םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


צעגייש תקהל / םירעש האמ לש לייח

הרוגיס ויתס :חלש


דחפל המ רתוי ןיאו סוד ינא וישכעו ןקז יתלדיג
דחפל המ רתוי ןיאו םיהולא םגו ןיליפת יתינק
םירעש האמ לש לייח ינא ,םירפסב בותכש המ לכ תא השוע ינא
בהזמ המקר הל שיו הרוחש יתאזכ הפיכ יל שיו
גחה לש םימיה לכל הנבל הפי הצלוח יל שיו
םירעש האמ לש לייח ינא ,םיקוספה לכ תא פ"עב ריכמ ינא

* * *

ןוכנו םיסימ יתמליש אלש ןוכנו אבצ יתישע אלש ןוכנ זא
םייחב רבד םוש יתישע אל ללפתהלמ ץוחש
ידוהי ינא זא תוכורא תולמשב השובל יתשיאו תוצמ יתלכאו יתקלדה לבא
ידוהי יוא יוא יוא

* * *

םירצק םידגב םע תחא הנוכשב הרבע ןמזמ אל
?םיבשחתמ אל םה המלו ,השארל היה אל יוסיכ וליפא
!םירעש האמ לש לייח ינא ,םינפב רשי הילע יתקרי ינא

* * *

ןוכנו םיסימ יתמליש אלש ןוכנו אבצ יתישע אלש ןוכנ זא
םייחב רבד םוש יתישע אל ללפתהלמ ץוחש
!ידוהי ינא זא תוכורא תולמשב השובל יתשיאו תוצמ יתלכאו תורנ יתקלדה לבא
ידוהי יוא יוא יוא

* * *

םיניינע ןבלנ בשנ ואוב םיחא תמחלמ הפ ץורפתש ינפל זא
...םדוק לבא הקוח םג קקוחנ תוטלחה לבקנ
הבושתב ורזחת
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא