תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ



- "רסומ" ה תמיא
יערד טפשמב ןידה קספ ךותמ

!התימ וניד - (הייריעב רוניצ תחנה יניינעב םג) רסומ

.יערד טפשמב ןידה קספ ךותמ הלימב הלימ טטוצמ ןלהלש טסקטה
:ןימאהל ידכ אורקל ךירצ
,לארשי תנידמב ןוטלשל ידרחה רוביצה יגיהנמ בור לש םתשיג יהוז
."םיבכוכ ידבוע םייוג" לש ןוטלש

,הקיטילופופב םייניע לגלגמ רלכייא תא םיאור םתאשכ האבה םעפב
ףסוי דודו ירזינבו הידבועו הסיווסו יערדו ישי ילא תא םיאור םתאשכ
,םהיפלכ םינוליחה תאניש לעו חופיקה לע םיננולתמ
!"רסייומ" ןיד תא ורכז

:טושפ ארונ הז
.הכלה תנידמ םיצור הלאה ה'רבחה
,הנידמה יבאשממ רשפאש המ תא לצנל אוה תושעל רתונש המ ?עגרכ רשפאתמ אל הז
.(ידרחה רוביצל ליעוהל םייושעש םירקממ ץוח) קוחה ןוטלש םע הלועפ ףתשל אל ןבומכו
"!רתומ ומד - רסייומ" :שנועה תא חוכשל רוסא

:ןידה קספ ךותמ טסקטה והז

,םידע ןיבל םניבו םמצע ןיבל םניב םימשאנה ןיב ,םימואיתה קר אל :"רסייומ"ה תמיא"
םידע .ןוטלשה תויושרל םיבר םידע סחי םג אלא ,תמאה תא ףושחל הרטשמה יצמאמ לע ודיבכה
" .(18480) דיעהל וברסו הרוצב המוחכ םתריקחב ודמע

וענמנ העיבת ידע .תתוועמ תודע רוסמל הז טפשמב םיבר םידע ועינה םינווגמ םיקומינ"
ודיעהש םידע ויה .םימשאנה תבוטל בזכ תודע ודיעה הנגה ידעו ,םימשאנה דגנ תמא דיעהמ
םה רשא לכ תא רוסמל וששחש םידע ויהו .הווצמ םימייקמ םה ךכבש ורבסש ,םימשאנה תבוטל
."רסייומ"כ ובשחיי לבל ,םיעדוי

.םימשאנה לש םתבוט ירחוש ןיבמ העיבת ידע תויודע ךלהמב ריואב הפחיר "רסייומה" תמיא

םינימל" .תונישלמה תריבע תאז .אושנמ השקו הרומח - םימשאנה דגנ דיעמש ימ לש הריבע
לע ורכינ םידבכה דחפהו המיאה .(הרשע הנומש תליפת ךותמ) "הווקת יהת לא םינישלמלו
,םינישלמכ םתרבח ברקב ועקויש וששח םה .ונינפל ועיפוהש םיבר העיבת ידע ינפ
".הנממ הרומח ןיא - ונעמש ךכ ,"רסייומ" לש המגיטס ."םירסייומ"כ

:ם"במרב םכוסש יפכ "רסייומה" טפשמ תא איבמ (1595 הקספ 429 'מע) וימוכיסב 1 םשאנ"

.ונוממב ןיב ופוגב ןיב ,םיבכוכ דבוע דיב םדאה רוסמל רוסא"
לכו .ורעצמו ול רצימ היה וליפאו תוריבע לעבו עשר היה וליפאו
קלח ול ןיא ונוממב ןיב ופוגב ןיב םיבכוכ דבוע דיב ורסומה
.אבה םלועל

יניד ןינד ןיאש הזה ןמזב וליפאו םוקמ לכב רסומה גורהל רתומ
ינולפ רסומ ינירה רמאשכ אלא רוסמיש םדוק וגרהל רתומו .תושפנ
ול ןירתמו .התימל ומצע ריתה לק ןוממ וליפאו .ונוממב וא ופוגב
ונרסמא אלא יכ אל רמאו וינפ זיעה םא .רוסמת לא ול ןירמואו
,ח"פ קיזמו לבוח ,ם"במר) "הכז וגרהל םדוקה לכו וגרהל הווצמ
".(ט

,ךכב המ לש םינינעב ףא ,רסייומ .גרבניו ברה ,3 םשאנ אטיב רסייומ יפלכ הרימחמ השיג"
26.3.93 םויב הכרענש ,ונתח םע תינופלט החישב ברה רמוא ךכ :"רתומ ומד" :דבכ ושנוע
לע היריעל "ןישלהל" הצרש ברה לש ונתח לש ןכש - החישה ןינע .רתס תטלקהב הטלקוהו
ןכומ ינא ...הנשלהמ ותוא עונמל ךירצ" :ונתחל רמוא .רעסנ ברה .ןידכ אלש רוניצ תחנה
הז" :המת ונתח ."ןיד יפ לע ומד רתוהו תונשלהב םייאמ הזה שיאה דיגהלו הז תא תושעל
ןיא ...רסומ אוה ...רסומ לכ ,ומד רתוה הנשלה לכ" :בישמ ברה "?ומד רתוהש הנשלה גוס
תרמוא תאז המ" ."הרות ןיא םלועב רקפה הז המ" ."רסומ הז רסומ ,תומכוח םוש...םוש הפ
םויא הז המ עדוי התא ,הנשלהב םויא" ."היריעל [רוקמב ךכ] ךליי ינא רמוא ידרח ידוהי
ינא ,םיאצמנ ונחנא הפיא ...ןיבמ אל ינא ,ןיבמ אל ינא ?םידרח םידוהי לצא ,הנשלהב
ותודעב הלא תויואטבתהל 3 םשאנ ירבסה הארו .2-1 'מע /1219ת) "?יוגל [רוקמב ךכ] ךליי
.(34049-34035 םידומעב

תא תומרל רתומ ,גרבניו ברה ,3 םשאנד אבילא ,םג אלא ,תויושרל ןישלהל רוסא קר אלו
,"םינב בל" שיא ,ץיבלומש בקעי דעה עמש תאז תא .םיפסכ ןהמ לבקל ידכ ,הנידמה תויושר
דועש ,"םינב בל"ב יביטרטסנימדא להנמ היהש ,הבושתב רזוח זא ,ץיבלומש .3 םשאנ יפמ
.שדחה ומלועב ויכרד לכב ותוא החנהש ובר תא 3 םשאנב האר ,ךשמהב תובר וב רבודי
םשאנ תא לאש אוה .םיביצקת תלבק ךרוצל תויושרל ושגוהש תמאה-יא יחווידב לקתנ ץיבלומש
ויה םירבסההו ?הבינג בשחנ ןכ הז ?הבינג בשחנ אל הז ?הזכ רבד תושעל רתומ הז םאה" :3
תחקל רתומש יל רמא [3 םשאנ] אוה" .(5169) "עבוקש המ הזו .רתומ תיתכלה הניחבמ הזש
היה רבסהה יכ תויושרל תמא דיגהל הבוח םוש ןיא .םיזגהל תושקבב תומרל וא ,הנידמהמ
הרוצב םג תחקל רתיה שי אליממו םיביצקת קיפסמ םילבקמ אל רוביצהש ומכ הזכ והשמ
".(םש) "[רוקמב ךכ] יתאזכ

לאשנ דעה .(ש"השמ) לאומש רה ינכתשמ תתומע לש שדחה להנמה אוה ריבד םייח הנגהה דע"
דגנ הנולתב ןיד ךרועל ונפי םא "רסייומ" ןיד היהי םניד יכ םינכתשמ לע םייא אוה םא
ןמיסב דמוע לארשי תנידמב טפשמה יתבל סחיה םג ,ותסיפתל .תאז ללש אל דעה .התומעה
".(36162-36161) "רסייומ"ה




ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא