Subject Koach Hiloni Home


הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1999 ינוי :11 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרחה תוטלתשהלו תיתדה הייפכל ,הבושתב םיריזחמל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,הריש :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס


יאשונ יפ לע ןמויה תא ןגראל ץילמהש ,ןמאנ ארוק לש ותצע תא לבק "שפוח ןמוי"
"שפוח ןמוי" .ופוס דעו שדוחה תליחתמ יגולונורכ רדסב םושיר םוקמב ,הנשמ
.webmaster :תרחא העצה לכו ,שדחה הנבמה יבגל תורעהו תובוגת לבקלו חמשי
.html יפד תריציבו ,ןמויל רמוחה ףוסיאב הרזע םג לבקל (דאמ) חמשנ :ונחכש טעמכ !הדות


?היצילעוג

ךלהמב םסרופו רמאנ אל המ .ינויצילאוקה ןתמו אשמל שדקוה ולוכ ינוי שדוח
,הצקומ אוה רשכו ,רשכ אוה אמטו ,אמט אוה ןבלו ,ןבל אוה רוחשש ?וללה םיעגמה
תויהל ןכומ ונניאש ימו ,אשדל דרי הובג ץע לע הלעש ימו ,ץע לע הלוע רובב היהש ימ
'וכו ,"ןיעו ןשב" םייס "םינפ םושב" חתפש ימו ,יעיבש לגלג ומצע אצומ ישימח לגלג
תומיהדמה םיתעלו תוניינעמה תויואטבתהה לכמ ןמויה םלעתה וז הביסמ .'וכו
.יעוצקמ רקופ קחשמ אלא היה אל רמאנש הממ הברהש הנבה ךותמ ,ןמצעלשכ
,תסנכב תיתימאה תוליעפלו ,הלשממה לש ןושארה הקוניזל תונלבסב ןיתממ ןמויה
הארנ .םהל שודקה לכב םיעבשנהו םיחיטבמהו םיריהצמה םתוא לכ תא הארנ זאו
לע ענרב םוחנ לש ורמאמ תרתוכ לע - רתוול ונלוכי אל תחא הרימא לע קר !םתוא
:16.6.1999 תונורחא תועידי ,רטפתה-רטופתה-רטופש ,יערד הירא

ץוחב אצי


:שדוחה םוטמט

םעפ רדשי" :28.6.99 "תונורחא תועידי" ,"ל"הצ ילגל הרזח ךרדב רהוז ירוא"
!יחיג יחיג ."הבושתב הרזחה ירבד עימשהל וילע רסאייו 'רבדל ימ םע שי' תא עובשב
,"ץוקעל ךל רוסא" - שותיל םירמואש םעפ םתיאר !ונתוא םתקחצה ?"וילע רסאיי"
- ףיטמ םעפ :ידרחה קוחה תא םיריכמ אל םג םתא ?ול םירמואש המ השוע אוהו
!ףיטמ דימתישדוחה הכלהה קספ

יאבצ שבוח לע" :םיאולימ םויה ,ל"הצב ףולא ןגס רבעשל ,יקצנור רמתיא ברה
וייח תלצהל תבש לוליח תרסוא הכלהה" :קומינה ."תבשב יברעב לופיטמ קמחתהל
יקצירפ יסוי כ"ח !םינעזג םניאש ןועטל םיזיעמ םהו .(13.6.99 בירעמ) "ידוהי אל לש
."אבש תמועלכ וחלשלו רתלאל ותגרדמ וטישפהל" :השירדב ל"כטמרל הנפ (יוניש)


,ס.ס.סה - .ש.ש.ש
ס"ש

ןפלוא" :םשל איגו ריש-לט תנע לש םתבתכ :"תונורחא תועידי תבש ףסומ" 28.5.99
."יערד לש ותכשלב רתסומ יטאריפ וידר

םיצור" :רקצולפ רבס לש ותבתכ :"תונורחא תועידי תבש ףסומ" 28.5.99
הז" * - !אורקל וצור רתיה תא - הבתכהמ תורתוכ טקל ןלהל ."הכלה תנידמ
תיתדע תונרמש לש םוח םישפחמ םה .ס"ש יעיבצממ בור לש לוקישה היה
* הז תא קפסל תלוכיה תא דביא דוכילה .הנתשמו ילבולג יגולונכט םלועב
םיבר תאז לכבו ,םילד ויפנע .תיזה-ץע ול חמוצ ןוכיתה חרזמב םש-יא
,תונרמש םה וינייפאמ .תיזה ץע ש"ע ןשיה םלועה והז .ולצב םיסוחה
רתתסהל שקבמש ימ לכל הבושתה איה ס"ש * תורגתסה ,תונדשח ,תויתדע
ס"ש .ףלאה ףוס לש תוילארשיל םירכונמ םישיגרמ היעיבצמ .תוחתפתההמ
."םתוא תקבחמ

קשמה .והינתנו ס"ש ועיבצה ידג ןיע ץוביק ירבחמ 7 תוחפל :"םימי 7" 4.6.99
?רתוי בוט ידוהי תויהל ?הבושתב רוזחל םדא ןבל רוסא רבכ ?הרק המ .החקרמכ
םתא המ ?הכלה תנידמל הנידמה תאו ץוביקה תא ךופהלו וישרוש תא שדחל
וא ריעב החפשמל הרוק הזשכ םישגרתמ םכתא ונעמש אל ?םואתפ םישגרתמ
!!!רפכב

ררבתמ .ןומיס-ןב לאינד לש הבתכ - ס"ש לש םייאטילה םישרושה :"ץראה" 6.6.99
תידרח תרוסמ וקורמ ידוהי ברקב השרתשה הצרא ולעש ינפל דועש
.תיאטיל-תיזנכשא
רידנה דובכב הכז יערד הירא :"בירעמ ףסומ" 11.6.99 ,"תונורחא תועידי" 8.6.99
ןושארה רכזה רומחל ,הרותה יפל .רומח רטפ ןוידפ לש השודקה הווצמה תא םייקל
ותובישחש ,הז סכטב .ןוידפ ידי לע עיקפהל שי התואש ,השודק שי ןותאל דלונש
סכטה םייקמ ליצמ ,"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" ומכ הארנכ הלודג תידוהיה תדב
ידוהיה יתדה ןויגיהה יפ לע .שבכ ומוקמב טחושו ,ןותאה ומאל דלונש רוכב רומח
יוצמ םלוסה תיתחתב :אוה עבטב ידוהיה םיהולא עבקש תובישחה רדס ,הזה
.הירא םהילעמו ,רומחה וילעמ ,שבכה

ןגסכ םג ןיידע ןהכמש הבושתב ריזחמה ,ירזינב המלש :"בירעמ" ,"ץראה" 10.6.99
םישאה ,תואירבה רש - הלילחו סח - היהי רחמו ,תינרדומה לארשיב תואירבה רש
.קרב ןורהא חצרל האירקב דיפל ימוט כ"ח תא 1 -ה ץורעב ינויזיוולט רודישב
הקיפנה (הסיוס ידרחה :רשה) םינפה דרשמ תדבוע :"תונורחא תועידי" 10.6.99
ס"ש ףינס להנמ" - הדועתה שקבמ .התדובעב הכישממו ,תפייוזמ תוהז תדועת
םינפה רשל ףירח בתכמ רגיש סניפ ריפוא כ"ח :"תונורחא תועידי" 11.6.99 ."ןולוחב
הקיפנהש ,םיקו תינור ודרשמ תדבוע יפלכ תינחלסה ותוגהנתה ויפל (ס"ש) הסיווס
דח עוריאב רבודמ אל וליאכש תודשח תקזחמו הדושח איה תפייוזמ תוהז תדועת
.ימעפ

,ידבע לכימ תמיתחב בתכמ :קדצב ןנולתמ רלסרטש הימחנ :"ץראה ףסומ" 11.6.99
וב ,(ירזינב הבושתב ריזחמה :רשה ןגס) תואירבה דרשמב םילוח תופוקל ל"כנמס
תופתתשה םולשתמ אלמ רוטפ" ללוכ ידימלתל תתל תופוקה ילהנממ תרבגה תעבות
"םידימלת" םתואש ,ריהבמ רלסרטש !!!"ינושאר אפור לצא םירוקיבב תימצע
תונועמ לש קומע דוסבס ,ללוכ תבצק ,הסנכה תחטבה תבצק הנידמהמ םילבקמ
רובע םולשת-יאו ,הנונראו ימואל חוטיב ימדב החנה ,תוימינפו םידלי ינג ,םוי
- םיריעצ םתסו ,םיררחושמ םילייח ,םיטנדוטס !םכתסמ הז המכב ובשיח !תופורת
!וניגפהו הלשממה תבחרל ,תסנכל ,תובוחרל ואצ ?םיבאפב ?םיאבחתמ םתא ןכיה


:םדאה יבהואו עדיהו הלכשהה יפולא ,רודה ירואנ לש רפשה ירמא

תורומה" :לודגה הפה תצובקל ףרטצמ ס"שמ יאלוזא דוד כ"ח :"בירעמ" 13.6.99
אוה המ לודג הפ הידבועו "?םיחצור םידליש אלפה המ זא - עונצ יתלב שובלב
."םילבהא וכפהו הרותה תא ובזע םינוליחה" ?רמוא
"תונורחא תועידי"בש ,ןואגה ברה ן"רמהל ונרמאו וננוחג לע ונלחז ומיחרו וליחדב
תוינוכמ רבעל םינבא וכילשה 9 ינב םידרח םידלי" ש ,בתכנ 27.6.99 םוימ "בירעמ"ו
ן"רמה ונל הנע ,תויוטש בוזע ."ןוטס-זלט דיל ביבא-לת-םילשורי שיבכב תועסונ
?םידלימ קסע השוע התא המ ,ןואגה

ביבא-לת .רכשב ריעה שאר ןגסכ ס"ש גיצנ הנמי יאדלוח ןור :"ץראה" 4.6.99
לע דיפקיש ,ס"ש םעטמ תוברת רמושל דאמ הקוקז ,החותפה ,תישפוחה ,תינוליחה
,ומייוקי תווצמה ג"ירת לכשו ,ריעב תומילא היהת לבל ,תורומה לש ןשובל תועינצ
.ןונבלה לובגב חרזא וא לייח ףא גרהיי לבל - תאזו

יבלח קיפר לש וירשק תא רוקחל הרוה יטפשמה ץעויה :"ץראה" ,"בירעמ" 15.6.99
.ס"ש םע
."הוואגה םוי" תא אבה עובשב ןייצת תסנכהש לע םימעוז ס"שב :"בירעמ" 16.6.99
דוד ,ס"שמ תסנכ רבח טטוצמ "ץראה חלמ" רודמב :"ץראה ףסומ" 18.6.99
,עונצ אל שובלב תובבותסמ םיינוליח רפס יתבב תורומ" :"בירעמ"ל רמאש ,יאלוזא
:בתכנ 17.6.99 םוימ "תונורחא תועידי"ב "?םיחצורו םיכלוה םידליש אלפ המ זא
רפסה תיבב וליג ינב םידלימ רבעש תויוללעתהה תכסמ תא לומתא רזחיש 9 ןב דלי'
דליה לש ושאר לע אצמנ המ ולכתסה :בישנ ?ןאכל ךייש הז המ :ולאשת ."ולש
המו !תיקנע הרוחש הפיכ ?םתשחינ ךיא !םתקדצ :הבתכב רמאנ אלשו ,םולצתב
סנכיהל יתוא םיחירכמ םה" ?ינוליח אל רפס תיבב דמולש דליה ,רפסמ אוה
ילא םידמצנ ,םידגבה תא חוכב יל םידירומ םה םש ,רפסה תיב לש םיתורישל
אמאמ ףסכ בונגל וחירכה םג םה .יב םיעגונ םה הפיא דיגהל שייבתמ ינא ,רוחאמ
ובזע םינוליחה" :("בירעמ") רמא ,ףסוי הידבוע ,יאלוזא דוד לש םיהולאהו ."ילש
הרותל קבדנ אקוודש ,דחא לבהאמ רתוי ריכמ "שפוח" ."םילבהא ויהנו הרותה תא
. . .הנממ הפרמ אלו
ס"ש" :"ודיקפתב להומ" םשב הבתכב ,אחומ-רב יסוי :"ץראה ףסומ" 18.6.99
דגנ תוינעזג תורהצה ללוכ ולש דרוקרהש ,באז םיסנ ברה תא םג תסנכל הסינכה
ותדובעב לשרתה היפל ןיקיזנ תעיבתו ,ןידל ודימעהל הרטשמה תצלמה ,םיברע
."ותודעב רקישו ,קוניתל רומח קזנ םרג ,("רביאה לש 2/3 תרישנל יארחא") להומכ
תובקעב עגפנ ונימ רביאמ רכינ קלחש ,קונית ירוה :1.6.99 "תונורחא תועידי" האר
9 -מ רתוי ונממ םיעבות ,ס"ש םעטמ כ"ח ,באז םיסנ ברה עציבש תלשוכ הלימ תירב
,בורקב עומשל אלפתי אל "שפוח" .'ש ףלא 206 קר םלשל ןכומ ברה .'ש ןוילימ
קמחתי םירחא םיכ"ח ומכו "תסנכה תוניסח" לש חבזמה תופנכב זחאי כ"ח-ברהש
.טפשמהמ

קר" :ס"שב ךפהמה לע שולא יבצ לש הבתכ :"תונורחא תועידי תבש ףסומ" 18.6.99
לע םוסרפה * ףסוי הידבוע ברה :יערד לש תורטפתהה ירוחאמ דמוע דחא םדא
תודלותב הנושארל * ודובכב עוגפל אלש דעונ הכשלב יערד לש ,לוכיבכ ,ותוראשיה
"לוסיח" ימויא * ברה לש הבוטה תויפכ לע תומשאה יערד יברוקמ םיחיטמ העונתה
."ילאיצנטופה שרויה ,ישי ילא דגנ
:םינוליחה לע ףסוי דוד ברה לש רפשה תורמא ףסוא :"תונורחא תועידי" 21.6.99
יצח תמועל םהלש םיממוסמ ןוילימ יצח ?תונקיר אל םא ,ינוליחה ךוניחה והמ"
(97 ינוי) "ונלש הבושתב םירזוח ןוילימ
אל הרוצב הנידמה לע טלתשמ אוהו ,יתדה רוביצה לש יתימאה ביואה אוה ץ"גב"
(97 לירפא) "תיקוח
(99 ראורבפ) "תודהיה ררוצ" :קרב ןורהא טפושה לע
(98 סרמ) "רקש הלימל הווש דירש כ"ח לש ומש" :דירש יסוי רשה לע
.(97 יאמ) "ונרוד לש ארחא-ארטיסה איה תרושקתה" :תרושקתה לע
ןוילימ 60 לש םוצע ןועריג לע ןנולתה הידבוע ברה :"תונורחא תועידי" 21.6.99
.םילקש


בלסרב/ד"בח


החפשמ דליל ד"בח ידי לע תדלוה םוי תנתמכ חלשנש ,םידלי רפסב :"בירעמ" 1.6.99
וידליש בתכמ לבקו ,הבושתב רוזחל טילחהש שיא לע רפוסמ ,ץראה ןופצב תינוליח
בוטה םיהולא ידי לע לבקתה אוהש ןיבה ןאכמו ,הנואתב וגרהנ הינעוצה ותשאמ
ירופיסמ קלחכ עודי רופיס והזש רמא ,ד"בח רבוד ,דורב םחנמ .הבושתב רזוחכ
רופיסהמ קר אל תרכומ וזה תישונא-יתלבה תיתדה הפקשהה :דורב םחנמ קדוצ .םיקידצ
."הלופשמ אבסה" לע רופיסב ,םיובנירג הקבר לש הרפס ךותמ ונאבה תחא אמגוד .הזה
אלש לומתא הטילחה ךוניחה סרפ תדעו :"תונורחא תועידי" ,"בירעמ" 10.6.99
תיבש םושמ יכאלמ תירקב ד"בח לש תונבל רפסה תיבל ךוניחה סרפ תא קינעהל
.תויפויתא תודימלת ויתורושל לבקל ברסמ רפסה
ץראה יבחרב תבבותסמה ,וטסורג ןועמש תגהנהב הצובק" :"ץראה" 11.6.99
םיפרטצמה םירענ תורשע .הדיחי הניא ,ןמחנ יבר יבתכ תא דומלל םיריעצל העיצמו
התיבל הרזחוה עובשה .םינוא ירסח םתחפשמ ינב תא םיריאשמ ,הלאכ תוצובקל
,התחפשמ ינב תוברעתה רחאל התשענ התרזחה ."םיזופח םיאושינ ינפל עגר הרענ
ריהבהש ,(!ומש תא ומשר :הקוצמב םינוליח) ןולקשאמ גרבנייו יבא ןיד ךרוע תרזעב
רבדה םא םג ,ןיטק לש ותאבה עובתל תוכמס דעסה דיקפל שי קוחה יפ לעש ,םהל
ריזחהל הרומה ,וצ איצוה עבש-ראבב רעונל טפשמה תיב .ריבס חוכב שומיש בייחמ
.התיבה הרענה הרזחוה ,התוברעתהבו ,הרטשמל היינפ רחאל .התחפשמל הרענה תא

לא - הזה רבדכ םכל הרק םאו !ורהזיה !םירוה .(6.6.99 "תונורחא תועידי" םג האר)
.שפוח תתומעל וא ,ןיד ךרועל ,הרטשמל ונפ !םכתוכז לע ורתוות
לש תונבל ס"יבל סרפ קינעהל אל טלחוהש רחאל עובש :"תונורחא תועידי" 14.6.99
ךוניחה דרשמ קינעמ ,היפויתאמ תולוע תלבקב ותוינידמ ללגב יכאלמ תיירקב ד"בח
.היפויתאמ םילוע לבקמ אל אוה םגש ,הדע תעבגב ד"בח לש תונבל רפס תיבל סרפ
,ליזנ לכה לארשיב לבא .ןתינ סרפה היפויתא ידוהי ןעמל הדוגאה תואחמ ףא לע
!!!ןתינ סרפה :ךפהתמ לכה םימיו תועש ךותבו
וקינעה אישנה תיב ל"כנמו ךוניחה רש :"תונורחא תועידי" ,"בירעמ" 30.6.99
הדוגאה .יכאלמ תירקב ד"בח לש תונבל רפסה תיבל תונייטצהה סרפ תא לומתא
."ץ"גבל רותענ" :היפויתא ידוהי ןעמל
סנכ לע ןוסלכימ םחנמ תאמ הבתכ - "ןמזה לע ד"בח" :"תונורחא תועידי" 18.6.99
ונניא םקלח .ץיבבולמ יברה לש ותריטפל םינש 5 תאלמב ד"בח ידיסח לש יצרא
םע תורזומ תויזה יננע ןיב םיפפועמ םיטסיחישמ" םקלחו ,תמ יברהש ןימאמ
!ןידע ןוסלכימ םחנמש המכ ."תונושמ יד תוירואית


"הבושתב הרזח"ו הכלה-יקספ ,ןחלופ ,םיהולא

עדמב קומע עדי" לע דמלמש ,ףסוי הידבוע לש "ינואג" הכלה קספ :"בירעמ" 8.6.99
."דבלב רשכ ןוזמ תולכואש תוקינימ ורכשי תויתד תודלוי" :"ההובג הלכשהו
תיבב 'ב התיכ דימלתש המ תא עדוי ונניא "תורוב" תנעטב לארשי יטפוש ץימשמ
תוטולבב שרפומש המ ןיבל הפל סנכנש המ ןיב רישי רשק ןיאש ,עדוי ידוסי רפס
וסנכיי םא ,לשמל ,םיקדייח .(?הז המ עדוי ללכב התא) תימינפה השרפהה תכרעמ
!!!"תורשכ רסוח" המכו המכ תחא לע ,הקינימה םאה בלחב ואצמיי אל ,ןוזמב הפל
?"האמוט" הז המ םיעדוי םתא ."האמוט" הז ?"תורשכ רסוח" הז המ םיעדוי םתא
!תורוב הז

,ובוסוקב םינבלאה םיטילפה םירמוא ,"ונחטבמ םיהולאב" :"ץראה" 11.6.99
,הפוריא תוצראב ויחש ,םיללמוא םינוילימ השש .רכומ .םהיתבל בושל םיניתממה
.הלאה םילימה תא קוידב הנש 60 ינפל ורמא ,םהמ קוחר אל
,םדא ןב לש םיילגר תועיבט ולגתה תפרצב הרעמב :"תונורחא תועידי" 11.6.99
םינעדמ לש הז הרקמב ,ינוליחה םוטמטה והז .םינש ףלא 16 ןליגש ,סנייפאסומוה
תודבעמה לכב החכוהש ,הקודבה הדבועה ןמ םימלעתמש ,םייתפרצ
.םינש 5759 קר םייק םלועהש ,םלועב תויאטיסרבינואה

ירבק לע דבאתהל המייאש הריעצ ליצהל וחילצה םירטוש :"בירעמ" 17.6.99
.םיקידצ
תטיסרבינואב היפוסוליפל הצרמ ,ימי ןב ךונח ר"ד תאמ רמאמ :"ץראה" 18.6.99
תלימב תוברה תולקתה" :"הרטע ריזחהל" םשב "הלימ תירב" אשונב א"ת
םירקחמ .הזה יתדה סקטה תוציחנ לע השיגרה הלאשה תא שדחמ תולעמ תוקונית
הכורכ הלימהשו ,תינוציק איה קוניתל םרגנה באכה תמצועש ,םידמלמ םישדח
ררבתמ .וגוז תבו לומינה לש ןימה יסחי תוכיאב תעגופ ףאו םירומח םינוכיסב
.(רתאב "הלימ תירב" רודמ) ."רתוי םינהמו רתוי םינהנ םילרעש

ךוניח

לש התבתכ - ינוליחה רזגמה אוה ךוניחב רתויב חנזומה רזגמה :"ץראה" 1.6.99
שיא לבא ,ךוניחה תכרעמב רתויב לודגה אוה ינוליחה-יתכלממה םרזה" - רעס ילאר
,יולו רמה םיידרח-םייתדה םירשה לש םתנוהכ תפוקתב .ולש םיסרטניאל גאוד אל
קוידב עדוי "שפוח" .ךוניחה ביצקתמ - !!!םילקש 1,000,000,000 - דראילימ וצצוק
.ףסכה ךלה ןאל
.והינתנ תלשממ תפוקתב שלוש םייתדה רפסה יתבב םינברה רפסמ :"ץראה" 1.6.99
המרה תא םירישעמ םה" :רמוא יתד-יתכלממה ךוניחה להנימ שאר
םייתד-םייתכלממה רפסה יתב לש המרה ??המ ."רפסה יתב לש תילאוטקלטניאה
רחאל דוחייב ונתוא וענכש להנימה שאר לש וירבד ?הדורי ךכ ידכ דע התיה תמאב
,תילאוטקלטניאה התמרב ךכ לכ תיכוניחה ,האלפנהו השודקה הווצימה לע ונארקש
ךוניחה לעו ,(8.6.99 םוימ הלעמל ס"ש רודמ האר) רומח רטפ ןוידפ לש
דוחייבו ,(1.6.99 ,הלעמל ד"בח רודמ האר) םייוגה תאנשל ד"בח לש ילאוטקלטניאה
.תידרחה תונותיעב םיילאוטקלטניאה םייכוניחה םימוסרפה

לש ורדחב ואצמ ץראה זכרמב תיתרקוי תינוכית הבישיב םידימלת :"בירעמ" 2.6.99
:ריבסמ הבישיב ריכב .םישנו םירבג לש םוריע ימוליצ תואמ הבישיב ריכב הרומ
,םיפסכ תליעמל תושדח לשב חדוה ל"כנמ - םידקת רסח לפשל העיגה וזה הבישיה"
יאדוו וז !תפומל ךוניח ןכא ."תופשחנש םילילפל תודשחו תויותיחש לש הרוש שי
הובגה יתדה רסומהמ םילבקמ םהש תילאוטקלטניאה הרשעהה לש האצותה
:אבה עטקב ואר ?תויתרקוי תוידרח תוינוכית תובישיב הרוק המ .ךכ לכ חבושמהו

שאר רבעשל ,ץיבלפוק באז ברה לש וטפשמ חתפנ :"תונורחא תועידי" 11.6.99
םישעמ לש הרוש עוציבב םשאומה ,"ריאמ ביתנ" תיתרקויה תינוכיתה הבישיה
.הבישיה ידימלתמ 19 -ב םינוגמ
"םינב ריכהל םיכרד 101" רפסה םע הספתנש הדלי :"ביבא-לת ןותיע" 11.6.99
.ופיב "הליש" ידרחה רפסה תיבמ הקלוס
ודרפוה ןליא-רב תטיסרבינואב טנדוטסה םוי יעוריאב :"תונורחא תועידי" 17.6.99
רמזה תשירדל םיטנדוטסה תדוגא יגיצנ ידיב הבצוהש ,הציחמ ידי לע םישנמ םירבג
םיטנדוטסה תדוגא דרפות םימי ךותבש ,תרסומ הרופיצ .דוד-ןב יכדרמ ידרחה
בלשב .תובקנ תויטנדוטס תדוגאו םירכז םיטנדוטס תדוגאל ןליא-רב תטיסרבינואב
הטיסרבינואה זרכות יפוסה בלשבו ,םירכז דמלל תובקנ תוצרמ לע רסאיי אבה
.הדלוהבו ןויקינ תודובעב וקסעוי תויטנדוטס .דבלב םירכזל החותפכ


יול קחצי קר" :"רחא רבד" ךותמ טוטיצ :"תונורחא תועידי תבש ףסומ" 18.6.99
ינש ומלענ ןאל תעדל והשלכ יוכיס ול שיש ידיחיה אוה .ךוניחה רש תויהל לוכי
- םילקש דראילימ ינש !קיחצמ אל ללכב הז ."רתויו ,םילקשה דראילימ
!לגרב וכלה אל - םילקש 2,000,000,000

ןוילימ 13 תבצקה לטבל ךוניחה דרשמל הרוה ץ"גב :"תונורחא תועידי" 29.6.99
כ"ח ושיגה הריתעה תא .תוינויצ תוינרות תותומעל הקולחל םידעוימ ויהש םילקש

7 קלחל לכוי דרשמהש ועבק םיטפושה - לבא .(הדובע) טחוש הגייבו סניפ ריפוא
2 ריבעהל דרשמהמ טפשמה תיב ענמ אל ןכו ,םישדח םינוירטירק יפ לע םינוילימ
27.6.99 :99 ינוי תומילאו העישפ ןמוי האר .ל"דפמה לש "הלעמ"ל םינוילימ
רשקב םירומח תודשח תקדוב הרטשמה :"תונורחא תועידי" 28.6.99 ,"ץראה"
- ל"דפמה לש לגדה תתומע ידי לע המרמב םיפסכ תאצוהו םיבזוכ םיחווידל
- םנמאו .ומייקתה אלש םירועיש יפלא רובעב ,"הלעמ"

תדשחנש "הלעמ" תתומעל לקש ןוילימ 2.1 ריבעי ךוניחה דרשמ :"ץראה" 29.6.99
לע הרויש ידכ הלשממל יטפשמה ץעויל הנפ סניפ כ"ח .המרמב םיפסכ תאצוהב
.םיפסכה תרבעה תאפקה


:םייללכ םיאשונ

ירוחב וסייוג (טעמכ) ךכ" - ןליא רחש תאמ הלודג הבתכ :"ץראה" 30.5.99
יאכז וניאש ימל םייפולח םילולסמ 3 הללכש ,תינכת רחש ףשוח הבתכב ."תובישיה
תינכתה .(יקצובול ,תירטש ,יערד ,ץיבר ,גרוב ,ןומר) אשונב ןדש םורופה לע ,רוטפל
.תורישה תייחד רדסה תא לספש ץ"גב תטלחה ללגב לעופה לא האצי אל

דוהא" :ןומדק המיס לש הירבדמ טוטיצ :"תונורחא תועידי תבש ףסומ" 4.6.99
ירה ,ןוכנ הז םא .ףסוי הידבוע ברה לש םימואנ דימת ול שי ותטימ דילש ,רפיס קרב
התוא םיריתסמ ,הלילב התא םינשי :הרוסא השיא לא ומכ ברה לא סחייתמ אוהש
. . ."םויב

לע תוקיתעה תושר ישנא תא תפקות בוש תידרחה תונותיעה :"ץראה" 4.6.99
.רוזמ-דעלא תידרחה ריעב תוכרענה הלצה תוריפח
םיאושינ דירי םייקתה הפיחב יתפרצה למרכב :"הפיח תועידי" 4.6.99
תרוצב ברעתמ והשימ ?םהל קיצמ המ .םייתדה תא ריעסהש ,םייביטנרטלא
ודלוייש םידליה" :סעכמ ללותשמ ןמצייו יבא ריעה תצעומ רבח ?םהלש םיאושינה
ימרופרה ברה !"הפיחב םירזממ יובירמ עירתמ אוהו ,םינונז ינב םה ולא םינתחתמל
בגר לש ותעדל ףרטצמ "שפוח" ."לבה ירבד - ןמצייו לש וירבד" :בגר ירוא ד"ועהו
ללגב קר ריבסהל רשפא "םירזממ" וא "םינונז ינב"כ םידלי לע םירוביד :ףיסומו
.ףסכ דוחייבו הטילש ןדבואמ םימייוסמ םייתד םינקסעב זחאש ארונה דחפה


!סרפב הכוזה ידרחה
עיבצה דאד רודיבא ידרחה ברה !העתפה :"תונורחא תועידי תבש ףסומ" 4.6.99
תוידרח תונוכשב םקלח ,תולוק 769 "יוניש" הלבק קרב-ינבב קר !דיפל ימוט רובע
,דאד ברה רמא ,"תכרעמה תא עזעזיש והשימ ךירצ ידרחה םלועה" .תוקהבומ
םהילע םיארחאה לבא ,דובכב סנרפתהלו אבצב תרשל םיצור ויה םידרח הברה"
."תונווע תושעל םתוא וצליאו תדוכלמ ןימב םתוא ומש

דע ביבא-לת יפוחב הצחרה תא םייסל םיצילממ םיידרחה םינברה :"בירעמ" 6.6.99
לע םיידרחה םינברל הדומ "שפוח" .תועינצה לע רומשל תנמ לע רקובב 8 העשה
.םינוליחה םיחרזאה לש םהיתושגרב ךכ לכ םיבשחתמ םהש
יבגל תחא תדמע וגיציו ,ינוליח קולב תמקה לע ומכיס יונישו צרמ :"ץראה" 6.6.99
רשק אלל - ףרטצהל ינוליח תסנכ רבח לכל ארוק "שפוח" .הנידמו תד יניינע
.לארשי תסנכב הנושאר תינוליח הלודשל - ותגלפמ לש תיללכה תוינידמל
דרשמ קוריפב ךרוצה לע הבחר המכסה שבגל השק היהי אלש הארנ :"ץראה" 7.6.99
:תובישילו םיכרבאל וגאדת לא .הכימת ועיבה רבכ םיישארה םינברה וליפא .תותדה
תוכיאל דרשמה הז היהי וליפא ,יתד רש דומעי ושארבש דרשמ לכמ םיפסכ ולבקי םה
.הביבסה

"הווקתה" ןונמה תא ורש אל - םידרחו םיברע - תסנכ ירבח 30 -כ :"בירעמ" 8.6.99
והשמ שי ףוס ףוסש ,חכוויהל אלפנ המכ .לומתא תסנכה לש החיתפה תבישיב
!םירוחב ,םייחל .םיברעה תאו םידרחה תא דחאמש ףתושמ
רבעשל רדש ,ןונרא זעוב תא ןידל דימעהל הצילממ הרטשמה :"בירעמ" 8.6.99
םינוליח חצרל םייעובש ינפל ארקש ,"המשנה לוק" תיטאריפה וידרה תנחתב
.הארנו היחנ .םידרח דגנ ולעפיש
ינייעמ" יתדה םילוחה תיבב תוומל ףרשנ 95 ןב :"תונורחא תועידי" 10.6.99
!ףילחהל רהמ ?תוזוזמל םש הרק המ .קרב-ינבב "העושיה
לע "רהוז ירוא לש ארחא ארטסה" םשב קקח יאחוי תאמ רמאמ :"ץראה" 13.6.99
לש תרוקיב רמאמ האר ."הבושתב הרזח" אשונב ץראב הימדקאה לש ןושאר סנכ
.סנכ ותוא לע רתאב ינויפרוקס ןושחנ
םישדוח 3 ינפל רמאש ,א"ת לעופה לש םידהואה גוח שאר" :"בירעמ" 17.6.99
לחה 'ןונבלב גרהנ היה' הבושתב רזחש ונבש ףידעמ היה יכ 'יטילופ לכה' תינכתב
לע ונב תומ ףידעהל לגוסמ וקוק קר ?אלפ המ ."הבושתב הרזח ךילהתב ומצעב
.תודרחתה
ןגובלנצק יסוי לש םסויג לע רבוקמ ירש לש התבתכ :"בירעמ עובשפוס" 18.6.99
.אבצב ולקתנ םהב םיישקה לעו ,"העירק" :ל"הצל ןוסלדנמ קיציאו
ןיד תיבל תוינויצ-תויתד רעונ תועונת ונמיז תוידרח רעונ תועונת :"ץראה" 21.6.99
.ךכ הז הייפאמב םג .ידרחה דסמימה ךותב לכה םירגוס םש .ץ"גבל ורתעש םושמ ינבר
.'99 רבמטפסב ל"הצל סייגתת ידרח ל"חנ לש הינש הגולפ :"תונורחא תועידי" 21.6.99
ןב ידרח ריעצ ,יזנכשא רואינש לע ובנ סומע לש ותבתכ :"תונורחא תועידי" 23.6.99
לכא אל םלועמ ,היזיוולט האור אל אוה ."ידרח רענ לש ידוסה ומלוע" - 18
אל ינא םא המ זא" - רשואמ אוהו ,הרות דומילב םויב תועש 16 הלבמ ,הדעסמב
אל ינא םא המ זא ."תויוטשו תונב קר ?ינוליחה רעונל שי המ ?זוע סומע הז ימ עדוי
ותא ,אירב היהישו ,ולש רשואה ושבז .זוע סומע דהוא ול הנע ,ם"במרה הז ימ עדוי
התא ןינמ ?ינוליחה רעונה תא ץימשמ אוה עודמ קר ,"שפוח" ול הנע ,וידעלב וא
דומיל תועש 16 !ותרבחב תאב אל םלועמ ירה ?ול ןיא המ ,יריקי רואינש ,עדוי
ברה !ההא ?תאזה תורכיהה ךל ןינמ .תועש 24 = הניש תועש 6 ,לכוא םייתעש ,הרות
.הרותה ןמ תמאה תמאב הז !ונ !ךל רפיס

דגנ ץ"גבל לומתא רתע ,5 -ל בא ,םילשורי בשות ,ילביג בקעי :"ץראה" 23.6.99
ץ"גבמ שקבמ אוה .תוידרח תונטייק רקיעב תדסבסמ איהש הנעטב ,םילשורי תייריע
.הלש תונטייקה לכב הווש ריחמ גיהנהל הייריעל תורוהל

,הרקי המחלמ" :אבצל םידרח סויג לע ןרוא רימא לש ותבתכ :"ץראה" 25.6.99
והז :ירסומ קר וניא םידרח תוטמתשה לוטיבב ךרוצה" :תיצמתה ."םילוז םילייח
תרחא הגולפ תיקלח ררחשת הבוח ילייח לש תפסונ הגולפ לכ :טושפ ירפסמ ךרוצ
."תובר םיאולימ תוגולפו המוד

News

ינברה ןידה תיבב"קדצ"

ץק םישיש טגל (43 תב) יקסניד היח הכחמ םינש 5 רבכ :"תונורחא תועידי" 20.6.99
רהממ אל ינברה ןידה תיבו ,ןיאושינה רשקמ התוא ררחשל ברסמ הלעב .הירוסייל
תואצמנה םישנה יפלא לש םוגעה ןבצמב ןודיש ,דחוימ סנכ חתפיי רחמ .קיתב ןודל
.המוד בצמב
לש העיבתב ןיד קספ ןתמ םינש 5 -מ רתוי בכעמ ינבר ןיד תיב :"ץראה" 27.6.99
ותובייחתה תא הל םלשל הישרוי תא בייחל ,ושוכר לכמ התוא לשינ הלעבש ,הנמלא
יוניעמ לודחל םיניידל תורוהל ץ"גבל רבעש עובשב הרתע השיאה .הבותכה יפ לע
!המואה ישודק דגנ וקספיש םיעשרל התנפ !ןמואי אל.רתלאל ןיד קספ תתלו הניד


תרזוח םתור הוונ תשרפ םאה :"תונורחא תועידי" 27.6.99
יתש לש םיינוליחה םיבשותה ןיב קבאמ שטנ הלא םימיב ?תובוחרב המצע לע
ללוכו ד"בח לש ךוניח תיירק תונוכשה בלב המיקמה ,הייריעה ןיבל תובוחרב תונוכש
.םיעצמאה לכב תינכתה דגנ לעפנ :םיחיטבמ םיינוליחה םיבשותה .ידרח
הנלבוקה תא לומתא לטיב םילשוריב םולשה טפשמ תיב טפוש :"בירעמ" 29.6.99
,שורפ םחנמו ףסוי דוד ,ףסוי הידבוע םינברה דגנ ןוטלשה תוכיאל העונתה השיגהש
תונגב ורמאש םירבד לע ,ערה ןושל לש הריבעב ןידל םתוא דימעהל השירדב
תוכיאל העונתה) תעבותהש םושמ התיה טפושה תטלחה .לארשיב םיטפושה
אוהש ,ומצע טפוש ותוא !החידב וזיא .םירבדהמ הרישיה תעגפנה הנניא (ןוטלשה
קיחצמ .העונתה לש וז תא לספ לבא ,הנלבוק שיגה אל ,םירבדהמ עגפנ תויהל בייח
.תועמד ידכ דע- Cyberdin : ןמויה לש HTML תסרג -

ףדה שארל
Subject Koach Hiloni Home