תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םייטסיטטס םינותנ - שפוח

2001 - םייטסיטטס םינותנ - שפוח
םידרח ידלי תלכשה
2001 יאמ - ןמ יקימ

(2001 תנשל הנידמה ביצקתמו "רתכ" תאצוהב "מ"עב םידרח" ןליא רחש לש ורפסמ םינותנ לע ססובמ)הכומנה הביטחל תוידרח ךוניח תותשר

+ םידלי ינג) תודסומ 123 ,(חרזמה תודע) ס"ש לש ךוניחה תשר - "ינרותה ךוניחה ןיעמ" תשר
.ןקת תועש 34,000 ,םירומ 2000 ,םידימלת 30,000 -כ ,תותיכ 723 ,(ידוסי

תודסומ 170 ,(םיזנכשא) הרותה תודהיו לארשי תדוגא לש ךוניחה תשר - "יאמצעה ךוניחה" תשר
.ןקת תועש 90,000 ,םירומ 5000 ,םידימלת 73,000 -כ ,תותיכ 2350 ,(ידוסי + םידלי ינג)

םיידרחה ךוניחה תודסומ יגוס

(ךורא) םוי ידומיל בורל ,םידימלת 13,000 -כ ,4-6 יאליג - "יאמצעה ךוניחה" (הרות דומלת) ת"ת o
(ךורא) םוי ידומיל בורל ,םידימלת 12,000 -כ ,4-6 יאליג - "ינרותה ךוניחה ןיעמ" ת"ת o
(ךורא) םוי ידומיל בורל ,םידימלת 60,000 -כ ,6-11 יאליג - "יאמצעה ךוניחה" ידוסי o
(ךורא) םוי ידומיל בורל ,םידימלת 17,000 -כ ,6-11 יאליג - "ינרותה ךוניחה ןיעמ" ידוסי o
,(80%) שדוק ידומיל :דומיל תועוצקמ .תוימינפב 60% ,םידימלת 15,000 -כ ,12-17 יאליג - אתביתמ o
.(5%) הירוטסיה ,(5%) היפרגואיג ,(5%) קודקדו תירבע ,(5%) ןובשח   
שדוק ידומיל :דומיל תועוצקמ .תוימינפב 75% -כ ,םידימלת 12,000 -כ ,12-17 יאליג - הנטק הבישי o
.ל"זחו הרות 25% ,םישוריפו ארמג 75% ,דבלב   
,דבלב שדוק ידומיל .תוימינפב 85% ,םידימלת 32,000 -כ ,ןיאושינ דע 17 ליגמ - ההובג הבישי o
.ארמג 100%   
100% ,דבלב שדוק ידומיל .תוימינפב 90% ,םידימלת 4,500 -כ ,17 ליגמ - הבושת ילעבל הבישי o
.ארמג   
.ארמג 100% ,דבלב שדוק ידומיל .תובישיב 90% ,םידימלת 45,000 -כ ,םיאושנל - ללוכ o

(ידרחה רוביצהמ 57%-כ) .ןקז דעו ףטמ םידימלת 210,000 -כ לכה ךס

םידומילה תינכת לע חוקיפ

"םירוטפ"ו (ךוניחה דרשמ י"ע םיחקופמו םינמוממ) "םירכומ"ל םיקלוחמ םיידרחה ךוניחה תודסומ
.(ודי לע םיחקופמ םניאו דוסי תועוצקמ תארוהמ םירוטפ ךא ךוניחה דרשמ י"ע םינמוממ)

לעופב .םייללכ תועוצקמ םג םידמלנ "םירכומ"ה תודסומבש אדוול םירומא ךוניחה דרשמ יחקפמ
:םיבצמ 3 םישחרתמ

הריפכ תועוצקמ הלא"ש אוה םידימלתה יפלכ רבסהה .םימייקתמ םייללכ םידומיל דאמ טעמ .1
.םיצקומ ןכלו "םייוגה תוקוחל םיכיישש

,עבט ומכ םייללכ םיאשונב םירועיש ,לוכיבכ ,םיעצבתמ םהיפל םיירקש םיחוויד םירסמנ .2
רועישכ תמשרנ לשמל ירוטסיה אשונב דמלמ תרימא לעופב ךא 'דכו הירוטסיה ,היפרגואיג
!םלש

ךותמ םא ךוניחה קוח תא ףוכאל םיצמאתמ אלו ,םייתד וא םידרח םה ,םלוככ םבור ,םיחקפמה .3
.תוגלפמה יליעפ תונמקנ דחפמ םאו תוהדזה

יאנת היהת התלעפהש "דוסי תינכת" ךוניחה דרשמב הבתכנ ,יקצירפ יסוי כ"ח לש ץ"גבל העיבת ץחלב
.ךכל רבעמ רבד השענ אל ,לעופב .תובצקההו הרכהה ךשמהל


םייטסיטטס םינותנ - שפוח


בצמה תוכלשה

תיחרזאה היעבה

הנידמה תוחתפתהל םימרות םניא ,םידבוע םניא :הנידמל רבד םימרות םניאש םיחרזא לש רוד לדג
.(םתליהקל טרפ תורחא תורגסמב וא) אבצב םיתרשמ םניאו ,עדיו הלכשה רדעיהב

.הנשב 14% לש הילע תייטנ םע םיטמתשמה לגעמל הנשב שיא 4,000 -כ לש תופרטצה לע רבודמ

תילכלכה היעבה

םניא םבורש םיסימה ימלשמ ח"ע תורחא םילימב וא ,הנידמה י"ע ןמוממ תוועמו יאנק ךוניח
!ידוסיה ךוניחל קר הנשב ח"ש ןוילמ 750 -מ רתויב רבודמ .םידרח

תורוכשמ ,תד יתוריש ,תורשכ ,תונבר ללוכ אל ,2001 תנשל ביצקתה רפסמ םיפיעס רפסמ ןלהל
(םידרחל םייתד ןיב קיודמ ןפואב דירפהל ןתינ אל) :'דכו םירומ

ח"ש ינוילימ 403 תוימינפב םידימלת תקזחא
ח"ש ינוילימ 11 יתדה ךוניחה ףגא
ח"ש ינוילימ 77 תינרות תוברת
ח"ש ינוילימ 19 תינויצ תינרות תוברת
ח"ש ינוילימ 0.7 םידרחל תוברת תולועפ
ח"ש ינוילימ 980 ינרות דומילו רקחמ הכלה
ח"ש ינוילימ 425 יאמצעה ךוניחה תשר
ח"ש ינוילימ 168 ינרותה ךוניחה ןייעמ תשר
ח"ש ינוילימ 150 יאמצעה ךוניחה תולועפ
ח"ש ינוילימ 57 תינויצו תידוהי תוברת
ח"ש ינוילימ 14 םיינרות םינוכמ
ח"ש ינוילימ 821 תובישיב תוכימת
ח"ש ינוילימ 140 הסנכה תחטבה

םקלחש א"ז ,םיפסכהמ 50% קר םיכשומ םידרחהש חיננ .ח"ש (!) דראילימ 3.3 -כב רבודמ כ"הסב
ונל הלוע הנידמב םידרחה םידמולה 200,000 -מ דחא לכש ןאכמ ח"ש דראילימ 1.65 ביצקתב
!הנשל ח"ש 8,250

!וידומיל רובע הנשל 12,000 -כ םלשל ךירצ ינוליח טנדוטס לכ ,םכריכזהל

םניא ךכיפל ("רוחש"ב םידבוע םתיצחמכ) לבוקמה ןבומב םידבוע םניא םירגובה םידרחה בור
.הנשב ח"ש דראילימ 2 לעמ - הנידמה ביצקת לע דבכ לטנ םיווהמ ןיפוליחלו ,םיסימ םימלשמ

תיתרבחה היעבה

.וריבגהל דודיע לבקמ ךכיפלו הנידמה י"ע ןמוממ תוועמו יאנק ךוניח .1

.הרבחב וירושיכ תא חפטיש ךוניח תלבקו תויונמדזה ןויוושל דליה לש תיעבט תוכז תרפה .2

תוכזה תא שממל ןיאש תעבוק (הילע המותח לארשיש) ךוניחב הילפא תעינמל תימואלניבה הנמאה .3
הפשהו תוברתה תא ריכהלו ןיבהל טועימ תצובק ירבחמ ענמיש ןפואב יתוברת וא יתד ךוניחל
.בורה תצובק לש תולועפב ףתתשהל וא ,תיטננימודה

םתוברתו םיינוליחה יבגל םיילילש םיגשומ תרדחהו תינוליחה תוברתהמ ידרחה דליה תדרפה .4
.היטרקומדל דגנתמו םינוליחמ קחרתמש ןלדב רגוב לש "רוציי"ל תמרוג

תירסומה היעבה

ךוניחל דלי לכ לש ותוכז תא תעבוק (הילע המותח לארשיש) דליה תויוכזל תימואלניבה הנמאה .1
תא דבכמה רגוב לש םייארחא םייחל ותנכהו ,ויתונורשכו ותוישיא חותיפל ןווכיש יעוצקמ
.םדאה תויוכז

.יכוניח-יכרעה ןבומב ןהו יפסכה ןבומב ןה לארשיב םידימלתה לכ ןיב ןויוושה ןורקע עגפנ .2

תיטפשמה היעבה

."דוסיה תינכת" תא גיהנמ וניאש יטרפ יכוניח דסומב (ןממלו) ריכהל הנידמה לע רסוא קוחה .1
(!קוחה לע תרבוע הנידמה לעופב)

םדקתהל וייוכיסש הנעטב תונלשר-תעיבת הנידמה תא עובתל "הלאשב רזוח" לכ לוכי ,הרואכל .2
לעופב) דוסיה תינכת תא הפכא אלש תאזב הנידמה תונלשר ללגב תיתועמשמ וערוה םייחב
.(הלאכ תועיבת םויכ תושגומ


.2001 תנשל הנידמה ביצקתמו רתכ תאצוהב מ"עב םידרח ןליא רחש לש ורפסמ וחקלנ םינותנה
.םינותנה תא זכירש ןמ יקימל הדות


םייטסיטטס םינותנ - שפוח
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא