םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


MatHalacha

תיתכלה הקיטמתמ

בוטהזיל הנא

,ןוינכטב לגס רבח תאמ)
(ןוינכטה לש םיטנדוטסה ןותיע - "ילוק"ב עיפוה

תלהנה :ויתודלותב רתויב לודגה ךפהמה ,םיבר תעדל ,ןוינכטב ךפהמ לח הנשכ ינפל
ברל ףסונב ,דרפנב הטלוקפ לכל בר ףרצל הטילחה ,םידקת רסחו ץימא דעצב ,ןוינכטה
יחיגשמ לש יתנוע חולשמ קיפסמ אלש" ,ןוינכטה אישנ ריבסמ ,"ונטלחה" .ולוכ ןוינכטה
:תיניצר היעב התיה תורשכה יחיגשמ םע .הנש ינפל דע גוהנ היהש יפכ ,תואצרהל תורשכ
הטלוקפב ,לשמל .םירוסיאה ןמ ורצונש תויעבה לע רבגתהל ךיא אל לבא ,רוסא המ ועדי םה
.םוקמב םישל המ עדי אל לבא ,היצולובאה תרות תארוה תא תורשכה חיגשמ רסא היגולויבל
תייברל החמומ) היגולויבב ישילש ראות טעמכ שי ומצע ולש בר ,הטלוקפל בר יונימ םע
יפ לע תישארב השעמ תארוהל לולסמ חתפנשכ ,תמכוחמ ךרדב היעבה הרתפנ ,(םיקנויה
".הרותה

.םישק הדיל ילבח ילב רבוע וניא תוטלוקפל םינברה ףורצ םג ,לודג השעמ לככש אלא
ןיב תענמנ יתלבה תושגנתהה ללגב טעמ אל ,הקיטמתמל הטלוקפה םע תויעב וררועתה דחוימב
יאקיטמתמה ,זפ אלוסיו ,הטלוקפה לש שדחה הבר ,יקומ ברה :המזירכ תובר תויומד יתש
םע הרות" לש לגדה יאשונ ןיבש ץימאה ילוא אוה יקומ ברה .םילכה לא אבחנה ייוסינה
תא תרתוס הניאש ןמז לכ ,תיעדמה היישעה לש םיידיה יקזחמ ןיב רתויב שוחנהו ,"עדמ
לבא ,המואמב ול בושח וניא ישיאה ודובכש םדאה אוה אלוסי .השודקה ונתרות ירבד
.תרזכ ולו תגסל ןכומ אוה ןיא הפורצה תיטמתמה תמאל םיעיגמ םירבדהשכ

MatHalacha

תויגוס יתשב הרשפב ,רוכזכ ,םייתסנ הלאה תורשפתמ יתלבה תויומדה יתש ןיב קבאמה
רסא יקומ ברה ,רוכזכ .הנומת ןהל תושועה תויצקנופהו הקירה הצובקה לש המויק :תובושח
תויהל תרמייתמה הצובקב ללוכ ,לכב יוצמ םשה דובכש םושמ ,הקירה הצובקב שומישה תא
הרשפל זפ אלוסיו יקומ ברה ועיגה ,ןוינכטה אישנל דע עיגהש ,ךשוממ קבאמ ירחא .הקיר
רשאבו ,"תרחא הצובק" םשב קרו ךא הקירה הצובקה תא ריכזהל רתומ היהי היפ לעש ,תדבוכמ
בותכל דימלת לכ בייוחי ,ותוא הצוחש (!) לטבמ וק םע לוגיע עודיכ אוהש ,הלש ןומיסל
לכ רשא ,תויצקנופל רשאב .לטבמה וקה לש דצ לכב תיצחמ ,לוגיעה ךותב שרופמה םשה תא
התייה ,הנומת הל שיש םושמ ,"הנומת לכו לספ ךל השעת אל" רבידה לע תרבוע ןהמ תחא
וז הרשפל ."הנומתמ דחא רביא לע רתוול התעמ תבייוחמ היצקנופ לכ" :רתוי הטושפ הרשפה
תאז תוכזב תועימק לע הצפהל הרתוה ונקויד תומד רוכזכש ,ירודכ ברה לש ותצעב ועיגה
שומישה ןיינע הלגתנ רשאכ ,הנורחאל וצצופתה םיניינעהש אלא .הב העיפוה אל תחא ןזואש
שמתשהל טנדוטס לכל רתומ התעמש הנקת הלח ,רוכזכ .תויאקירמא תוניחבב ך"נת ירפסב
ןמ קלחש אוה הרהמב הלגתהש המ .חותפ רמוח אלל תוניחבב םג ,תוניחבב ךנתה רפסב
ןמ קלחש התליג הקיטמתמל הטלוקפה .השדחה הנקתה לוצינל האלפומ הטיש ואצמ םיטנדוטסה
,תיאקירמא הניחב התייה אל םהבש תועוצקמב רתויב םיכומנ םינויצ ולביקש ,םיטנדוטסה
תוייוסינה ויתוטישב תולגל ארקנש ,זפ ר"ד .תויאקירמא תוניחבב תויאמ עבק חרואב ולביק
,יארקא דומעב הרותה רפס תא םיחתופ ויה םיטנדוטסה :תמכחותמה הטישה תא ףשח ,דוסה תא
שמח ויה ,לשמל ,םא :דומעב הנושאר העיפומ תויטנבלרה תויתואה ןיבמ וזיא םיקדובו
םה ,'ד התיה העיפוהש הנושארה 'ה ,'ד ,'ג ,'ב ,'א תויתואה ןיבמו ,תוירשפא תובושת
רבדהו !םיזוחא האמ לש החלצה התייה וז הטישלש ררבתה .הנוכנה הבושתכ 'ד ונמיס
אלל ,ולביק ,ןארוקה םע הטישה התוא וסינש ,םימלסומ םיטנדוטסש אוה רתוי דוע םיהדמה
!!םיהדהל הכומנ תוריבס לעב אוה םגש רבד ,טלחומ ספא ,ןכ ,ספא ,ללכה ןמ אצוי

MatHalacha

ןקידה .ןקידה תורטפתה תא ושרד םימלסומה םיטנדוטסה .החקרמכ התיה הקיטמתמל הטלוקפה
.ןוינכטל עויסה תא קיספהל ומייא םיאקירמאה .תויאקירמאה תוניחבה תטיש תקספה תא שרד
,הסנפ ןשוש ישומישה ףוסוליפה ,ורזוע .תיעדמ הרוצב ןיינעל סחייתה ,וכרדכ ,זפ ר"ד
תורבתסהה ,תואיצמב הרוקש המ" - יפוסוליפה םלועב תודהדהמ ןיידע ויתולימש טפשמ עבט
םינבר לש סנכ דיימ סניכ יקומ ברה ".1 איה ולש תורבתסהה ,השעמל .ספא איה ולש
בצמה תא ריאשהל םאה - הלאשה הרתפנ אל ןיידעו .האלפומה העפותה תא רוקחל עדמ ירחוש
ברה ?ןחבמב האמ לבקל רמוחה תא םיעדוי םניאש םיטנדוטסל תושרהל רשפא םאה ?וניעב
ר"ד .תיקולאה העידיה ךרד לע ,רמוחה תא םיעדוי ןכ אקוד םה רורב יד ןבומבש ןעוט יקומ
ברה .ןורתפל ךרדה תא םג םיעדוי םה םא קר 'העידי' -כ תאז רידגהל רשפאש ןעוט זפ
.ךרדה תא םיעדוי םהש ןעוט יקומ

.הרשפל ועיגי םידדצהו ,המימתה הנומאה ךרד לא רובחי רשיה לכשה םעפה םגש רעשל שי
ןחביהל תורשפא ןתמ ךות ,תויאקירמא תוניחב לע רותיו איה הז עגרב תנמתסמה הרשפה
.ךכב םיניינועמל הקיטמתמב םוקמב תוינשמב

םינפש ילכואמ תבכרומ תרושקתהש רמא אוה .הבתכה לע יקומ ברה לש ותבוגת תא ונשקיב
רוביצהש ןימאהל רשפא יאש םייניבה ימי ינב םירעבנכ םינברה רואיתש ,תודינ ילעובמו
,םייתדבו תדב ןורחאה ןמזב תיללכה תוחלתשההמ קלח אוה םהלש תויוטשה תא הנוק ינוליחה
.הרבק לע דוקרל חמשישו הלב הנוז איה בוטהזיל הנאשו ,הבוגתל םייואר םניא םירבדהש

ינפב תלצנתמ איה ןכ ומכ .םיארוקה ןמ קלח לש םהיתושגרב העיגפה לע תלצנתמ תכרעמה
םיארוקה ינפב תלצנתמ איה ןכ ומכ .םהיתושגרב תעגופ הבתכהש םיארוק הל שיש לע תבתוכה
איה ןכ ומכ .וזכ הבתכ בותכל ידכ םולכ איצמהל ךרוצ ןיא הבש הנידמב םייח םהש לע
םשב אלש ,המכ דועו ףסוי הידבוע ,ירודכ ,ךש ,ץיבר םינברה לש םהירבד תאבה לע תלצנתמ
םהיתוילגרמו םתמכוח ינינפש םינברה לכ ינפב תלצנתמ איה ןכ ומכ .רשקהל ץוחמו םרמוא
.הבתכב וטטוצ אל


MatHalachaףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא