תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
1999 רבמצד - 16 'סמ ןויליג

:םינותיעה תומש ןומיסל רוציק ינמיסב שמתשנ רוציק םשל
בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה)רמוע - ףדה תא ךרע
ןאכ י/ארק - תילאוזיו תירבע יפד תנכהב רוזעל הצור ה/תא םא


המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ


:הנשה תימרת
ףסכ תרומת םיידרח םינקסע ידיב "קובידה" תקסיע םויב
:(ה ףסומ) 24.12.99 ,(מ) 23.12.99 ,(ל"הצ ילג) 22.12.99 ,(מ) 23.12.99 ,(ה) 22.12.99

,ץראה יבחרב וגצוהש תוטלקבו היזיוולטב הנש יצחכ ינפל רקואגיס תידוהי הגיצהש "הגצה"ה
קובידה תא םיאיצומ םיידרח םיחמומ דציכו ,תמה הלעב לש קוביד הב סנכנ דציכ הארמהו
.שארמ תננכותמ תימרת אלא התיה אל ,הכותמ

ללכב והשימ םאה ?תימרת הנניא וזש םעפ-יא בשח שפוח יארוקמ והשימ םאה ?םכל הרק המ
לש וא םייביטימירפ-םימימת לש תוחומ לע קלעתמש יחצנה קובידהמ ץוח ,"קוביד" שיש בשוח
םיפלאה ןיבל "קובידה" לש הגצהל ונימאהש ולא ןיב לדבה שיש בשוחש ימ ?םיעשורמ-םינלצנ
תעיקתש םינימאמש ולא יבגל ל"נכ !העוט אלא ונניא ירודכ-הבובה לש יגאמה וחוכב םינימאמש
םיפיטמו שפנ-יפי םיינוליח םיאב ךכ רחא .תווממ ליצת "םיליהת" תאירקש וא ,םשג דירות רפוש
ךכ לכ םתא המל ?םתוא םיבילעמ םתא המל ?"םייביטימירפ" םהל םיארוק םתא המל :רסומ ונל
?םיינוציק

ונתוברתלו ונל ןובלע אלא הנניא תלוויאב ןימאמ םייוסמ םדאש העיבקה !שיא םיבילעמ אל ונחנא
,םידאמל תועיגמ תויללחשכ ,חריה לע דעצ םדאהשכ ,םלועה ןיינמל ינשה ףלאה םויסבשכ -
לבה תונומא לש ןמויק ,םיקחש עיקרמ עדמהשכו ,םייח םירוצי לפכשל םיחילצמ הדבעמבשכ
םג ליבהמ לבההש ,ךכ לע בלעי אלש לבהל די ןתונש ימ .תושונאלו תוברתל ןובלע ןה חור-תוערו
ןאכ - השרפה לע דוע .ותוא,הבושתב תרזוח ,ללה לכימ ותשא לש התחיצרב הדוה יתהק ףסוי הבושתב רזוחה (מ ,י ,ה) 1.12.99
הנושארה ותשא חצרב םג הדוה יתהק ףסוי :(מ,י,ה) 20.12.99 .אלכב הבשיו יברע גהנ החצר רבעבש
.יתרדסה ידרחה חצורה .ותוא רזחישו
ינב םידלי סנאש דשחב רצענש ,סולפ 17 ןב יתד רענ לע ןמקילג ןתיא תאמ הבתכ (מ ,ה ,י) 1.12.99
."ירצי לע טלתשהל יתלוכי אל" :קדטצהו הדוה אוה .14 דע 5
אוה דשחה .תויביטקיפה תוידרחה תותומעה תשרפב דושחכ רצענ דלפשריק החמש :(מ) 5.12.99
.תויביטקיפ תותומעמ םיפסכ ךושמל םירדלב ליעפהש
ומרחוה .החוורהו הדובעה דרשמב תיעוצקמ הרשכהל ףגאה לע תיתרטשמ הטישפ :(י) 7.12.99
לש ריקחת .יגוח רפוע ס"שמ כ"ח דמע השארבש "םייח רוא" תשרמ ס"היבב םיקסועה םיכמסמ
.הבישיכ לעפש תורמל ,יגולונכט דסומכ םיפסכ לבק ס"היבש ,הלעה "תונורחא תועידי"
.קוחל דוגינב תוידרח תותומעל תובצקה ריבעה תותדה דרשמ לש דעוימה ל"כנמה :(ה) 7.12.99
אללו קוחל דוגינב םיינרות רקחמ ינוכמל םילקש ןוילימ 17 קליח תותדה דרשמ" :(ה) 14.12.99
."םינוירטירק
לובג תגסה ,הבינג לש הריבעב ןוילעה טפשמה תיב ידיב עשרוה ןאיזיזע םייח ידרחה :(מ ,ה) 9.12.99
.הנשכ ינפל םילשוריב םירעש האמ תנוכשב םירצונ לש תוריד יתשב תוערפתהו
סדה תאמ הבתכ - ביבא-לתב אשידק הרבח תיירורעש :(תונורחא תועידי תבש ףסומ) 10.12.99
,ס"של תוברוקמה תובישי ןיב "הלרגהב" וקלוח אשידק הרבחה לש תוינוכמ" :רנלימ תרפאו יקסלוגר
תודסומל ורבעוה ןימלעה יתבב הקדצה תופוקב ופסאנש םילקש ינוילימ .ל"דפמהו לארשי תדוגא
םיצור םתא זא !תווממ ליצת הקדצ :שרופמב בותכ תופוקה לע ירה ?םכל הרק המ) "םיברוקמ לש
םירזהל הכישממ ,םינש ךשמב סמ המילעה ןד שוגב אשידק הרבחה (?םכל הרק המ ?ותומי םהש
."םיברוקמו םידבוע ,םילהנמל םינוילימ
.יאניתשלפ חצרב עשרוה למאה רוג יבלסרב-ידרחה :(מ ,ה) 13.12.99
ףקתש ינומלא רתאל הרטמב המזוי טוקנל וטילחה םיידרחה "תועינצה תרמשמ" ירבח :(י) 15.12.99
.רבעש עובשה ףוסב םיידרח םיריעצ ינש תוירזכאב
טפשמה תיבב גלזמא - םולצתב .ותשא בלב ןיכס ץענשכ הגירהב עשרוה גלזמא ןועמש :(י) 16.12.99
."םילשורי בוט דלי" .ושארל הפיכ םע
וננולתה םישנ עבראש רחאל ,תינימ הדרטהל דשחב רקחנ תותדה דרשמב בשחה ןגס :(מ) 16.12.99
.תונוגמ תועצה ןהל עיצהו ןפוגב עגנ ,תינימ ןתוא דירטהש
.תותדה דרשממ ורטופו תינימ הדרטה לע וננולתה תותדה דרשמב תודבוע :(מ,י) 21.12.99
לכנתהש דשחב תותדה דרשמ בשח תא ןידל דימעהל הצלמה תשבגמ הרטשמה :(י,ה) 22.12.99
.תודבועל
,ה) 30.12.99 .םימויאב הטיחסב דושח תוביתנב תיתדה הצעומה שאר ,רהוז קחצי :(מ ,י) 23.12.99
.םימויאב הטיחסב םשאומ תוביתנב תיתדה הצעומה ר"וי ,רהוז קחצי :(מ
םעטמ תועמק תקולחל ושמיש "םינב ובוש" תבישי יפסכש תדשוח הרטשמה :(י,מ,ה) 28.12.99
ובוש" תבישי שאר ,גרבניו ברה !הלאה תובישיה םע והשמ והשמ .םידושח 6 ורצענ .לארשי תדוגא
ןוועב עשרוה ,"ריאמ ביתנ" תבישי שאר ,ץיבלופוק ברה ;המרימ ןוועב יערד םע דחי עשרוה ,"םינב
!"םינב ובוש" תבישי - הנהו ;םינוגמ םישעמ
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא