תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ
הבושתב םיחצור
2000 רבמטפס

שפוח רתאמ דהוא

שאר וחצר ,םיברע וחצר םה" : הבושתב םיחצור יבהז ןתנ לש ורמאמ :(הלאוו תושדח) 27.8
םיקולא םשב לכהו ,תסנכ-ירבחו םירפוס ,םיאנותיע וחצרי םה רחמ ,תונוז םיחצור םה ,הלשממ
היהי ימ .םינמוסמה לע ןגיש ימ ןיא לבא ,ונינפל דוע לכמ עורגה ,םיעדוי הרטשמב .ותוחילשבו
."הבושתב םיחצורה תא ולאשת ?אבה ןברוקה

,וזה תוחילשה לש ןויערה םאה ??"ותוחילשבו םיהולא םשב" הז המ .טריפ אלו רציק יבהז ןתנ
הקרבה ןימ ?הלאשב םירזוחו םידרח הברה ךכ לכ לצא הככ םתס דלונ ,לא ותוא לש ומשב
אמש וא ?םירחאו ןייטשדלוג ךורבו םיכורב לבויו רימע לאגי ומכ הלוגס-ידיחי תדקופש ,תישיא
רסחו רורבו דח ךוניח לש ?יתדה ךוניחב םייוסמ והשמ לש המויאהו הארונה האצותה יהוז
,תחא תמא קר הנשיש - תונעמו תולאש ילב ,קופקפ ילבו רוערע ילב ,לבקלו ןימאהל תורשפ
םוש לש אלו ולש קרו ולש ידעלבה סכנה איה הדיחיהו תחאה תמאהש ,םימשב םש ,והשמ שישו
שינעמו עמושו האור ,לכה לע לכה הווצמ ,לכה תא ןנכתמ ,לכה עדוי אוה קרו אוהשו ,רחא רבד
םיארוק - עדוי ונניאש ימל) םיידרחו םייתד םיגיהנמש ומכ ,רוחש ןמויב םשורו רכוזו עדויו למוגו
ןמכייא תאו רלטיה תא חלשש הז אוהשו ?האוש ונילע איבמ ךכ רחאו ,םינעוט (םינבר םהל
,"וידלי" ויפלכ ושעש תוארונה תוריבעל "האסה האלמ"ש ירחא הרוחשה הדובעה תא ול ושעיש
,םיארונ תונוסא וילע םיאב ,והשמה ותוא לש תוארוהה רחא אלממ ונניאש ימשו ?לארשי ינב
ללגבו ,(םינבר םהל םיארוק - עדוי ונניאש ימל) םיידרחו םייתד םיגיהנמ םינעוטו ונעטש ומכ
םתס וא ,םיסוטמ ןוסאב וא ,םיקוסמ ןוסאב םיגרהנ םילייחו ,תבכר ןוסאב םיגרהנ םידלי הז
ךוניח ךותמ האבש ,תיהולא הארשה התוא ךותמ ונל אב לכה הזו !!היישעה תרגשב םיגרהנ
!דאמ תרכומו העודיו תמייוסמ הרות סיסב לע ,םימייוסמ םיכנחמ ידימ ,םייוסמ

הז :יבהז ןתנ) תיהולא הארשה התוא ךותמ ןיבר קחצי הלשממה שאר תא חצר רימע לאגי
תנמ לע ,תוחו'ג ינימ לכ ומצעל איצמהו לתפתהש ,חומל ריזחת ףוקה תא !םיקולא אלו םיהולא
ותוא ,ינתמיא דחפ ךותמ - םיהולא - הוהי - איצמה ומצע אוהש שרופמה םשה תא אטבל אלש
הארשהב םיברע תורשע חצר ןייטשדלוג ךורב ;(!םיהולא ומצעל איצמהל ותוא איבהש דחפ
ךותמ םימויאה םהיעשפ תא ועצב ,םירחא םיחצורו ,רפופ ימע ומכ ,םיברע יחצור ;תיהולא
תא - "םישרוש"ה תא ,רוקמה תא וליג ,אלפו אלפה ,םואתפ עתפ ,אלכב לבא ,םירחא םיעינמ
!טישלוב !שירטנח .הבושתב - ?םדוק םש ויה םה יתמ ?ורזח ןכיהמ ?ורזח ןאל - ורזחו ,םיהולא
יתמו רקובב חצמ לע ןיליפת ,םינפה לע ןקז ,שאר לע הפיכ !חיטב אלו הרזח אל ,הבושת אל
ךפוה התא קופד ריסאמ ק'צ-קי'צו ,םש ךורבו הפ ךורב לומלמ תעשב תודנדנתה ,דוע-אלש
ולאמ ףלא יפ םיבוט יתד ריסאל רהוס תיבב םינתינש םיאנתהש םושמ ,ףיכ !ול ףיכש ריסאל
...אלכל סנכיהל םיעשופה לכל ףיכ היהיו טעמ דוע הלאכ םיאנתב .יתד ונניאש ריסאל םינתינש
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא