תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
1999 ינוי - 11 'סמ ןויליג

המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ


.תינוליחה תונותיעה ךותמ וטקולש יפכ ,1999 ינוי שדוחמ םיעוריא ןלהל
,"םינפב" רגסנ לכה .הצוחה ףלדומ ונניא רבד טעמכ יתדה חטשהמ ,רומאכ
אביקע ינב תובישי זכרמ ר"וי ,ןמקורד ברה לש ויפמ ואבוהש םירבדכ
רבודמ םא םג ,החפשמה ךותב לכה רוגסל ףידע" ,ל"דפמה תמישרב 2 רפסמו
הדרטה וא םינוגמ םישעמ ,םילקש ינוילימב הליעמ ומכ םיילילפ םישעמל תודשחב
.ןאכ אורקל רשפא - "רסומ"ה לע דוע ."תינימ:שדוחה תעידי
:"בירעמ" 21.6.99
תולאב וכיה ןויצל ןושארב תועינצה תורמשמ
."םישנ םע עעורתמה"27 ןב ידרח ריעצ
.ןישוריג יכילהב אצמנ ריעצה

רעש רתלאל ריסהל םי-תב תיריע שארמ השרד חרזאה תויוכזל הדוגאה :"ץראה" 3.6.99
."עונצ אל שובל" ללגב ,םתנוכשב םינוליח רבעמ עונמל םידרח ומיקהש

םירזוח"ל תעייסמש ,"ללה" תדוגאל תיקוח יתלב רתס תנזאה הפשחנ :"ץראה" 4.6.99
יפל ,םה םיתתוצמה :"תונורחא תועידי" ."םינוציק םידרח לש הלועפל דשח" :דשחה ."הלאשב
."תועינצה תורמשמ" ,דשחה

תידרחה תוערפתהה גיהנמ ,טלבנרוק לאומש ןורהאל רסאמ יצחו הנש :"ץראה" 9.6.99
.םילשוריב תוירצונה לש תורידב

םירזוחל עויסב תקסועש התומע לש ןופלטה יווקל וניזאה םינומלא :"בירעמ" 13.6.99
.("ללה") הלאשב
?היה הז ימ :"שפוח" תצלוח - סרפ הנקמ ןוכנ שוחינ

אבחתה ,ביבא-לתב לופכ חצרב דושחה ,הדז ילא :הרטשמה" :"תונורחא תועידי" 15.6.99
."הבישיה ינבר לש תוסח םש לבקו םילשוריב הבישיב יצחו שדוח ךשמב
,הייאר ונילד .ה.ל.ע ןויכראמ ?יתעמש אל-יתרמא אל-יתיאר אל ?םיפוקה תשולש תא םיריכמ
.תויושרה ינפמ הבישיב אובחמ-הסחמ לש ןושאר הרקמ הז ןיאש

תבשב םידרחה יקבאמ תא תשדחמ םינוקרי תמוצב "רטנס רוואפ" לש ותחיתפ :"ץראה" 15.6.99
.ןליא רחש תאמ תטרופמ הבתכ .הווקת-חתפב

,רברדרו רתסא לש התומ תריקח תא השדיח קרוי-וינ תרטשמ" :"בירעמ" ,"ץראה" 16.6.99
.יערד הפי לש תצמאמה המא

דשחב רצענ ךורב אבאבה לש ישיאה ורזוע :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" ,"בירעמ" 16.6.99
,"ןגטנרה" - ןגרפיא בקעי ברה דגנ םיבזוכ םיריהצת לע םותחל תוביתנב םישנ שמח לדישש
,םילבוקמ ינש ןיב קבאמ אוה ךכל עקרה :"ץראה" .םינוגמ םישעמ ןהב עציב לוכיבכש
.הנשב םילקש ינוילימ תולגלגמ םהיתורצחש
?מ"עמו ?הסנכה סמ ןכיה

.ןגרפיא דגנ אוושה תומשאה תשרפב םיפסונ םירסאמ םייופצ :"ץראה" 18.6.99

".ירקיש - ןגרפיא דגנ 5-ה ריהצתה םג :הרטשמה :םינברה תמחלמ" :"בירעמ" 18.6.99

"ומלענ"ש םיפסכהו ירתיא תבישי ,טנפילא ברה

ינוילימ לש תובצקה תיירורעש ףשוחה ,ןליא רחש לש הלודג ריקחת תבתכ :"ץראה" 14.6.99
ברה דמוע ןשארב ,ירתא תותומע תשרל (!!דבלב 1997 תנשב ןוילימ 20-מ רתוי) םילקש
.טנפילא ברב הרושקה תמדוק השרפ ףשח "שפוח" רתא .טנפילא

הנולת תרקוח הרטשמה :"בירעמ" ,"ץראה" 16.6.99 ,"תונורחא תועידי" 15.6.99 :הז רשקהב
,תובישיהמ םילקש ינוילימ "תומלעיה" לע ,םילשוריב ירתיא תובישי שאר ,טנפילא ברה לש
טקשב רוגסל וילע ץחל יערדש ,ןעוט הבישיה שאר" .יערד הירא לש והשלכ רשקל תונעטו
."הבישיב קנע תובינגל תודשח

ורשקת ץראב םיפסכ תבינג הלגתתש םעפ לכב םאה ?ןכסמהמ םיצור םתא המ ?יערד םע בוש ,המ
אל טנפילא ברה - בגא !חרזמה ידוהי תאנשו תינעזגה האנשה םע וקיספה !יד ?יערדל תאז
.!"יאכז אוה" ירה !םכלש ץמאמה לכ לע לבח :תרחא הבוגת .הינלופב אל םג ,הינמרגב דלונ

בתכמ תא ףייז יכ טנפילא ברה תא םישאמ ,סייו םייח ברה ,ירתיא תתומע ר"וי"
"?גופסל לוכי םדא ןב המכ .יערד תא הרמג ירתיא תשרפ :ןייעמה-לאב ריכב" ."ותורטפתה
."תיבל ץוחמ תינברה ,הלוח טנפילא ברה :תודע תובגל השקתמ הרטשמה"

לגלגתהל וכישמי םיפסכהו ,הזמ אצי אל רבד םוש .ןנכותמ לדחמל יבילא םיניכמ רבכ
.עמשמ יתרת ,םירוחש םיביתנב

רובעי לופיטהו ,הגרדמ הלעת "ירתיא" תשרפב הרטשמה תריקח" :18.6.99 "תונורחא תועידי"
.האנוה תוריקחל תיצראה הדיחיה ידיל

ברה .ירתיא תבישימ םירלוד ינולימ תבינג תשרפ ףושחל ךישממ ןליא רחש :"ץראה" 18.6.99
.הרטשמב ןנולתה טנפילא

תואמל םירועיש ריבעמ לבא "היוקל תואירב ללגב" דיעהל ברסמ טנפילא :"ץראה" 18.6.99
.םידימלת

אציו טנפילא ברה זרא - הלוח אוה יכ עידוהש רחאל םייתעש :"תונורחא תועידי" 21.6.99
.הילטיאל

תבישי שאר ,טנפילא ברה ןעוט "יששה םוי" ןודרחל ןויארב :"תונורחא תועידי" 24.6.99
."השרפב ברועמ יערדש קפס יל ןיא .יערד תנגהל (!) רלוד ףלא 200 יתתנ" :ירתיא

ברה רבעשל הבישיה שאר דגנ הרטשמב ןנולתה ירתיא תבישי טילקרפ :"בירעמ" 25.6.99
.שירפ הרש תטפושל דחוש עיצה ברהש ,ןעטו טנפילא

תבישי לש התומעה ר"וי ,סייו ברה :"ץראה" ,"בירעמ" ,"תונורחא תועידי" 28.6.99
תפוקמ םילקש ינוילימ תורשע תמלעהב ברועמ היה יכ דשחב הרהזא תחת הרטשמב רקחנ ירתיא
.רצענו הרטשמה םע הלועפ ףתשל ברס אוה .הבישיה

?.ג.שה דגנ ?ימ דגנ .ירתיא תשרפב העיבת שיגהל הטילחה הרטשמה :"2 ץורע" 30.6.99

דשחב םייתעבג תרטשמ י"ע םושלש רצענ ,יבצר םולשבא ,ןוכיתב הרומ :"ץראה" 18.6.99
.יבצר םולשבא לש ושארל הפיכ :םולצתב .תודימלת 4 -ב םינוגמ םישעמל

רצענ ,הסנכה סמב תורבחה תיילוח שאר ,ינמחר השמ :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 22.6.99
הפיכ ינמחר לש ושארל :םולצתב .הרשמה חוכב הערל שומישו המרימ ,דחוש תלבקל דשחב
.הרוחש

םידרחה .םירעש האמ דיל תוינוליחל םידרח לש תולכנתה ישעמב תורבגתה :"ץראה" 22.6.99
22.6.99 .םיפודיג ןדגנכ ועימשה ,ןהינפב וקרי ,ןהיתוינוכמב ולביח ,םישנה תא ופקת
ןהל םילכנתמ םידרח םישנו םירבג יכ ,וננולתה םילשוריב תוינוליח תוריעצ :"בירעמ"
.ןהילע םיקרוי

.תויגולואיכרא תוריפח הב ורצעו ןמש ןב דיל הרעמב ורצבתה םידרח :"ץראה" 23.6.99

27 ןב ידרח ריעצ תולאב וכיה ןויצל ןושארב תועינצה תורמשמ :"בירעמ" 21.6.99
.ןישוריג יכילהב אצמנ ריעצה ."םישנ םע עעורתמה"

ידרח רבג וכיה "ןמחנ יבר לש םיצצופמה" םשב תועינצה תרמשמ ישנא :"בירעמ" 24.6.99
.14 תב םע בכשש

!14 תב הדלי לעבי 30 ןב ידרח רבג ?לארשיב תאזה הלבנכ השעי ידרח רבג !בזכו רקש
,םילוונמהו םיעשרה םינוליחה לש לותש לגרמ קר הזש דיגת !ןוכנ אל הזש דיגת !הידבוע
!תודינ ילעוב םהלש םיטפושהש

םיאצמנ ןמחנ יבר לש םיצצופמה" :םיררוס םידרחל הרהזא :"תונורחא תועידי" 24.6.99
!םוב-חנ-חנ-נ-נ ."םכיתובקעב

םתנוכשל ךומס שיבכ רבעל םינבא לומתא ודיי שמש תיבב םידרח 120 :"בירעמ" 27.6.99
תויונחל ךומס םינוליח םיליעפ םע לומתא ותמעתה םידרח תורשע :דועו .הפשאב ותוא ומסחו
.םינוקרי תמוצב ירחסמה זכרמב

רשקב םירומח תודשח תקדוב הרטשמה :"תונורחא תועידי" 28.6.99 ,"ץראה" 27.6.99
רובעב ,"הלעמ" - ל"דפמה לש לגדה תתומע ידי לע המרמב םיפסכ תאצוהו םיבזוכ םיחווידל
.ומייקתה אלש םירועיש יפלא
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא