"הזת"ב שפוח

Hofesh in Thesa
Hofesh in Thesa

:"הזת"ל אבה בתכמה תא ונבתכ ,הזה םוסרפה תובקעב

ןמרבליז ימולשל
הזת תווצלו
,שפוח רתא תווצמ םולש

ןואטיבלו ךל םידומ ונחנא ,ץראה יבחרב ויתימעו וירירגש ,םיברה שפוח יליעפ לכ םשב
אורקל ונחמש .(2000 יאמ) הזתב שפוח רתא לש ומש תאלעה לע ותווצ םע הנמנ התאש דבוכמה
ומכ ,ביבא-לת תטיסרבינואמ םיבר םיטנדוטסש םיווקמ ונחנאו ,רתאל תיבויחה ךתכרעה תא
הייפכה דגנכ םילהנמ ונחנא ותוא קבאמל םדי ונתי ,ונתעדכ םתעדש ,םירחא םיסופמקמ םג
.תיתדה

לאכ עדמל םיסחייתמ ונחנא ,וניקוסיעמו ונתלכשהמ ,ונבלמ הקוחר הנניא הימדקאהש ימכ
תמייוסמ הדבוע ששוא וא הליגש עגרמש ,עדוי עדמ שיא לכ ."תילאטוט" תוהמ לאכ אלו ילכ
אוה עדמהש ,תניינעמה ךתרעה ,ךכיפל .הכרפוה אל דוע לכ הפקת איהו ,הכרפהל תדעומ איה
תא אלו ונתעד תא אל תגציימ הנניא ,"םוקיה תויעב לכ תא רתפ רבכש ילאטוט רוא"
.ונתדמע

.ןואטיבה יכרועל םג וז ונתדות לש קתעה םיריבעמ ונחנאו ,ךתביתכ לע הדות - בוש
!לייח ושעו וכישמה

,ךלש
רורדו לאינד ,דהוא ,הריש
שפוח רתא תווצמ
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא