תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


"!A יחטשל חוכב סנכיהל !חוכב לועפל !ףוקתל"
"!םויק תמחלמב ונחנא !דחיב ונלוכ"

שפוח רתא ,דהוא תאמ

אוהש המחלמה תא ומחלייש םילייחה םהימ ?A יחטשל סנכיי ימ ?חוכב לעפי ימ ?ףוקתי ימ
?דחיב ונלוכש ,ריהצמה אוה ימ ?םחליהל ארוקה והימ ?שקבמה והימ ?שרוד

!ס"ש םעטמ רשה !ישי ילא ידרחה
.22.3.2002 ישש םויבו 21.3.2002 ישימח םויב ל"הצ ילגל תונויארב

,תוצראה-ימע ,םירובה ,םייוגה ,םיאמטה" םינוליחה םע דחי התא ?דחי ונלוכ ?ישי ,תמאב
?"תודינה-ילעובו תופירט ילכוא ,תבשה יללחמ

תונבה יפלא תואמו ,הרות לש הלהאב רקוב לכ םיגרהנהו םיטמתשמה ןוילימ עבר םג םאה
התאש המחלמה תא ומחלייו A יחטשל חוכב וסנכייש םילייחה ןיב ויהי תוטמתשמה תויתדה
??םויק תמחלמ הב האור התאשו ,המייקל שקבמ

םויקה תמחלמ תא םחליהלו A יחטשל סנכיהל בייחש ימש ,רקיה ישי ,ןווכתמ התא אמש וא
תונבו םינבש העש ,וניתונבו ונינב ,ונחנא - ונלש םילייחה קרו ךא ,רבעבכ ,םה ךלש
ונכרדכ ,ריחמה תא םלשנ ונחנאו ,שדוקב םכרדכ ,טמתשהל וכישמי ידרחה רוביצב
?שדוקב
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא