תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
1999 יאמ-לירפא - 10 'סמ ןויליג
המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ

ךותמ וטקולש יפכ ,(ץרמ שדוחמ דחאו) 1999 יאמ-לירפא םישדוחמ םיעוריא ןלהל
לכה .הצוחה ףלדומ ונניא רבד טעמכ יתדה חטשהמ ,רומאכ .תינוליחה תונותיעה
,אביקע ינב תובישי זכרמ ר"וי ,ןמקורד ברה לש ויפמ ואבוהש םירבדכ ,"םינפב" רגסנ
רבודמ םא םג ,החפשמה ךותב לכה רוגסל ףידע" ,ל"דפמה תמישרב 2 רפסמו
הדרטה וא םינוגמ םישעמ ,םילקש ינוילימב הליעמ ומכ םיילילפ םישעמל תודשחב
.ןאכ אורקל רשפא - "רסומ"ה לע דוע .(30.4.99 םוימ ןלהל העידי האר) "תינימ

:שדוחה תעידי

םישק םימסב שומישה :"בירעמ" 28.4.99
.םינוליחה ברקב רשאמ 2.5 יפ לודג יתדה רזגימב


:ןימ תוריבע
,ץיבלופוק באז ברה דגנ םושיא בתכ שגוה :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 25.4.99
.םירענ 19 -ב ןימ תוריבעב םשאומה ,"ריאמ ביתנ" תבישי שאר רבעשל

םישעמ עציבש דשחב םורדב יתדה םרזהמ היימינפב להנמ רצענ :"ץראה" 22.4.99
.הכינחב םינוגמ

תוללעתהב םשאנ ץראה זכרממ בר :"תונורחא תועידי" ,"בירעמ" ,"ץראה" 30.4.99
,לבחב דימלת רשקש ךכב םשאומ ברה .הרות דמיל םתוא ,10 ינב םידלי ינשב תינימ
.תסנכה תיבב םג ,םודס השעמ וב עציבו

אל טלחוהש ,תמוסרפ תועדומ ןיב הנטק העידיב ארקנ םינש עברא-שולש דועב
.רוביצל ןיינע רסוח ללגב ןידל הלאה םינברה תא דימעהל

ןב רענ תובוחרב תסנכה תיבב םיללפתמה ןיב התהיז 6 תב הדלי :"בירעמ" 24.5.99
.ןכל םדוק םוי תסנכ תיב ותוא רצחב התוא סונאל הסינש ,15

הדיפסה תידרחה תונותיעה" - "ףודרת קדצ קדצ" :"ביבא-לת ןמז" 28.5.99
ותוא וצליאש םירוסייב רסייתנש ,םינברה יריכבמ ,סדרפ ברה תא עובשה
ישדוח השישל ןודינ אוה ?םירוסיי םתוא ויה המו" - "תוניידה תנוהכמ רטפתהל
תרפהו המרימ ,םישנב םינוגמ םישעמ עוציבב עשרוהש רחאל לעופב רסאמ
."םינומא


:תורחא תוריבע

הינתנב טפשמה תיבב לומתא עשרוה ,58 ןב ,יליזרב םולש ברה :"בירעמ" 19.3.99
.וז ותעשרה ללגב וידיקפת לכמ ברה תא רטפל השרד ת"מענ ר"וי .הימגיבב

ילילפה רופיסה" לע תליג יכדרמ תאמ הבתכ :"תונורחא תועידי ,תבש ףסומ" 2.4.99
"ןייד המלש רבעשל כ"ח לש המרימה יליגרתו יסחנפ לאפר רבעשל רשה לש םיהדמה
תא םיקפוד םעפ בוש :תננוקמו םירוחש תשבול הלהקמהו .(ס"ש ירבח םהינש)
!ונב קרו ךא םיללעתמ !ס"ש

תבשה רכיכב הנגפהל עלקנש סובוטוא ופקת םידרח תואמ :"בירעמ" 2.4.99
.םילשוריב

:הרטשמב לומתא הננולתה ,תסנכל צרמ תדמעומ ,רוא תירמש :"בירעמ" 5.4.99
םידימלתה רפסמ תא ףייז 'םייחה-ןבא' תבישי שאר ,הנח-סדרפמ לילבוב ברה"
ל"כנמ ,דמח בקעי ברה דגנ םג השגוה הנולתה ."לדגומ ביצקתמ תונהיל ידכ הבישיב
."הלובחתו ףויז ,המרימב רבד תלבק ןיגב ,ס"ש לש "ינרותה ךוניחה ןייעמ תשר"

קבאמב םילשוריב בוחרדמב תויונח יתש ופקתוה בוש :"תונורחא תועידי" 11.4.99
.תבשב תלעופה תונח לש הוואר ןולח וצפינ םידרח תורשע :"בירעמ" .תבשה לע

,םילשוריב "תרושקת ןלוס" לש הווארה ןולח תא ורבש םידרח :"ץראה" 11.4.99
.תבשב תלעופה

היתונב תא הפטחש םאל עייסש דושח קמעה לדגמ בר" :"ץראה" 12.4.99
."הילטיאמ

לארשי תדוגא לש תועימק ףלא 100 -מ רתוי וציפה בלסרב ידיסח :"ץראה" 13.5.99
.קוחל דוגינב

.ידוהי וניא באה יכ - החפשמ טולקל בריס "ילע" בושייה :"בירעמ" 11.4.99

םילכנתמ "הנחמה רהוטל דעווה" םע םיהוזמה ,הירבטב םידרח :"בירעמ" 15.4.99
.תויתד תונב םע ןימ יסחי םייקמש ריעצל

גרבנייו השמ ,גרבנייו הירא ברה ,יערד הירא לש םטפשמ :תונותיעה לכ 16.4.99
שיו ,רתויב הרומח דחושה תריבע :ועבק םיטפושה .םייתסה ןיבור בוט-םויו
,גרבנייו הירא ברה ;יפסכ סנקו אלכל םינש -4ל חלשנ יערד הירא .ןולק המיע
סנקו (וליג ןיגב) יאנת לע רסאמ םייתנשל ןודנ ,רבעשל "םינב בל" תבישי שאר
"םינב בל" תבישי שארב דמעש הז אוה גרבנייו ברה :לרוגה קוחצ ;יפסכ
םהירוהמ םינב בל לטנ "םינב בל" תפייוזמה המסיסבו ,"הבושתב םירזוח"ל
בוט םוי ;יאנת לע הנשו לעופב רסאמ תנשל ןודנ גרבניו השמ ;וסיכל םיפסכו
.יאנת לע רסאמ תנשו תוריש תודובע ישדוח 6 -ל ןודנ ןיבור

תודיסח לש ךוניחה תשרב יזכרמל בשחנה ,ידרח ךוניח דסומ להנמ :"ץראה" 18.4.99
דסומל םירזה התועצמאב ,תפעוסמ האנוה תיישרפב הדוה ,ןילקורבב רמטאס
.םיינוריע ךוניח יביצקתמ םירלוד ינוילימ המרימב

י"ע ופקתוה ,ריעצ קירע רוצעל וסינש ,תיאבצ הרטשמ ירטוש :"בירעמ" 18.4.99
.םיכמ םיטנדוטסה תא קר .םולכ ?םהל הרק המ זא ?ונ .הבישי ידימלת תורשע

תא וחקלו ,הרותה רפסב תויתוא ורכמ לארשי תדוגא יליעפ" :"בירעמ" 20.4.99
".םמצעל ףסכה

דגנ "ןמאנ דתי" ןודרחה תפקתה ביבס הללוחתה תירוביצ הרעס :"בירעמ" 22.4.99
הלימה שוריפ רשאכ ,"ימואלה אגחה םוי"כ גחה תא רידגה ןודרחה .תואמצעה םוי
."ידוהי אל גחל יוניכ" - וא ,"העווז" ,"הלחלח" אוה (ןשוש ןבא ןולימ האר) "אגח"

תרומת תועימק תצפה לע ורצענ הרותה תודהי יליעפ 6" :"תונורחא תועידי" 29.4.99
?6000 -ה רתי םע המו ?השש קר ."והינתנ ןימינבלו הגלפמל עיבצהל תובייחתה

2,000,000,000 - םילקש דראילימ ינשמ רתוי :"תונורחא תועידי ףסומ" 23.4.99
."ןאל דיגהל ןכומ אל דחא ףאו" ,ךוניחה דרשמ ביצקתמ הנשה ומלענ - !םילקש

תורוהל הלשממל יטפשמה ץעויהמ שרוד ןמפנורב כ"ח :"תונורחא תועידי" 25.4.99
ברסמ ךוניחה רש :"תונורחא תועידי" 26.4.99 .וז השרפב תילילפ הריקח תחיתפ לע
.ומלענש םידראילימה תשרפב הקידב תדעו םיקהל

דשחב רצענ ,41 ןב הבושתב רזוח ,עבש ראב בשות :"תונורחא תועידי" 25.4.99
.ללפתהל בריס הזש םושמ 15 -ה ןב ונב תא הכיהש

ןתמב תורשכ תדועת תלבק הנתמ ביבא-לתב תישארה תונברה" :"בירעמ" 27.4.99
."םיחיגשמל תובטה


:הנידמה רקבמ ח"ודמ
תוריחב תלומעתל ןיוול ירודישב שמתשה ףסוי הידבוע ברה" :"ץראה" 25.4.99
,ןיע ומילעה ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תצמשהמ םא .ונתוא וקיחצה ."קוחל דוגינב
?קסע ושעי הזמ זא

תוינוליח תונוכש 17 .תכשמנ םידרחה תבוטל היילפאה :"תונורחא תועידי" 27.4.99
הירבטב תיתדה הצעומה .ןוילימ 4 ולבק תוידרח תונוכש 7 ,'ש ןוילימ 4.9 ולבק
?שי המ .םייק וניא ללכש ןימלע תיב חותיפל לקש ןוילימ יצחמ רתוי הנש ידימ הלביק
?בוט אל רבכ הז ילאוטריו תורבק תיב

הובג ביצקת ולבק תוידרח תונוכש .םיאנ םיחתנב וכז םידרחה :"בירעמ" 27.4.99
.תרבגתמ םיינרות תודסומב תוכימתה לפכ תעפות .עויס ושקיבש םידרח םג ךכ ,רתוי

דרשמ ריינ לע ד"בח ידיסחל הלומעת יבתכמ חלש שורופ רשה ןגס :"ץראה" 29.4.99
ריינה תא הווש אל הז ?וז הבינג וז ."טייאקשיניילק-א" הזל םירמוא שידייב .ןוכישה
. . .וילע בתכנש
*
.עבש-ראבב תיתדה הצעומה לש םיתורישה תא ומתס םימס :"בירעמ" 27.4.99

ברקב רשאמ 2.5 יפ לודג יתדה רזגימב םישק םימסב שומישה :"בירעמ" 28.4.99
.םינוליחה

תא םיפקות תוטילקרפהו רקבמה ,הנידמה אישנ :"תונורחא תועידי" 30.4.99
.ס"ש לש סיכב םיטדנמה 17 -ו םיפקות םיפקות .ס"ש לש תטלקה

.םוחתל ץוחמ איה הרטשמה ,ןמקורד ברה לש ודידל :"תונורחא תועידי" 30.4.99
ףידעמ ,ל"דפמה תמישרב 2 רפסמו ,אביקע ינב תובישי זכרמ ר"וי ,ןמקורד ברה"
הליעמ ומכ םיילילפ םישעמל תודשחב רבודמ םא םג ,החפשמה ךותב לכה רוגסל
רוגסל ףידעה הנואילרוק ןוד םג ."תינימ הדרטה וא םינוגמ םישעמ ,םילקש ינוילימב
?תאז ףידעמ ונניא עשופ הזיא .החפשמה ךותב לכב

רצענ םילשוריב תידרחה הדעה לש םינברה ילודגמ בר לש ודכנ :"בירעמ" 2.5.99
ריבעיש ףידע ימ :םכמצעב ודיגת .םימס תשר להינש דשחב יא.יב.פאה ידיב קרוי-וינב
?קידצ ידרח רחוס וא ,אמט ינוליח עשופ ?לארשיב םיידרחה םינכרצל םימס

ילייח" :תבשב תוינוכמ ץורימ ינגראמ לע ומייא םידרח :"תונורחא תועידי" 2.5.99
םא ומרחוי םהירצומש ,םימויא ולבק תולודג תורבח ."םכללגב ןונבלב וגרהיי ל"הצ
המ ןוכנ הז :םיהולא לא רשי תונפל םיצור ונחנא הזה הרקמב .ץורימל תוסח ונתי
ונחנא ?תבשב תוינוכמ ץורמ ללגב םילייח גרוה התא ?םידרחה ךילע םירפסמש
.רתאב טלוב םוקמב ךלש הבוגת לכ םסרפל םיחיטבמ

לומתא ןודל לחה םילשוריב םולשה טפשמה תיב :"ץראה" ,"בירעמ" 6.5.99
ףסוי הידבוע ברה ס"ש גיהנמ דגנ ןוטלשה תוכיאל העונתה השיגהש תילילפ הנלבוקב
.ןוילעה טפשמה תיב דגנ ויתויואטבתה ללגב

לש דשחב תואלקחה דרשמ י"ע רצענ ,רואמ בשומה בר :"תונורחא תועידי" 6.5.99
אוה ,םידרחה ידיב היהי תואלקחה דרשמשכ .םישבכ רשב לע תורשכ תמיתח ףויז
.סרפ לבקיו דימ ררחושי

ייחב .ףושיכב הנממ אצוהו השיאב סנכנש "קוביד" לע הבתכ :"םימי 7" 7.5.99
.רקשמ ינא םא תומא ינאש ,ופט ,תמא לכהש םיהולא

תיבל הסינכב ודמע ד"בח ישנאש ,םיננולתמ הננערב םירוה :"ןורשה תמוצ" 7.5.99
הרקמ לכב :חרזא .רמועב ג"ל תביסמל אובל תוירכוסב םידלי תותפל וסינו ריעב רפס
ךכ לע רובעל אלו קותשל אל !טפשמל עובתל !הרטשמל תונפל !ןנולתהל ךילע המוד
!לילעב םייקוח יתלב םה ולא םישעמ !םויה רדסל

ןעוטה ,הלאשב רזוח ,ד"בח רפכמ ,סלפ ילא :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 7.5.99
.םידרח לש העבצה יפויז לע צרמ ישנא תא ךרדית ,םימעפ 3 עיבצה 15 ליגבש

רקד (הפיכ שבוח) םילשורי בשות :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" ,"בירעמ" 10.5.99
.םימ קובקב לע חוכיו ללגב םימעפ 11 ותשא תא

.לנוישנרטניא הנד תא ףוקתל וסני םידרחש ,םיששוח הרטשמב :"בירעמ" 10.5.99

גרהיל לוכיו םדו רשב אוה קרב דוהא םג :ס"שמ ןהד םיסנ כ"ח" :"בירעמ" 13.5.99
."הקד ךותב םיכרד תנואתב

.םיימעפ עיבצהל ןווכתהש דשחב רצענ ימלשורי ידרח :"תונורחא תועידי" 14.5.99

קרוי-וינמ וחלשנ םידרח לש תוהז תודועת יפלא :"תונורחא תועידי" 14.5.99
.תוהז תודועת לש ןפסא ליבשב הז :רמוא היה ץומא ןב ןד .לארשיל

:ןולוחב ס"ש ףינסב תיקוח יתלב תוליעפ הפשחנ :"תונורחא תועידי" 14.5.99
.שרוד לכל תוהז תודועת

ידיב רצענ ,ןולוחב ס"ש הטמ שאר ,יתהק הדוהי" :"תונורחא תועידי" 16.5.99
תרישקו המרמב רבד תלבק ,תויקוח אל תוהז תודועת תקפנה ,ףויזל דשחב הרטשמה
.עשת ינב םידלי סוניאב םשאנש ברל רשוי-יצילמ ויהש ,הלא ןיב היה יתהק ".רשק

תונשב םילשוריב לעפש יתרדסה חצורה ,רופ םהרבא לע הבתכ :"םימי 7" 14.5.99
יתד שיא ינא" :ומצע לע דיעמ אוהו ,םיבר דועו ומיא ,ויבא חצרב הדוהש ,80 -ה
."ןונחו םוחר אוהש םיהולאב ןימאמה

ורזגנ יאנת לע רסאמ תנשו לעופב רסאמ ישדוח השימח :"תונורחא תועידי" 19.5.99
(!) תומדוקה תוריחבב יכ עשרוהש ,"לארשי תדוגא" לש ליעפ ,ןמפיש ןנחוי לע לומתא
דוע עשרוי 2999 יאמב .םהלש ןניאש תוהז תודועתב עיבצהל םישנא תורשע לדיש
.הזה שדוחה לש תוריחבהמ ,המוד ןוועב ,ידרח

לתוכב םייביטוורסנוק םיללפתמ 150 -כ םיקובקבב ומגר םידרח :"ץראה" 23.5.99
.םיערפתמהמ 4 הריקחל הבכיע הרטשמה .תועובשה גח רקובב

,םינבא םהב ודייו תוינוכמ יתש םילשוריב שמא ופקת םידרח :"בירעמ" 23.5.99
.תינוכמ ךותל עימדמ זג וזיתהו

יקתפ בנגש דשחב רצענ צ"לשארב יפלק ר"וי שמישש ,ס"ש ליעפ :"בירעמ" 25.5.99
.םתוא לוספל הרטמב תחא לארשי לש העבצה

לוק" ןהיניב ,תויטאריפ תונחת שולש לע הטשפ הרטשמה :"בירעמ" 24.5.99
.ג"בתנב תרושקתל שוביש ומרגו ועירפהש ,"המשנה

,םידרח השימח ןידל דימעהל הצילממ םילשורי תרטשמ :"תונורחא תועידי" 26.5.99
.תוריחבב ףויזל ןויסינב םידושחה

תויביטקיפ תותומע לוהינב םידושח 3 הרצע הרטשמה :"תונורחא תועידי" 27.5.99
בנגש ,ךוב םהרבא ברה לש וירזוע םה השולשהש תנעוט הרטשמה .הרות דומילל
:"ץראה" .ליזרבל חרבו תותדה דרשממ םינוילימ םיקהש תותומע תועצמאב
.םילשורימ םיכרבא םתשולש ,סייו דודו הטוראס ריאמ ,ןייטשדלוג דוד םה השולשה

םירודישה .יערד תכשלב רתסומ יטאריפ וידר ןפלוא" :"תונורחא תועידי" 28.5.99
תששל והינתנ לש תונויארה םג .תוריחבה ינפל םיימוי ולחה ס"ש ר"וי תכשלמ
."ןפלוא ותוא ךרד ורבעוה םייקוח יתלבה םיצורעהףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא