תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ2000 טסוגוא-ילוי תומילאו העישפ ,תוניירבע ןמוי

ןאכ י/ארק - תילאוזיו תירבע יפד תנכהב רוזעל הצור ה/תא םא

,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ
המדקהה תא אורקל שקבתמ

,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,לבוי ,םייח ,דוד :ןמויל (*)רמוחה ףוסיאב ועייס
ןועמשו ,הריש ,רחש ,יעור ,תינור
בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס (*)


ןימ תוריבעל דשחו תוריבע


.8 תב הדלי סנואב הדוה ,לילגב תסנכ תיבב שמש ,67 ןב ,יערדא םולש :(י) 2.7
.חורבל לגוסמ ונניא :הביסה .תיב רצעמל חלשנ סנאה שמשה :(י) 12.7
ישעמ תיישעב עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיבב לומתא עשרוה דודשא בשות ידרח :(ה) 5.7
.םיניטק ינשב םודס
.ודרשמ תדבוע לש תינימ הדרטהב דושח (ס"ש) דעלא תצעומ שאר ,לפסירק לאירוצ :(י) 11.7
םישעמ עוציבבו 8 תב הדלי סנואב דושח ,67 ןב ,תסנכ תיב שמש ,יערדא םולש :(Y-net) 2.8
.12 תב הרענב םינוגמ
22 -ב תינימ תוללעתהבו םודס ישעמבו סנואב הכ דע הדוה :הלמרב יתרדס ליפודפ :(מ ,י) 6.8
43 יתפקת :הדוה ליפודפה :(י) 7.8 .הפיכ שבוח רוחבה :היזיוולטב רודישב .14 דע 9 ינב םידלי
.םידלי
דמיל ןתואש ,תולוע תורענב םינוגמ םישעמ עוציבל דשחב רצענ לילגהמ 64 ןב בר :(מ) 7.8
.הטילק רתאב תודהי
.ןימ תוריבעב דושחה ,הזחתמ-בר לש ומש הז ןהכ ןויצ :(מ) 16.8
םישעמ עציבש דשחב ןורימב יאחוי רב ןועמש 'ר לש ורבק לע רצענ קרב ינב בשות :(מ) 17.8
.תפצמ םירענ ינשב םינוגמ

תיסיפ תומילא תוריבעל דשחו תוריבע


םרבעל וכילשה ,םתוא ופדיג ,תבש ברעב םירעש האמב םיריית ופקת םידרח תורשע :(י) 2.7
.תואטמסב ומלענו ,םוקמל וקעזוהש םירטוש ומגר ,םיצפח
."סקסה תונח תא יל ותיצה םידרחה" :ןעוט הדוהי רואמ םתור יבא :(מ) 19.7
םהמ דחא .םילשוריב יביטוורסנוק תסנכ תיב תתצהב םידושח הבושתב םירזוח השולש :(ה) 27.7
יביטוורסנוקה תסנכה תיב תתצה תא הניג אל ידרח גיהנמ םוש" :(ה) 2.7 .השעמב הדוה
."םילשוריב
.םילשוריב יביטוורסנוקה תסנכה תיב תתצהב םידושח םידרח 3 :(ה) 30.7 ,(מ) 27.7
היהש ללגב ,ץילרק ברה תא ופקתו םילשוריב תסנכ תיבל לומתא וצרפ םידרח םיריעצ :(ה) 15.8
.לט תדעו רבח
רוא תירמש) םייתד םינוירב ידיב הפקתוה (צרמ) רוא תירמש הצעומה תרבח :(הרדח עצמא) 18.8
.(הנח סדרפב םתור הוונ תנוכשב םיידרח תד תודסומ תמקה תעינמל קבאמה שארב הדמע
םידרח ידיב ופקתוה ,םילשוריב תידרח הנוכשב םירומל ןוכמל ועיגהש ,םידרח םילייח :(מ) 25.8
.םיקובקבו םינבאב

יתב תא תיצהש אוהש דשחב הרטשמה ידיב רצענ (הבושתב רזוח) ןיכורב בירי :(י ,מ ,ה) 27.8
המקנ עסמב ידרח - יווילה-ינוכמ תיצמ" .םישנ 4 )גרה) ןתומל םרגו ביבא-לתב תשובה
ןוכמ לש וילעב :(י) ."ביבא-לתמ האמוטה תא תוקנל יתיצר - ך"נתב בותכש ומכ" ."האמוטב
אוה .םימעפ עברא וא שולש ןאכ ותוא יתיאר ינא .ונלש חוקל היה אוה" :חצורה לע רפסמ הזכ
."הפיכה תא דירומ היה (ןוכמל) סנכנ היהשכ לבא ,יתד אוהש יתיאר .דמחנ היה אקווד

וחצר ,םיברע וחצר םה" :הבושתב םיחצור יבהז ןתנ לש ורמאמ :(הללאוו תושדח) 27.8
םשב לכהו ,תסנכ-ירבחו םירפוס ,םיאנותיע וחצרי םה רחמ ,תונוז םיחצור םה ,הלשממ שאר
.םינמוסמה לע ןגיש ימ ןיא לבא ,ונינפל דוע לכמ עורגה ,םיעדוי הרטשמב .ותוחילשבו םיקולא
."הבושתב םיחצורה תא ולאשת ?אבה ןברוקה היהי ימ

.19 -ה ןב ויחא ידיב הכוהו ללפתהל בריס 14 ןב :(מ) 30.8

האנוה ,תואמר ,הבינג תוריבעל דשחו תוריבע
םיפסכ תוריבעו


םג סיפדה ,הכלהו הליפת ירודיס ,"שדוק" ירפס םיסיפדמ וב ,םילשוריב סופד תיב :(י) 5.7
.הפיכ שבוח ,סופדה תיב לעב - הנומתב .םירלוד
ינשש איה תענמנ יתלבה הנקסמה" :יערד לש ורוערעב ןוילעה טפשמה תיב תערכה :(ה) 13.7
שולשל אלכל ךלוה יערד ."דחושכ ול ונתינ םינב-בל יפסכמ יערדל ומלושש םילודגה םימוכסה
.םינש
.יבגנ השמ תאמ הבתכ - "האמוטה תובא יבא" :(מ) 13.7
:שעוג יס"שה בוחרהו .אוה ךורב שודקה לש ןויסינב דומעא .םימשמ הז :יערד :(מ) 13.7
אקווד אוה יזוחמב טפושהש ,םירכוז ונמותל ונחנא ."אלכל יערד הירא תא וסינכה םיזנכשאה"
.יזנכשא אל
אלכה תיב דיל ללוכ םיקהל ,העצה התלע יערד לש ויברוקמ ןיב :רסאמל םיכרענ :(י) 16.7
.גיהנמה יערד :(ל"נכ תועידי) הנבה שי ס"שבו .םוסרפל ץעויב שמתשהלו
(הרותה תודהי) שורפ ריאמ ידרחה כ"ח תא ןידל דימעהל הצילממ הרטשמה :(ה ,י) 26.7
לכהש ,ןעטי חטב אוה םג .תויטרפה תנגה קוחב העיגפו םינומא תרפה ,המרימ לש תוריבעב
.לבהא ןב החו'ג הזיא וילע ליטהש אדיפק וזיא ללגב
םינפה תדעו ץעוי .רבק תוקלח תריכממ 'ש ןוילימ 60 הרבצ הווקת חתפב אשידק הרבח :(ה) 1.8
:ןותיע ותואב ."םינש תורשע ךשמב םיבשותה תא הקשע אשידקה תרבח"ש ,רמא תסנכה לש
."םיזרפומ םיריחמ תייבגב תמשאומ ת"פ לש אשידקה תרבח" ןליא רחש תאמ הבתכ
,ירחא ובקע" :יערד טפשמב הנידמה דע ,ץיבלומש בקעי לע גלפ איג תאמ הבתכ :(םימי 7) 4.8
היהש םישנאל עיגמ היה ןיבור בוט םוי" :הטישה לע וירבד ןיב ."יתוא לסחל וננכת ,ילע ומייא
היה אוה .תוטלבל תחתמ ,רוחשב םש קזחומ ירה לכה .דיגנ ,ןיאושינ תארקל יונפ ףסכ םהל
לגלגמ היה אוה ךכ .םיפסכ תבייח הבישיה התיה םהל ,םירחאל ותוא ריזחמו ףסכ םהמ הוולמ
?בנג אוה יממ ירה" :סקודרפה לע וירבדמ ."הבישיה הקזחוה ךכו ,םירלוד יפלא תואמ
הנה - ודיגי .םיריסאה לש רוביג היהיו אלכל ךלי אוה וישכעו .םיריסאה ןעמל התומע - א"שממ
וחכשי םלוכו ,םתמחלמ תא םחלנו םהל גאודש ימכ ומצע תא גיצי אוהו .חישמה ךלמה עיגה
."םיריסאהמ בנג אוהש
תיירק תייריע שאר ,הנידמה אישנ לש ויחא תא ןידל דימעהל הצילממ הרטשמה :(,ה ,מ) 8.8
.הפיכ שבוח ,בצק רואיל :םולצתב .בצק רואיל ,יכאלמ
."בצק רואיל תא ךבסמש םידקתה" :בצק לע תליג יכדרמ תאמ הבתכ :(תועידי תבש ףסומ) 11.8
200 -כ (!ובנג ?ואיצוה הז המ) ואיצוהש דשחב ורצענ םילשוריב הבישי ילהנמ ינש :(י ,מ) 17.8
יהמ דומלל שקיב .ד"בח תעונתל תכיישה ,םתבישיב דומלל לחהש ,הבושתב רזוחמ םילקש ףלא
.םניחב ךכ לכ אל ,םירועיש לבקו ,תיתד הווצימ

.קוחל דוגינב תוריחבב תועימק תקולח תשרפב רקחנ (הרותה תודהי) טרפלה כ"ח :(ה ,מ) 17.8
בקעי כ"ח :(ה) 28.8 .תועימקה תשרפב רקחנ (הרותה תודהי) ינפג השמ כ"ח :(ה ,מ) 18.8
דשחב הרטשמב האנוה תוריקחל הדיחיב לומתא רקחנ (הרותה תודהי לש ישילש כ"ח) ןמציל
.הרותה תודהיב רוחבל רוביצה תא ענכשל תועימקב שמתשהש דשחבו תוריחבה קוח לע רבעש

,יקוח אל ךילהב ונומ הינשה תושרה תצעומו רודישה תושר תאילמ יכ עבק ץ"גב :(ה ,מ) 23.8
.(ל"דפמ) יול קחצי רבעשל רשה לע תרוקיב ריבעה ךכבו
תלילש ןמזב עשרוה אוה :רסאמ עובשל ס"ש רבוד תא סינכהל תשרוד תוטילקרפה :(י) 24.8
.תוריש-תודובע עצבלמ ענמנו ,ןוישר

םימס תוריבעל דשחו תוריבע


.ידרחל שפוחמ אוהשכ ,תידרח הבישיב הנש ךשמב רתתסה ריעצ םימס רחוסש דשח :(מ) 5.7

חצרב םימויאו הטיחס ,הביד תאצוה ,םימויא


."יערד קית" יטפוש לש םהייח לע םימויא :(י) 14.7
ןגס ,רלימ םייח ברה ידרחה תא םויה בייח םילשוריב םולשה טפשמ תיב :(מ ,י) 21.7 ,(ה) 20.7
הביד תאצוה לע םילקש 16,500 ךסב ינולא ינור הצעומה תרבח תא תוצפל ,םילשורי תייריע שאר
.םימויאו
יוויל תרענ םע ותנומת וציפיש םויאב ר"ומדאה ןב תא וטחס םיידרח םיריעצ ינש :(מ) 21.7
הרוה ר"ומדאהו ,אלמה רופיסה תא ר"ומדאל רפסל טלחוה תודיסחב תדחוימ הבישיב" .םוריעב
ר"ומדאל הרק המ .לארשי תרטשמב ןנולתהלו הליהקל ץוחמ ןורתפל תונפל ימידקת ןפואב
?הליהקה ךותב לבוקמה לופיטה לע רתיווש
הידבוע לש הריקחה קית םע השעיי המ בורקב טילחי הלשממל יטפשמה ץעויה :(מ ,י) 23.8
.חוטב דחא שוחינ ונל שי .דירש יסוי דגנ וירבד לשב ףסוי
הריקח תחיתפ לע תורוהל הלשממל יטפשמה ץעויהמ שרוד (הדובע) סניפ ריפוא כ"ח :(ה) 25.8
ותואטבתה לע (ס"ש) לאילמג דגנו ,"ןטבב ןיכס לש בוביס" ותואטבתה לע (ס"ש) הסיוס דגנ
.תאזכ הריקח ןחוב יטפשמה ץעויה :(י) ."יערד תא לסחל ןויסינ"
.וייח לע ומייאו ןורוד-ישקב ישארה ידרפסה ברה לש ותכשלל לומתא ורשקתה םידרח :(מ) 30.8
.ןוילע-טפוש-יאנותיע-יזנכשא-ינוליח הזיא חטב הז .תויהל לוכי אלףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא