Subject Secular Power! Home

News

12.9.99

ידרחה ךוניחה - "הקיטילופ"ב תוחצנתה

רפסה יתב תייעב תא החנמה הלעה 31.8.99 -ב ריאמיחא בקעי תייחנהב "הקיטילופ" תינכותב
לאירוא 'פורפ ,תילגרמ הנדע 'פורפ ויה םילשוריב ןפלואב םיפתתשמה ןיב .ידרחה םרזה לש
ךוניחה תצעומ ר"וי ובשי הפיחב ןפלואב .(ס"שמ) באז םיסנ כ"חו שורפ ריאמ כ"ח ,ןומיס
בשות ,ילילג השנמ רמו ןנרוא יזוע 'פורפ ,באובא לאומש רמ תוימוקמה תויושרה לש
.רוצח

םויה תרחמל המסרפתנ ,םירחא םייתד םינותיעב םג ילואו "ןמאנ דתי"ב ,"בירעמ"בש רחאמ
תא ןאכ םיאיבמ ונא ,"םיל םיסודה לכ תא קורזל שי" ןנרוא 'פורפ רמא וליאכ העידי
.חוכיוה לש הלא םיבלשב רמאנש המ לש קיודמה לילמתה

תותבשב ןזח ,תווצמ רמוש ,יתד שיא ,ילילג השנמ רמ לא הנפ ,ריאמיחא בקעי ,החנמה -
ךידכנש ידרחה רפסה תיבב םידומילה לע ךל עודי המ" :ותוא לאשו תסנכה תיבב םיגחבו
"?וב םידמול

התיכב דמלש יפכ ,וידכנמ דחא לש םירועישה תכרעמ ובו ריינ ףד ודיב ףינמ ילילג השנמ -
,הכלה - תישילש ,הנשמ הינש העש ,הרות הנושאר העש ןושאר םויב" :וכותמ ארוקו ,'ד
עובשה ךשמהבו ינש םויב ;םיקידצ ירופיס - תישיש ,תירבע - תישימח ,ןובשח - תיעיבר
30 תועש 36 ךותמ לכה ךסב יכ ררבתמ .איבנ םימעפל הכלה םוקמב קר ,תינכות התוא טעמכ
."תד ידומילל תועש

המ ?םילדגמ םה המ ?םתוא םידמלמ המ ?הזה דליה היהי המ" :לאושו ילילג השנמ ךישממ
ךלי אל ,אבצהמ טמתשי אוה לדגישכ .הקיטמיתמ ,םיבשחמ ,תילגנא םידמלמ אל ?ונממ אצי
םיבשוי ,'הבושתב םיריזחמ'- רתוי םילודגה םירענה .םולכ עדוי אל אוה יכ ,דובעל
."דובעל ולכויש ילב םידמולו

.50 -ה תונשב האצי הנושארה .תורודהמ שולשב הליפת רודיס ילילג השנמ הארמ ךשמהב
.ל"הצ ילייח םולשל ,ל"הצ םולשל ,הנידמה םולשל תוליפת םהבו םידחא םיפד שי הפוסב
ןכותב תומושר ןיידע ןה לבא ,הלאה תוליפתה לכ וטמשוה , 70 -ה תונשמ ,הינשב
ןכותמ םג תוליפתה תומש וטמשוה רתוי תרחואמה הרודהמב ;רודיסה שארבש םיניינעה
.הלאכ תוליפת ויהש ךכל רכז לכ ןיא תעכ .םיניינעה

וא וינב תא חולשל וילע הפכ אל דחא ףא !התסהל ףתוש הזה שיאה" :באז םיסינ כ"ח -
ינניאו ,הזה רפסה תיבב הצור יתב !ידכנ םה" :ילילג השנמ) .ידרח רפס תיבל ויתונב
הרות ידומלתב .תועוצקמה לכ תא םידמלמ ידרחה רפסה תיבב ("!םשמ םתוא איצוהל לוכי
."!םידליה תא איצויש .םיבשחמ ,תילגנא ,הקיטמיתמ רתוי םידמלמ

"!ןזח ,יתד שיא ,תווצמ רמוש אוה ירה לבא ?'התסהל ףתוש'" :החנמה -

" !?היעבה יהוז !?םיגאדומ ונחנא הזמ" :(ץרפתמ) שורפ ריאמ -

"?!הרות רתוי םידמולש גאדומ (ילילג) אוה ?םימסה ?תומילאה תייעב הפיא" :באז םיסינ -

News

לבוקמ !רבדל םירחאל ןת" :שורפ לש (תילולימה) תומילאה לע החומ ,ןומיס לאירוא -
לוכי וניא ןוידה תא טיסהל םידרחה ינש לש ןויסנה .הרותה יפל םג ,ץרפתהל אלו תוכחל
לש תויעבב םג ןויד ךורעל רשפא םא הלאשה .ינשה הנחמב םג תויעב שי ןכא .לבקתהל
ונממ ואציו (ידרחה הנחמה) םינפב ויהש םידע איבהל איה הדיחיה ךרדה .ידרחה הנחמה
ןיב הארונה תורובה לע רפיסש "הלאשב רזוח" לש ,םימדוק םירבדל ןווכמ ןומיס 'פורפ)
ימ .רבדל ולכוי םה זא .(. . .'ינוהמת' ותוא הניכ שורפ .דמל הבש הבישיה ידימלת
תוגהנתה יהוז .יתרבח ץחלמ לובסי אוה .תישפוח רבדל לכוי אל - םינפב םויה םג אצמנש
.היצקינומוק רסוחמ גאדומ תויהל ךירצ .תומילא לש
,ץוחב השענש המ לכ לוספל ,המצע תא רוגסל - !יגרט - חרוכ המצעל האור ךוניח תכרעמש
התא" :החנמה) .ץוחב תויחל םירושיכ םהל ויהי אלש ךכ םינפב םישנאה תא רומשלו
םידגנתמש ,םידרחל .תוהובג דואמ תומוח םע הנגה תכרעמ ("?תומוח םע הנגה תכרעמ ןווכתמ
ןובשח לע תאז תושעל וליפא תוכז םהל שי .תומוחב םמצע ףיקהל תוכז שי הפ השענש המ לכל
.(ותוא ריכזה ןומיסש "ינוהמת"ה דגנכ ץרפתמ שורפ) .היטרקומד ונחנא יכ ,הנידמה
לש תורוב ןומיס 'פורפ םיגדמ ןאכ) ינוליחה ונמלועב םג תורוב שי .ןוסא איה תורוב
יבגל תורוב ,ונתמשנ שרושל תעגונ - תודהיה יבגל תורוב .(םייתד לש תורובו םינוליח
".תילארשיה הרבחב היצרגטניא תענומ - תילארשיה הרבחה

תורודה תודלות" ארקנה ,ידרחה םרזב דומיל רפס ךותמ ןאכ טטצמ ריאמיחא בקעי -
ורמא תסנכה יתבבש ןוויכמ החילצה תואמצעה תמחלמ :עטקבש ירקיעה רסמה ."םינורחאה
לע תילגרמ הנדע 'פורפ לש התעד המ !םיללח ןיא !ל"הצ ןיא" : ףיסומ אוהו .םיליהת
"?הזכ ךוניח

רצ יניעב .םהילע יל רצ - דומיל ירפס לש הזכ גוסל םיפשחנש םידימלתה" :תילגרמ הנדע -
םניא םהש ךוניח םהילע תופכל הלוכי אל יתומכשו ינא לבא .הלמנה םלועכ םמלוע
םהל ץצופתת איה ןמזה ךשמבש ,המויא תועט םישוע םה םתטישלש אלא .וב םיניינועמ
םהלש ךוניחה ךרע .הלודג ךכ לכ םידמול תליהק קיזחהל ןמז ךרואל רשפא יא .םינפב
אלש הליהק הלוכ לכ ,תאזכש תיקנע הליהק לבא .םעבו הנידמב דואמ דבוכמ אוה .ילע לבוקמ
רוביצה .הלאה םיכרעל ףתוש וניאש רחא רוביצ אוה התוא אשונש ימ .המצע תא תאשל תלגוסמ
םידמולה תליהקל .ינוליחה רוביצה אוה ,"םוי םוי לש םייוג" םהיניעב אוה התוא אשונה
.תוחרזא לש בחרה ןבומב תוחרזא וז ןיא .המצע תא לכלכל ןוצר אל םגו תורשפא םוש ןיא
".םויה לש םלועב םיחרזא תויהל םילוכי םניא םה ,תילכלכ תוחרזא וז ןיא

(ותעד המ רמול שורפ ריאממ שקבמ ריאמיחא)

תא הב ךנחמ ינאש ךוניחה תכרעמב רתוי האג ינא .חכוותהל אב אל ינא" :שורפ ריאמ -
איה תיתימאה היעבה .תרחא ךוניח תכרעמב רשאמ תויעב תוחפ הב שי .הב יתכנוחש ,ידלי
ידוהיה ךוניחל דוגינב (םיער) םירבד הברה ךכ לכ וב שי .יוקל והשמ (רחאה) ךוניחהש
."לודגה

News

תייה המ ,הזה ינוליחה ידוהיה חוכיוה תא עמוש התאשכ" :ןנרוא יזוע לא הנופ ריאמיחא -
"?רמוא

ויגיהנמ לש ןוצרה תא אלממ ויפיעס לכ לע ידרחה םרזה לש הזה ךוניחה" :ןנרוא יזוע -
םיעדוי אלש ,םירוב ,םינתייצ םישנא לש הרובח הז םהל ץוחנש המ .ללכה ןמ תאצוי הרוצב
םיפסכ וטחסיו ,תסנכב ובשיי םהש ידכ העבצהה תוקתפ תא םהל ןיכהל ולכוי הככו ,רבד םוש
ער הז ונלו דואמ בוט הז םהל .היעבה יהוז ,ןכל .ונתיאמ דחא לכ לש סיכהמ .ונתיאמ
לש רתויב םייסיסבה ,םיידוסיה םירבדה .תילגרמ הנדע הרמאש המ םע םיכסמ ינניא .דואמ
אוה ותוא ריכזאש דחא יזכרמ רבד ,לשמל .ונשי יללכה ךוניחבש המ ,םלצא םירסח ךוניחה
קר אל .םידמול םהש המ תא רקבל דומלל םיכירצ םידליה ,תרמוא תאז .תרוקיבה תבוח
אלו ,קודבל דומלל בייח ידוסי רפס תיב דימלת םג אלא ,רקבל דומלל םיבייח םיטנדוטס
(עירפמ שורפ ריאמ) ."ךילע ךבר ארומ אהי"ש

.םלועמו זאמ גוגמד רותב ךתוא רכוז ינא .ךתומכש גוגמד ,יל עירפת לא התאו (שורפ לא)
םידליל ורזג רשאכ םינתייצ םתייה" :שורפ) .ךילא םירבדמש המל בישקתו וישכע בש
היה םאו .םדא םושל תואיפ יתרזג אל .ןיינעל אל הז .לבלבת לא ("!תואיפה תא םינמיתה
החמומ שממ התא .הלאשה הנניא תאז .(עירפהל ףיסומ שורפ) האיגש תאז ,תאז השעש ימ
.הב םיקסועש תיזכרמה היעבהמ בלה תמושת תא בסהל

.םמצע תא סנרפל תלוכי ירסחו תעד ירסח ,םירוב םיעיבצמ ךירצ התא תסנכב בשת התאש ידכ
תנמ לע דובעל לכוי אל םכלש םיכינחהמ שיא םוש לבא ,בשחמב שמתשמ ילוא ךמצעב התא
םייולת ויהיש םתוא םיכנחמ םתאש ינפמ .תיב תונבל ,תוינוכמ תונבל ,םיבשחמה תא תונבל
ינפמ ,דואמ הפי ותוא םיגישמ םתאש רבדה והזו .תילכלכ םגו תינחור םג ,תישפנ םג ,םכב
ךרוצ םוש אלל ףסכ םכל םינתונ םה .ם י מ ט מ ו ט מ 'םיינוליח' םיארקנה םיגיהנמהש
?הזה רבדל קוקז ימ !םכלש רפסה יתב תא רוגסל ,םיל םכתא קורזל ךירצ .(םייפכ תואיחמ)
".תיבב הרות ולש םידליה תא דמליש הצורש ימ

יתלב ,תסומ ,טעלומ שיאכ רבדמ ,רוספורפ לש המרב ,רוספורפש רעטצמ ינא" :באז םיסינ -
"?םלועה תפממ ונתוא םילעהל ?םיל קורזל .יארחא

םילוכי ונחנא .םכתא אל ,םכלש ךוניחה תא .םכתא אל ,םכלש רפסה יתב תא ":ןנרוא) -
("בוט רתוי הברה םתוא דמלל

רשפאל ?ךוניח לכ ןממל הכירצ הנידמה םאה":ןומיס לאירוא לא הנופ , ריאמיחא בקעי -
"?חורפל םיחרפה לכל

לא .יפוא תנוכת וז" :ןנרוא) .םידרחה דחאכ יאנק אוה ןנרוא 'פורפ" :ןומיס לאירוא -
לוספל ארונ .ןפקות היהת לא .יטאנפ היהת לא ("רבדמ ינאש אשונה לע רבד ,ילע רבדת
ךוניח תסיפת םלועב שי .םיעיבצמ הז םישוע םהש המ לכש רמולו המלש ךוניח תכרעמ
.תורחא תוסיפת שיו תיתרוקיב

("?םיבשחמ ,תילגנא ,היפרגואיג דמול אל ילש דכנה המל" :ילילג)

םהש םיכרע םירוהה לע תופכל תוכז םוש הל ןיאו םידליה לכל גואדל הבוח שי הנידמל
.הל דגנתהל םירוהה תוכז לבא ,הב לגוד ןבומכ ינאש ,תיתרוקיב הבישח ומכ ,םהל םידגנתמ
אל .יתד-יתכלממב רשאמ םיבוט רתוי םיאנת ויהי תידרחה תכרעמבש ןכתיי אל הז םע דחי
ללגב הב ורחבי םירוהש ךכל ומרגיש םיאנתו תופדעה ידי לע תכרעמ םיקת הנידמהש ןכתיי
".םיירמוחה םיאנתה

םיחלושש םירוהה ןמ רכינ קלח יכ ריהבה רשא ,באובא לאומש לש וירבד ועמשנ ךשמהב ןאכ
םויב ,המח החוראב ,םניח העסהב תוכזל ידכ תאז םישוע ס"ש לש רפסה יתבל םהידלי תא
יפכ ךוניח םישקבמ הלאה םירוההש ןוכנ אל" .המודכו תורבחמבו םירפסב ,ךורא םידומיל
".ןאכ ראותש

News

:תרגסמב האבה העידיה "בירעמ"ב הנתינ 2.9.99 -ב

הרהבה - ןנרוא יזוע 'פורפ

וליאכ ןנרוא יזוע 'פורפ טטוצ ,טסוגואב 31 -ב המסרופש העידיב
'פורפ יכ ררבתה תפסונ הקידבב ."םיל םיסודה לכ תא קורזל" רמא
.םירבדה תא ךכ רמא אל ,"הקיטילופ" תינכותב קלח לטנש ,ןנרוא
קורזל ךירצ" :ס"שמ תסנכ רבח ףתתשה ובש ןוידב רמא ןנרוא 'פורפ
:ורמואב ומצע גייס דיימו "םכלש רפסה יתב תא רוגסל ,םיל םכתא
."םכתא אל ,םכלש רפסה יתב תא"


:ןנרוא יזוע ידי לע ונילא וחלשנש תורעה

יתב לע היה רבודמה .חוכיוה תחתיר ידכ ךות יל היהש ןושלה לשכ לע דואמ רעטצמ ינא .1
.ךכל יתנווכתהש אלב יפמ אצי ךכש לע רעטצמ ינא .םמצע םידרחה לע אלו ,םידרחה לש רפסה

.תילגרמ הנדע 'פורפו ןומיס לאירוא 'פורפ הב ולגדש השיגה ,יתעדל ,דואמ תנכוסמ .2
,לארשיל שחכתמה רוד םיקהל ס"ש לש רפסה יתב םינווכמ דציכ הז חוכיוב ונל ררבוה ירה
לש םמויק ריתהל ןיא .ותעש אובב אבצל סייגתהל אלו ל"הצל זובל דמול ,התוברת תא הזבמ
םתוא םייקל ןיאש המכו המכ תחא לע .לארשיל םיאנוש לדגמה הזכ "ךוניח" תודסומ
ףרט לופיתש הפוס - תיבמ היבירחמ ינפמ המצע לע ןגהל תעדוי הניאש היטרקומד .וניפסכב
.םייטרקומד יטנא תוחוכ ידיב

News


Subject Secular Power! Home