תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


News

תיפולח תיחרזא הרובקל תוכזה קוח

10.3.2002 םויב ופי-ביבא-לת ריעה תצעומל שגוה
רלמ היפוצ ר"ד הצעומה תרבח ידיב

יצחו רבד יתעצהב ןיאש ,ריעה תצעומב םייתדה םירבחל הנושארו שארב הנופ ינא ירבד חתפב
.םכיתמ תא רובקל םתא םיגהונ הב ךרדב וא םכייח תוחרואב ,םכב עוגפל ידכ וב שיש רבד
םג הנותנה תוכזה - איהו ,ונלש הנטקה םיהולא תקלח ונל ןתניתש ,אוה ינא הצורש לכ
ירחאמ" אלו ,יהשלכ "םיקפוסמ" תקלחב אל .ונמלוע תפקשהו ונתנומא יפל רבקיהל ,םכל
.ופי -ביבא-לת יבשות לכ לש םתרובק םוקמבו ,היוארו תדבוכמ הרוצב אלא ,"רדגה

תיחרזא הרובקל תוכזה קוח" :יורקה קוח לארשי תנידמ יקוח ץבוקב םסרופ 21.3.1996 םויב
:ןייוצמ 1 ףיעסב ,הז קוח לש תורדגהב ."1996 - ו"נשת ,תיפולח
לש ותפקשה יפ לע השעית וב הרובקהש יחרזא ןימלע תיב - "יפולח יחרזא ןימלע תיב" .1"
."םדא
:םינפ יתשל עמתשמ וניאש חרואב ןייוצמ הז קוח לש 2 ףיעסב
לוכי הריחבה .ךכב רחב םא יפולח יחרזא ןימלע תיבב ותפקשה יפ לע רבקיהל יאכז םדא .2"
."תרחא ךרד לכב וא האווצב היהתש
:תושרופמ ןייוצמ הז קוח לש 3 ףיעסב
."תמה דובכ תרימש ךות ךרעית הרובק .3"
,הנידמה אישנ :זאד הנידמה תוגיהנמ תרמצ ידבכנ םימותח ,םינושה ויפיעס לע ,הז קוח לע
.ראשנ וניעב - קוחה ,זאמ ףלחתה ןוטלשה .תותד יניינעל רשהו הלשממה שאר ,תסנכה ר"וי
.תישישה הנשה וז ,הניעב הראשנ - ותפיכא וא ועוציב לע םינוממה הלא ידיב ותרפה םג
:הלא םה ריעה תצעומב ןוידל אשונה תא שדחמ תולעהל יתוא ואיבהש םימרוגה

.2001 ינויב 3 -ב ,דקתשא ץיקב םוירניפלודב עוגיפה ןוסא - הנושארבו שארב
תונברקמ קלחל םלוה הרובק ןורתפ תאיצמ יא תובקעב זא ולעש תויעבה ,באכה הברמל
םיבוגה ,םיעוגיפהו רורטה תורבגתה םע ,ורבגתה ףאו התע םג ןניעב ורתונ ,עוגיפה
.העש העשו םוי-םוי םימד ריחמ ונתיאמ

היעב לכ ןיא יכ עוריאה לש תבשה יאצומב ורמא ,תותדה רשו ואל ברה ,לארשיל ישארה ברה
איהש ,הנעטה עמשל תבש םויב הסעכ ופי - ביבא-לת אשידק תרבח ."םימלוה תונורתפ" אוצמל
,אשידק הרבחה ל"כנמ רמא ,"אוה ךופהנ" ."הכלהכ ידוהי אל" רדגומש ימ תא רובקל תברסמ
ימל תדחוימ הקלח שי "לואש תירקב תורבקה תיבב" ,"ץראה" ןותיע בתכל ,ישי עשוהי
.(3.6.2001 ץראה)" "םידוהי קפס" םירדגומש
ןורתפ הניא יונ יחרפ הרוטע רדגה םא םג ,"רדגל ץוחמ" וא "קפוסמ" יכ ,רמול יל רצ
.ללכה ןמ אצוהש ימכ תמה תרדגה םצעמ רבכ ,םלוה

ימ" :הז ןיינעב רמא םימדקתמה םינברה תצעומ ריכזמ ,אבס רפכמ רוזמ םרוהי םדקתמה ברה
,רורט השעמל ןברק לופיל וא ,וניתומחלמב תומל ,ונתיא םחליהל ,ונתיא תויחל םירשכש
."רדגל ץוחמ אל ,ונלוככ דובכב רבקיהל םג םייואר

News

ברה לש וידימ - ביבא-לתב תמדקתמ תודהיל זכרמהמ יתלבקש ןמיהמו קודב ח"וד - תינש
:ונניינעל םייטנבלר םינותנ רפסמ לע עיבצמ ,ירזע ריאמ
ואשינ דבלב הנשה ,אמגודל ,ךכ .םייסכודותרוא אל תד יתוריש םישקבמ ביבא-לתב םיבר .א
,ל"וחב תיחרזא היצפואל ונפש הלא לש םרפסמו ,םיימרופר ןיאושינב תוגוז 400 -מ הלעמל
.הזמ ףא בר ,תיסכודותרואה וזל תיפולח היצפוא לכב ורחב וא
תנמזהב "ףחד ןוכמ" י"ע ךרענ םהב ןורחאהשו ,םינשה ךרואל וכרענש להק תעד ירקס .ב
רוביצהש - תחאה :תוחנה יתש םירשאמ 2001 רבמטפסב םסרופו ,ידוהי םזילרולפל זכרמה
רוביצב םיברש - הינשה ,אשידק תרבח יתורישו תיסכודותרואה הרובקה תרוצמ הצורמ וניא
.ןוראב הרובק ללוכ הרובקל תיחרזא היצפוא םיפידעמ
יתד הרובק סכט םיפידעמ עברכ קר ,םינוליחה ברקמש ,תאז קר ןאכ ןייצא םינותנה ןיב
.יחרזא הרובק סכט םיפידעמ 40% -כ ךא .ילרביל סכט ףידעמ המוד זוחאו ,יסכודותרוא
םינוליחה רפסמש ,רמול ךרוצ ןיא .תיצראה המרב ךרענ רקסה יכ ,הז רשקהב ןייצא דוע
.תורחא םירעב רשאמ תרכינ הדימב בר ,ופי - ביבא-לת ידוהי ברקב

News

,ונירבח יבוטמ םיינשש ,הדבועה איה הערכה תשקבלו ןוידל אשונה תאלעהל - ישילשה םרוגה
:תובר הכ ומרת הנעמלו ויח הב ריעב רבקיהל וכז אל ,הנורחאה הפוקתב םמלועל וכלה רשא
,םינש רשעמ הלעמל םילשורי תייריע תצעומב ליעפ רבח ,ל"ז ילאיתוקי ןנרוא היה ןושארה
הרבח תועצמאב אלש ,תניע ץוביק לש תורבקה תיבב 2001 לירפאב 23-ה ,ינש םויב רבקנש
.תיסכודותרוא תיתד אשידק
:םיאבה םירבדה תא תבתוכ ,"דובכב רבקיהל תוכזה" םשה תא אשונה בקונ רמאמב ,עלס לכימ
אורקל ...ילאיתוקי ןנרא ול שקבמ היה יאדווב ,לוכי היה ול ,ירטה רפעה יבגר ןיבמ"
ימאל אל ,הנורחאה יתחונמב ,חונמ יל ןיא תעכ םג .םירבדה םיעיגמ הנה דע :לוקב
"!הז לע םג צ"גבל ךלא דוע .יתחפשמ ינבל אל ,ןאכ דע לטלטיהל תצלאנה ,השישקה
הטלחה האב ןנרא ליבשב .יפולח יחרזא תורבק תיב םוקי םילשוריב םוקי ותרובק רחאל קר
.ידמ רחואמ וז

-ה םויב רשא ,ופי - ביבא-לת בשות באומ זעוב 'פורפ ונרבח לש והרקמ אוה ינשה הרקמה
תיבב ישפוח יחרזא סכטב רבקיהל ודואמ לכב הצר באומ זעוב .ותריטפל 30 ונייצ 15.02.02
,ויקבאמ ומלשוה אל ונרעצלו ורעצל .ותאווצ התיה תאז .וירוגמ רוזא םוחתב ןימלע
- ביבא-לת הנוכנ החונמ תתומעל הצקומ תויהל רומאש ,חטשה תלבקל םייתלשממה םירושיאהו
.ונתינ אל - ןוקרי ןימלעה תיב לש הבחרהה םוחתב ,ופי

ךכ .עבש-ראבב הנוכנ החונמ לש דיחיה ןימלעה תיבב הרובקל באומ זעוב ונרבח תא ונאבה
ןמז רצוק תאפמ היוולהל עיגהל וחילצה אל םירחא םיבר ,ביבא-לתמ ועיגה םיבר .הצר אוה
.לודגה קחרמה בקע - רקיעבו ,הארתהה

תבחסה דגנ תינומה האחמ תנגפה לש עוריאל ותריטפל םישולשה םוי סכט ךפה ,תאז רואל
,טפשמה תיבו הלשממה תוטלחה תאו קוחה תא םייקל ןאממה ,תותדה דרשמ טקונש תיטרקורויבה
הרובקל דחוימ חטש הצקוי שדח ןימלע תיב לכבו םייק ןימלע תיב לש הבחרה לכב יכ ,ועבקש
.תיחרזא

,םידוהי :תויתדה תודעה ידיב רוסמה תוריש איה הרובק ,לארשיב גהונהו תרוסמה יפ לע
.תימוקמה תושרה ידיל קוחה יפ לע הרוסמה הבוח איה הרובקה .םירצונ ,םימלסומ

24 ךיראתב לארשיב הנוכנ-החונמ לש תיטפשמ תצעוי תשמשמה ,ללוס תעפי ד"וע הבתכש בתכמב
תא ראשה ןיב ללוס ד"וע תבתוכ ,תירטש ריאמ רמ םיטפשמה רש לא הנפומהו ,2001 רבמצדב
:ןוקרי ןימלעה תיבל םיסחייתמה ,םיאבה םירבדה
ןימלעה תיבל הבחרהל רשואש חטשה ןמ 10% יכ ,עבקנ 15.06.00 םוימ הלשממה תטלחהב .9"
.תיפולח - תיחרזא הרובק ךרוצל הצקוי ןוקרי
ופי - ביבא-לת רוזאב דחוימב לודג תיפולח תיחרזא הרובקב ךרוצה יכ ,קפס ןיא .14
- ביבא-לתב םימקוממה ,לארשי - הנוכנ החונמ ידרשמ לא םירשקתמ םוי ידימ טעמכ .זכרמהו
.רומאכ ,הרובק יבגל עדימ לבקל םישקבמה םינופ ,ופי
קוחב לזלזה תא ןיצקמ ךא רבועש ברה ןמזהו ,ותיא םילשהל ןיאש בצמ והז .17 .....
."וב תועובקה תויוכזבו

ןוידל אשונה תא איבהל השקבב ופי - ביבא-לת תייריע תצעומל הנופ ינירה ,הלא לכ רואל
:האבה הטלחהה תעצה תא לבקל המגמב ,יוחיד אלל הצעומה ינפב

News

ופי - ביבא-לת תייריע תצעומ לש הטלחה תעצה

רובע תיפולח-תיחרזא הרובק תקלח תחיתפל תבייוחמ ופי - ביבא-לת תייריע תצעומ .1
.היבשות
,הרובק יניינעל םירשה תדעו שארב תדמועה הרשה - םימיאתמה םיפוגה ןמ תשרוד הצעומה
ןוקרי ןימלעה תיבב הקלח ידיימ ןפואב תוצקהל - לארשי יעקרקמ להנימו ,ינבל יפיצ 'בג
.תיפולח - תיחרזא הרובקל
תויטנבלרה תויושרה לומ לא המעטמ לועפל (הצעומה ת/רבח) תא הכימסמ ריעה תצעומ .2
.הז אשונ םודיקל
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא