תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ

1999 רבמטפס-טסוגוא - 13 'סמ ןויליג

רמוע :ףדה תא ךרע

:םינותיעה תומש ןומיסל רוציק ינמיסב הז ןמוימ לחה שמתשנ רוציק םשל
בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה)המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ


ןימ תוריבע

תונב םהיתונב סנוא לע ,םינבר םהינש ,םיחא ינש דגנ שגוה םושיא בתכ :(מ) 22.7.99 :ילוימ חיפס
.12 -ה
ןלוקש םושמ" םישנ לע ץיצהל גהנש דושח ,23 ןב הבישי דימלת ,וקנלבפ ירטימד :"ץראה" 20.8.99
."ונוימד תא הריג
.הנטקה ותב סנואב םשאומ הפיח רוזאמ בר :(מ) 1.9.99
.הווקמב םידלי 5 -ב םינוגמ םישעמ עציבש דושח 40 ןב תפצ בשות :(מ) 3.9.99
ותיחשהו "הווהי דע" לש ותיבל םידרח וצרפ היפל הנולת תקדוב ביבא-לת תרטשמ :(מ ,ה) 1.9.99
.ושוכר
לענ דציכ הראית הדליה .7 -ה תב ותינייחאב םינוגמ םישעמ עוציבב דושח ידרח לבוקמ :(י) 16.9.99
בורק .התוחא םע תאז הסינ ןכ ינפל םינש .התוא ףקתו התוא טישפה ,היטבמאב (ידרחה) דודה התוא
.הנוגמ השעמ וב תושעל הסינש ,לבוקמ ותוא דגנ הנולת שיגה ףסונ החפשמ
ךותב רומש ןיידע המכ .הצוחה אציש המ קר הז .דחא לבוקמו םינבר השולש :ללמוא ישדוח םוכיס
?המינפ תומוחה


?ס"שב שדח המו

בקעי ברה ,"ןייעמה לא" ךוניחה תשר ל"כנמ :"בירעמ" ,"תונורחא תועידי" 4.8.99 ,"ץראה" 3-4.8.99
,רפסמ "ץראה" !בר לש דמח הזיא .המרמב םיפסכ תלבקל דשחב הרטשמב ורקחנ הימט ותשאו דמח
ךירצ המו ".יערד היראל דאמ ברוקמו תדקפתמ אלש תיתד הצעומ ר"וי ,תותומע להנמ" אוה דמחש
?םדא-ןבה דוע
רקחנ ,ס"ש לש ךוניחה תשרב ריכב ,תויתשתה רש לש ויחא ,הסיווס יבג :"תונורחא תועידי" 6.8.99
.םילודג םיפקיהב המרימל דשחב
המליש ,יגוח רפוע ,ס"שמ כ"ח תולעבבש "םיכוראו םיבוט םייח" הרבחה :"תונורחא תועידי" 6.8.99
!םיכוראו םיבוט םייח הלחא הז יוסיכ אלל םיק'צ םע .יוסיכ אלל תואחמהב
יכוניח דסומ םיקה (ס"ש) רפוע יגוח כ"ח יכ ףשח "תבשל ףסומ" ריקחת" :"תונורחא תועידי" 22.8.99
.הנידמהמ תולופכ תובצקה לביקש
לע רוזאמ ס"ש יליעפ תצובק לש םתוטלתשה לע הרטשמל הנולת השיגה תוקיתעה תושר :(ה) 1.9.99
.םוקמב יגולואיכרא רתא
.יטרפה ונובשחל ועיגה םילקש יפלא תואמש דשחב רקחנ דמח ברה :(נ) 5.9.99
.יערד טפשמ ןומימל רבעוה ס"ש לש ךוניחה תשרמ םלענש ףסכ םא תרקוח הרטשמה :(ה) 6.9.99
לש "ינרותה ךוניחה ןייעמ" תשרב הרואכל םיילילפ םישעמל םירומח תודשח ףשוחה ח"וד :(מ) 9.9.99
,תוחפונמ תוינובשח ,םייביטקיפ רפס יתב ,םיברוקמל םיבו'ג :ךוניחה רשלו רצואה רשל שגוה ס"ש
.דועו
ינוילימ ומרת ,יערד הירא לש וברוקמ ,לפא דוד םיקסעה-שיאל תורושקה היינב תורבח" :(י) 5.9.99
."ריעה לכ' ימלשוריה ןומוקמה עובשה ףוסב םסריפ ךכ ,"96-97 םינשב 'ירתיא' תבישיל םילקש
לש וטפשמ ןומימל יקוח-אל ןפואב ורבעוה 'ירתיא' תבישיל ומרתנש םיפסכ יכ ,דשח תרקוח הרטשמה
.יערד
.ירתיא תבישי ךרד ףסכ לבק יערד :דשח :(ה) 6.9.99
ץיבומרבא ןונמא םסריפש םיטרפ טטצמ ןותיעה :("ךוניח" רודמב שדוחה ןמויב םג עיפומ) :(ה) 9.9.99
ךוניחה תשרב תוילילפ תוריבעל תושדח םילוע ונממו ,ךוניחהו רצואה ירשל שגוהש ח"וד יבגל 1 ץורעב
לש תולעב תרמצ ןולמב תויומלתשה הכרע "ינרותה ךוניחה ןייעמ"ש ,ןעטנ רתיה ןיב .ס"ש לש
רובע ;'ש 916,000 תולעב התמקהל רושע ןויצל סנכ תשרה הכרע ןורחאה טבשב ו"טב ;'ש 1,400,000
ןהילעש רפסה יתב תובותכ בור ח"ודה יפל .'ש 346,000 תשרה האיצוה המצעל תימדת טרס תקפה
לע רומח ח"וד :םוי ותואבו ןותיע ותואב ,תרחא הבתכב ."תויביטקיפ ויה ינרותה ךוניחה ןייעמ החוויד
30=ט"נשת תנשב דומיל תועשב הגירח :ס"ש לש ךוניחה תשרב חוקיפו הרקב רדעהו תויביצקת תוגירח
3 = הלהנימ תורשמ ;'ש ןוילימ 4.8 = ןיינב תונלבק ;'ש ןוילימ 17 = תועסה ביצקתב הגירח ;'ש ןוילימ
.דועו ;'ש ןוילימ 1.5 = בכר תקזחא ;'ש ןוילימ 3 = םיסנכ ;'ש ןוילימ 1 = הריד רכש ;'ש ןוילימ
םיילילפ םישעמל םירומח תודשחו תוגירח לע םיפסונ םיטרפ םיליכמה ןותיע ידומע ינש :(מ) 9.9.99
.ס"ש לש "ינרותה ךוניחה ןייעמ" תשרב הרואכל
.הסיווס ילא רשה לש ויחא ,הסיווס יבג תא ןידל דימעהל הצלמה הרטשמב תשבגתמ" :(י) 10.9.99
,זבלא ןבואר ברה לש ורזוע הנורחאל דע ,ס"שמ יגוח רפוע כ"ח דגנ םיישיא תודשח םיעיפומ ח"ודב
ואצוהש 'ש ןוילימ 2 ךסב תוינובשח ואצמנש רחאל ,תאז .םייחה רוא הבושתב הרזחהה דסומ שאר
,"םייחה רוא" לש ךוניחה תודסומל העסה יתוריש הקפיסש ,"מ"עב ירישעה דמימה" םשב הרבחל
."ומצע יגוח ידי לע תלעפומ ,דשחה יפ לע ,תועסהה תרבח .םייח תראפתו רוא הארנ ,םיבורקה
.דמח ברה ,ל"כנמה תא חידהל שי :הלשממל יטפשמה ץעויה :(מ ,י) 16.9.99
.העונתב ריכב דיקפתל יערד תא ריזחהל ס"שב תואירק :(מ) 14.9.99
.ןיינעמ .הנידמה יפסכב הליעמב דושחה ,דמח ברה לע הנזצ המלש לש ותבתכ :(מ) 24.9.99


תורחא תויפסכ תואנוהו תובינג

.תותלד יפוקשממ תוזוזמ תבינג :עבש ראבב העפות :"בירעמ" 24.8.99
?דחוימה המ .םידרח השולש לש םהישארל תופיכ םיאור בוש - םימולצתב :"ץראה" ,"בירעמ" 30.8.99
םינש שולש אלכב ובשי רימע םיחאה .ןוילעה טפשמה תיבב רימע לאגיו רימע יגח ,ינדע רורד םה ולא
אל שיאש - ונייחבש הלילשה לע ,תומילא לע ,ךוניח לע םירבדמשכ
.םהילע רזגנ רבכש המ לע תופסונ
!ידרח-יתדה ךוניחה לש םישואבה ירפ - רימע םיחאה תא חכשי
.דאמ דע רעצמו לבח ?תמאב
.תסנכה תיבל ךרדב תבשב ףקתוה (ס"ש) ירזינב רשה :"בירעמ" 30.8.99
?"םיקוזינ םניא הווצמ יחולש" תיתדה הרהצהה םע רדתסמ הז ךיא לבא
םיקנב תאנוה תמשאב ןידל דמועש ידרחה ,יקסונישורפ :רשיא ןוילעה טפשמה תיב :(ה) 9.9.99
.רצעמב תבשל ךישמי ,םירלוד ינוילימ תורשעב


העישפ םתסו

םינבר המכו טרמלוא דוהא םילשורי ריעה שאר דגנ הנולת בתכמ" :בתכנ ןותיעב :"ץראה" 30.8.99
,תונולתה ןיב ."הרואכל תוריבע לש הכורא הרוש תטרפמ הנולתה .הרטשמה ל"כפמל לומתא רבעוה
."ודעב ועיבצי םהידימלתש ידכ םינבר (הרואכל) דחיש טרמלוא" - ןולא ארויג ד"וע י"ע ושגוהש
."דוכילל ודקפתי ןהידימלתש יאנתב - תובישיל םינבמ חיטבה אוה" :"בירעמ"

רחאל הז .הייריעהמ הכימת לבקל ידכ הפיחב "רוגל ורבע" תובישי ידימלת ויפל ,דשח רקחנ :(י) 2.9.99
.תוריחב ךרוצל ריעל ריעמ רבעמב ,רבעב "םיחלצומ" תונויסינ
.שמש תיבב םידלי ינג לע וססור תונבו םינבל ףתושמ ךוניח דגנ הצאנ תובותכ :(ה) 3.9.99
יעיבר םויב .תוינדעמ תיצהל םימייאמ םידרח :עבש-ראבב ריזח רשב ירכומ ברקב ששח :(ה) 5.9.99
.היינדעמ לעב תריקדב דושח רצענ
.םיביטברסנוקו םימרופר לש םיטלשב עוגפל וסינ םידרח :(י) 8.9.99
עשרוהש ,הילצרהב יאמצעה ךוניחה םרזל ךיישה ןוספלוו רפס תיב להנמ ,יפר'ג השמ :(ה) 14.9.99
.ףסונ דימלת תפיקתב בוש םשאוהו ודיקפתב ךישממ ,םידימלת תאכה לע רבעב
.םיריסאל םימס תחרבהב הדוה הדנקמ עודי בר :(י) 16.9.99
.התטימב ותשא תא חצר ןילקורבמ ידרח :(י) 21.9.99
.הפיכ ,םילוח תיבב חצרנש ,טובחוב סחנפ ןיירבעה לש ושאר לע :םולצתב :(י) 28.9.99


(םינוליח טינקהל םיצור םהשכ םידרח יפמ הצופנ הרימא) "םידלי םיבהוא ונלצא"

.(םידרח :םירוהה) םייתעש ךשמל רוגס בכרב "החכשנ" יצחו הנש תב הטועפ :"תונורחא תועידי" 1.8.99
.םירוהה לש םתונלשר תא םירקוח .שונא הבצמ
תומל ומרגש דשחב (םידרח) תקונית ירוה ןידל דימעהל תלקוש הרטשמה :"תונורחא תועידי" 5.8.99
.הרוגס תינוכמב התוא וחכששכ הנשה תב םתב
,הירבטב ףוחל ודריש םידרח ,םירוהה - בוש .םוחמ תמו בכרב חכשנ קונית דוע :"בירעמ" 12.8.99
שי :דליה םולשל תימואלה הצעומה ל"כנמ ,ןמדק ר"ד .הרוגס תינוכמב יצחו הנש ןב קונית וחכשו
םלועהמ הרבעש תרפוסה ,ןגר ימענ .תילילפ הריבע = החגשה אלל דלי תראשהש ,עבוקש קוח קקוחל
ודליי םישנאש םיהולאה ןוצר הז םאה" :12.8.99 "תונורחא תועידי"ב תבתוכ ,ישפוחה םלועל ידרחה
םירוה "וחכש" בוש :"ץראה" ,"תונורחא תועידי" 20.8.99 ."?לפטל םילוכי םה ובש רפסמהמ םידלי רתוי
,הנורחאל תוקונית וחכשנ םהב םירקמה תשולשב" :"בירעמ" .תרניכה ףוחב תינוכמב תקונית םייתד
."םייתד םישנאב רבודמ
קונית וריקפהש ,שמש תיבמ םידרחה םירוהה תא ןידל דימעהל הטילחה הרטשמה :"בירעמ" 23.8.99
.רוגס בכרב
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא