םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


םינוליחה םידוהיה ונא

תינוליח תידוהי תוהז יהמ

רקוצ ידד :ךרוע

[book cover]

ובתכנש םירמאמ לש ףסוא השעמל וניה "םינוליחה םידוהיה ונא" רפסה
:רקוצ ידד בתוכ רפסל אובמב .םיינוליח םילארשי ידי לע

תא רידגהל ושרדנ רשאכ םימגמוגמ וראשנ לארשיב םינוליח ידמ רתוי
תדה תביא לע ידמ רתוי הברה הססבתה תינוליחה תוהזה .םתודהי
לכ לע הנעשנו ,הז ךילהת הצירמה תילאמשה הקיטילופה .םייתדהו
יפוס ןיאה חוכיווהו .םמצע חוכב םהינווגל םייתדה ורציש םזינוגטנאה
בלשב עיגמ ,"ואוש קוט" לכבו "ךנחמ תעש" לכב ,םינוליחל םייתד ןיב
?םידוהי םתא המב זא :םייתדה לש םהיפב תענמנ יתלבה הלאשל םייוסמ

ויהי אל םלועל תובושתה .תואלמו תובוט תובושת ונל ויה דימת אל
תואלמ ויה אל תובושתהש איה הרצהש אלא .יתד םדא רובעב תואלמ
קקדזהל ילב תידוהיה ותוהז לע רומשל ןיינע ול שיש טסינמוה לש ויניעב
.םלוע ארוב לש ותוחכונב ךכ םשל ןימאהל
 

,תוישיא ןקלחו תויללכ ןקלח ,תונוש היאר תויוז םיגיצמ רפסב םירמאמה
.ינוליחה ידוהיה לש תימצעה הרדגהה לע

,"ינוליח ידוהי" ףוריצב שיש סקודרפה תא גיצמ עשוהי .ב.א
,הז סקודרפב .תד םגו םואל םג אוה ידוהיה םעהש ךכבו
אוה .הריתסה םע תויחל דומללו ,ריכהל םיבייח ,ומעטל
,"ידוהי" םוקמב "ילארשי" גשומב שומישל רובעל עיצמ
."ידוהי" גשומהמ רתוי ללוכ הז גשומ רשאב

עשוהי .ב.א
סקודרפב םייחה
הלאשה לש עקר תריקס אוה ןודנול ןורי לש ורמאמ
יא לע .תורוטטקידו ,םיאנק ,םינימאמ לע .תינוליחה
תורשפאה לע .תידוהיה המואל ימלסומ ךיישל תלוכיה
ידוהיה םעל ךייש ראשהל ידוהיל לארשי תנידמ הקינעהש
,הכלהה לש התאיפק לע .יתד םייח חרוא לע רומשל ילב םג
.ךדיאמ החוורה תנידמ לוצינו ,דחמ םידרחה לש םתולדבתה
תוברתה לודלד לע ,(ישיא יארב) תינוליחה הכפהמה לע
.לארשיב ךוניחל ויהיש יוארש תורטמה לעו ,תידוהיה

ןודנול ןורי
םיישפוחו םייתד
"סעבאש" יקעוצ םע הל היהש שגפמ תראתמ בוג תנע
הררועש תוממוקתהה .תבשב םירונת םילעונה תורשכ יחיגשמו
םידמולה םינוליחה ינומהל ףרטצהל התוא האיבה וז היווח הב
אלא ,"סייפתהל" וא דרחתהל תנמ-לע אל ,תורוקמה תא
.הב םיאצמנה םזינמוההו רסומה לא תודהיה תא ריזחהל ידכ
תעכו ,ךשוחה לא התוא ואיבהו הכלהה תא ונביא םידרחה
תאזו ,הכלהה ישדחמ לש דיקפתב םינוליחה םמצע םיאצומ
ךותמו תומודק תועד אלל רמוחל תשגל םילוכי םהש םושמ
.תויתריצי

בוג תנע
הכלהכ ינוליח
דגנתמ אוה .ולש תישיאה םלועה תייאר תא גיצמ ןב םחנמ
ןימאמ ותויהב ,"םינוליחה םידוהיה ונא" - רפסה תרתוכל
שבגתהש יפכ ידוהיה גשוממ ותדילסב ,לארשי יהולאב
,םירואנל םיכושח ןיב אוה הרבחב ץיחה יכ ונימאהבו ,ונימיב
,ותעדל ,םיהולא ,תאז םע .אקווד םייתדל םינוליח ןיב אלו
אקווד אוה תידוהיה הנומאב בושחהש ןימאמ אוה .ינוליח
ומכ ,תילובמיס הרוצב עצבתהל םיכירצ םיסקטשו ,רסומה
ןב לש ותרדגה .ןיכס תועצמאב אלו םילימ תועצמאב הלימ
תוגיהנמ תבייחמ ותשיג ןכ לעו ,דואמ הבחר איה תודהיל
.םיינוליח לשממו

ןב םחנמ
אוה םיהולא
ינוליח
לארשי לש תויטרקומדה וב ךילהתה תא ראתמ בואט ידג
לאמשה ןיב רעפנש רעפה .הלש תוידוהיה תא רותסל הלחה
הלפנ תודהיה תרדגהש ךכל םרג תידוהיה תדל יטרקומדה
,תדכ קר אלו ,"םינומא שוג" ישנאכ םיינוציק לש םהידיב
סוסיב ,תונויצה לש לודגה הגשיה .ימואל שגרכ םג אלא
ראתמ בואט .דבא ,תיטרקומד-תילרביל תוימואלכ תודהיה
ןויסנכ "ידוהיה םירפסה ןורא" לא םירזוחה םינוליחה תא
.תודהיה לע םילחנתמהו םידרחה לש לופונומה תא רובשל
השוחתכ תודהיב ריכהלו רוזחל ךירצ ,ותעדל ,לאמשה
.תידוהיה תוברתל הקיזה תא שדחמ חתפלו ,תימואל

בואט ידג
תוימואלל ההימכה
דחאה .ורמאמב םיירקיע םיניינע ינשב קסוע ןורדלק םיסנ
ראתמ אוה .לארשיב תונושה תוליהקה ןיבש ךוכיחה אוה
ןעוטו ,םיינוליחל םידרחה ןיבש תצלואמה תורבדיהה תא
,הדיחיו תחא תוברת טילשהל רשפא יאש ררבתמו ךלוהש
הלועפה ינונגנמ לש הדימל תמייק רבכשו ,תיתד וא תינוליח
.ינשה דצה לש

םירפסה ןורא לא הרזחה אוה ןורדלק קסוע וב ינשה ןיינעה
,רהוזה רפסבו דומלתב אקווד רבודמה ןיא ותנעטל .ידוהיה
ןורדלק ראתמ ךכ ךותמ .רנרבו קילאיב לא הרזחב אלא
.תידוהיה תוהזל רשאב רנרבו קילאיב לש םהיתופקשה תא

ןורדלק םיסנ
לבויה ינומעפ
דמלש ,ותיבב ינוליח םדאכ ,ותורענ תא ראתמ רנקנד ןונמא
,לא לוטנ ינוליח םדא אוהש ףא לע .אקווד יתד רפס-תיבב
התואלו ,םירחא םישרוש ךותמ םג הבצוע ולש הבישחה ךרד
םיקלחה ףא לע ."ידוהי" ארוק אוה טופיש ילכו טבמ תדוקנ
הפקשהה תא ץיפהל לעופ אוה ,תודהיב םיעיתרמה
.יתד-אלה רוביצה ברקב תודהיו תוינוליח לש תיביטרגטניאה
,םינוליחה ברקב הז ןיינעל לודג אמצ םייקש ול רבתסה
תוזוזת ,ימואלה רקיעב ,יתדה רוביצב תוזוזת ןנשי דבב-דבו
םה הריתס ךותמ םייחהש איה רנקנד לש ותנעט .יוניש לש
.הנידמב םייחל דיחיה ןוכתמה

רנקנד ןונמא
הריתסב תויחל
תימינפ
תירבעה הפשה ךותמ .אקווד ינושל גראמ תרצוי ןדלו היבצ
,םינושה םיגשומה םירמוא המ ריבסהלו תאצל הסנמ איה
ןיב סחיה המו ,םירישה תובישח המ ,הפשה תובישח המ
.לארשי תא תוביכרמה תוליהקה

ןדלו היבצ
- תוזחוא םייתש
הפוחהו תילטה
התיה אל םש ,וקורמב ותודלי תא ראתמ ןומיס-ןב לאינד
,םינברה ידי תא םיקשנמ ויה .תוינוליחל תויתד ןיב הריתס
הימינפל חלשנו ץראל הלע רשאכ .תבשב םיל םיעסונו
אוה םא טילחהל"ו ,הפיכ שובחל שרדנ ,תיתד תיאלקח
.תטלחומ תויתד שרד יתדה ילארשיה ."ינוליח וא יתד
.תטלחומ תוינוליח ושרד אבצב שגפש םינוליחה תאז תמועלו
םישנא יפלא תואמ לש רוכינל םרג תוליהקה ןיב קבאמה
ריהזמ ןומיס-ןב .םידדצה ןמ דחא ףאל וכייתשה אלש
ןמ תומלעתהה ןמו ,םיגוליפה םיבוגש ריחמה ינפמ
.יללכה סרטניאה

ןומיס-ןב לאינד
ינוליח וא יתד
תפקשה תא םינובה םיגשומ לש תיתשת שרופ ןבצ ריאי
תידוהי הירוטסיה לש תובלטצהכ ידוהיה :תינוליחה םלועה
רסוח"כ אל תונוליחה לש הרדגהה ,הווהב ידוהי םויק םע
תינויצה הביטנרטלאה ,האלמ םלוע תפקשהכ אלא "תד
תיסקודותרואה תדוכלמה ןמ תוענמיהה ,תידוהיה תוהזל
.ינש דצכ םלועה תומוא רתיו ,דחא דצכ תודהיה תיאר לש
תא שדחמ ךורעל קילאיב לש ונויער תא שדחמ הלעמ ןבצ
ךות שדח סיסבל ןתוא סונכלו ,תידוהיה תוברתה תורוקמ
ךות ,רודה םעט יפ לע ,בוטה תראשהו ערה קוליס
.היסקודותרואה ידימ תודהיה תעקפה

ןבצ ריאי
ינוליח ידוהי
שיובמ אל
תובקעב ידרחה םלועה ןמ אצי דציכ רפסמ לגס לארשי
.ףוקה ןמ םדאה אצומ לע ך"ש ברה לש תלזלזמ הרעה
.תורובה אוה תוצינה תוליהקה יתשל ףתושמהש ןעוט אוה
וניא ינוליחה .תורוקמב אורקל עדוי וניא ינוליחה םדאה
.הרותה לש הינפ םיעבשל ףתוש

יכ ,לגס לש ותנעט הניה הז רמאמב הקזחה הרימאה
.הב וסבוה םינוליחה יכו ,התיה רבכ תוברתה תמחלמ
,רבגתמו ךלוהה שוביכ ןוטלש תחת םינוליחה םייח תעכ
,ךכ ךרוצל .הלירג תמחלמ אוה תושעל םדיב שיש לכו
,ך"נתה ןמ המיחל יעצמאב דייטצהל הבוח ,לגס ןעוט
.דומלתהו הנשמה

לגס לארשי
ותרמשמ לע םדרנ
ידד ןיבל הניב חיש-ודכ רמאמה תא הנוב בוחלס אבש
לש היתובושתו ,לאושה דצה תא גציימ אוה .רקוצ
המצע הרידגמ הניא ,השעמל .תויתרגש ןניא בוחלס
לש התכיפה תא הכבמ איה .תיתדכ אלו תינוליחכ אל
לע תגצוימה תעד תולקל ידוהי יתוגה םרזמ תוינוליחה
תריבשש איה ךכל הביסה .םידליה ץורע יחנמ ידי
.ינוליחה לש וייח יוהמ קלח דוע הניא תויתדה תורגסמה
.תידוהיה תונוליחה החמצ וילע עקרה תא חכש ינוליחה

בוחלס אבש
תיב ינבו םירז
לש המרופרכ ידרחה םלועה תא גיצמ ןדלו לאפר
הרבחה לש םינוש םינייפאמ הלעמ אוה .תודהיה
תורטמב םיעגופ םה ןפוא הזיאב הארמו ,תידרחה
לכות הב הדיחיה ךרדה .החורבו תודהיה לש תונשיה
םא איה םינבה בור תא הילא בישהל תיתדה תודהיה
םלועה םע דדומתהלו הזה יונישה תא ךופהל ליכשת
.םרודב ם"במרהו אישנה הדוהי 'ר תאז ושעש ךרדב

ןדלו לאפר
תידרחה המרופרה
הלודגה
.תשדחתמה תודהיה לש תושיפת יתש תמעמ לג ןב ילא
םע תויהל םיכירצ םידוהיהש העבק לצרה לש ותשיפת
השיגל .םיידוחי םינממס לע הרימש ךות ,םימעה לככ
לש השיפתה תדמוע התמועל ."תינוליח" לג ןב ארוק וז
תועמטיה ינפמ וששחש ,םעה דחאו יקסנלומס ,סה
.תיתוברת הימונוטוא תריצי התיה םתרטמ .םידוהיה
.תטלחומ תוללובתה השוריפ תטלחומ היצזילמרונ םדידל
תרבח" לש דיקפת תיצולחה תונויצה המצע לע הלטנ ןכל
תשדקמה ,תינוליחה השיגה ינפמ ששוח לג ןב ."תפומ
םירעפ ,תותיחש :ערה ללוכ ,ל"וחב ורוקמש המ לכ תא
.תיתליהקה תויפותישה ןדבוא ,םייתרבח

לג ןב ילא
םיישפוח ןיב
םיינוליחל
קר ינוליח ידוהי תויהל לוכי םדאש תנעוט רימת לעי
ילבמ רופיכ םויב לוכאל רשפא וב םוקמב קר ,לארשיב
תינוליחה תודהיה לש תיתוברתה היוחה .לח יתמ חוכשל
תונוליח ,רימת לש התנעטל .הליהק ךותב קר תמייקתמ
איה הליהקהש ןוויכ ,הליהק אלב םייקתהל הלוכי הניא
םייקתהל הלוכי תויתד .םיירסומה םיכרעה תא הביתכמה
ףופכ ינוליחה יכ ,תחוורה השיפתל דוגינב תאזו .תודיחיב
תונוליח איה תידוהי תונוליח ,ךכיפל .ונופצמל קרו ךא
תויכשמהל ףסונב םלוא ,ידוהי אוה הלש יתליהקה עקרהש
.יונישו שודיח םג תמייקמ איה

רימת לעי
תרוסמו הכפהמ
תומד היהש ,"רבצ"ה לאידיאמ רטפיהל ארוק רקוצ ידד
תוברתב םוקמ דוע הל ןיא תעכ םלוא ,הנמזל המיאתהש
הלוגל זבש ילארשי לש הריהיה תומדל ותנווכ .תילארשיה
רבצה קקזנ רשאכ .הב החתפתהש תידוהיה תוברתלו
,לארשי תואמצע תפוקתמ םיסותימב שמתשה ,רבעל
ומכ תודבאתהו שדוק תמחלמ לש םיסותימ ושדוק ךכו
,תיחרזמה הסיפתה תא גיצמ רקוצ .אבכוכ-רבו הדצמ
ןימאמ אוה .ןוויג ךותמ ןילוחבו תדב םייח תרשפאמה
הב ,תקולחמ לש תוברת תויהל רוזחל תודהיה לעש
ךרוצ שי .לכה לע חכוותהל ימיטיגלו ,חכוותהל ימיטיגל
תוכמסה איה אלה ,תידוהיה תורויפיפאה תא קרפל
לש יעבטה בצמל רוזחלו ,תיסקודותרואה תינברה
ןהו ,הלשמ ךרדו תוכמס ןהמ תחא לכלש תוליהק
.ןניבל ןניב גולאיד תולהנמ

רקוצ ידד
תכלל בייח רבצה
הסנמו ,תידוהיה הנותחה סקטמ תאצוי ןורדלק תור
םיסקטל תונשרפ ול תונבל ידוהי לכ לוכי דציכ תוארהל
םיאתיש ןפואב ,שרדמה ךרד לע ,םינושה םיידוהיה
גשומל רשק לע תרמוש שרדמה תטיש .ומלוע תפקשהל
ןורדלק .יתריציה וחותיפ תרשפאמ םלוא ,יסאלקה
אלו ,הריציל םלג רמוחכ םיידוהיה תורוקמה תא האור
.יטטס בצמב םרמשל שיש םיינואיזומ םיגצומכ

ןורדלק תור
שרדמל הנמזה
הבושתכ קר אל תונוליחה תא רידגמ םורטש רזעלא
ישפוח םדאה .תורח לשו הרירב לש ךרדכ אלא ,תדל
ךותמ ,עדיה ךותמו קפסה ךותמ תונקסמ קיסהל
תעה לכ ארקנ ינוליחה םדאה .דבלב ךנופצמל תוירחא
איה תוטלחהה םע תודדומתהה .רוחבלו עירכהל
.ןנמזל תונוכנ ויהש תוטלחה תונשל שי םיתעלו ,תידימת
םיסקט םייקל םעפ ידמ רוחבל םג תרשפאמ תוריחה
.םיינחלופ

איה םלוא ,תוברת איה ולש תודהיהש ןעוט םורטש םג
תוילארשיה ,ןכ ומכ .היפלכ תרוקיב ול שיש תוברת
תודהיב קסוע אוה ןכ לע .ורובע תקפסמ הרדגה הניא
םע תוקסופ יתלב תויושגנתה ךות ,דימתמ ןפואב
.תידוהיה היווחה תונשרפ אשונב יתדה םלועה

םורטש רזעלא
תורחה תיווח
,1623 תנשב ,םד תלילע לע תודע איבמ ינדרי ןד
ריבסמ רופיסל אובמה .היטאורקבש קינבורבודב
םעה לש יביטקלוקה ןורכזל סחייתמ ינדרי .עודמ
אל הרהמבש ןוויכ ,ותוא רמשל ךרוצלו ,ידוהיה
.םירופיס ללכב ויהש וא םירופיסה תא רוכזיש ימ היהי

ינדרי ןד
ןורושי השעמ
לע הרבעש האושה תיווח תא תראתמ ידרו תינור
ךשמב .הלש הייח יפוא תא הנממ האצותכו ,המא
הרבחה ךותב תרתתסמה ,הפודר היחכ התיח בר ןמז
תיאניתשלפ השאב הלקתנש רחאל .תילארשיה
בלתשהל דוע הצור הניאש הטילחה ,ותמ הידליש
יוויצמו האושה ןמ קתנהל הטילחה איה .תוילארשיב
איה ,וזה תוקתנתההמ קלחכ .הלש תודרשיהה
תאזו ,"םיינוליחה םידוהי"ה תרבחמ םג הקתנתה
.הלש תוארה תדוקנ

ידרו תינור
האושה ףוס תוגיגח

זועמ תורח :הבתכףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא