תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
1999 ץרמ - 9 'סמ ןויליג

המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ

,רומאכ .תינוליחה תונותיעה ךותמ וטקולש יפכ ,1999 ץרמ שדוחמ םיעוריא ןלהל
:"םינפב" רגסנ לכה .הצוחה ףלדומ ונניא רבד טעמכ יתדה חטשהמ
!התימ וניד - הייריעב רוניצ תחנה יניינעב "רסייומ" וליפאש ךכ לעו ,"רסומ"ה לע


סרהב תופתתשהב עשרוהש ,28 ןב ,סייו עשוהי :"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 26.2.99
.רסאמ ישדוח 8 -ל ןודינ ,םילשוריב םירעש האמב תוירצונ לש תורידב םידרח ועציבש

."קרב טפושה דגנ ישפנ תא רוסמא :שורופ םחנמ ברה" :"בירעמ עובשפוס" 26.2.99
!רבג ותוא הארנ !הללאי

תוערפתהב .תבשה רכיכב ערפתהש דשחב רצענ ידרח רענ :"תונורחא תועידי" 28.2.99
.הפשא תולגע ותצוהו םירטוש לע םינבא וכלשוה

םימייאמה .םילשוריב יביטוורסנוק תסנכ תיב דגנ תוצאנו םימויא :"בירעמ" 1.3.99
."תשק" ינוציק-יתדה ןוגראה ישנאכ והדזה

לש תוריד תתחשהב ףתתשהש ידרח רענל רסאמ הנש יצח :"בירעמ" ,"ץראה" 2.3.99
.םירעש האמב תוירצונ

תינימ תוללעתהב א"תב יזוחמה טפשמה תיבב םשאומ ץראה זכרממ בר :"בירעמ" 3.3.99
:רסמנ רתוי רחואמו ?ךלש אוהשכ שוכרב ללעתהל רוסא יתממ .ותשאב השק
םושיאה בתכ תא תוטילקרפה ריבעת ןפוד אצוי דעצב :"תונורחא תועידי" 7.3.99
.תורשכ חיגשמכ ברה לש ויונימ לוטיבל איבהל תשקבמש ,תישארה תונברל םילוקוטורפהו
תויונחב צ"דבהו תורשכה תומתוח רובע םימלשמ םתא ימל םיאור םתא !םינוליח
?םילוכרמבו

קדצ-הוונב ריזח רשב תרכומש היינדעמ תונולח וצפונ :"תונורחא תועידי" 4.3.99
הניבמ אל ינא .היינדעמה תלעב תרפסמ ,הבושתב םירזוח הברה הנוכשב שי .ביבא-לתב
םהילע רסאנ הזה ןדעמהש ,םסעכ תא םיאטבמ םה הככ ?הניבמ אל תא ?יל םילכנתמ םה המל
!הליכאל

לכיה" ידרפסה תסנכה תיב ידסייממ ,רופ ינבו רוש-ןהכ ןונמא :"ץראה ףסומ" 5.3.99
םדגנ אצוה הבוגתב .תוזחתהב םהילע דושחה ,בר שרגל ושרד חותיפ הילצרהב "יכדרמ
."ףדור ןיד"

ידאו תומוהמ לש תבחרומ הרודהמ ,עשרוי יערד םא" :ס"שב ריכב :"ץראה" 7.3.99
התסה תמשאב ןידל דמעוה ס"שמ ריכבהש ,עמש והשימ םאה ."הנידמה תא ףוטשת בילאס
?סרהו חצרל םימויאו

ךכ .ןיבר לע "ףדור ןיד" ואיצוהש םינבר 4 לש תומש הרטשמה ידיב :"בירעמ" 8.3.99
.דירש יסוי כ"ח ןעוט

הריקחל לומתא הרצע הרטשמה :חצרל התסהל דשח :"בירעמ" ,"תונורחא תועידי" 8.3.99
9.3.99 ."דירש ףוסוי תא גורהל ךירצ"ש תיטאריפ וידר תנחתב רמאש ,קדנוב לארשי תא
עוגפל דדועו דירש כ"ח דגנ תיסהש רדשה ,קדנוב לארשי דגנ םושיא בתכ שגוה :"בירעמ"
וידר תונחת 10 תוחפל לבא .הנחתה תא הרגסו םירדשמה תא המירחה הרטשמה ,בגא .וב
.הערפה לכ אלל םגו ןוישר אלל תיסהל תוכישממ תויטריפו תוידרח

ץראה זכרמב תינוכית הבישי ידימלת 7 - הבישיב הרעס :"תונורחא תועידי" 9.3.99
לכהש לע ?הפשחנ םייתדה לש םתוורעש לע ?המ לע הרעס .םימסב שומישב ודוהו ורצענ
?םירחא םדא ינב ןיבל םניב לדבה ןיאש םויה םיעדוי

להנימב העיגפ לש תוריבעב רבעב עשרוהש ,יסחנפ לאפר ,תסנכה תדעו ר"וי :10.3.99
.תרתוימ תפסונ הלימ לכו .ס"ש רקבמל הנומי ,ןיקת

דצמ םיפויז ענמי תוריחבב ירוביצ וא יתכלממ חוקיפש ,םכמצע תא םתילשה 14.3.99
."ףויז ענמי אל חוקיפה :ידרח ליעפ" :"ץראה" !םתיעט ?םידרחה

םרגש ימ תא תוכמב ונערק ךיא ורכזת" :םייאמ ס"ש ליעפ :"תונורחא תועידי" 14.3.99
?ךיא םתערק ךיא .םירכוז אל ."הידבוע ברל רעצ

,"ךתוא גורהא ינא" - "םיטפושה ייח לע םימויא" :ןורחאה עגרב :"בירעמ" 17.3.99
.דרא היסומו חמצ בקעי םיטפושה לע ןופלטב ומייא ,"תומת רחמ"

םישמתשמ םייתד םידימלת" :הלגמ םימסב המחלמל תושרה לש ח"וד :"בירעמ" 18.3.99
."םיינוליח םידימלתמ רתוי םימסב

רעש לש הבר ,יליזרב םולש ברהש ,עבק טפשמה תיב :"תונורחא תועידי" 19.3.99
ותשאל יושנ ודועב ,םידלי ינש ודלונו הינש השיא םע ןתחתה :טסימגיב אוה ,םירפא
לכל תויעב השועש הזכ דחא ?בר ?ותוא ןתיח ימ .םידלי השש ול שי הנממ ,הנושארה
!היילפא וזיא ?םייתד םניאש םידוהי ינימ

הרו'גה הפה הידבועש ,ןח ןצינ היזיוולטה בתכ ייח לע םימויא :"בירעמ" 21.3.99
תא ךל ערקיש ,עידוה ס"ש ליעפ !ןח ,רהזיה .יערד םע םיאנותיעה תביסממ שריג
!הרוצה

1 ץורע בתכ ,ןח ןצינ לש וייח לע םימויא לע הבוגתב :"תונורחא תועידי" 21.3.99
םינוממהמ שקבי יכ בתכה עידוה ,ףסוי הידבוע ברה םע תומיעה תובקעב ,םידרח יניינעל
.רוקיסה םוחת תא ףילחהל וילע

חותפה טקרמרפוסה לש הווארה תונולח תא וצפינ םידרח :"תונורחא תועידי" 28.3.99
לע האחמב םילשוריב "2000 רוטסגארד"ב וערפתה םידרח :"ץראה" .םילשוריב תבשב
לש ושנוע דחפמ וטלמנ חטב .וטלמנו הסינכב םיקובקב וצפינ םידרחה .תבשב ותחיתפ
.ול שדוקמהו שודקה םויה תא ולליחש לע ,ומצעבו ודובכב םיקולאה ,םשה

דרשמ ."תומייק אל תותיכ לע וחוויד ס"ש לש רפסה יתב" :"תונורחא תועידי" 29.3.99
.ס"של תכיישה "ינרותה ךוניחה ןייעמ" תשר דגנ םייטפשמ םידעצ תטיקנ ןחוב ךוניחה
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא