םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Hanuka - Gilgulo shel Ra'ayon

לעפא רנימסבו םיצוביקה רנימסב לארשי תשרומל הצרמ אוה םניע רואינש
הירוס ,הזנורב ,םינק-תעבש תרונמו רנ :תרתוכה רויצב

ןאכ מ ('סוחד' word ץבוק) דירוהל רשפא םלשה רמאמה תא .רמאמה תליחת - הזה ףדברבד חתפ

ףלש םילארשי-ץרא ץמוק - דחא :ינש-תיב תפוקתב ירבעה הנשה חולל ופסונ םידעומ ינש
ימי ועבקנ ךכ לעו ,הנש םינומשכ ךשמל - לארשיל תואמצע איבהו המחלמל אצי ,הנדנמ וברח
.הכונחה

דעו רענמ ,םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל דימשהל ,לארשי םע לע האציש דמש תרזג - ינשה
העושיל הריזגה םהל הכפהנו וניתובאל השענ סנ ,עודיכ .זובל םללש תאו ,םישנו ףט ,ןקז
ימי תא ועבק ךכ לעו "...םהיאנושב המה םידוהיה וטלשי רשא אוה ךופהנו" .הלודג
.םירופה

ץמוק ,דחאה :ירבעה הנשה חולל םידעומ ינש ונפסוה ,ישילשה-ינויצה-תיבה ,ונחנא םג
םוי תא ונעבק ךכ לעו ,לארשיל תואמצע איבהו המחלמל אצי ,הנדנמ וברח ףלש םילארשי-ץרא
.תואמצעה

דעו רענמ ,םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל ,דימשהל לארשי םע לע האציש דמש תרזג ,ינשה
תרזג םהל הכפהנו ,ויה םיסנב םידמולמ וניתובאש אלא .זובל םללש תאו ,םישנו ףט ,ןקז
הבתככ דמשה תרזג ונב המייקתנ .םיסנב םידמולמ ונניא ונא וליאו ,בוט-םויל לבאמ דמשה
.האושה םוי תא ונעבק ךכ לעו - םלועה ןמ התלכ םינשה ףלא תב הפוריא תודהיו ,הנושלכו

גחה אוה הכונחה גח :הבשחמ ררועמ האושה םוי - םירופ ,תואמצע - הכונח ןיב ןוימדה
המת ןיאו .ינוליח גחכ הצמיא ,הסידואב ןויצ-יבבוח ,תינויצ-וטורפה העונתהש ןושארה
ונל ןיא ,עודיכו ,החילצהש רורחש תמחלמ ,המחלמ ?תימואל העונת הכירצ המ ירהש ,ךכב
םיבושחה ,םייסיסב םיביכרמ - 'וכו רוא ,שא ,םירוביג הב שיו ,וניתודלותב הלאכ תובר
םינשמ םג םה .ןגרנו ןבואמ ,ןוונמ םע הלועפל ררועל הסנמה הריעצ תימואל העונתל דאמ
רוביצה לש חולב רתויב ביבחה אוה ,ונימי דע ,הז גח ןכאו .םיבקמה גח -ל ומש תא
ואצ ,ותוביבחל היצקידניא םה גח לש ודובכל םירשומו םיבתכנה םירישה רפסמ םא .ינוליחה
םירכומ ףא םהו ,רחא גח לכל רשאמ רתוי םיבר םיריש ובתכנ הכונחה גחלש ואצמתו וקדבו
.הזה םויה םצע דע םהינחלבו םהיתולמב םירשומו

- ונייה ,ותכלהכ גשומה לש ירוקמה ןבומב ותכלהכ םיגגוחש ידיחיה גחה אוה הכונחה גח
ולא לש םבור בור םישוע תאזו - רנה תקלדה - הכונחה גח תווצמ רקיע .הכלהה יפ לע
לש וזכרמ םהש ,ןמשהו הרונמה :דועו תאז .לארשי ץראב ןאכ יאדו ,םידוהיכ םמצע םיאורה
.תיזה ילעו הרונמה - םידוהיה תנידמ לש הילמס םה ,הכונחה גח

Semel Israel
1955 תנשמ לוב לע לארשי תנידמ למסמ קלחכ םינקה-תעבש תב הרונמה

ונייה ולו .התיה תד תמחלמ םתמחלמו ,'הל םיאנק ,ויה םיאנק לש החפשמ והיתתמ תחפשמ"
ינב םינווייתמ םתא ירהש ,הנושאר םיגרוה ויה םכתא קפס אלל ,םרבקמ םתוא םיררועמ
דע םיבר םייתד תונוש תויצאירווב םינעוטו ונעט ךכ !?"...הכונחה גחלו םכל המ - ונימי
.םויה

יטסקרס גולגל םש - "תובוצע תובשחמו םיחמש םישעמ" - 'םושלש לומת' ורפסב ,ןונגע י"ש
:בוכלמ יפב

הז שודק גח ,הכונח וב עגפ ולש לאלצבה תא ץש סירוב רוספורפה השעשכ בוכלמ רמא"
ןהכ והיתתמ לש לספ ודימעה .קשח ףשנ והואשעו וכלה .םיבכמה גח ול םיארוק וליחתהש
םשל ושעש חבזמה יבג לע ריזח בירקהש ץירפה תא רוקדל ודיב ברח זחוא אוהשכ ,לודג
ונותיע לע הדוהי ןב בתכ תרחמל .תוללוזבו תוללוהב הלילה לכ ושע .עשרה סוכויטנא
ירהש ,םלואב ודימעהש לספ ותוא לשב החונ התיה אל ותעדש אלא ,ףשנה לע הביח לש םירבד
ונצרא לע םינוויה וטשפש ןמזה לכ ירהש ,וצראל אלו ותדל ,היה ותדל יאנק הז והיתתמ
םריע ןיעידומב וינבו והיתתמ ול שי םירפכו םירע ובירחהו וגרהו וחצרו וסמחו ולזגו
ךתרות םחיכשהל ,הליפתב רומאש ומכ ,תדב עוגפל םינוויה וליחתהשמ אלא ,עבצא ופקנ אלו
גח ערואמה דובכל ועבקו 'וכו םירוביגה וינבו אוה יראכ ץפק ,ךנוצר יקוחמ םריבעהלו
שמא ונפסאנש העשבש קפוסמ ינא ןיא התעו ,ורמאמב הדוהי ןב רמוא ,התעו .םימי הנומש
היה אל םולכ ,יח ומצע אוה היה וליא וא ,לספב םייח חור םיחפונ ויה וליא ,ודובכל
לכ .חבזמה יבג לע ונתוא הלעמ היה אל םולכ ,ודיבש ברחב דחאכ ונלוכ ונתוא רקוד
םהילע רפיסש םירבדה תא אוה האור ךכ ךרד וליאכ ,תומוצע םייניעב רנרב בשי העשה התוא
דנדנתמ ליחתהו ויתפש וצרפנו רנרב לש ויניע וחקפנ וירבד תא בוכלמ םייסש רחאל .בוכלמ
."קוחצ בורמ

המ ,םימי הנומש עודמ ,הכונח תורנ ןיקילדמ ונא עודמ ,הכונחה גחלו ונל המ ,וז היעב
ידכ .הז ירמאמב וניניע דגנל אהת - הז השעמב םיווקמ ונא המ ,הז השעמב םירכוז ונא
- וידבר לכ לע ירבעה םירפסה ןורא - גחה תורוקמל רוזחל ונילע ולא תולאש לע תונעל
.הז גחב םיכורכה םילמסהו תונויערה ,םיעוריאה תולשלתשה תא קודבלו

Menora - Hamat
תמח לש קיתעה תסנכה תיב ,הריפסל היינשה האמהמ םינקה-תעבש תרונמ

.רמאמה לש ןושארה קלחה ןאכ דע
.('סוחד' word ץבוק) ןאכמ דירוהל רשפא ולוכ רמאמה תא

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא