Subject Power! Home

?תבש "לוליח"
!!םהידיל םיקחשמ ונא


ךכבו ,"תויתד" םילמב - םינוליחה - ישפוחה ידוהיה רזגימה ירבוד םישמתשמ בושו בוש
:תבש "לוליח" :לשמל .םייתדה ידיל םיקחשמ

:10.5.98 ץראה
תוירוזאה תוצעומב תועובש תוגיגחל עויס הנתמ לבויה תתומע"
."גחו תבש לוליח-יאב םיצוביקבו

!תבש גנוע והז !ןוכנה אוה ךפיה ?תבש לוליח והז ,םיישפוח םידוהיכ ונתניחבמ ,עודמ
היישע איה ,תיתונמא ,תיתוברת האנה !ונלש הדימה תומא יפ לע הווצימ איה תבשב הגיגח
ידכ ךות ?לוח םויב ?תיתוברת האנה תונהילו חומשל ,גוגחל לכונ יתמ יכו .תבשב תיבויח
אל ?טמתשהל ?לטבתהל ?הדובע םוי לטבל ,ןיפוליחל ,וא ?ךרפמ הדובע םוי רחאל ?הדובע
!ונחנא

.םהלש תדה יגשומב דוע שמתשנ אל האלהו התעמ

!םהלש אוה לוליחה .תיבויח האנה איה תבשב יוליב

הרוזנצהו הלוספה תרוקיבה ,וניניינעב תיחצנה תוברעתהה ,ונמוחתל תקסופ יתלבה הצצהה
!םהידיב שדוקה לוליח םה תיקוח יתלבה

יבשות ויה םא .ןבומכ ,םיאלפתמ אל ונחנא תבש גנוע םויק יאב עויסה תיינתה ןיינע לע)
לע היה הנידמל המורת איהש וזיא תוארהל םילוכיש םיחרזא םיצוביקהו תוירוזאה תוצעומה
.(ןבומכ ,רבדל המSubject Power! Home