תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
1999 ילוי - 12 'סמ ןויליג

המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ


.תינוליחה תונותיעה ךותמ וטקולש יפכ ,1999 ילוי שדוחמ םיעוריא ןלהל
,"םינפב" רגסנ לכה .הצוחה ףלדומ ונניא רבד טעמכ יתדה חטשהמ ,רומאכ
אביקע ינב תובישי זכרמ ר"וי ,ןמקורד ברה לש ויפמ ואבוהש םירבדכ
רבודמ םא םג ,החפשמה ךותב לכה רוגסל ףידע" ,ל"דפמה תמישרב 2 רפסמו
הדרטה וא םינוגמ םישעמ ,םילקש ינוילימב הליעמ ומכ םיילילפ םישעמל תודשחב
.ןאכ אורקל רשפא - "רסומ"ה לע דוע ."תינימ


,םיטעמ אל םייתד דועו ,הבושתב םיריזחמ ,הידבוע ברה
?תמאה .םיאטוח = םינוליחש םכל ורפסי
,םייפכ ייקנ םייתד שי ,םיעשר שיו םיקידצ םינוליח שי
:תואמגוד המכ הנה .םירומג םיעשר םייתד שיו

:שדוחה תעידי
םידיסח לש הייפונכ :"ץראה" 21.7.99
םימשאומ הירבחו תירבה תוצראב הספתנ
ןוילימ תחרבהל םירדלב ושמישש
.קרוי-וינל יזטסקא ירודכ

םתקדצ .תודוקנ יתש ?ושארל המ .קנבה דוש רחאל דכלנש דדושה םולצת :"בירעמ" 4.7.99
."םילשורי בוט דלי" הפיכ

,קרב דוהא תא חוצרל םויאב דשחנ זבלא םירפא :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 5.7.99
.הפיכ .ןוכנ .ודוקדק לע שי המ דחא שוחינ .תוברעב ררחושו רצענ

,"ןויצע יביתנ" התומעה ל"כנמס ,26 ןב ,ירדא םרימע :ןושארה ץורעה תושדח 13.7.99
.קידצ לש הדומח הפיכ - ןכא - ושאר לע .ןימ תוריבע 20-ב עשרוה ,ינרות

תוריבע 20-ב האדוה = "ןועיט תקסיע" תרגסמב התיה העשרהה :"ץראה" ,"בירעמ" 14.7.99
.סנואב םושיא תקיחמ תרומת ןימ

ושמישש םימשאומ הירבחו תירבה תוצראב הספתנ םידיסח לש הייפונכ :"ץראה" 21.7.99
.קרוי-וינל יזטסקא ירודכ ןוילימ תחרבהל םירדלב ושמישש

רוזאב תוליהקמ םידיסח רקיעב םה םירדלבהש ,ןעטנ םושיאה יבתכב :"ץראה" 22.7.99
.הפיכ ןיא םהל .ייסנומו (ץיבבולמ תמש חישמה רג םש ?םיריכמ) סניווקב גרובסמאיליוו
.ךאלמיירטש שי םהל

רג 'ץיבבולמ יברה :תורעההמ תחא .וזה העידיל רשקב חלשש תורעה רפסמ לע םייחל הדות
.גרובסמאיליווב אלו ,סטייה ןוארקב

יתש תא וסנאש ךכב םימשאנש ,םיחא ,םינבר ינש דגנ שגוה םושיא בתכ" :"בירעמ" 22.7.99
םינש ךשמב םהיתונב תא וסנא םינברה ינש .הנשכ ינפל ףשחיהל ולחה תושרפה ."םהיתונב
.12 תונב ויה זאמ


יללכ

הרושקה ,'ןויצ ירעש' תידרחה התומעב תותיחשל תויודע" :"תונורחא תועידי" 1.7.99
."שורפ רשה ןגסל

.הווקת חתפב היוולהב רשת ושקיבש אשידק הרבח ידבוע 3 ועשוה :"ץראה" 1.7.99

.לארשי תדוגאב םינוילימה תמולעת :תליג יכדרמ לש ותבתכ :"תונורחא תועידי" 2.7.99
?םידראילימה םע המו .ןטק ףסכ

ותיבב וידר עמשש ,ואד בקעי ינוליחה לש ותיבל ץרפתה ידרח :"ץראה" ,"בירעמ" 4.7.99
.ותוא ףקתו ,תבשב

.םיניירבע ןיב ךוסכס - הריקחה ןוויכ .תג תירקב חצרנ הבושתב רזוח :"בירעמ" 8.7.99
!שודק קידצ אוה הבושתב רזוח !הזכ רבד ןיא ?םיניירבעו הבושתב רזוח !טישלוב

ןוועב הפיחב םולשה טפשמ תיבב לומתא עשרוה ינבר ןעוט :"תונורחא תועידי" 8.7.99
.היווכ הל םרגו ותשא לע םיחתור םימ ךפשש

.קמעה לדגמב הפרשנו התצוה ,רשכ אל רשב רכממל תונח - "תיבה תיינדעמ :"ץראה" 8.7.99
.ךיחל רשכו םיעט רשב םש תונקלו קמעה לדגמל עוסנל וינמאנ לכל ארוק "שפוח"

ינש םע דחיש דשחב ,ץיבודוהי המלש ,"תועינצה תורמשמ" לש ליעפ רצענ :"ץראה" 9.7.99
םג דושח ץיבודוהי .הרענ םע עעורתמ אוהש דשח לשב ,לזרב טומב ידרח רבג ףקת וירבח
.הבישיב דומלל קיספהל טילחהש 17 ןב ידרח רענ הכיהש

ןתחתהש לע עשרוה םירפא רעש יתליהקה בושיה בר ,יליזרב םולש ברה" :"בירעמ" 11.7.99
."תוריש תודובעל ןודינו ,םישנ יתש םע

.שמש תיבב חונז רשג תא העונתל לומתא ומסח םידרח םיניגפמ 200 :"בירעמ" 11.7.99
.רטוש ףוקתל הסינש רחאל רצענ ידרח

תעד" תתומעמ םיליעפ השש :ל"הצ ילג ,"ץראה" ,"תונורחא תועידי" ,"בירעמ" 12.7.99
הייפכ דגנ םינולע וקליחו םשל ועיגהש רחאל ,ד"בח רפכב לומתא ופקתוה "יוניש"ו "תמא
תולאב םתוא ופקתו םהילע ולפנתה םידרח םידימלת האמכ ."תמא תעד" יסרטנוקו תיתד
עודמ ,צ"לג בתכ תלאשל ."אפורה ףסא" ח"היב לפוטו ושארב עצפנ םיליעפה דחא .םינבאו
יפיטמ םיסנכנ עודמ" :הלאשב "תמא תעד" גיצנ הנע ,ידרח בושי םוחת אוהש רפכל וסנכנ
םיסנכנ םה עודמ ?"הבושתב הרזח"ל ףיטהל תורחא תונוכשלו ביבא תמרל "הבושתב הרזח"ה
ביבא תמר לבא" :צ"לג בתכ בישה ךכ לע ?"הבושתב םידלי ריזחה"ל םיסנמו רפסה יתבל
לבוקמ אל :"תמא תעד" שיא הנע ךכ לע
."הב רוגל לוכי דחא לכש ,החותפ הנוכש איה
,לכל החותפכ - ינוליחה ללוכ - רוביצה יניעב תלבקתמ תקהבומ תינוליח הנוכשש ונילע
השיגה ונילע הסאמנ !יד .דבלב םידרחל הסינכב תלבגומו הרוגס איה תידרח הנוכשש דועב
:ירטס-וד לכה התעמ !תירטס-דחה ידרחה שוביכה תפוקת הרמגנ !תענכנהו היוזבה תינוליחה
(יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח !םהל םג רוסא םלוכל רוסאש המו ,םלוכל רתומ םהל רתומש המ
יליעפ תא ופקתש ד"בח ידיסח דגנ הרטשמב הנולת םויה שיגהל ןווכתמ אוה יכ ,עידוה
ופיטיו תוינוליח תונוכשל ואובי ד"בח יליעפש תעדה לע הלעי אל" ."תמא תעד"ו יוניש
םייתד בושיי תומוקמלו ד"בח רפכל תכלל ולכוי אל םינוליחהש דועב ,הבושתב הרזחל
."םירגובמל הרבסה רמוח קלחלו םירחא

תועטבש ,םי דגבב רענ לש םולצת ללגב "הידמ רטסופ" לע ידרח םרח :"ץראה" 12.7.99
:ןותיעב דוע בותכ המ וארת .הרענכ םידרחה ידיב בשחנ

םושמ ,לודג יפסכ דספה אוה הידמ רטסופ רובע םרחה תועמשמ"
ורסוי אל םאש תוששוח הרבחל תורושקה תולודג ןוזמ תורבחש
."םידרח םינכרצ םתוא ומירחי םיטלשה

תוינידמ םיעבוק םה ,םימירחמ םה !ונב םיטלוש ,םידרחה ,םה ?םרוי ,הז תא ןיבמ התא
!םימטמוטמ ונחנא יכ ?המל !ונחנא אלו םה - קווישב תמוסרפ יגהונ םיעבוק םה ,רוציי
!ונלש םיקופדה ןוזמה ינרציו ,וניגיהנמו ,תאו ,ינאו ,התא !ןכ

תובצקהה תמישר" :"הרהטה ריחמ" :ןליא רחש תאמ הבתכ :הבוטר תותיחש :"ץראה" 14.7.99
הריבעב רבודמ .ןומימל םיאכז אל ללכבש ,םירבגל תואווקמ תורשע תללוכ תואווקמל
."המרמב םיפסכ תאצוהל ןויסינו בזוכ חוויד לש תילילפ

תובצקהה לכש ,הלגמ 'ץראה' תקידב" :"ץראה" 14.7.88
קוחל דוגינב וקלוח תונורחאה םינשב תד-ינבמ חותיפל
"םיינויוושו םיניקת םינוירטירק אלבו

רצענ ,37 ןב ,םילשוריב "תוצופתה תבישי" דימלת ,בקעי ןב לאירא :"בירעמ" 14.7.99
אוה" ,הרטשמב תנעטל .לארשיב םיררוגתמה םירצונ דגנ טנרטניאב התסה ירבד ץיפהש דשחב
."םהיתודסומ לע םדא תאוצ ךילשהלו םירצונ גורהל ארק

םה :ןולקשאב םירצונל "םיחאל די" ידרחה ןוגראה ישנא ןיב המחלמ :"בירעמ" 14.7.99
םירצונה םיבשותה תא עיסהל היה רומאש סובוטוא םפוגב ומסחו תבשב שיבכה לע ובכשנ
?רתומ תבשב שיבכ םוסחלו ,רוסא תבשב טלאוט ריינ עורקל .ןדריה רהנב הלבטה סקטל

ןוילימ 11.6 תובישיל 1998 תנשב ריבעה (הסיווס רשה) םינפה דרשמ :"ץראה" 20.7.99
.הנשב לקש

."ינפשוח שובל" ללגב םילשוריב תוינוליח םישנ ופקת םידרח :"תונורחא תועידי" 21.7.99
.ןזרט ןהש ובשח םה ,תועטב היה הז

.ןחורל אלש שובל ללגב ךוניחה דרשמ לש תודבוע ופקת תוידרח םישנ :"בירעמ" 21.7.99
.םיטוטרמסב השאר תא וסיכו תחא תדבוע לע ולפנתה ןה

יברעמה לתוכה דיל םיביטברסנוק ףוקתל םימייאמ םידרחה :"תונורחא תועידי" 21.7.99
.באב 'טב

אל) דאמ םימיעט םירצומ םירכמנ הבש תונח :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 23.7.99
.הגלוא תעבגב הפרשנ ("םירשכ"

ודשחש רחאל ,םירעש האמ תנוכשב תבו םא לש הרידל ץורפל וסינ םידרח :"ץראה" 25.7.99
.לרפ םהרבאו רכמלפפינק ןימינב - םידושח ינש ורצענ .רענ םע תעעורתמ איהש ,17 תבב

התומעל רלוד ןוילימ לש המורת הליג תותומעה םשר" :"תונורחא תועידי" 25.7.99
אלש ,זועמ יבא (הפיכ שבוח םולצתב) םינפה דרשמ לש דעוימה ל"כנמה םיקהש ,"ימלוע"
."םייפסכה םיחווידב הרכזוה

"ם"במר" ידוסיה רפסה תיב תלהנמש דשח :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" ,"בירעמ" 28.7.99
?רפסה תיב ךייש םרז הזיאל :דחא שוחינ .היפויתא יאצוי םידימלתב הללעתה הינתנב
,םישדוח םהב הללעתה תלהנמהש ,םינעוט םידימלתה .יתד יתכלממ רפס תיב והז !םתקדצ
."םיחירסמ םישוכ" םתוא התניכו ,ריקב םהישאר החיטה ,םתוא הטרש ,הקזוחב םהל הרטס


'תושו יערד הירא ,טנפילא ברה

תורומח סמ תוריבע ,המרמב םיפסכ תאצוה ,םיפסכ תבינגל תודשחה תובקעב :"ץראה" 5.7.99
.ירתיא תתומע תשרל דחוימ רקוח יונימל ךילהב תותומעה םשר חתפ תודשח דועו

הריקחל ןמוזיו הצרא רזח טנפילא ברה :"בירעמ" ,"ץראה" ,"תונורחא תועידי" 7.7.99
.ירתיא תשרפב

תיבב ןוידל לומתא בצייתה ותשאו טנפילא ברה :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 8.7.99
,םתוא לכאת הרותה שא .הבישיב חמש .םירחאה תא םישאמ "ירתיא" ישארמ דצ לכ .טפשמה
.םשמ אצי חמש רואו

רבודמ םאהו ,קרוי-וינב ושגפנ טנפילא ברהו יערד םאה תקדוב הרטשמה :"בירעמ" 8.7.99
.טפשמ יכילה שובישל דשחב

תתומעו תודסומ לע לומתא הטשפ הרטשמה :"בירעמ" ,"ץראה" ,"תונורחא תועידי" 9.7.99
םירושקה םיכמסמ יפלא המירחהו ,טנפילא ברה לש ותיב לעו םילשוריב "ירתיא תבישי"
תיפולח ,הפי הלימ - "תומלעיה" .הבישיהמ םירלוד ינוילימ תומלעיה עגונב תודשחל
.". . .לש ם/וסיכל וסנכנ" תוסגה םילימל

רצענ ,"םינב בל" תבישי שיא ,31 ןב ידרח ,גבס ריאמ :"ץראה" 9.7.99 ,1 ץורע 8.7.99
"םינב בל" תבישי .1998 לירפאב םילשוריב תוירצונה תויטנדוטסה תריד תא תיצהש דשחב
רפסמ ינפל עשרוה ,גרבנייו ברה ,הבישי התוא שאר :תותיחשל לארשי סרפל תדמעומ
.הנשה טפשמב יערד הירא םע דחי םישדוח

ברה םע ב"הראב יתרבד אל" :רמוא קרוי-וינב אצמנש יערד הירא :"בירעמ" 12.7.99
.הארנו היחנ ,ןורכיזב תאז ונרמש ."טנפילא

ירתיא תבישיל הריבעה הלשממהש םימוכסה ןיב רעפ שיש ,תרמוא הרטשמה :"ץראה" 13.7.99
.הבישיה לש תונובשחה ירפסב ומשרנש םימוכסה ןיבל

הז המ ."רסומ ינאש ובתכיש םינבר לע ץחל לעפוה" ןעוט טנפילא ברה :"ץראה" 16.7.99
.ןאכ וארק ?רסומ

ךוניחה דרשממ לקש 270,000 לש הבצקה תלבקמ ירתיא תבישי :דשח :"ץראה" 20.7.99
.קוחל דוגינב


םילשוריב 'תושו ןליא-רב בוחר תריגס

.םילשוריב ןליא-רב בוחרב םידרחה תונגפה ושדחתה :"תונורחא תועידי" ,"בירעמ" 4.7.99
?ץ"גב רושיאב םכסהה םע המו ?ונ .שיבכב תינוכמ לא וקרזנ ןבאו עימדמ זג

.םיבר תועובש ךשמיי ןליא-רב בוחרב שדוחמה תומיעה :םיכירעמ הרטשמב :"בירעמ" 5.7.99

םוקמל .ןליא-רב שיבכב תונגפה לש תבש :"ץראה" "תונורחא תועידי" ,"בירעמ" 11.7.99
.יונישמ זרופ םהרבאו יקצירפ כ"ח םהיניב םינוליח תורשע המכ ועיגה

.ןליא-רב שיבכב םינבא ודיו וערפתה םידרח :"ץראה" 18.7.99

שיבכב תומילאה תקספהל אורקל ימע ןב רשל חיטבה ףסוי הידבוע ברה :"ץראה" 20.7.99
.ןליא-רב

שיבכה תא םוסחל ןויסינב ןליא-רב תמוצב םידרח לש תומילא תונגפה :היזיוולטב 24.7.99
?הידבוע ,תארק ימל .תבשה

שיבכ תמיסח עקר לע שמש תיבב םינוליחל םידרח ןיב תומיע :"תונורחא תועידי" 25.7.99
.תבשב


:הריבב םידרחל םינוליח ןיב שדח הבירמ דקומ :"ץראה" ,"תונורחא תועידי"25.7.99
.המילא הטטקל רדרדיה תומיעה .היפויתא בוחר

ששחמ" רגסנ בוחרהו ,היפויתא בוחרב םינוליח םע םידרח ותמעתה בוש :"בירעמ" 1.8.99
םש ויה .בוחרה תא רוגסל הביס םוש האר אלו ,םוקמב היה "שפוח" בתכ ."םימד תוכיפשל
רבח ,ילאיתוקי ןנרוא .והשימ יפלכ התארנ אל תומילא םושו ,םיניגפממ םירטוש רתוי
.הרטשמה דגנ ץ"גבל הינפ לקושו ,בוחרה תא ורגסש םירטושה לע סעכ ,ריעה תצעומ

:םירעש האמב רבעש והשימ ונל חלש הז תא ,חוניקל

11 Shearimףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא