םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ינוליח חסונ - "שידק"

"שדקתא ךכו לדגתא ךכ" / יחימע הדוהי


ןוזפחב םימק םירבד ןיבו םילפונ םירבד ןיב
?ראשנל ,ההושל םוקמ שיה
םייח םירבד ןיבו םיתמ םירבד ןיב
,ותיבב הולשב יחל םוקמ שיה
?הארנל ,האורל ,ומוקמב בשויל

,סכ לע בשוי דיחי ןד ,טפוש ינא
םשאנ ןיאו םישאמ ןיאו
.תויודע ,תויודע ,םידע ,םידע קר

,םדאב הלחמ יהמ יתעדי יתודליב
,תולוח תויח יתנבה
םיצע םגש יתדמל יתורגבב
.הימודב לובסלו םילוח תויהל םילוכי
,הלוח ןבא ןיבהל היחא דוע ינא
.הרצב רוצ ,לבוס עלס
םמוד .יב לגעתי םוקיה ךכ
ימוקמ הז .םדי יחהו רבדמ םמוד
.שדקתא ךכו לדגתא ךכו:ןייעמ ונילא החלש "ינוליח שידק" לש ףסונ חסונ

הבגנ ץוביק רבח ,דימס םולש / ינוליח שידק


,וייח לעופ הלעתי ,םדאה םש לדגתי
ודלח ימיב ויללעמ רורצ לע וננורכיזב ךרבתיו
ומילשהל קיפסה אלש שעמה לעו
וגומנו ווטנש תומולחה לע
,וזוגנש שונא-תושלוח ףאו רקי תולוגס ילעו
.ןמזה לש יליפרעה קודה דעבמ

וייח דהו םדאה רכז ריהזי
,ןוני שמש ינפל ומשו - ונבילב עיקרה רהוזכ
ןורכיזה אוה םדאה רתומ יכ
.ןמזה תוציחמל רבעמ
.הסוכי ומש ךשוחב אל
.עקושמה ונבאכל ןקרופ חימצי םייחה ךשמה וצ
.םחרי וכלהמב ןמזה
.םיבר םימיל וייח יחרפ לכ תא רוצננו
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא