לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1999 טסוגוא :13 'סמ

:ונלוכ לש הבוחב םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
תיתדה הייפכל ענכיהל אל
("הבושתב םיריזחמ"ה) תדה ירכומב המרוח דע קבאיהלו
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,הריש :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןור :ףדה תא ךרע

לאינדל ונפ אנא ?ןמויל רמוח ףוסיאב רוזעל םיצור

ףדה תליחתל   אבצל םידרח סויג   ס"ש   הניברוטה םילשורי תובוחר   ךוניח   יללכ  

ל"דפמה םעטמ ל"כנמ יונימל םכסהה :עבוק הנידמה תוריש ביצנ :"ץראה" 1.8.99
.יקוח ונניא תותדה דרשמל
םילייח תואמ הנמיש ,ידרח יברק דודג םקוי בורקב :"תונורחא תועידי" 2.8.99
.םידרח
הררוע ביבא-לתב תוברתה לכיהב קחצי ןונמא תעפוה :"תונורחא תועידי" 3.8.99
תתומעש רחאל המייקתה העפוהה :"ץראה" 5.8.99 .םיניגפמל וידהוא ןיב םיתומיע
,ידמ רחואמ ,התסינש ביבא-לת תייריע דגנ ,התכזו ץ"גבל הרתע "םיימש ימחר"
.עפומה תא לטבל
אוצמל ועתפוה (980 וק) הפיחב דגא לש סובוטוא יעסונ :"תונורחא תועידי" 4.8.99
.םישנל םירבג ןיב תודירפמהו ,םידרח י"ע וקבדוהש תוקבדמ וכותב
תודרחתה םולבל השקבב ילאיתוקי ןנרואל ונפ םייתד םיבשות :"ץראה" 6.8.99
."םידרחל ורפתנ" םינבמ תריכמל םיזרכמש ,הנעטב הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה
.עיגמ םלועה ףוסש ןמיס - םידרחהמ םידחופ םייתדה רבכ םא
ודבעי ג"בתנב םינפה דרשמ ישנאש ,עידוה יקסנרש רשה :"תונורחא תועידי" 6.8.99
!ךירוחאמ הסיווס ,הכח הכח .תותבשב םג
התנומ הנומש תירקמ 24 תב הריעצ - הנושארה םעפב :"תונורחא תועידי" 6.8.99
?רשכ הז .תורשכ תחיגשמ
לש דעסה תשר לש המוקמ תא הספת תימרופרה העונתה :ךפהמ :"בירעמ" 10.8.99
יוניש ,צרמ ןיא עודמ .םיקקזנ םידימלתל דויצ תוכרע יפלא הנשה קלחתו ,ס"ש
?יתד לופונומ ?הז המ ?הז דויצ קלחיש ,ינוליח ףוג תומיקמ תחא לארשיו
ךופהת 'א תשר" :העצה התלעוה רודישה תושרב ימינפ ןוידב :"בירעמ" 11.8.99
."יתד וידרל
לש רבקל הכרדב התיהש ,65 תב השיא :"תונורחא תועידי" ,"בירעמ" 11.8.99
.םיפרוט םיבלכ הרשע י"ע הפקתוה ,ילאס-אבאב
ונגסו (ס"ש) ןהכ קחצי רשה :תותדה דרשמב "זגורב" :"תונורחא תועידי" 12.8.99
.םיבתכמבו םיסקפב איה םהיניב תרושקתה .םירבדמ אל (ל"דפמ ,יביב לאגי)
.החיוורמ "קזב"ש רקיעה
לש תבשה תומחלמ תא ןממת הווקת-חתפ לש תיתדה הצעומה :"בירעמ" 12.8.99
!םינוליח לש ףסכ והז םיעבר השולשמ רתוי ?"ןממת" הז המ .םידרחה

התצקהש ,םילשורי תייריע לע הפירח תרוקיב וחתמ ץ"גב יטפוש :"ץראה" 15.8.99
הדוגאה :ץ"גבל ורתע .תונטייקל תוידיסבוסה יפסכ בור תא תוידרחה תונטייקל ץיקה
,ילבי'ג בקעיו ,םילשורי תייריע תצעומב צרמ תרבח ,ןמפוה תנע ;חרזאה תויוכזל
.םילשורי בשות

עירכתש תיתלשממה םירשה תדעו שארב דומעי דירש רשה :"בירעמ" 15.8.99
הז המ !עגר עגר .םייתד םירתאב תויגולואיכרא תוריפחב םירושקה םיחוכיווב
!לכה הזו - יגולואיכרא רתא שי .תאזכ הרדגהב ריכמ אל "שפוח" ?"יתד רתא"
וגרהנ ,הבושתב רזוח םהמ דחא ,םיילארשי הבישי ידימלת 3 :"בירעמ" 15.8.99
.ד"בח לש ץיק הנחמל םכרדב הנואתב קרוי-וינב

תהק הנח ,ץיבול הקבר - תויתד םישנ 3 לע הבתכ :"בירעמ" - "םישנ" 15.8.99
ומישגה - "תואתפוכ לושיבבו םידלי לודיגב תוקפתסמ אל רבכ"-ש ,ןהכ הבוט 'פורפו
ארוקה - "ךלוק" תויתדה םישנה םורופ תא ומיקהו ,ליכשהלו דומלל ןנוצר תא
!תיתימאה הכפהמה אצת ןאכמ .הדובעבו ארמג דומילב ,םיסכטב םישנל ןויוושל
!תויתדה םישנה אלא ,תיתדה הרוטטקידה תא וליפי םינוליחה אל

ינקחש לע םג סגה ויפ תא חתפ ףסוי הידבוע :"תונורחא תועידי" ,"בירעמ" 18.8.99
ובזעיש .םהלש םישפוטמה םירבדב קוסעל וקיספיו הרות דומלל וכליש" :לגרודכה
שיש היגוס יהוז .'שארב ונלש חומהש דועב ,םיילגרב םהלש חומה לכ .לגרודכה תא
."הבושתב ורזחי םלוכו ןתי ימ" !םכליבשב תועתפה ונל שיו ,תוידוסיב רוקחל
הידבוע ברה" :לארשי תרחבנ ןמאמ ,ףרש המלש .םינתונ םינוליחה קר ?ןתי ימ ?ונ
רבדמ הידבוע ברה" :ףרש רמא דועו ."הרותה תא איצמה אלו ,םיהולא אל אוה
."תוניצרב ולש רבד לכל סחייתהל ךירצ אלו תויוטש
ףתשל אל םירעה ינברל לומתא ארק ,ןורוד-ישקב ,ישארה ברה :"ץראה" 18.8.99
.תויתדה תוצעומל רשקב תותדה רש םע הלועפ
ושרויכ ישי ילא תא הנימ הידבוע :"ץראה" ,"בירעמ" ,"תונורחא תועידי" 19.8.99
.ידרחה םלועב היטרקומדל תפלאמ המגוד .יערד לש
תודעסמ ילעב דגנ קבאמב תונברל עייסת הנידמה תוטילקרפ :"ץראה" 22.8.99
.תורשכ ירושיא םיפייזמה
ידיב הנבנ אוה - שודק ונניא לתוכה :עבק רוזמ ימרופרה ברה :"בירעמ" 23.8.99
םתס .שדקמהמ קלח היה אל אוהש םושמ שודק אל לתוכה ?הביסה וז .סודרוה
לש הנובירטב ילוא םימרופרה לש םמוקמ" :ירזינב .תיבה רהל ביבס המוחהמ קלח
ר"תיב לש הנובירטב םוקמ בוט :ל"זח ורמא המ ,ירזינב ,עמשת .םילשורי ר"תיב
.יתלשממ דרשמב הבושתב רזוח לש הנובירטב םוקממ םילשורי
ןיעה שארב הייריעה שאר ,ותבש אשידק הרבח ידבוע :"תונורחא תועידי" 24.8.99
.רובקל וברס ןימלעה תיב ידבועש ,95 תב השיא ומצעב רבק
לש תונטייק תבוטל הילפא קיספהל הרוה ץ"גב :"תונורחא תועידי" 24.8.99
רקיעב דסביסש ,םילשורי תייריע תצעומ לש הקולחה ןונגנמ תא לספ ךכבו ,םידרח
.תויתד תונטייק

תתומעו "שפוח" טנרטניאה רתאמ ,רכב לאינד :"ץראה תכרעמל םיבתכמ" 25.8.99
"תבש לוליח" :בתוכ תיתד הייפכמ שפוחלו תינוליח תידוהי תוהז ןעמל ".ה.ל.ע"
םוי םהלש ,םינוליחה יפב הז גשומב שומישל הקדצה ןיאו ,יתכלה-יתד גשומ אוה
."יהשלכ השודק לוטנו ילאיצוס החונמ םוי ,דבלב יעיבשה םויה אוה תבשה
."תועובשה גחב תבש לוליח"ב ונבתכ רבכ ךכ לעו !תבש גנוע ?תבש לוליח

כ"חו (יוניש) יקצירפ כ"ח :לתוכה :אבה קבאמה דקומ :"בירעמ" 26.8.99
םג הבחר וצקי אל םא לתוכב םיצופיש רשאנ אל" - (תחא לארשי) טדימשדלוג
לש םיפסכה תדעו :"בירעמ" ,"ץראה" 31.8.99 .ול רזע אל הז לבא ."םימרופרל
כ"ח לש ונויסינ .לתוכה תבחר ץופישל םילקש ףלא 470 תבצקה הרשיא תסנכה
םימרופרל לתוכב הליפת םוקמ תאצקהב וז הבצקה תונתהל יקצירפ
.לשכנ םיביטברסנוקלו
רבא תא בוקנל רוסא םיקוורל :יביטברסנוק בר לש הכלה קספ :"בירעמ" 26.8.99
האנהה תא ריבגמ גניסריפה :הביסה .ליגעב שומיש ךרוצל ("גניסריפ") ןימה
.תועינצה םשב הרוסא האנהה םיקוורו רעונ ינבלו ,תינימה
?תונהיל רתומ ךל קר ?יבר ,יושנ התא
המרופרל הלשממה תינכת .תדה ישנא דגנ םישנהו הלשממה :"ץראה" 26.8.99
!היכרותב הז !לארשיב אל הז !אוושל םתחמש .הסיסת תררועמ םישנה תויוכזב
תא חותפל םימייאמ הווקת-חתפב תויונח ילעבו םירחוס תורשע :"ץראה" 27.8.99
!הווקת-חתפ ,ווארב .ווק סוטטסה תרפה ךות הבורקה תבשב םהיקסע
ותמקה דגנ תובוחרב לומתא וניגפה "ישפוח םע" ישנאמ תורשע :"בירעמ" 27.8.99
ץ"גבל רותעל תדמוע התומעה .תולכל ןולס הכ דע דמע ובש םוקמב ידרח ללוכ לש
.רתלאל םוקמה תא תונפל הייריעה תא בייחל תנמ לע
תוריד ןיינב ךותב םקוהש "ללוכ" רוגסל םישרוד םינוליח :"בירעמ" 29.8.99
."ישפוח םע" ישנא םע דחי םיריידה וניגפה עובשה ףוסב .תובוחרב
תנוכש יבשות .תכשמנ הנח-סדרפב םידרח-םיינוליחה תמחלמ :"בירעמ" 29.8.99
.םתנוכשב ידרח רפס תיב תחיתפ דגנ קבאמב וחתפ הנח-סדרפב זמר
רוגסל ,םיל םכתא קורזל ךירצ " :הקיטילופופ תינכתב ןנרוא יזוע 'פורפ 31.8.99
."םכתא אל ,םכלש רפסה יתב תא" :רמאו ומצע תא גייס דימו ,םכלש רפסה יתב תא
,ולאכ םילמ .תומילא לש הליצ לצ המע שיש הלימב שומיש לכל דגנתמ "שפוח"
.ולוכ ינוליחה רוביצה תא ףוקתל םידרחה ידיב ןייוצמ ילכ תושמשמ ,ןתוהמל רבעמ
םינבר ברעהו םכשה ונדגנכ םיעימשמש תוטובהו תוסגה םילמהמ םימלעתמ םה
.םהל רתומש הממ תיפלאה הרוסא ונל .םירחאו ,הידבוע ןודא ומכ ,"םיללוהמ"

ףדה תליחתל   אבצל םידרח סויג   ס"ש   הניברוטה םילשורי תובוחר   ךוניח   יללכ  

םילועה לש םהידלי היפל ,היחנה הנורחאב איצוה ךוניחה דרשמ :"ץראה" 2.8.99
רפס יתבל ,רבעב היהש יפכ אלו ,םייללכ םייתכלממ רפס יתבל ונפוי הראווקמ
.דבלב םייתד
.התיכב םידימלת 2 :ןג-תמרב ס"ש לש רפס תיב :"תונורחא תועידי" 8.8.99
הקיזחמ ,םירומל תורוכשמ םלשל השקתמ ס"ש לש "ינרותה ךוניחה ןייעמ" דועב
.התיכב םידימלת 7 לש עצוממ םע רפס יתב תשרה
דורמנ לש יטסינמוה-יתכלממה ךוניחה תינכת תא ץמיא דירש רשה :"ץראה" 9.8.99
.הסרפ ק"ת לע ק"ת ונניא השעל רמא ןיב קחרמהש ,הווקמ "שפוח" .ינולא
רפסמב 27% לש לודיג לע תחוודמ ס"ש לש ךוניחה תשר :"תונורחא תועידי" 9.8.99
לש רפסה יתבב דמול םידימלתהמ זוחא הזיא שחנמ והשימ ,בגא ךרד .הידימלת
.זוחא 3 ?ס"ש
.רפס יתב ונל ורגסי םא היצילאוקהמ שורפנ :ס"ש :"בירעמ" 18.8.99
ודמע אלש םהלש ךוניחה תשר לש תודסומ רוגסל דירש רשה תארוה לע םימעוז םה
.ךוניחה דרשמל תויובייחתהב
דע םסרופש הממ םיביצקת רתוי הברה םילבקמ ס"ש ידימלת" :"ץראה" 18.8.99
םידימלת תמועל הבוטל םתיילפא תנומת אולמ תא הפשח אל ןמאנ תדעו .הכ
םיחפקמ המכ דע ועדי אל םינוליחה םידימלתהש ?ןווכתמב !ואוו ."ןווכתמב ,םירחא
:ןותיע ותואב דועו ?םיבשוח םתא המ ?תרחא הרטמ םשל השענ הז ילואו ?םתוא
.םייתדה ןובשח לע אל חטב הז .ךוניחב לקש ןוילימ 376 לש ץוציק עיצמ רצואה
?תוידרחה ךוניחה תוכרעמב דומלל םהידלי םיחלוש םינוליחהש םיאלפתמ םתא זא
לבקמ ס"ש לש דימלת :ןותיע ותואב דועו !!!םשל םתוא םיפחוד ונא ונידי ומב
.יתד-יתכלממה וא יללכ-יתכלממה ךוניחב דימלתמ 76%-ב לודג יתנש דומיל ביצקת
דועב ,םימלענו םיכלוה א"ת םורדב םיינוליחה רפסה יתב :"ביבא-לת ןמז" 20.8.99
אל" ירהנ רמת לש התבתכ .הלש ךוניח תורגסמל םיינוליח םידלי הריבעמ ס"שש
והילא דיב ינוליחה יתכלממה רפסה תיב הנמ 70 -ה תונשב ."רוחשב םירצוע
ןוטלשל תחא המגוד קר וז .דבלב 250 - הבורקה הנשבו ,םידימלת 1400-כ
לש המגמ טלחהב שי" :יתד-יתכלממ תלהנמ ,לאירפ ישוש .רוזאב ס"ש לש טלחומה
."תויאמצעהו תוידרחה ךוניחה תוכרעמל הביזעו תודרחתה
?ןודנב תושעל םינווכתמ םתא המ ?יאדלוח ןורו דירש יסוי ,ונ
תואמ תמשור תיאמצעה תינרותה ךוניחה תשר :"תונורחא תועידי" 23.8.99
דרשממ רושיא ךכל לבקתהש אלב ,יברעמה לילגב דחוימ רפס תיבל םידימלת
תרטשמל הנולת לומתא שיגה ךוניחה דרשמ :"תונורחא תועידי" 27.8.99 .ךוניחה
יאמב ,הארנכ ,חתפית הריקח .ןוישיר אלל לעופש ,הזה ינרותה רפסה תיב דגנ וכע
?אל המל .2007 רבמטפסב ארקנ אל תואצותה תאו ,2003 ילויב ןודי קיתה ,2000
... יכ .4 ;רוביצה תא ןיינעי אל הז יכ .3 ;םינקז היהנ רבכ יכ .2 ;ומסרפי אל יכ .1
.םידרח םה םילשוריב םידוהיה םידימלתה בור - הנושארל :"בירעמ" 24.8.99
.יתד רפס תיבמ הדימלת תקחרה לטיב ץ"גב :"תונורחא תועידי" 27.8.99
השעמל הדע התיה יכ המשאוהש רחאל ,תונבל יתד רפס תיבמ הקחרוה הדימלתה
.יתנש לויטב חטבאמ לש הנוגמ
(םידרחבש ידרח) ד"בח תודיסח לש יטסיחישמה גלפהמ הרומ :"ץראה" 27.8.99
תיבשהל םימייאמ םירוההמ קלח .תג תירקב יתד-יתכלממ רפס תיב לוהינל הנומ
שאר אוהש ,םעפ אל ומצע לע ריהצה ד"בח !קדצומ דחפהש יאדווב .םידומילה תא
!הבושתב םיריזחמל ןושארו
הידומיל תא ענמיש ידכ טפשמה תיבל הנפ לאימרכ בשות ינוליח :"בירעמ" 27.8.99
המשרו (הבושתב הרזח) הדרחתה ותשאש רחאל ,יתד רפס תיבב 10 -ה תב ותב לש
.לעבה תעידי ילב תבה תא
.ךוניחה דרשממ ןוישיר אלל םילעופ ס"ש לש רפסה יתבמ תיצחמ :"ץראה" 30.8.99
.םלוכב ונסנכה זא ?תוריבע ?ס"ש ?ךוניח :הז תא סינכהל אשונ הזיאל ונעדי אל
.לקש ןוילימ 10 ס"של ריבעהל אלש הרוה דירש רשה :"תונורחא תועידי" 30.8.99
.ךוניחה דרשמל םתובייחתהב םידמוע אל םה :הנעטה
ירודיש רשאל ןיאש רובס ,בדנ ןונמא ,וידרה להנמ :"תונורחא תועידי" 30.8.99
םיקסוע אל םה יכ ?המל .תיביטברסנוקהו תימרופרה תועונתה לש ןמעטמ תמוסרפ
.רדשל רתומ ל"דפמו ס"ש ,ד"בח לש םירודישה תא קר .הבושתב הרזחהב

ףדה תליחתל   אבצל םידרח סויג   ס"ש   הניברוטה םילשורי תובוחר   ךוניח   יללכ  

םירטוש רבעל תוללקו םיציב - םילשוריב תבשה תמחלמ :"תונורחא תועידי" 1.8.99
:םירטושה רבעל וארק םידרחה םיניגפמה .ןליא-רבו היפויתא בוחרב םיעוריאב
ןנרוא :"ץראה" 1.8.99 ."הינמרגבו היסורב תויהל םכל םיאתמ ,םיסגלק םתא"
םילשוריב היפויתא בוחר תא הרגס הרטשמהש ,ןעוט "ישפוח םע" ר"וי ילאיתוקי
טקש :"בירעמ" תסריג 8.8.99 .םינוליחל רוגס חטשל ותוא הכפהו ,ץ"גב וצל דוגינב
:8.8.99 "ץראה" תסריגו .תבשב ןיגפהל ועיגה םידרח 300 קר :םילשוריב יסחי
:"בירעמ" 15.8.99 .םילשוריב ןליא-רבו היפויתא תובוחרב וערפתה בוש םידרח
.הניברוטל תבשה וסיוג םידרחה .םילשוריב ןליא-רב שיבכב הטקש תבש
יריידו "ישפוח םע" ,"ת"דמח" תריתע תא לבק ץ"גב :"תונורחא תועידי" 20.8.99
.תבשב םיחותפ תויהל וכישמי ץיבונזחו היפויתא תובוחר :עבקו ,היפויתא בוחר
ותערכה תא תועובש 3 -ב החד ץ"גב .תינמז הטלחהב רבודמ :"בירעמ" ,"ץראה"
.תיפוסה

ףדה תליחתל   אבצל םידרח סויג   ס"ש   הניברוטה םילשורי תובוחר   ךוניח   יללכ  

קנע תניברוט תרבעה לטבל שרוד הסיוס רשה :"ץראה" ,"תונורחא תועידי" 1.8.99
.הליחתמ קר החמשה .תבש לילב
.תבשב רבעות תאז לכב הניברוטה םא טלחוי םויה :"תונורחא תועידי" 5.8.99
.תבש לילב הניברוטה תרבעה הרשיא לארשי תרטשמ
ויצחלל הענכנ למשחה תרבח :"בירעמ" ,"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 6.8.99
.הניברוטה תלבוה התחדו ,הסיוס לש םייטילופה
ויפל ,יאנת לע וצ איצוהל השירדב ץ"גבל התנפ "יוניש" :"תונורחא תועידי" 8.8.99
.לוח ימיב אלו תבש-ישש ךלהמב קר ןולקשאל ןורשה תמרמ הניברוטה רבעות
.תבשב הרבעה לע הצילממ הרטשמה ,רתוימ ןוידה :ץ"גב :"ץראה" 13.8.99
.ףוסה דע - הניברוטה ןיינעב :ס"ש ירשל הרוה הידבוע ברה :"בירעמ"
.קרב לש תואטורגה שרגמב אצמנ ,רבתסמ ,"ףוס"ה
ידכ ,ץוחבמ הסיווס תא ליעפמ יערד - תחא לארשיב םיריכב :"ץראה" 13.8.99
.הלשממה תא ליפהל
תא וויל תואמ ."!הניברוטה הרבעוה !רוצמה עקבוה !חאה" :"ץראה" 15.8.99
:"תונורחא תועידי" .שורפת אל ס"ש :הכרעההו .םייפכ תואיחמב הניברוטה תרבעה
םוי" :"בירעמ" .רבשמ רוציל םאה :ס"שב תקולחמ .תבשב העסנ הניברוטה
םייפכ ואחמו תבש לילב שיבכה ךרואל ובצינ םינוליח תואמ !"ינוליחה תואמצעה
.יערד לש הלובחת - הניברוטה רבשמ :קרב יברוקמ .ס"שב ערק .הניברוטל
!לודגב העט - ףוסה הזש בשחש ימ לבא
העיצמ ,םיפסונ םינחשמ ריבעהל תבייחש ,למשחה תרבח :"ץראה" 16.8.99
רבכ יופצ "הניברוטה תולילע"ב 'ב קרפ :"תונורחא תועידי" .לוח ימיב םריבעהל
ונודי םויה .בורקה ישש םויל ןנכותמ אבה בוביסה :"בירעמ" .בורקה ישש םויב
.לוח ימיב הניברוטה יקלח ראש תא ריבעהל ןתינ םאה למשחה תרבחו הרטשמה
יפלא תואמ הלעי הז" :הזה ןויערה תא ףקת תסנכה לש הלכלכה תדעו ר"וי
."םילקש
.הניברוטה תרבעהל תיפולחה תינכתה תא הלספ צ"עמ :"תונורחא תועידי" 17.8.99
.תפסונ הניברוט לש הרבעה עונמל תודמע ומאיתו וסנכתה םידרחה :"בירעמ"
השמ רבעשל רשה - "בירעמ"ב דועו .תסנכב הלספנ למשחה תרבח העיצהש הפולחה
לק םינוליחל" :רמא וב תבשב הניברוטה תרבעה ופורפא רמאמ רקובה םסרפ בצק
ינב סויג ןיינעב םתדמעל דגנתמ ינא .םידרחה תדמעב ךמות ינניא" :"רתוול רתוי
רוביצה לבא תבשב קסע יתב תריגס יטרפה רזגמה לע תופכל דגנתמ ינאו ,תובישי
,"יתדה רוביצה תודמעל תונלבוסו תובשחתה ,הנבה הלגמ וניא דגנתמה ינוליחה
ןיאה םירותיווהמ סאמנ ונל ?בצק רמ ,תמאב ."רתוול רתוי לק םינוליחל" - םכסמו
לכב ,םייתדל םוי םוי רתוול םישרדנ ונחנאשו םירתוומ ונחנאש ,ונרתיווש םייפוס
!ונייחב תוחפ בושחו בושח אשונ
.םידרחה תשירפ ריחמב םג ,תבשב רובעי ןחשמה :קרב יברוקמ :"ץראה" 18.8.99
.תיקוח אל תבשב הניברוטה תעסה :הנידמה תוטילקרפ :"בירעמ" 19.8.99

הנומשל יוגל ץמחה תא תרכומ הנידמהשכ ,חספב ומכ :יתריצי ןורתפ שי "שפוח"ל
תא ריבענו ,דחא םויל יוגל תבשה תא רוכמנ ואוב :הניברוטה תשרפב םג ךכ ,םימי
."תבש ןיא"ב הניברוטה

,דבועה לע רומשל דעונ החונמו הדובע תועש קוח :"תונורחא תועידי" 19.8.99
!תבשה לע אל
:"תונורחא תועידי" ,"בירעמ" ,"ץראה" ,"תונורחא תועידי" 20.8.99
.םויה ץ"גב תערכהל הניתממ הניברוטה תרייש
.רתוימ היה ןחשמה רבשמ :הסיוס דגנ אצוי ס"שב ריכב :"ץראה" 22.8.99
.הקירמא תא הליג
:"ץראה" ,"בירעמ" ,"תונורחא תועידי" 26.8.99
.הלשממהמ שורפנ - זוזת הניברוטה םא - הרותה תודהי
העידוה הרותה תודהי .הניברוטה ביבס רבשמה ףירחמ :"תונורחא תועידי" 27.8.99
Read my lips! .היצילאוקל ץוחמ ונחנא - תבשה עונת הניברוטה םא :תימשר
רומח לע בכר וא ,תבשב רהנ רבעש ,וניל"זחמ דחא לע והשמ ואצמי ףוסבש וא
.היצילאוקב ראשיהל םהל ריתמש הכלה קספ הזב ואריו ,םיטסילמ חרבשכ תבשב
.םידיחיה אל םהו
.ידוהי אל - ןעטמה תא ליבויש גהנה :רתוי רחואמ םידומע 3 ןותיע ותואב דועו
!עובש ינפל רבכ הז תא ךל ונעצה !"שפוח" תא ארוק התא !ה'לדוהא ,יפוי
.(19.8.99 םוימ תרגסמב האר)

:המודא תרגסמב ןותיעה בתוכ המ וארת ?ס"שו
."קנבה תלהנהמ שרופ אל ,ח"ש ןוילימ 60 סונימב אצמנ ונובשחש ימ ,ללכ ךרדב"
!ןושארה דומעב תרתוככ םישל םיכירצ םתייה הז תא !תונורחא תועידי ,יפוי

,ס"ש לש הנשה חול תא הארמ - באז לש הפי הרוטקירק :"ץראה" 27.8.99
.SATURbina DAY :ךכ רדגומ תבשה םויו
תורנ" ולש ריאמ תא אורקל ץלמומ :"תונורחא תועידי ,תבשל ףסומ" 27.8.99
תוזוזמש םתנומאו ,המדא שערמ םיבוט םידוהי לש םהידחפ וניינעש ,"תוזוזמו
קלחש ןוויכו" :ולש המוסקה תויניצב בתוכ אוה םויסל .ותוא עונמל תולוכי
"עיצמ" אוה) טושפו םימת הכ ןורתפ חכונ קופקפ עיבהל םילולע םיארוקהמ
הלודגה המדאה תדיערב םגש ,ןאכ ריכזא (רהמו ,תונטק תוזוזמ תלד לכ לע ביכרהל
םישילש ינש קר :דאמ תוזוזמה וליעוה ,תפצ ריעה תא הבירחהש וז ,1837 לש
."המל םיעדוי ונחנא וישכע .וגרהנ ,םלוכ תוזוזמ ילעבו םיבוט םידוהי ,תפצ ידוהימ
השירפש ,וניבה ס"שו הרותה תודהי !ולפקתה םידרחה :"תונורחא תועידי" 29.8.99
רוסא רבכ !שורפל ונווכתה אל םה שארמ .הלשממה תא עזעזת אל היצילאוקהמ
םירג ונא" .ענכנו לפקתמ דימו ףכית אוה ינוליח לע םימייאמשכ ירה ?םייאל םתס
,סורקל םירשגה דחא לחה םלח ריעב :החידב איבמש ,ןותיע ותואב בותכ ,"םלחב
המ הצע וסכיטו םלח ימכח וסנכתה .ועצפנ םיבר םיחרזאו קלח ונממ קתינ םוי לכו
.םילוח תיב ומיקה רשגה דיל :ןורתפ ואצמו ובשחו ובשח .תושעל
."תבש לש יוג" היה םילוחה תיב םשש ,םירפסמ רבד יעדוי
חלשש בתכמה חסונ הז - "תבשב העיגפ עונמל לכה השענ" :"ץראה" 29.8.99
קתעה םע רואיכלמו ישי ,הסיווס ,ימע ןב םירשל ןוזנדירפ תרבח לש הטילקרפ
םצע ?תבשב עגופ ימ ?"תבשב העיגפ עונמל" הז המ !העינכ .הלשממה שארל
!הפרחו השוב .העינכ רטש הווהמ הז חנומב שומישה
"תבש לליח" - הניברוטה תרבעה לע יארחאה ,יתד ,ןהכ טרבלא :"בירעמ" 30.8.99
היה הז ,הרוחב םע תבשב הליבש ,"שפוח" לש ןבה לצא םג .וייחב הנושארל
!הברה היהיש !טרבלא ,תואירבל .וייחב הנושארל
םג עסית הניברוטה - ןורתיפ אצמית הדעווהש דע" :"תונורחא תועידי" 30.8.99
.ןורתיפ אצמיי אלש ,אוה רתויב בוטה ןורתיפה ."תבשב

ונפא תחתש ,ררבתמ . . ." :ןיינעב רוביד שי ןודיס םירפאל :"בירעמ" 30.8.99
ינב תואמו תורשע .שממ ינלוח לוליח התבשב תבש ידמ ללוחתמ ,גלוזהו םודאה
םימסוח ,םיכמ ,הפשא תולגע םיכפוהו םיאוצ םילותיח וא םינבא םיכילשמ םדא
םידנליאתב תבשב םיערפתמה םידוהיה דימ ופלחוי אל םא ,ךכל יא . . .תובוחר
". . .היצילאוקה ןמ תוידרחה תועיסה ושרפי - םימילא םיזורדב וא םיערפתמ

רחמ" :רמא ,ןחשמה ןיינעב הרשפל דגנתמש ,הסיווס רשה :"בירעמ" 31.8.99
."תבש לש םייוג םע לע-לא לש םיסוטמ סיטהל וליחתי

ףדה תליחתל   אבצל םידרח סויג   ס"ש   הניברוטה םילשורי תובוחר   ךוניח   יללכ  

.טפשמה תיבב םג ס"ש ימכח תא עבתת ירודכ תחפשמ :"תונורחא תועידי" 1.8.99
.םניח - "םלח ימכח דגנ ירודכ ירוא" הגצהל םיסיטרכה
לעו ןוהה קוש לע יארחא הנומ ס"שמ ןאהד כ"ח :"תונורחא תועידי" 5.8.99
ונדמלש המ לכ ירחא ?הנידמה לש ןוהה קוש לע יארחא ס"שמ כ"ח ??? .הסרובה
?ונתניב הדבא ךכ ידכ דע ?םנמאה ?םהמ
םירמוא ,רצק היהיו ,2000 ראוניב עמשיי יערד לש ורוערע :"ץראה" 5.8.99
ונב רבכ םייתניב .ןטק BUG הזיא ןגראי רבכ אוה .וגאדת לא .ןוילעב םיטפושה
תיב לש ומש "הירא תגאש" :"ר"תיב" ידרחה בושיב תסנכ תיב ומש לע וארקו
הירא לש ותחלצהל הליפת אשי ללפתמ לכש ,הצעומה ל"כנמ רמוא ,הנווכה .תסנכה
.הרהס רבדמב םשגל הליפת ומכ הז .(17.8.99 "בירעמ") יערד
ס"ש" :תוטיחסה םע םיליחתמ :"בירעמ" ,"תונורחא תועידי" ,"ץראה" 6.8.99
תשרל לקש ןוילימ 8 וריבעי םא אלא ,םישדחה םירשה יונימב ךומתל אל המייא
ונלש םינפשה ירה !םיינש יפ םג טוחסל ולכי !םישפט .הלבקו המייא .הלש ךוניחה
.לכה םהל םינתונ
דחאב תאצמנ ס"ש תעונת .הסירקב ס"ש :יערד יברוקמ :"תונורחא תועידי" 8.8.99
."הלש םישקה רבשמה יעגרמ
ס"של םיקינעמה ,"לועיי ידעצ" םזי (ס"ש) הסיווס ידרחה רשה :"ץראה" 15.8.99
רש :"בירעמ" 16.8.99 .יסכודותרוא אל גוציי םיענומו ,תויתדה תוצעומב הטילש
לע - "םצמצל" .תויתדה תוצעומה לכ תא םצמצל הרוה (ס"ש) ןהכ קחצי ,תותדה
ףוסב םש וראשיי "ןהכ-הסיווס" בולישה יפ לע ?ךכ אלה ,ס"שמ ץוח םלוכ ןובשח
.ס"ש קר
.ס"של ירודכ ברה ןיב ערקה ףירחמ :"תונורחא תועידי" 15.8.99
"םויל םוי" ןואטיבה ל"כנמ תא חידהל ןווכתמ (ס"ש) ישי רשה :"בירעמ" 23.8.99
.יערדל תוכרב ןותיעב םסרפש םושמ (ס"ש)
ידרח) ונגסו (ס"ש ידרח) רשה ,תותדה דרשמב קותיש :"תונורחא תועידי" 26.8.99
.תמעתהל םיכישממ (ל"דפמ
.בורקב ץראל רזוח אל יערד :"תונורחא תועידי" 26.8.99
תבתוכ ,"ןחשמה רכז תא חיכשי דוע ס"ש םע אבה תומיעה" :"ץראה" 30.8.99
.תופרטנ וישבכ לכש אלפתי לב ,ותיבל באז סינכהל רחבש ימ .ןלוג המריבא
.ךוניחה דרשממ ןוישיר אלל םילעופ ס"ש לש רפסה יתבמ תיצחמ :"ץראה" 30.8.99
?ווונ

ףדה תליחתל   אבצל םידרח סויג   ס"ש   הניברוטה םילשורי תובוחר   ךוניח   יללכ  

לש םסויג ןוחבל תירוביצ הדעו הנימ הלשממה שאר :"תונורחא תועידי" 24.8.99
יכדרמ - ראשה ןיב ?הדעווב ימ :"ץראה" .םייתד םה הדעוה ירבח בור .אבצל םידרח
.(ידרח) טורנייו בקעי ד"ועו ,(קרב ינב תייריע שאר ,ידרח) ץילרק
םימשיטנא םינוליחה :טורנייו בקעי ד"וע" :ינוליחה רוביצל טורנייו סחייתמ ךיא
..."לארשי תנידממ למגיהל םיכירצ םידרחה ונחנא ...וניפלכ םתאנשב
ינא .הלואגל ךרדב דחא בלש איהש הנידמ הפ תויהל תכלוהש היילשאה הרמגנ"
םימש ,הנידמהמ דרפנ רבכש ,הז תאו ."םכמ יתדרפנ ,העירקה תא יתערק ןמזמ
!אבצל םידרח סויג עובקל הרומאש הדעווב רבח

.סויגמ ףרוג רוטפ םידרחל קינעת הדעוה :צרמב םעז :"בירעמ" 24.8.99
רותעת ,סויגמ םידרח רוטפל הצלמהל םיכסת אלש ,העידוה צרמ :"בירעמ" 26.8.99
ליבות הדעווה :םיחמש םידרחה :ןותיע ותואב דועו .תסנכב דגנ עיבצתו ץ"גבל
.ףרוג רוטפל
תועידי"ב םיובלא בד ."תובישי ירוחבל הדהאב הדושח הדעוה" :"ץראה" 25.8.99
םידרח ןיב יאבצ תורישמ רוטפה יאנת לש תטלחומ האוושה קר" :"תונורחא
."תמייקה הסרומה תא זקנל ליחתהל הלוכי םינוליחל

- תובישי ינב סויגל הדעווה" :(יתד) רואיכלמ רשה :"תונורחא תועידי" 31.8.99
.קרב םיקהש הדעווה דגנ אצוי רשה - "רוכמ קחשמ

 

ףדה תליחתל   אבצל םידרח סויג   ס"ש   הניברוטה םילשורי תובוחר   ךוניח   יללכ  

 

חופש - יומן ארועים

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית