרוכ יכונא םכדבל םכתא אלו" :שממ הליהבמ איה םיאבה
ונניא רשא תאו ,וניהולא 'ה ינפל םויה דמוע ונמע הפ ונשי רשא תא יכ .תאזה הלאה
.(14-13 ט"כ) "םויה ונמע

אל ,ונתשרפב בותכה יפ לע ,הליבומ לאסאווה דצמ תירבה ןמ תוקלתסה ,דועו תאז
ותיילגהל אלא – ותשינעל קר אלו ,ןודאה דצמ תובייחתהה תקספהל קר
הצברו ,אוהה שיאב ותאנקו 'ה ףא ןשעי זא יכ ,ול חולס 'ה הבאי אל" :ותדמשהלו
'ה ולידבהו .םיימשה תחתמ ומש תא 'ה החמו ,הזה רפסב הבותכה הלאה לכ וב
תירפג .הב 'ה הליח רשא היאולחת תאו (איהה) אוהה ץראה תוכמ תא וארו ...הערל
(םיובצו) םייבצו המדא הרומעו םודס תכפהמכ ...ערזית אל ,הצרא לכ הפירש חלמו
תרכ רשא םתובא יהולא 'ה תירב תא ובזע רשא לע ...ותמחבו ופאב 'ה ךפה רשא
ףצקבו המיחבו ףאב םתמדא לעמ 'ה םשתיו ...םירצמ ץראמ םתוא ואיצוהב םמע
.(27-19) "...תרחא ץרא לא םכילשיו ,לודג

לבב תולגןויצ תא ונרכזב וניכב םג ונבשי םש לבב תורהנ לע :לבב תולג
רקאה רותרא ילגנאה רייצה תאמ רויצ


:בשוח אוה רשא תא תונכב בתוכ היה לאה םשב רבדמש ימ וליא היה ןוגה רתוי
תאזה הייפכה רויצ .םלבקל אלא הרירב ול ןיאו ,ןחלופו הנומא םעה לע הפוכ לאה
.םייניעב לוח תיירז שממ אוה ,םירחא םיבר תומוקמבו ןאכ ,תירבכ

,וניהולא 'הל תורתסנה" :םישוריפ הברהל הכזש קוספב םייתסמ ט"כ קרפ
קוספה םא .(28) "תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ,םלוע דע ונינבלו ונל תולגנהו
תנווכש ירה ,(תירבה יריפמ לע םילחה םישנועה רואית) םדוק בתכנש המב רושק
.(ז"ט 'א לאומש) "בבלל הארי 'הו ,םייניעל הארי םדאה יכ" ,םתסה ןמ איה קוספה
"וניהולא 'הל תורתסנה" יכ ,רתסב תירבב דוגבל והשימ תעד לע הלעי לא ,רמולכ
יכ - יולגב תאז תושעל תעדה לע הלעי אל יאדוובו ;ויתורתסנ לכ תא עדיי לאה –
הנומאה ילבכב חצנל לובכ התא לארשי םעל ןבכ ."םלוע דע ונינבלו ונל תולגנה"
(10 ז"י הימרי ואר) ול םימודה םירחאו ,הז קוספ .דע ימלועל ךיתובא לע התפכנש
תולגנה") תדה תודסומל תסרדנ הפוקסא ותוא תושועו תבצבכ ןימאמה תא םיזחוא
.הזמ – ולצא ומנפוהש םשאה תושגרלו ,הזמ – ("ונל

ןמז תא ךירעהל ידכ וירקוחו ארקמה ינשרפ וקקזנ ויד לש תותסק הברהל
דעו הזוניפש ךרד ,ארזע-ןבאהמ םינשרפ וטבלתה םנמא ךכ .םירבד רפס לש ורוביח
ייניעב םיענכשמ יכה םיקומינה .םהיכישממו ןמפיוקו לגסל דעו ןזואהלוו הטו-הד
עמתשמה ןיבו םירבד רפסב בותכה ןיב רשק האורה (1805) הטו-הד לש ויקומינ םה
רפסב םינוש םייוטיב .(ג"כ – ב"כ 'ב םיכלמ) והישאי ימיב אצמנש רפסב בותכה לע
8 'ג ,1, 5 'א – השמ אצמנ וב ,ןדריה לש יחרזמה דצל "ןדריה רבע" יוניכה) םירבד
'ב ,9 'א – םכותב אלו ,תוערואמה ירחא רמאיהל לוכיה "איהה תעב" יוטיבה ;דועו
לארשיב איבנ דוע םק אלו" ;דועו 3 ט"כ ,14 'ג - "הזה םויה דע" ;דועו ,16, 18
.םירבד רפס תא בתכ השמש תורשפאה תא ןיטולחל םיללוש (10 ד"ל – "...השמכ
הדבוע .והישאי ימיב ,הטו-הד לש ותעצהכ ,ףשחנ רפסה רקיעש אוה ריבס יוכיס
.(11 ב"כ 'ב םיכלמ ואר) םדוק רפסה תא וריכה אל וירשו והישאיש איה

הברה ורבחתנ יאדוובש םיבר םיקוספ םירבדב שי תמאב יכ ,"רפסה רקיע" יתנייצ
רחאל דציכ ראותמ םש ,14-1 'ל תא ,יתעדל ,לולכל שי תאז הירוגטקב .רחואמ רתוי
:ויתויולג לכמ ותוא ריזחיו ,ומע תובש תא בישי םוחרה לאה ,הבושתב רוזחי םעהש
'ה ךציפה רשא םימעה לכמ ךצביקו בשו ,ךמחירו ךתובש תא ךיהולא 'ה בשו"
םשמו ,ךיהולא 'ה ךצבקי םשמ ,םיימשה הצקב ךחדינ היהי םא .המש ךיהולא
תולג לע ול עדונש ירה ,וינפל טעמ וא ,והישאי ימיב יח רבחמה םא .(4-3) "ךחקיי
.רושאל לארשי

רסאלפ תלגת תולג 29 – ו"ט 'ב םיכלמ ואר) ירושא "טנטפ" התיה ןיסולכוא תיילגה
ךכ רחא ץמואש ,(ס"הפל 721 – ןוגרס תולג 11 – ח"י ,6 ז"י 'ב םיכלמ ;ס"הפל 732 –
יפוס היה הזה (!יהולאה אל) יצראה שנועה ךא .םירחא םיימטופוסמ םימע ידי לע
עדונ אל םג םלועמו ,ץראל ורזח אל םלועמ רושאל ולגוה רשא לארשי ינב .טלחומו
םימעב ועמטנ םקלחו ,תושק תוביסנב ופסנ םקלחש חינהל ריבס .םלרוגב הלע המ
ןה הלא םימעל תיתד הימונוטוא תקנעהו ,םתדלומל םימע תרזחה .ולגוה םכותלש
םהיניב ,םינוש םימע ריזחמו לבב תא עירכמ (529-557) שרוכ ךלמה :יסרפ "טנטפ"
והשעממ םעה תובהלתהל "יאובנ" יוטיב .('א ארזע ואר) םתדלומל ,םידוהיה תא
.(ה"נ – 'מ והיעשי) ינשה והיעשי םשב תונכל גוהנש המב אצמנ שרוכ לש ןפודה אצוי

שרוכ לש וימיב ןויצ תבישלבב ךלמ שרוכ לש ותכרבב ןויצ תביש רחאל ינשה שדקמה תיב תיינב
1883-1830 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ טירחת


היה לוכי ,ןויצ תביש לע רבדמה ,םירבד רפסב הז עטקש ריבס יל הארנ אל ,ןכ לע
ךכב בר ןויגה שיש םגה ,רמולכ .שרוכ לש וימיב ןויצ תביש לש הימי ינפל רבחתהל
ירה ,םירבד רפס רקיע רוביח תא והישאי ךלמה לש וימי ןב רבחמל םיסחיימש
ןימאמש ימ קר .תרחואמ רתוי הברה הפוקתב ובתכנ יאדווב 1 – 14 'ל ומכ םיעטקש
ןימאהל לוכי ,ודיתעו םלוע לש ונושבכ ול עדונ תאז ךרדבו ,לאה לא רשק םדאל שיש
.ומצע השמל תאזה "האובנה" תא םיסחיימה וללה םיבותכה ירבחמל

בוטהו םייחה ןיב "הרירב" לארשי ינבל תעצומ (20-15) 'ל קרפב ןורחאה עטקב
ומצע לאה יכ ןיוצמו ,םייחב רוחבל לארשי ינבל עצומ ךשמהבו .ערהו תוומה ןיבו
.ןימאמה לש "וייח" אוה

,לאה תווצמ לכב ןימאמה קבדי וליפא ,ערהמו תוומהמ ענמיהל ךרד לכ ןיאש רחאמ
.(19, 20 'ספל ונרופס האר) תוומה ירחאש םייחל םיזמרמכ הלאה םיקוספה ושרופ
שפנה תוראשיה לש תרחא ךרד לכב אלו ,אבה םלועב ריכמ ונניא ובתככ ארקמה
תויוברתה לכ לע ונל עודיה לכל סחיב בושח ינומא גשיה יאדווב הזו ,תוומה ירחא
הבחרהב ןודנ אשונה) תילארשיה תינומאה תוברתה החתפתה ןכותב ,תומודקה
.(145-89 'ע ,1996 תונורחא תועידי ,םולשבאו סופידא ירפסב

,עשוהיל השממ תוגיהנמה טיברש תרבעה תא ראתמ (ךליו תשרפ) א"ל קרפ
ץראבש םיילילאה םיטבשה תדמשה הרקיעש ,ץראה שוביכ תא ךישמהל רומאה
לע לחנתה ,םיירוטסיהה וישרוש לא עיגהל ןתינש ,םע לכ ,עודיכ .(3 – 5 א"ל) ןענכ
ןיב לדבהה .תימוקמה הייסולכואה תדמשהו םד ילחנ ,ילטורב לושינ ירחא ותמדא
םירחא םיקרפבו ונלש קרפב בותכש יפכ ,לארשי םע תורוק ןיבו םימעה תורוק
"הבוח" וליפאו ,יהולא "רשכה" שי לארשי ינבלש ךכב אוה עשוהי רפסבו הרותב
.הזה "יהולאה" וצה תא "תירסומ" ריבסהל דואמ דע השק .ןכ תושעל תיהולא
.רסומה וצ לע "רבוג" לאה וצש תודוהל אלא הרירב ןיא הנומאבו תמאב ןימאמל
"תישונא" תוגהנתהו רסומ תושונאה תא דמיל ך"נתה רפסש הנעטה םוקמ לכמ
.ונקרפב הלא ןוגכ םיקוספ לומ לא תצפנתמ

עשוהיעשוהי
1925-1874 ,ןאיליל השמ םירפא ינלופ-ידוהיה רייצה תאמ רויצ


ארקית ,םעה להקוי הטימשה תנשב יכ השמ לש וצ םיאצומ ונא 12-9 םיקוספב
ונל עודי ,ארקמבש תוירוטסיהה תודועתה ךותמ .לארשי ינב ינזואב "תאזה הרותה"
ימיב .הימחנו ארזע ימי דע השעמל הכלה הרק אל הזכ השעמ יכ הבר יד תואדווב
ועמשש הממ שגרנו שערנ אוהו ,ךלמה ינפב הרותה תא וארק ,ליעל רומאכ ,והישאי
לק – ךכ ךלמה םאו ;ןכל םדוק םירבדה תא עמש אל םלועמש רורב ןאכמ ,וינזוא
תישימחה האמה עצמאב) םעה ינפב הרותה תא ארוק ארזעשכ .ץראה םע רמוחו
דע םניבהב םבל לא םיבצעתמ םהו ,רומג שודיחכ םהיניעב הארנ בוש רבדה ,(ס"הפל
עמתשמה ןיב רעפה .('ח ארזע) םהל םיעודי ויה אל הרותה לש םיווצה המכ
לע בוש עיבצמ ונלש םיקוספהמ עמשמה ןיבו ארקמבש תוירוטסיהה תודועתהמ
.הלא םיקוספ לש םרוחיא

לש ביטומה ומצע לע רזוח (30-14 'ספ) וניזאה תרישל השמ לש המדקהה ירבדב
,16) "...רכנ יהולא ירחא הנזו הזה םעה םקו ,ךיתובא םע בכוש ךנה" :דיתעה תעידי
םירומא ואיבנו לאה :אצומ ןיאל ליבומה ינומא "ןויגיה" ונינפל .(27, 29 םג ואר
ןורקיע תרתוס שממ תאז העידי לבא ;השמ תומ ירחא םעה גהני ךיא שארמ תעדל
הזיא – שארמ עודי לוכה םא .ערל בוטה ןיב רוחבל ישפוח םדאהש אוהו ,רחא יתד
ירה שקבמ ןימאמה ?הנומאה דוסי תויהל הרומאה תישפוחה הריחבל רתונ יוכיס
,"ער" היהי אוהש שארמ עדוי לאה םא לבא ,לאה דסחב תוכזל ידכ "בוט"ב רוחבל
?תולדתשהב םעט המ

קר שי .רחא ינומא ךבס םושל ןורתפ ןיאש ומכ ,ןורתפ ןיא תאזה הריתסל
הנומש" – ב) ם"במרה לש איה המכח יכה תוקמחתההו ,הבושתמ תויוקמחתה
ןתינ אלש יפכו ,"ותודחא"מ קלח איה לאה לש "ותעידי"ש ןעוט אוה .("םיקרפ
ךכ לע םינומא ונא ."עדוי" לאה ךיא תעדל ןתינ אל ןכ ,לאה לש ותוהמ תא ףיקהל
.הריחבה תוכז תקנעומ ןימאמל ןכ יפ לע ףאו ,עדוי לאהש

ןיאש םירבדב ןימאהל םיווצמ ונאו ,הריתסה תא רותפל ךיא תעדל רשפא יא ,ןכבו
.רחש םהל
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא