תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
2000 סרמ-ראורבפ - 18 'סמ ןויליג

:םינותיעה תומש ןומיסל רוציק ינמיסב שמתשנ רוציק םשל
בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה)רמוע - ףדה תא ךרע
ןאכ י/ארק - תילאוזיו תירבע יפד תנכהב רוזעל הצור ה/תא םא


המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ


הנש ךשמב 15 תב הרענ סנאש דושח םי-תבב "םהרבא ןגמ" תסנכ תיב יאבג ,יח-רומ ןליא :(י) 26.1
.תסנכה תיבב יצחו
הנעטב 13 ןב רענ ףוטחל וסינש דשחב הריקחל ובכוע ,באה ללוכ ,םילשורי יבשות השולש :(ה ,מ) 1.2
."תינוליח הריוא" -מ וקיחרהל וצרש
אל רחסב םידושחה םילשורי בוט דלי תופיכ ישבוח ינש ,ןייטשניו יחיבאו ןהכ ילא לע הבתכ :(י) 3.2
.הינש "תוכבתסה" וז ןהכ ילאל .קשנב יקוח
תונורחאה תוריחבב ףויזל דשחב דג-אב ףסוי ברה תא דימעהל הצילממ הרטשמה :(י ,מ ,ה) 4.2
.(תידרח הבישי שאר אוה דג-אב)
.םיאניתשלפ ףוקתל ידכ המחלמ יעצמא רבצש ןוגרא גיהנה ףסוי ברה לש ודכנ - דשח :(ה) 10.2
.הז אשונב תולודג תובתכ יתש :ףסוי הידבוע תלשוש לע תצק דומלל ןיינועמש ימל :(י)
הידבוע לש ודכנ ,ףסוי ןתנוי תושארב הצובקל תוכייתשהל דשחב 16 ןב ריעצ רצענ :(מ ,ה ,י) 11.2
ףסוי ברה לש ודכנ :(מ) 13.2 .דכנה רובע תשומחת ריתסהש דושחו ,םיאניתשלפל הלכנתהש ,ףסוי
:(מ) 16.2 .תינוציק תינמי תונגראתהב ותוברועמל תויאר גיצה אל כ"בשה .תיב רצעמל רצעממ ררחוש
."הידבוע ברה לש ודכנמ ודר" :כ"בשה שארב ףזנ ישי רשה
ןחבמ םג ונל שי תעכ ,םיריכמ רבכ ונלוכ ולגזוב ןחבמ תא :"ברה ןחבימ" לע יקסבוחינג בד :(י) 14.2
,תילילפ הריבעל דשח ןיגב ודכנ תא רוצעל םידמועש תעדל יאכז לארשי תנידמב אבס לכ םאה :ברה
?הידבוע אבסה לש ותוכז קר וז םאה וא
.םיברע דגנ המילא תוליעפ לע (רבעב) וטפשנ םילשוריב "ידרחה ןויערה" תבישיב םיבר :(ה) 10.2
ךראוה ,קשנ תריכמ לש תורומח תוריבעב דושחה (הפיכ שבוח :םולצתב) ןהכ ילא לש ורצעמ :(ה) 10.2
.םימי 5-ב
- "הרז הדובע" הידבוע תיריא תאמ הבתכ :( !יעורל הדות - יעור ידיב שפוחל חלשנ - "םישנא") 15.2
םימסל ולפנש םישנאה בור תא גצימ ילש רופיסה" - "ירוא" ירבדל .םימסל םירוכמה םידרח לע
תובישימ וטלפנש םיריעצ שי לבא ,ינומכ ,הבושתב םירזוחב רבודמ םירקמה בורב .ידרחה רזגמב
ותשא "הרש" ."עגמ קבדב םישמתשמש קרב-ינבב תויתרקוי תונוכשמ םייתד םג שי .סארגב םיאצמנו
ינא" "?םיהולא לע ילוא ?וילע תסעוכ אל תא" ."הז תא תלבקמ ינאו ילע רזגנש המ הז" :תרמוא
."אירב היהיש ,ילעב לע קר תסעוכ
רזוחה שומישה תשרפ תובקעב ,וכעב תורבקה תיב לע םינוממה לש הריקחב חתפת הרטשמה :(י) 23.2
.םידלי ירבקב רזוחה
.ןליא רחש תאמ הבתכ - "האנוה תוישרפ לש שדח םוחת - ידרחה ךוניחה" :(ה) 23.2
ורצעל ואבשכ .וירבחב םינוגמ םישעמ עוציבב דושח םילשוריב "לארשי תכרב" תבישי דימלת :(י) 2.3
.רתוי רחואמ רצענו ,םירטושהמ טלמנ
תותדה דרשמ .תונוש תותומע יבגל ימינפ ח"וד ףושחל טפשמה תיב ידיב בייוח תותדה דרשמ :(ה) 3.3
:ךשמהבו .םוגפו תוועמ ונכרעש תימינפה הריקחה ח"וד :ןעוט
וטעימ םיחקפה :תותדה דרשמ לש חוקיפה ףגאב םישק םירדס יא ףשח "ץראה" ריקחת :(ה) 3.3
- "עמשנו השענ" תתומעב היה רתויב ךומנה תורוקיבה רועיש .תומייוסמ תותומעב תורוקיב ךורעל
תונויסינו םיבזוכ םיחוויד ופשח ושענ ןכש תורוקיבה .זלעב תודיסח לש הבושתב הרזחהל התומע
:ךשמהבו .תונוש תותומעב המרימב םיפסכ איצוהל תונויסינו
ורבעוה םילקש ףלא 239 -ו ,"םילשורי לגד" ידרחה ןוגראל ורבעוה םילקש ףלא 328 -ו ןוילימ :(מ) 6.3
אל ףסכה ןתינ ןרובע תויוליעפהש ,התלעה תותדה דרשמ לש תרוקיב ."םימ ונאצמ" ידרחה ןוגראל
ןממנ "םולשה לע קבאמ" הווסמבו "ףסכ ונאצמ" םע דחאתת "תותיחשה לגד" :לועיי תעצה .ועצוב
.תורודה לכ ףוס דע םתוא
-ל / -ב לעמש דרשמ" םיארוק הזל
.קוחכ אלש םילקש ינוילימ תודסומל קינעה תותדה דרשמ :(י) 6.3
."קוח
להנמ (ב) .דבוכ אל תינרות תוברתל תובצקהל ןוירטירק ףא (א) :תותדה דרשמב הקידב תדעו :(ה) 6.3
חטשה תורוקיב יאצממ תא קודבל התנומש הדעו (ג) .הדעווהמ םיכמסמ ריתסה תותדה דרשמב ףגא
200-מ רתוי לעו ,תויביטקיפ תובישי 170 לע עודי רצואל (ד) .תונקסמה תא החייט תותומעה לע
."םתונמוא םתרות" םתמסיסש ,תובישיה תקלחממ המרימב תונורחאה םייתנשב ואצוהש 'ש ןוילימ
."םתונמוא םתימרת"-ל הפלחוה המסיסה


7 םותב ררחתשי ,םלוע רסאמל ןודנו תופכ לבחמ חצרש ידרח ריעצ ,קינלוקש םרוי :(מ) 8.3 ,(ה ,י) 7.3
דלי לכ ירה .אלפתמש ןותיעה לע םיאלפתמ ונחנא "?הרוק הז ךיא" :לאוש ןותיעה .ורסאמל םינש
.הרוק הז ךיא עדוי
עוציב תמשאב ,ברה זכרמ תבישיב דמלמה ,ץיבונטלוס באז תא ןידל דימעהל הצלמה :(י ,מ ,ה) 8.3
.הבישיה ידימלתב םינוגמ םישעמ
.ב"הראב שקובמו טלמנ ,המרימ לע רסאמ תונש 845 -ל ב"הראב ןודינש ידוהי ,סייו םולש :(י) 10.3
.קרוי-וינמ תימע ןתיא תאמ אשונב הלודג הבתכ :(י) 12.3
.םילשורי בוט דלי לש הפיכ שבוח םולצתב הארנ הבייטל תינונס בשוממ םילבחמה חירבמ :(מ) 10.3
לע רסאמ תונש 845 -ל ב"הראב ןודינש סייו םולש ידרחה יאמרה" :(www.news-israel.net) 13.3
טלחהב קסע .רלוד ןוילימ לש הבינגל רסאמ םייתנש .םילשוריב רתתסמו טלמנ רלוד ןוילימ 450 בנגש
רבד יעדוי .תוברעב ררחושש רחאל םלענ ןילקורבמ ידרחה לכונה .30,000 קר חיוורמ םייתנשב ינא
.לארשיב םידרחמ הסחמ לביקש םינעוט
,ןויצע שוגב תילע רתיב בושיב הרידל וצרפ םידרח תורשעש ,רסומ ם"יתע :(kolyom.com) 15.3
רבודמש ורבס םיעשופה הרטשמה תעדל .רומח סרה ומרגו תונומת ותיחשה ,היזיוולטו םיטיהר וצפינ
תא הניג ,ץילרג הדוהי ברה ,תידרחה הצעומה שאר .ינוליח םייח חרוא הב להונמשו ינוליח לש הרידב
.השעמה
.א"תב אשידק הרבחב הסנכה סמ תרוקיבב םילילפל דשח :(י ,ה) 16.3


(דומיל) םתנכה ךלהמב םיניטקב םינוגמ םישעמ עוציבב דושח עודי בר :(ה ,מ) 21.3 ,(הלאוו) 20.3
"ל"הצ אל קר" רופיסה תא הז רשקהב אורקל ץלמומ .םירקמ השימחב הכ דע הדוה ברה .הווצמ-רבל
."הלפאמ םיחיגמ םידש" רפסב
."הרות ולצא ודמלש ןמזב םפוגב םיעונצ תומוקמל םיידי חלש" דמלמהש ורפיס םירענ :(י) 21.3
רשק תרישק לע רסאמ תונש עבשל ןודנש ,ינדע רורד לש םדקומ רורחשב ןודל הלחה הדעו :(י) 21.3
.הפיכ שבוח ינדע רורד - הנומתב .ןיבר תא חוצרל
רק םדב חצרש ,קינלוקש םרוי ידרחה תא םלוע רסאממ ררחשל הצילמה םירורחשה תדעו :(מ) 23.3
.ןוחטיבה תוחוכ ידיב רצענש רחאל לבחמ
.םירנויסימל תועטב ובשח םתוא ,הפיחב לאומש תירקב םירפס ינכוס ופקת םידרח :(מ) 23.3
םירנויסימה תא םג - ודיגת זא רתומ םאש ?ףוקתל רתומ זא - םירנויסימ ויה םאו ?"תועטב"
לכ הבושתב םיריזחמש ולא ?םיעדוי אל םתא ,ונ ?םיידוהי םירנויסימ הז ימ ?ףוקתל רתומ םיידוהיה
.םינרקס םתסו םידלי ,םינוהמת ,םינקפס ינימ
.ךילרא רבעשל הלהנמ לש תותיחשה תשרפו א"ת אשידק ארבחה לע הבתכ :(תועידי ףסומ) 24.3
עשרוה ךילרא לארשי .הטרח עיבהו המרימב הדוה א"תב רבעשל אשידק הרבח ר"וי :(מ ,ה ,י) 30.3
.תורימחמ תוביסנב המרימב םיפסכ תלבק לש םימושיא 9 -ב
תליהקב ףזנ טפושה .ןילקורבמ םידרח הבישי ידימלת השיש - ב"הראב םימסה תשר ירבח :(מ) 30.3
"?םימס חירבהל םכידליל םישרמ םתא ךיא :םידיסחה
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא