Subject Power! Home

ילירטסו רק סופמילוא הצק לע

,6.5.1999 םויב עבש-ראב תטיסרבינואב ךרענש ,ןויע םוימ םימשר
,אשונב יהשלכ תילארשי הימדקא לש ןושאר ןויע םוי
םימומהה היבשוי תאו תשעוגה ץראה תא ריעבמש
:הנש 20 תוחפל הזמ

"הבושתב םיריזחמה"

ינויפרוקס ןושחנ :תאמ
עבש-ראבב "שפוח" בתכ

הרזחה"ה תכרעמ תא םיקהל הארוהה תא ןתנ ץיבאבולמ יברהש רחאל הנש 45 ,ףוס לכ ףוס
הלהצה חכונל ונתאמ םיברב זחאש תימואלה שפנה תוממורתה לג רחאל הנש 32 ,"הבושתב
הימדקאה הל האצמ ,תילארשיה תודרחתהה ילג לש אישה רחאל הנש 15 -ו ,"ונידיב לתוכה"
,"ןויע םוי" ונוכש ,תועש 4 ,הברה אל .הלק בל תמושת הז אשונל שידקהל ןוכנל תילארשיה
.וב היה אל דחא הדובע םוי וליפאש

תואיצמ לש ןטק רירבש ,יטנבלרהו בושחה ,יתימאה ןמ ירורעז ץוצמק ישוקב ללכ הז םוי
תורקעו תויתפכיא רדעה ,תישונא תושיגר רסוח ,תימדקא תוילירטס דאמ הברהו ,תיתרבח
הטמל םש באוכ המ קודבלו תוארל ,חטשל סופמילואה םורממ תדרל החרט אל ןיידעש ,תינויער
ןמו ,םיעגתשמהו םיכובהו םיקעוזה ,הנאו הנא םלבסב םיצצורתמה ולא ,םינטקה םישנאל
,לשמל ,ומכ ,םיבושח ךכ לכה היניינעב קוסעל תיניצרהו תדבוכמה הימדקאל םיעירפמ םתסה
לש קוריה הלעה רבוחמ הב תיווזה יהמ וא ,בגנה ןודרח בנז לש עצוממה וכרוא והמ
סחיה רבדב םיפתתשמ בר ימואלניב רקחמ םג הנורחאלו ,םוחה ולועבגל ימלשוריה סוטפילקאה
.םיה ילג ידיב ותפיטש תוריהמל ביזכא ףוחב לוח ריגרג לש תיטירקה הסמה ןיבש ימתירגולה


-המ ועגפנש םישנא םתוא לש םיגיצנ םג ,הפל הפמ אלמ היה לכה תעתפהלש ,םלואב ונשגפ
םהיתובא וא םהידכנ ,םהיתונב ,םהינב ,םהילעב ,םהיתושנש ולאכ ."הבושתב םיריזחמ"
,תויביטלופינמ תוטישב םילעופש ,םיעשורמ "הבושתב םיריזחמ" ידיב ורבשנו וסרהנ ,ועגפנ
רוביצה תפוקמ םינוזינש ,אילפהל םינגרואמ םיידרח תודסומ תרגסמב ,ןודז תנווכ ךותמ
עקעקל ,הזה רוביצב עוגפל ידכ לכה םישועש "הבושתב םיריזחמ" .ישפוחה ינויצה ילארשיה
.דוסיל דע וסרהלו ,ויכרעו ותוברת ,םיילכלכהו םייטופישה ויתודסומ ,ומויק תוישוא תא

,המ םושמ ,ונתנ אל םהלו ,המבה לע וניאר אל "הבושתב םיריזחמ"המ ועגפנש םישנאה תא
םתואמ ,ריינ ףד םתס דועכ אלו ,םרשב לע םה ווח ותוא ,אשונב ןויעה םויב לגר תסירד
."ימדקאה" ןויעה םוי לש תרכונמו המיהדמ תורזומ ןימב םיתעל ,תחנב וארקוהש תורשע


רקיע" ,בגנב ןודרחה בנז ירקוחמ דחא תינקספ עבק ,"הבושתב םירזוח אל םירנימסב"
,"ימינפ ימצע ךרוצו ףחד ךותמ ,ךשוממו יטיא ךילהתב ,תחנב תאז םישוע הבושתב םירזוחה
טלחהב" ול הנע הצרמהו ,"יביטלופינמ השעמ ןאכ ןיא םאה" ,לאש להקה ךותמ יאמדקא .רמא
םיריזחמ"המ עגפנש רוביצל םג הצרמה סחייתה תחא םעפ קר "!היצלופינמ ןאכ ןיא !אל
לוחה ירגרג לש םכלהמ תודוא תובישח בר רקחמ ,לבח המכ ,עגרל חנזש רחאל ,"הבושתב
ההזמ ינאו ,ועגפנש תוחפשמ םנמא שי" -ש ,ויניזאמ להקל רפסל הנפתהו ביזכא לש הפוחב
םירזוח 80 םע יתרבידו ,ידוסי רקחמ יתכרע ינא לבא" ,רמא ,"ןהמ קלח םלואב ןאכ
.הדוקנ ."םהלש תימינפ הקוצמ ךותמ ךילהת והז .הבושתב

.םירחא לש םתעדו םתד תרמהמ םינוזינש ,תודסומו םיפיטמ תואמ םתוא לכ ומלענ ומכ עתפל
,"הבושתב םיריזחמה" - הצרמ ותואל םג ריכזהל ,ומשש ,ןויעה םויב רבוד אל ללכ הז לע
רפסמ תא ותכרעהכ 40,000 רפסמה תא ןייצל ןוכנל אצמ דבוכמה הצרמה .םהיתונברוק אלו
םהייחש ,החפשמה ינב יפלא תורשע תא ריכזהל ןוכנל אצמ אל לבא ,"הבושתב םירזוח"ה
.הז ינסרה יתרבח ךילהתמ האצותכ וסרהנ


הנורחאה הרושל דע שוחל היה רשפא הפוגב רבעש חתמה תאש ,רעיש תפוסכ השיא הבשי ירוחאמ
תפקשהלו הנוצרל דוגינב ,16 ןב היהשכ םיידרח םיפיטמ ידיב חקלנש ,ןבל אמיא .םלואב
.דוע רזח אלו ידרחה םלועה לש םוצעה יטסימה טניריבלה ךותב עלבנש דע ,המלוע

לכ אלב" ,ךשוממו ךורא "ימינפ ךילהת" ,רואנה ונצרמד אבילא ,רבע הזה 16 -ה ןב
החומ .לקמ לע ןעשנ ,שישק רבג בשי הדיל .ותעד לע דמוע אוה התעו ,"תיתפטה היצלופינמ
סרהנ הנהו .הידילומ הירוה ימ ריכהל הלדחש דע ,םינבר ידיב ףטשנ 24 -ה תב ותב לש
,ביזכא תפשב לוחה יריגרג לש םכלהמ רקוח ,דבוכמ רוספורפ !הינש םעפב םמלוע םהילע
ינב ,שישק אבא וא הנטק אמיא איה ימו ,ולא וינועיט תחכוהל ריינ יפד ול שיו ,ןעוט
םישוע םניא הבושתב םיריזחמה" :עבוק אוהש המ לע ורערעיש ,םירוספורפ אל ,םיטושפ םדא
"!היצלופינמ


הרזח"ל תופטה ךרוצל םיטסיטוא םידליב שומישה לע רבדשכ ,בושח תמאב ,בושח שיא ,רחא
ינא .גולופורתנא לש םייניעב העפותה לע לכתסמ ינא .הימדקאה שיא ינא" :רמא "הבושתב
,היה אשונה .ררמטצה להקה ."םהש יפכ םירבדה תא גיצמ קר ינא ,יתעד תא ןאכ עיבמ אל
הז - ייחב ,וקדבת - "הבושתב הרזחה יכרוצל םיאיבנכ םיטסיטוא םידליב שומיש" ,רומאכ
לע הקותמ תפצק לש רופיס הז היה ומכ תאז ונל רפסמ רוחבהו ,ןותיעב םג םסרפתהש םשה
!דלוקוש טרוט יבג

םילגוסמ םניאש ,ןיחומ-יקותש ,םיעוגפ םידליב ןאכ רבודמ ?אלפנ הצרמ ,ךל הרק המ
םיבצומ םיללמוא םתואו ,הדילה עגרמ םהילע סרהנ םהירוה לש םמלועש ,םהיפמ הלימ איצוהל
יפלאו תואמ ינפב ,םלוא תמב לע ,וללה תוללמואה תומשנב רחוס ,עשורמ רוטלופינמ ידיב
תקדצ" תא "םיחיכומ"ש םיטפשמו םילמ רציימ דליהש ,ןרקשה ,םהל "חיכומ" אוהו ,םיפוצ
הלומעתה תורבוחב ןבל יבג לע רוחש םיבתוכ םהש יפכ ,וא !!!"תידרחה תודהיה לש התנומא
:םהלש תוינודזה


,םלועה ארובל סחיב תמאה תא םיעדוי ללכה ןמ אצוי אלל חומה יעוגפ לכ"
תיבב השענה לכ תא םיריכמ םה ןכ ומכ .ויאורב לכ לע ותחגשהו ותואיצמ
רכש יניינע לכ ןכו םלועהמ ותריטפ ירחא םדא לכ ןדה הלעמ לש ןיד
רודל תונורחאה םילמה" 1 'סמ תרבוח ךותמ 'ד דומע) "'דכו שנועו
.("ןורחא

וא ,"רקש הז" ,"םילבה לבה הז" ,ותרהצהכ ,רמול ול רוסא ,גולופורתנא אוה הצרמה לבא
רוסא הז .אל ."םירחא םישנא לש םתעד תרמה ןעמל םישנא םילעופ הב תועשרהמ עזעוזמ ינא"
לש ןקת לע קר ןאכ אוה .רקחמ שיא ,רוספורפ ,הימדקאה שיא אוה ירהש ,רמול ול
?ןופצמל ול המ ?תושגרל ול המ .גולופורתנא


לע) םולכ םהילע םיעדוי אל ונחנא" :ובל ירמ תא אטיבש ,רקוח ,רחא רוטקוד היהו
לע המואמ םיעדוי אל ונא ,(ןויעה םוי אשונ היה הז ירהש ,ןבומכ ,"הבושתב םיריזחמ"ה
,םיעיפשמ םה דציכ ,דבוע הז דציכ ,םהלש תוטישה לע םולכ םיעדוי אל ונא ,םהלש תודסומה
?םולכ ?םולכ ?םולכ םיעדוי אל :יניע תא יתפשפש ."דומלל שי .רוקחל שיו

,םהיתוטיש תא דחאל דחא ףשח ,"ץראה"ב םירמאמ 15 וא 14 -ב ולסכ ןרשכ ,1984 זאמ
ןיאל קנע-תובתכ ומסרפתה ךליאו 1984 -משכ ?עדוי אל ,רוטקודה ,אוה ,םהידעי ,םהיתורטמ
תאו ?"הבושתב םיריזחמ"ה ומרגש םיארונה םיקזנה לע תישפוחה תונותיעה לכב רופס
םירפס וצפוהו ובתכנ רבכשכו !םיפיטמ 50 תוחפל לעו ?תודסומ םתוא תיברמ לש םהיתומש
קסע ,ןכ ירחא םגו ,1986 תנשב רבכשכו ?המואמ עדוי אל ןיידע אוהו ?הז אשונב
ומסרופ ןכש םיימדקא םירקחמ יפלאו ?אשונב ןליא-רב תטיסרבינואמ ןירג ר"ד גולוכיספה
םירקחמ ?ןהיתונברוק שפנ לע תויטסימה תותכה לש תוינסרהה ןהיתועפשה לע םלועבו ץראב
רתוי םהל םיבושח הרופישו וייח תוכיא ,םדאה שפנש םיימדקא רקחמ ישנא ידיב ועצובש
.לכמ


ךוניחל הקלחמהמ ,ןמיונ ריאי ר"ד היה סנכה לש היחה חורהו םזויה .םירחא םג ויה לבא
הפטה תאצרה לע ףלאמ חותינ גיצה ןמיונ ר"ד .עבש-ראבב "ןוירוג ןב" תטיסרבינוא לש
."בר" םשב גגושב םיריתכמו םיעוט ,ומצע הצרמה ללוכ ,םיברש ימ ,רהוז ירוא לש תיסאלק
אלא הנניא ,רהוז ירוא יפמ "םולכבש םולכ" ,הרואכל ,איהש ,האצרהש ,הארה ןמיונ ר"ד
הרבחה תגצה ,לושמו דרפה לש םיקהבומ םינממס הב שיש ,תיתד הפטה לש םכחותמ הנבמ
הרבחה ומכ ,ןכוסמו יתייח ,אמט להק לומ לא ,שודק להקכ "ההובג" אלה הבכשהמ תיחרזמה
ןויבס יבשות לומ לא ביצמ אוה םישודקה ץכ סדרפ תנוכש יבשות תא .הדימאה תיזנכשאה
!ןמיונ רוטקוד ,האלפנ האצרה .םינכוסמהו םיאמטה


עונכישו הקירוטרל רוספורפ ,יתיג עשוהי רוספורפ היה תוחפ אל אלפנו ןיינעמ
שיא םגו ,רוספורפ אוהש וליפא .הפיח תטיסרבינואו הקירפא םורדב ןואטפייק תטיסרבינואב
אוה ,רוטלופינמ אוה ידרחה ףיטמה :תמאה תא ףוס ףוס רמא אוה ,ךכ םושמ ילואו ,רקחמ
אוה חטשה ךוכיר ירחאש ,ךכ ותאצרה תא ןנכתמו ,רתויב םייוסמ להקל ותאצרה תא ןווכמ
םיננכותמ םילכ םה ותאצרהבש "תויניצ"הו "געל"ה ,"ךוחיג"הש ."הכמה" תא םהילע תיחנמ
תדה תווצמ לכ תא ואלמי ויניזאמש :תחא הרטמ שי רהוז ירואלשו ,ולהק תא וילא ךושמל
דאמ תניינעמהו תירוקמה ותאצרה .ידרחה ךוניחה םרזל םהידלי תא וחלשישו ,תידוהיה
ידוהי ירוביצ אוה דעיה להק םששכ ,תיתד הפטהל לדומכ והיעשיב 'מ קרפ חותינ לע הססבתה
.תילכתב םינוש םילהקל וירבד ןווכמ רהוז ירואש העש ,ליכשמ


,םיניזאמל ריבסהש ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ ,גרבנטור יכדרמ רוספורפ םג היה
איה םיפיטמה תרטמש ,הז אשונב יסיסב דומילל םיקוקז ןיידעש םירוספורפה ויתימעל םגו
ולוקב רמא ,"היצזיטובור יהוז" .םיטובורל ,םיינכומ םיטמוטואל םתיערמ ןאצ תא ךופהל
."םזילטנמדנופה והז םדא ינב לש היצזיטובורו היצזיטמוטוא" ,שגרנהו םעורה

לע תובר םינש רבכ םייחש ,םירחאה םיצרמה לכ יבגל .תודדוב רוא תודוקנ ויה הלא
.םייחה לש רפסה תיבב 'ב התיכל ףוס ףוס ולעיש ,םיכחמ ונחנא ,סופמילואה


Subject Power! Home