תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


2002 - םייטסיטטס םינותנ - שפוח
?ונל הלוע הז המכ - תובישי ידימלת
בגח :הכירע
:17.12.01 ךיראתמ Ynet-ב הבתכ ךותמ

םימוכסב תובישי ידימלת 221,306-ב לארשי תנידמ תכמות רבמצד שדוחל תותדה דרשמ ינותנ יפ לע"
.דימלתל ח"ש 700-כ לש עצוממ םוכסב רבודמ .ח"ש 1950 דעו שדוחל דימלתל ח"ש 100-מ םיענה
.הנשה ראוני זאמ םיכמתנה רפסמב םיזוחא השישכ לש הילע לע םיעיבצמ םינותנה

...

רבמצדל רבוטקוא םישדוחה ןיב הלח תובישיה ידמלת ןיב רתויב הלודגה החימצה םינותנה יפ לע
.הנשה
םינוכמה םידימלתב רבודמ תותדה דרשמ תנעטל .ףלא 13-ב ץפק וז הפוקתב םידימלתה רפסמ
.תולעל םירחוב םקלח ומויסבש טקייורפ תרגסמב ל"וחמ םיאבומה םידרח םידוהי - "םיטסינוכרד"
ץפוק םרפסמ ןכלו ל"וחב תושפוחמ םידימלתה םירזוח רבמצדל רבוטקוא ןיבש םיפיסומ דרשמב
".תחא תבב:ךכ לע בתכ ינוי

:תודבוע

.הנידמהמ תישדוח הבצקה םילבקמש תובישי ידימלת ףלא 221 םנשי לארשי תנידמב  o

.שדוחב ח"ש 700 עצוממב לבקמ דימלת לכ  o

.הנשב םישדוח 12 םנשי  o

:טושפ ןובשח

221,000 * 700 * 12 = 1,856,400,000

.תובישיה ידימלת לע לארשי תנידמ האיצומ הנשב םילקש דראילימ 2 טעמכ :תירבעב

תד תואצוה ,תונושמו תונוש תותומעל הבצקה ,םיסימב ,הנונראב תוחנה ללוכ ונניא הז םוכסש ןבומכ
.הבישיה ירוחב רובע קר תופקתה 'וכו

:הפולחה

דראילימ 16-כ ןתונ דבוע לכל (קשמב עצוממ רכש) ח"ש 6000 ,קשמל םיפסונ םידבוע ףלא 221
.הנידמה תפוקל םיפסונ לקש דראילימ 5.5 םילבקמו סמ 35% הזמ םיכנמ .תוסנכה לקש
.הנשב ןוכסח לקש דראילימ 7 .........ולבקתו תואבציקה לע םיכסוחש דראילימ 2 תא ופיסות

רובע םילקש יפלא תורשע םלשל שרדנ הטיסרבינואב דומלל הצורש ינוליח טנדוטסש ןייצל רתוימ
.הנידמהמ שורג תלבק אלל םיאולימ תיישע + םידומילה

םהו ספא איה לארשיב הרבחל םתמורת ,םידבוע םניאש הבישי ירוחב םתואש אוה בוצעה
.םידבוע םניאש הלכשה ירסח םישנא לש םימלש תורוד ךנחלו לדגל םיכישממםייטסיטטס םינותנ - שפוח
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא