תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   הנידמ-תד םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1999 ראורבפ :8 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרח/תיתד הייפכלו תומילאל ענכיהל אל
!והשמ תושעלו הסרוכהמ םוקל ןמזה עיגה
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,ןצינ ,םוחנ ,םעונ :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ימולש :ףדה תא ךרע


:1 'סמ שדוחה עטק

טפשמה תיב יטפוש לע התמצועב םידקת תרסח הפקתהב ףסוי הידבוע ברה 11.2.99
םישל ךירצ ןותחת טפשמ תיבב !?ןוילע טפשמ תיב םמצעל םיארוק הלא" :ןוילעה
קר ,םילבוס לארשיש המ לכ .םלועבש םירוסייה לכ תא ארב םליבשב ,םה .םתוא
?םיעדוי םה המ .התריבג שרית יכ החפש .םיזחופו םיקיר .הלאה םיעשרה ליבשב
טפשמ תיבב םתוא ומש הלא ... הרות םהמ בוט רתוי דומלל עדוי הנש 7-8 ןב דלי
בהא אוה ביואו רצ ,םיטפשמה רש הלא ,םיטפוש םתוא השע ימ ,םהב רחב ימ .ןוילע
ושע ,המ .םיטפוש םתוא םש אישנהו ,אישנה לצא אובל םיכירצש ץילמה אוהו םתוא
.םירומו םיררוס םלוכ .הלאכ םיעשר םיטפוש הלאכ הצור םעהש רמא ימ ?תוריחב
ויהי הלא .תבש יללחמ םלוכ .תודינ ילעוב םלוכ .ןיד אלו תד אל םהל ןיא
:הבוגתב רמא יערד הירא כ"ח .("בירעמ") ."ונב ולשמ םידבע ?ונלש םיטפושה
םהילע ונעדיש המ תא םירשאמ םה ףוס ףוסש ,םיאג ונחנא םג "... ברב האג ינא"
לגלגמ ירזינב תא ,שאר דבוכב רבדמ יערד תא םיעמוש םתאשכ ,םתאו .דימת
תאו ס"ש גיהנמ תא ורכז ,לארשיב ןריא ןעמל ץרמב םילעופ םהירבח תא ,םייניע
!ונלליפ הזכ גיהנמל !"תודינ ילעוב םלוכ" :ויפבש םיהולאה ירבד

:2 'סמ שדוחה עטק

ןוכמ אישנ ותימע לא ףרטצה ,רומדת באז 'פורפ ,רבעשל ןוינכטה אישנ :15.2.99
98 ר"חמ תינכות רחא בקעמה תדעומ אוה ףא רטפתהו ,יררה םייח 'פורפ ןמציו
יקוש רוטקוד .היגולונכטהו עדמה ידומיל תרבגהבו רפסה יתב בושחמב תקסועה
הלשממהמ עיקפהל ךרוצ שי" יכ רמא ,ס"מתה דרשמב ישארה ןעדמה רבעב ,ןמטיילג
לארשי תורדרדיה תא עונמל ידכ ךוניחה םוחתב תויופידעה ירדס לע תוטלחהה תא
ךוניח תלעב תחתופמ הנידמ התיה וז וירבדל ."הירי'גלא ומכ הנידמ לש בצמל
תא ונישו הילע וטלתשה םיינרמש םיגוחש עגרב" .תיברעמ היצטניירואו םדקתמ
הנידמה תא וכפהש םירוב לש תורוד ךנחל הלחה הנידמה ,ךוניחב תויופידעה ירדס
("םיבשחמ תשר") ."תרגפמו הכומ הנידמל

הבילעמה ,הצימשמה ,הסגה תילולימה תומילאה לע דוע
:םיידרחה םינברה לש תמייאמהו

ברה ."םידוהיה ררוצ" קרב ןורהא טפושה :"הרותה לגד"מ ינפג השמ ברה :10.2.99
... תורוד ירודל ומצע םיתכמ קרב .דרמל וכילוי םידרחה דגנ ןידה יקספ :שורפ םחנמ
("בירעמ") ."סלבג לש הלומעת יל םיריכזמ םירבדה

."הרותה טפשמ דבלמ ,רחא טפשמ לבקנ אל" :הידבוע ברה :14.2.99

םינברה םהיניבו הנידמ ידבועל הרשפא "הליפת"כ םידרחה תנגפה תרדגה :14.2.99
.היקוחו היטרקומדה דגנ ןיגפהל םיישארה
תליגמב ךרענש ,ינומה חבטל םידקמ בלש התוויהש ,תרחא תידוהי "הליפת" ונל תרכומ
."םיברל עצוי רפאו קש דפסמו יכבו םוצו םידוהיל לודג לבא עיגמ ..." :רתסא
ןמה םהב ,םדא ינב תואמב םידוהי וכרעש ,ןגרואמ חבטו 'ץנילב המייתסה וז "הליפת"
תאז רמא אל אוהו ,ןמה=הירטמיגב צ"גבש ןעוט ףסוי דוד :םכריכזהל) וינב תרשעו
וגרה הריבה ןשושבו ,ןדבואו גרהו ברח תכמ םהיביוא לכב םידוהיה וכיו" :(החידבכ
.רומג ליז ךדיאו ,וילאמ ןבומכ ,וינב תרשע תאו ןמה תאו ,"שיא תואמ שמח םידוהיה
תועמדב (םינותיעה לכבו תילארשיה היזיוולטב) הכב ,ואל ,ישארה יזנכשאה ברה :ךשמה
ותופתתשה . . . ויניע דגנל סרהנו ךלוהו וייח לכ תונבל הסנמ אוהש רשגה לע ןינת
רשג היה ללכב םא ,"רשג"ה תא הסרהש וז איה ,םיידרחבש םיינוציקה םע דחי ואל לש
.דוע לבוקמ ונניא םויה ,"ישאר בר"כ ונילע לבוקמ היה הכ דע םאו ,הזכ
תשקה ינווגמ םישיא .היטרקומדבו קוחה ןוטלשב ,ץ"גבב הכימת תנגפה הכרענ ליבקמב
תגלפמ שאר ,ןתיא לאפר רשה ,יבגנה יחצ םיטפשמה רש םהיניב .תוהדזה ועיבה תיטילופה
,אולימ ינור רבעשל ופי ביבא-לת תיריע שאר ,דירש יסוי צ"רמ שאר ,יול דוד "רשג"
דחא םרז לומ . . .דועו םירע ישאר רפסמ ,יקצירפ יסוי ד"וע ישפוח םע תתומע שאר
.םיננערמ םיעבצו םינווג הברה ךכ לכ ,רוחש

תידרחה הנגפהה םע תוהדזה תואל "הליפת םוי" ומייק ןילקורבב םידרח :15.2.99
.("ץראה") לארשיב

םיקילא הלשממל יטפשמה ץעויה דגנכ התרמוחב םידקת תרסח הפקתמב האצי ס"ש :18.2.99
.ץעויה דמעמ תתחשהל םרוגו ,ודיקפת תא הזבמ הזכ יטפשמ ץעוי" יכ העבקו ןייטשניבור
.("בירעמ") ."יטפשמה ץעורה"-כ ןייטשניבור תא ראתמ ,םויל םוי ,ס"ש ןועובש

םידרחה תרצע !השלוח לש ןגפמ" :סרוג "תונורחא תועידי"ב רואנ הירא :18.2.99
."הקיקח תמזויב ולשכנש ימ לש הקוצמ ךותמ הדלונ

דיספהל ךלוה ידרחה הנחמה .םימע ינשל תונידמ יתש" :"ץראה"ב יפסכ הירא :19.2.99
."לודגב

המלענ בוש הדובעה תגלפמ .תחא הנכס - םינפ יתש" :"ץראה"ב להנרטש באז :19.2.99
."םינוליחה םיניגפמהמ עובשה גייתסה ףא זכרמה תגלפמ גיהנמו ,חטשהמ

ףסומ") ךורא רמאמב יבגנ השמ לאוש "?תולוטייאל ענכנ טפשמה" םאה :19.2.99
.("בירעמ

,("ץראה") העדומכ וניפנוק והילא בתוכ ,"םיהולאה תא יב םתחצר" :19.2.99
,ןיבר ולסיח ףדור ןידבש םילחנתמלו םינברל"
,םירזל תיתייחה םתאנשב םיפרוטמ םינעזגל
םישוביכו תומחלמ ירחרחמ ,םיבזוכ םיטוירטפל
"!םיהולאה יב םתחצר םיעובצה םתא יכ

,"םיררהיפ" םינוליחה יגיהנמ תא הנכמ "הליהקב" ידרחה ןותיעב רמאמ :21.2.99
רקאס ןג תא םיקנמ ונייה ,תידרחה הנגפהה יגיהנממ לק זמר ןתינ היה ול" :בתוכו
!לכה תושעלו רמול רתומ ,בויב תכרעמ אוה ויפש ימ לכל ."תינלאמשה תפוניטהמ

יטפשמה ץעויה .("תונורחא תועידי") הריקחל ןמזוי אל ףסוי הידבוע :22.2.99
חתמ ךא ףסוי הידבוע ברה תא רוקחל אל (!דחפמ דער !םואתפ המ ?טילחה) טילחה הלשממל
."לודג רוביצ לש וגיהנמ יפמ תועמוש הככש םיינזואל יוא" :תבקונ תרוקיב וילע
!קדצ ?רקי יטפשמ ץעוי ,קוחה תרימשו קדצה םע המ לבא ,אלימ - םיינזאה ("בירעמ")
?ולא םילימ ךל תורכומה !קוח

םתפקתימו תידרחה תונותיעה לע ("ץראה") רחש ןליא בתוכ "םדה תא םיריתמ" :22.2.99
.טפשמהו קוחה תכרעמ דגנ המילאה

עובשב .וניפלכ םתאנישב םימשיטנא םינוליחה :טורנייו בקעי ןיד ךרוע" :25.2.99
למגיהל םיכירצ םידרחה ונחנא :ריכבה טילקרפה אטבתמ םילשוריב םידרחה תנגפה ירחאש
,"ונרטפש ךורב" תכרבב ךתוא ךרבל חמשנ !ה'לקנעי ןאלהאסו ןאלהא ."לארשי תנידממ
איהש הנידמ הפ תויהל תכלוהש היילשאה הרמגנ" :ךישממ אוהו !םדוק תחא העש הפיו
קידצה ירבד - "םכמ יתדרפנ ,העירקה תא יתערק ןמזמ ינא .הלואגל ךרדב דחא בלש
1.3.99-מ "בירעמ"ב גלש יבמב הייתדה תיאנותיעה .טורנייו ה'לקנעי שודקה ןואגה
םידרחה תאנש תא תוארל ברסמ לבא ,םידרחל האנשה לע תמא ירבד רמוא טורנייו" :תבתוכ
...תומדא ילע םידיחיה םיאנושה ונניאש םשה ךורב ."םינוליחל

:אמויד יניינעל הרזחב

תוצעומה ןה דחוימב תומרוצ םהב רכשה תוגירחש םיירוביצה םיפוגה דחא :1.2.99
תיתדה הצעומה ריכזמ רכש :לשמל .הלטבאה ידקומבו חותיפה ירעב הלא דחוימב ,תויתדה
אלל םג .("בירעמ") .רתומהמ 21.5% -ב גרחו ח"ש 19,200 -ל 97 -ב עיגה תורדשב
הרומת םינתונ םניא תויתדה תוצעומה ירבחמ קלח תוחפלש טרפב ,םזגומ רכשה הגירח
.םרכשל

רמאמ תובקעב "עובשה לכ" ידרחה ןועובשה דגנ הנולתב הנפ יצראה ץוביקה :11.2.99
ןובשח לע םייחה ,םינטחסל ףדרנ םש"כו "הריפכהו עשרה למס"כ ץוביקה רדגוה הב התסה
םיצוביקה ינוירב תא םירכוז 60 -הו 50 -ה תונשב ויהש ימ" יכו ,"םינלצנו םירחא
("בירעמ") ."תסנכ יתב םיללחמו םידרחב םהיתוכמ תא םילפמו םירעש האמל םיעיגמש

תיתדה הצעומב םייונימו תורוכשמ קודבי יאדלוח ןור א"ת ריעה שאר :11.2.99
!ול הפצמ העתפה וזיא !וואוו .("ץראה") ביבא-לתב

תחתמ םייח םימלשוריה םידרחהמ 70% .םירפסמב האוושה ,םיינוליח - םידרח :14.2.99
םייח חרואב רבודמש בשוחש ימ .תידרח אלה הייסולכואב 7% תמועל ,הריחבמ ,ינועה וקל
תמועל םידבוע םניא 6% קר הדנקבו קרוי וינב תוידוהיה תוליהקב :העוט ,לבוקמ ידרח
תידרחה הסנכההמ שילש ,םינומשה תונש תישארב .ךכ בצמה היה דימת אל .םילשוריב 60%
("תונורחא תועידי") .תישיש קר - םויה .הדובעמ עיגה

םידרח אל םידרח האוושהל םינותנ
0% 60% הדובע םישפחמ וא םידבוע םניאש 25-55 יאליגב םירבגה רועיש
לקש 7,115 לקש 3,690 שדוחל החפשמל וטורב הסנכה
הסנכההמ 12% הסנכההמ 55% הסנכהה ךותמ תואבצקב הכימתה רועיש
לקש 52,000 לקש 116,000 חורה יעדמב טנדוטסב וא ,ללוכ דימלתב תעצוממ תיתלשממ הכימת
10% 62% הנונראב החנה 80% -מ רתוי לבקמש היסולכואה רועיש

םירקחממ וחקלנ םינותנה .1995 תנשב תימלשורי היסולכוא לע םירבדמ םינותנה :הרעה
םעטמ ומסרופ םה .לארשי קנבמ ןהד ימומ רוטקודו ,ןוטסוב 'ינואמ ןמרב ילא 'פורפ לש
דרשמ ינלכלכ עויסב טחוש הגייב כ"ח השעש בישחת פ"עו ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
.רצואה

יתש תא ול בישהל ינוציק-ידרח בא לש הריתע החד א"תב יזוחמ טפשמ תיב :15.2.99
לש תויעבה םע דדומתהל ול רשפאמ וניא ינוציק-ידרחה וייח חרואש ,עבקו ויתונב
המכ תחא לע ,תונב יתש לע ךכ םא .("בירעמ" ,"ץראה") תואנ ןפואב ןהב לפטלו ויתונב
,םיינוציק-םידרח תובא ידיב םויכ םיכנחתמש ,תונבהו םינבה ללכ לע רבדה ןוכנ המכו
הידבוע האר) םידרח-םינוציק לש םהידיב ,הבשנש קוניתכ ,וייח דיקפהש רוביצה ללכ וא
.(םירחאו ירודכ ירוא ,ואל רטסימ ,ןורוד-ישקב ,ףסוי

הרטיפ ךוניחה דרשמש ,תווצמ תרמוש ,תננג לע הבתכ - "הפי ןג לש תורשכה" :15.2.99
.("ץראה") ינוליח ןגל אלא ,יתד ןגל הנב תא החלש אלש םושמ התדובעמ

יהוז" .("בירעמ") "הלימ-תירב רתוי עצבל אל ארוק יאקיטסלפ אפור" :17.2.99
הביס םושמ הז תא קידצהל םילוכי אל םג ונחנאו ,רבדל עדוי אלש דליב תוללעתה
."איהש

וילע רמאו צ"גבב חלתשהש הז) הידבוע לש ונב ,ףסוי דוד לע "ץראה"ב רמאמ :18.2.99
דוע המ ועמשת "?ס"ש תא םויה אובב גיהני ףסוי דוד םאה" :("ןמה" אוה הירטמיגבש
,הזבמ ,בילעמ ןייטשניבור םיקילא הלשממל יטפשמה ץעויה" :הטובה ויפמ ףסוי דוד טלפ
הפוקסא אוה יבגנ רשה" ,(םוי ותואמ "ץראה") "יטפשמה ץעויה דיקפת תא רדרדמו ליפשמ
ויבא לש ךלכולמה הפה לע .תלכת הלוכש תילט ומצע אוה קר ."קרב ןורהא ינפב תסרדנ
.ויבאכ ןבה :וניתורוקמב רמאנ ןבה לעו ."הרו'גה הפה" - "ץראה"ב סוקרמ לאוי בתכ

.("ץראה") הבורקה תבשב םילשוריב חותפ טקרמרפוס הנושארל :18.2.99

,םילשוריב "2000 רוטסגארד" לומ תבשב ותמעתה םיידרח םיניגפמ תורשע :21.2.99
.("תונורחא תועידי") .הריבב תבשב חותפה ןושארה טקרמרפוסה

.("בירעמ") האבה תבשב םג תונחה תא חתפא :רוטסגרדה לעב :21.2.99

םתמהדתל וליג הדובעה דרשמ יחקפ .תבשה םג חותפ היה םילשוריב רוטסגארדה :28.2.99
תונחה תא םילעבה רכמ תבש ברעב :הביסה .תונחה ילעבל ח"וד םושרל םילוכי םניא יכ
המ .("ץראה" ,"בירעמ") הרזחב התוא הנק אוה ש"צומב .דחא לקש ריחמב יברע בשותל
לש ץמחה לכ לש יברעל "הריכמ" לש יליבדה קחשמה תא קחשל רתומ םייתדל קר ?הרק
?חספה עובש ךשמל הנידמה

םינוליחו םייתד ברקל םיכרדב םויה ונודי ןורוד-ישקבו יכדרמ קחצי :21.2.99
וקשני ,הפיכ ושבחי םינוליחה :תילכתב טושפ ןורתיפה ?ןאכ ןודל שי המ .("בירעמ")
םהל ושרי םייתדהו ,רשכ קר ולכאי ,תסנכ תיבב תבשב וללפתי ,ןיליפת וחיני ,הזוזמ
.םיפנוטמו םימהוזמ תודינ ילעוב םה ירהש ,תצק קר .ברקתהל תצק

לא תועסה תוריש תותבשב לועפל ליחתי םיישדוחכ דועב :ביבא-לתב הכפהמ :18.2.99
ריעה שאר ןגס תושארב ,תישפוח תבש תתומע" .("בירעמ") .ביבא לתב יוליבה תומוקמ
,רבדה ונידיב קר ".הז אשונב תועסה תרבח םע םכסה לע המתח (צרמ) העור לאכימ
.לארשיב תופסונ םירעב םג הזכ תורישל הכזנ בורקבש

10% -ו ,תורוכשמ םולשתל דעוימ אבס-רפכב תיתדה הצעומה ביצקתמ 90% -כ :19.2.99
לש היונימ תא םג הרשיא רבעמ תצעומ לש סוטטסב תאצמנה הצעומה .תוליעפל דבלב
30,000-כ לש רכש תפסותב ,תיתדה הצעומה תריכזמ דיקפתל ,ר"ויה לש תישיאה ותריכזמ
,הב םירבחה רפסמש "תינוליח הצעומ" םיקהל םיעיצמ ונא .("רפכה לוק") .הנשל ח"ש
.ונמצעל רכשכ םלשנ הז ביצקתמ 90% -ו ,תיתדה הצעומהמ 4-יפ ויהי הביצקת םגו

ןיזאי ינוליחה ורבחש דגנתמ ןוינכטב הדבעמב ידרח דוע :הדובע ךוסכיס" :19.2.99
.("תונורחא תועידי") "'ג תשרל

שממ ."תולייח םע םיתרשמ םייתד םילייח :םימעוז תיתדה תונויצה ינבר :19.2.99
?לארשיב תאזה הלבנכ השחרתה דציכה !העווז

ברסל םילייחל ורוה ,תיתדה תונויצב תובישי ישארו םינבר 21.2.99
לכונ אל :תוגורסה תופיכה ינבר" ;("בירעמ") "תדל תודגונמה" תודוקפל
."ל"הצב תרשל ונינב תא חולשל

לוכיבכ ארוקה ,תיתדה תונויצה ינבר בתכמ :סרוג (יתד יאנותיע) גלש ריאי :22.2.99
.("ץראה") "יתרושקת ןולב אלא ונניא ,הדוקפ בוריסל

םע תויס"דמ דצל תרשל םילוכי אל םייתד םילייח" :םולהי ידרחה רשה :22.2.99
אלש - םיניבמ ונא םירוחבה לש םא ?ימ לש םירצק םיסנכמ .("בירעמ") "םירצק םיסנכמ
המ ?הבוטח לגר לש שפנה תא בבושמ הארמ לע רתוול ?תונבה לש לבא .םתוורע ףשחית
רתויו ל"דפמ תוחפ איה םויה לש ל"דפמה" :דירש יסוי ?רתכבש םולהי ,ךל קיצמ
".ל"הצ אל ,ונתשה םינברה" :23.2.99 "ץראה"ב ולסכ ןר ."ל"דרח

םע רשקה תא וקתינ ל"חנל וסייגתהש םידרחה 30 ךותמ 6 לש םהיתוחפשמ :22.2.99
ןתנ "שפוח" .("תונורחא תועידי") "יתחפשמ יודינ - וסייגתהש םידרחל שנוע" - םהינב
תויתד ןיב דוגינ לש עקר לע החפשמ ךותב ערק לש הרקמ לכבש ,הדבועל ותעד תא ןמזמ
.יתחפשמה רשקה תא קתנמש אוה יתדה - תוינוליחל

םינוליחל םיארוק (ןמסורג דודו זוע סומע ,רהזי 'ס ,עשוהי .ב.א) םירפוס :19.2.99
רמא ,"םיהולאב ןימאמ אל ינא" .("ץראה") םיביטברסנוקלו תימרופרה העונתל ףרטצהל
םהב הרורב הכימת עיבהל ךירצ .ליעפ דהואכ םשריהל ןווכתמ ינא לבא ,עשוהי .ב.א
בתוכ ,"םיפדרנ םהש םושמ םהב ךומתל" ."תופדרנו תולפומ תועונת תויהל וכפהש ללגב
םימרופרה ןיא עודמ !אלו אל - תופרטצה !ןכ - תוהדזה .23.2.99 "ץראה"ב עשוהיה
תילפומ ,תפדרנ איה םג ירה ?הלודגה תינוליחה העונתל םיפרטצמ םיביטברסנוקהו
לכ םא .םירחאו ףסוי הידבוע ,טורנייו ד"וע ירבד האר - היסכודותרואה ידיב תצמשומו
,ובוסוקב םיפדרנל ףרטצנ רחמ - תוהדזהכ וילא ונתופרטצה תא בייחמ ףדרנו הלפומש ימ
הלאש דועו .ףוס המישרל ןיאו ,היכרותב םיפדרנש םידרוכל ,הינקב ויוקיקה יטבשל
ידוהיה םרזב םיביטברסנוקהו םימרופרה וכמתי ,תמאה עגר אובב םאה :דאמ הבושח
םינימאמ ,םינוליחל דוגינב ,ולאו ולאשכ ,היסכודותרואה תושירד דגנכ ינוליחה
תיביטברסנוקה תודהיה גיצנ דגנתה וב ,עוריא ריכמ "שפוח" ?םיהולא לש ומויקב
םיסכודותרוא-אלה םימרוגה לכ תא דגאמש ,ףוגל תינוליח התומע גיצנ לש ותופרטצהל
?םירקי ןמסורגו רהזי ,עשוהיו זוע ,זא ויהת ימ םעו ןכיה .לארשיב תודהיב

רשא ,"ץראה" - םזגומ ?תיביטברסנוקהו תימרופרה תועונתל תינומה תופרטצה :21.2.99
תויטסילרולפהו תוינלבוסה תויתדה תועונתה םע תוהדזה ועיבהש םש-ישנא תמישר איבמ
."היהתש לככ תילרביל ,תיתד העונת םושב רבח היהא אל" :רתוי ילאיר ןבצ ריאי .וללה
.ונחנא םג

לש םהישעמ תא ("ץראה") רצינוורצ יבוב רידגמ "חקלו האיגש ,יוזיב" :1.3.99
תועונת וא םישנא לש םקבאמב ףתתשהלו תוהדזהל ידכ ףרטצהל ךרוצ םוש ןיא" ,םירפוסה
."תוחפוקמ

.("ץראה") ןושאר ימשר יחרזא ןימלע תיב עבש-ראבב חתפיי בורקב :11.2.99

עבש ראבב "הנוכנ החונמ" ןימלעה תיבב עובשה ורבקיי םינושאר םירטפנ ינש :23.2.99
תותד יניינעל דרשמה י"ע םקומ ןימלעה תיב .לארשיב ןושארה ינוליחה ןימלעה תיב -
.("בירעמ")

(רתאב "םינוגריא" רודמב "הנוכנ החונמ" לע םיטרפ)

לכב תיתד הייפכ דגנ תצרחנ הדמע םיטקונ "וימוג" תודעסמל ךירדמה יכרוע :19.2.99
.("ץראה ףסומ") תורשכלו ןוזמל עגונה

.("בירעמ") תבשב סוטל הרבחל רשפאל השירדב צ"גבל םירתוע לע-לא ידבוע :21.2.99
?םתררועתה םויה !םידבוע בוט רקוב

.("תונורחא תועידי") "תונקתל דוגינב םילעופ םיינברה ןידה יתב" :22.2.99

.("תונורחא תועידי") יביטברסנוק רויגב רקובה ןודי צ"גב :23.2.99

םידוהיכ ומשריי יסכודותרוא אל רויגב ורייוגיש םידליש ,עיצה קרב טפושה :24.2.99
.("בירעמ" ,"ץראה") םואלה ףיעסב קר

םע ובשיי אל ולש םיגיצנהש טילחה :יאנק וק ביתכמ רוגמ ר"ומדאה :24.2.99
םילשוריב תיתדה הצעומה תבישי תא 3 -ה םעפב ומירחה םיסכודותרואה .םימרופר
.("ץראה")

תועידי") "הינתנב תיתדה הצעומה תבישי הלטוב - שדחה קוחה תורמל" :25.2.99
המכסה יתשביג" :םיימשמ ןורתיפ שי ןורוד-ישקב ידרפסה ישארה ברל .("תונורחא
ראשיי לוטיבהש יאנתב ,ונילע םג לבוקמ .("ץראה") "תותדה תוצעומה לוטיבל תיללכ
.תמאב ול םיקקזנל ןתינ ךסחייש ףסכה תא :"ליגרת" אלו לוטיב

וסייגתיש" :אבצל םידרח סויג דגנ אצוי ("תונורחא תועידי") לאכימ 'ב :24.2.99
.שחרתי ןכא הזכ סויג םא ורקיש תונוסאה תא ראתמו ,"?םיצור םתא

"הגלפמל עיבצמ לכל הרות רפסב תוא חיטבת ס"ש :תועימקל ףילחת" :25.2.99
?לדבהה המ :ונל וחלסת .("בירעמ")

ישאר ךוניח ןיצק תונמתהל דמעומש ,יתד ןיצק לע ןלוג המריבא תאמ רמאמ :25.2.99
הריזג ונילע תרזגנש ,םיינוליחה ונידליל יתד ךוניח רשב ונל יד אל ומכ .ל"הצב
!םתורגבב םידלי םתואל יתד ךוניח ןיצק תומדב השדח

רוביצה" :("ץראה") "באזהו הגורס הפיכ" ורמאמב ןמיזנב יזוע :28.2.99
'ץרא ךרד םע הרות' הב םייקל ותלוכיבש ןימאהו לארשי תנידמ םע חמצש ,ימואל-יתדה
."םיינוציק תוחוכ ידי לע ףרטנ ןכא

ונמימ הלשממה ידרשמ" :תואווקימה לע ("ץראה") ןליא רחש לש הלודג הבתכ :28.2.99
יפ הובג םוכס - םילקש ןוילימ 120 לש םוכסב תואווקימו תסנכ יתב תיינב הרבעש הנשב
אוה 1998-ב תד ינבמל םילשורי תיריע לש ביצקתה .1992-ב הרטמ התואל בצקוהש הזמ 11
."תומדוקה םינשה 3 לכל ביצקתהמ רתוי הובג 80% -ב ,םילקש ןוילימ 30-ל בורק
."500% -ב 1992 תנשמ ולדג תסנכ יתב תמקהל הנידמה יביצקת"

םיצרש תרשכה

יקוח ןפואב 7 ץורע תוליעפ תא רידסהל הלשממל יטפשמה ץעויה לש ויצמאמ :21.2.99
.("תונורחא תועידי") .ולשכנ

7 ץורע תרשכה תא רשאי צ"גב םא קפס :ןייטשניבור יטפשמה ץעויה :23.2.99
.("בירעמ")

ןיא ןוטלשלש וארה םיכ"חה" :7 ץורע "תרשכה" רחאל ,הלשממל יטפשמה ץעויה 24.2.99
עיבצנש וננחתי ,ונירחא וצורי םה שדוח דועב .("בירעמ") "םהיניעב הרתי תובישח
:ורמא םיטפשמה דרשמב .האבה םתדיגב דע .םינומא ונל ורמשי םלועלש וחיטביו ,םרובע
תועידי") "?תסנכ וא היפאמ תאז" :סניפ ריפוא כ"ח ."קוחה ןוטלשל רוחש םוי"
."ףסוי טאריפ ןב - קוחה" :ןייטשניבור יפמ ףסונ ףסונ טוטיצ .("תונורחא

תרשכה" - ("תונורחא תועידי") קוחה רושיא תובקעב תיטילופה תכרעמב הרעס :24.2.99
.םידגבה עבצ יפ לע עבקנ םויה עבצש ,רבתסמ ."קוחה ןוטלשל רוחש םוי - 7 ץורע

ןוקיתהמ .("ץראה") 7 ץורע תא הרישכהש העבצההמ ורדענ הדובעה יכ"ח בור :24.2.99
םג :וגגח ס"שב" :!6 אלו 7 :עבוק "בירעמ" .ס"של תוברוקמה תונחת 6 םג ונהיי קוחל
תויהל רתומ" :("ץראה") רמא ירוזאה וידרה ל"כנמ ."רשכה ולביק העונתה לש תונחת 7
:םואבנשריק יטומ .(שדח ונניא ללכש ,ללכ והז) "הלשממב םירבח ךל שי םא עשופ
."הלש היקוח תא התזיבו ןייטשניבור לע הניתשה הלשממה"

ץורע תא רישכמה קוחה דגנ ץ"גבל םיאקיטילופ ושיגהש תוריתע שולש רחאל :24.2.99
.קוחה תא לטבל תעבותה ,"ןופצ וידר" וידרה תנחת י"ע אשונב הריתע השגוה ,7
.("בירעמ")

."וחרבש תסנכה ירבח" תא הנגמ ישאר רמאמב "ץראה" :25.2.99

7 ץורע תא רישכהל תסנכה תטלחה לע צ"גבב ןגי אל הלשממל יתלשממה ץעויה :25.2.99
.("בירעמ")

.("בירעמ") "7 ץורע תא רישכמה קוחה דגנ צ"גבל רתע ןופצ וידר" :26.2.99

ןייפאש ינוציק-יתדה וקהמ תונתמתה לש ךילהת תרבוע ןריאש ,בגא ,ונרשבתה שדוחה
.םתדלומ ןעמל םיקבאנ ןריא יחרזא :דאמ טושפ ?הרוק הז ךיא .תונורחאה םינשב התוא
.ןאכ םג תוררועתה לע רשבמ םינורחאה תועובשב ונתוא ףיצמש הכימתה לג ,ונתחמשל
,"ינוליחה חוכה" רודמב םיליחתמ) ןמזה הז :הסרוכהמ ומק אל ןיידעש םכמ הלאלו
.("לואשל עדויש"בו "הבושתב הרזחה"ב םיכישממו

.דימתהלו ,והשמ תושעל רקיעה
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא