תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


Amanat Kinneret

,םיינוליח - םידוהי 56 ידיב הננכותו התגהנש ,"תרניכ תנמא" המתחנ 2001 רבוטקואב
.שפוח יארוק ינפב ןאכ תגצומ ,המתחנש יפכ ,הנמאה .םייתדו םייתרוסמ

תולעב תויבויח תויובייחתה יתש וז הנמאב שי תדה ןיבל הנידמה ןיב הדרפהה םוחתב
הנמאהו ,תחא םעפ םג ולו הנמאב תרכזומ הנניא תידוהיה הכלהה :ונתניחבמ הלודג תובישח
תידוהיה הירוטסיהל תובייוחמל םאתהב עבקיי לארשי תנידמ לש ידוהיה יפואהש ,תעבוק
:אבה טפשמב רמאנכ ,לארשי תוברתו

תידוהיה הירוטסיהל הקומע תוביוחמב יוטיב ידיל אב לארשי תנידמ לש ידוהיה הייפוא
.לארשי תוברתלו

םלוא (ןישוריג ,ןיאושינ) תושיאה ייח ומיוקי םירדסה וליא יפ לע שרופמב רמאנ אל םנמא
יפ לע םיאושינל רוא לש רהוצ חתפנ אבה טפשמבו ,הכלהה יפ לע ומיוקי םהש רמאנ אל םג
:חרזאו חרזא לכ לש ונוצר

שי הנידמו תד יניינעב חוכיוה תא .טרפה ייחב תויתד תומרונ תופכל הנידמל לא םלואש
תרקוה ךותו םייטרקומדו םייקוח םילכב ,התסהו השפכה אלל ,תורבדיה לש ךרדב להנל
.תלוזה

יברע חרזא םושש ,ךכב םגפ שי ,לארשי לש םייברעה היחרזאל תוסחייתה םג תללוכה הנמאכ
,דיתעב יתקוח ףיעסל ךבדנ הווהמ וז הנמאש ,חינהל ריבסו רחאמ .תוטלחהל ףתוש היה אל
.הז לדחמ ןקתל הבוח שי

Amanat Kinneret

:האולמב תרניכ תנמא יהוז

ידוהיה םעה לש ימואלה ותיב איה לארשי תנידמ .1

תוצרא רופס-ןיאב .תיב רסח ידוהיה םעה היה םינש תואמ הנומש ףלאמ הלעמל ךשמב -
הטמוה ,הלוגב ותויהב ,םירשעה האמב .ראווצ דע ףדרנ אוה םיירוטסיה םיבצמ רופס-ןיאבו
.האושה ,רחא םע םוש עדי אל הומכ תירוטסיה הפורטסטק ידוהיה םעה לע

ידוהיה םעלש ךכל האלמ תירסומ הקדצה תמייקו ,ןוילע ימויק חרכה םייקש םינימאמ ונא
.לארשי תנידמ אוה ,ולשמ ימואל תיב היהי

ץראל םיפוסיכה .וצרא םע ףיצרו קומע רשק לע ידוהיה םעה רמש ויתודלות לכ ךרואל -
םע לש ותוקבד .םיימואלהו םייתוברתה ,םיינחורה וייח זכרמב ודמע םילשורילו לארשי
הומכ תוטעמש תירוטסיהו תישונא העפות איה וצראבו ונושלב ,ותרותב ,ותשרומב לארשי
תמקהל האיבה ,וצראב םעה תא שדחמ הסניכ ,תונויצה תא הדילוה וז תוקבד .םימעה תודלותב
.התריבכ םילשורי ןוניכלו לארשי תנידמ

הקצומ תוכז איה לארשי ץראב םיינוביר םייח תויחל ידוהיה םעה לש ותוכזש םיעבוק ונא
,םייחל לארשי םע לש ותוכז תא לארשי ץראב תשמממ לארשי תנידמ .הילע רערעל ןיאש
.תוריחלו תונובירל

.ידוהיה םעה לש ותוריח דסמו ינחורה ונכשמ ,ימואלה ותיב איה לארשי -

תיטרקומד הנידמ איה לארשי תנידמ .2

.םולשהו קדצה ,תוריחה תונורקע לע תתתשומ לארשי תנידמ ,הלש תואמצעה תזרכה יפ לע -
.ןימו אצומ ,תד לדבה ילב היחרזא לכל אלמ תויוכז ןויווש לש ומויקל תביוחמ לארשי
.תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמו תד שפוחל תביוחמ לארשי

ותוריחו םדאה דובכב הנימאמ לארשי תנידמ ,הלש דוסיה יכרעו דוסיה יקוח יפ לע ·
.םיהולא םלצב וארבנ םדאה ינב לכ .חרזאהו םדאה תויוכז לע הנגהל תביוחמו

ינב םה לארשיב חרזא לכו תיחרזא לכ .םירחאה לכל םיווש לארשיב חרזא לכו תיחרזא לכ -
.ןירוח

תויוכז תא תדבכמו בורה תוערכה תא הילע תלבקמ רשא תיטרקומד הנידמ איה לארשי תנידמ -
.הכרדו התומד בוציעב םיוושו םיאלמ םיפתוש לארשי יחרזא לכ .טועימה

תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמ .3

.תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכז תא המישגמ לארשי ,תידוהי הנידמ איה רשאב -
תושרב דומעל ותוכזלו ידוהיה םעה לש ומויק ךשמהל תביוחמ לארשי תנידמ ,היכרע ףקותב
.תינובירה ותנידמב ומצע

תידוהיה הירוטסיהל הקומע תוביוחמב יוטיב ידיל אב לארשי תנידמ לש ידוהיה הייפוא -
הריציב ;התטילקבו היילע דודיעב ,תובשה קוחב ,תוצופתה ידוהי םע רשקב ;לארשי תוברתלו
לש םיימשרה החונמה ימיבו םיגחב ;תירקיעה הנידמה תפש איהש תירבעה הפשבו תילארשיה
םימדקמה תודסומבו םיידוהיה םישרושה תלעב תירבעה תוברתב ;הנונמהבו הילמסב ,הנידמה
ללכ םיכרעו תיעדמו תיללכ הלכשה דצל ,חפטל הדיקפתש תירבעה ךוניחה תכרעמבו ;התוא
םעל םידימלתה לש םתקיז תא ,היפונלו ץראל הבהאהו הנידמל תונמאנה דצלו ,םיישונא
.םירפסה רפסלו לארשי תשרומל ,ידוהיה

לארשי .המע םירשקה קודיהבו תוצופתה תודהי לש הקוזיחב ימויק ןיינע לארשי תנידמל -
לשב הקוצמב םיאצמנה םידוהי תרזעל ץלחתו םוקמו םוקמ לכב ידוהיה ךוניחל עייסת
.הלאל הלא םיברע תוצופתה ידוהיו לארשי ידוהי .םתודהי

תיטרקומד-תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמ .4

איה לארשי תנידמ ,ם"ואה תוטלחהל םאתהבו ,ידוהיה םעה לש תירוטסיהה ותוכז ףקותב -
.תיטרקומד הנידמ איה לארשי תנידמ ,הלש םיננוכמה דוסיה תונורקע יפ לע .תידוהי הנידמ
הנידמ לש המויק .תיטרקומד התויה ןיבל תידוהי לארשי תנידמ לש התויה ןיב הריתס ןיא
ןורקעבו תוריחה ןורקעב עוגפל ידכ וב ןיאו היטרקומדה יכרעל דגונמ וניא תידוהי
.יחרזאה ןויוושה

בור הב םייקלו ךישמהל שי תיטרקומד-תידוהי לארשי לש המויק ךשמה תא חיטבהל תנמ לע -
.םיירסומ םיעצמאב קרו ךא רמשיי הז בור .רכינ ידוהי

ינב ןיבל ידוהיה םעה ינב ןיב הבריקה תשוחת תא יוטיב ידיל איבהל לארשי תנידמ לע -
הנגהבו הנידמה תיינבב םיאלמ םיפתושכ םמצע תא םיאור רשא תרחא תיתדו תימואל הצובק לכ
.הילע

יברעה טועימה תויוכז תא תדבכמ לארשי תנידמ .5

.םינפ אושמ אללו ינויווש חרואב היחרזא לכב גוהנל הבוח לארשי תנידמל -

לועפל שי ,החנזהמו חופיקמ םידוהי םניאש םילארשי םיחרזא םילבוס םהב םימוחת םתואב -
.השעמל הכלה יחרזאה ןויוושה ןורקע תא םישגהל ידיימו ץרחנ ןפואב

תיתוברתה ,תינושלה ותוהז לע רומשל יברעה טועימה לש ותוכז תא םייקת לארשי ·
.תימואלהו

הילפא לש תורומחה היתויועמשמ תא ונתוא ודמיל תידוהיה תרוסמהו תידוהיה הירוטסיהה -
לארשי תנידמ לש ידוהיה הייפוא .הז חקלמ םלעתהל הלוכי הניא לארשי .םיטועימ יפלכ
.חרזאל חרזא ןיב הילפאל הליע שמשי אל

םולש תרחוש הנידמ איה לארשי תנידמ .6

,קבאמה התוא םיוולמ המויק תונש לכ ךשמב .םימד ךוסכסב לארשי הנותנ התמקה םוימ -
םולשב התנומא תא לארשי הדביא אל ,ךוסכסה תונש לכ ךשמב ,תאז תורמל .ןדבואהו לוכשה
.םולשל התווקת תאו

םייקת לארשי יכו רמשית וז תוכז יכ אדוול שי .תימצעה הנגהה תוכז הרומש לארשיל -
.המויק לע ןגהל התלוכי תא עבק ךרד

ותוא םייסל תשקבמ איה .הנותנ איה וב ךוסכסה לש יגרטה ויפואל תעדומ לארשי תנידמ -
חרזמב ןנוכל תשקבמו הינכש לא די הטישומ לארשי .ויתונברוק לכ לש םלבס תא לקהלו
.אמייק -רב םולש ןוכיתה

ריכיש דבלבו ,ןכשה יניטסלפה םעה לש תוימיטיגלה ויתויוכזב ריכהל הנכומ לארשי -
לע תדמוע ךא ,רחא םעב טולשל תשקבמ הניא לארשי .ידוהיה םעה לש תוימיטיגלה ויתויוכזב
הרדגהה ןורקעב האור לארשי .תידוהי הנידמכ התדחכהל איבהל וסני אל הנידמו םע םושש ךכ
דסמ ,םידדצה ינשמ םירותיוול תונוכנב םג ומכ ,םואל תונידמ תרגסמב ויוטיבו תימצעה
.ךוסכסה ןורתפל

םינפ-תבר הנידמ איה לארשי תנידמ .7

יבשות םע דחי רשא ,תובר תוליהק ינב לארשי יטבש ללכ ואבו וצבקנ לארשי תנידמ לא -
.םינפ -תבר הרבח הב ורצי ,םידוהי אלו םידוהי ,ץראה

ןווגמ לש המורתל הכרעה ךותמ .ידוחייו רישע ילארשיה יתוברתהו ישונאה ספיספה -
דיחי לכלו תוברתו תוברת לכל דובכ ךותמו ,הנידמה לש הסוסיבלו התמקהל תונושה תוליהקה
.הב תומייקה תורוסמה תשק תא רמשלו חפטל לארשי לע ,דיחיו

לע .הזמ יתליהקו יתוברת שפוח לעו הזמ תפתושמ הביל לע רומשל לארשי תנידמ לע -
הבטימ תא הכותמ קיפהל תוהז-תצובק לכל רשפאת רשא תינלבוס תישונא הביבס רוציל לארשי
דובכ לש סחי ךותמו הינומרהב ,תחא הפיפכב וז םע וז תויחל דחי םג תוצובקה לכל רשפאתו
.ידדה

הווחא תנידמ איה לארשי תנידמ .8

,םלואו .קדצ תרחוש הרבח םייקלו תונבל לארשי תפאוש הידסיימו הימלוח לש םחור יפ לע -
ינויח ךרוצ םייק יכ םינימאמ ונא .תושק תויתרבח תוקוצמ לארשיב ועבקתה ,התמקה זאמ
לארשי לע .יתרבח קדצו תויונמדזה ןויווש לש סיסב לע תילארשיה הווחאה חור תא שדחל
הנידמ תויהל הילע .היחרזא לכ ןיב תמא תופתוש רוצילו התוא םירתבמה םיעסשה תא תוחאל
.תידדה תוברע לש

.הברקב םילהקו םיטרפ לש םהיוואמל השיגרה תירסומ הרבח תויהל תילארשיה הרבחה לע -
תא לבקל יאכז לארשיב םדא לכ .תופתוש לש השוחת היחרזא לכל הנקמה הרבח תויהל הילע
לכל קינעהל הרומא םיירוביצה םיבאשמה תאצקה .וב תומולגה תולוכיה תא חתפל תונמדזהה
,וירוגמ םוקמל רשק אלל וייח תא חיבשהלו וירושיכ תא חפטל תויורשפאה ברמ תא טרפ
לע .הירפירפב תויתשתבו ךוניחב רבגומ ןפואב עיקשהל שי ,ךכ םשל .ונימ וא ,ואצומ
.וב תויחל יוארו בוטש םוקמ תויהל לארשי

לארשי תדו לארשי תנידמ .9

תוצובק ןיב רוכינהו תוקחרתהה ךילהת .םייתדו םייתרוסמ ,םיינוליח םידוהי לארשיב -
הלא לש םתמורתב הלא םיריכמ ,םייתדו םייתרוסמ ,םיינוליח ,ונא .ינסרהו ןכוסמ הלא
בושח םוקמ שי תידוהיה תרוסמלש םינימאמ ונא .ידוהיה םעה לש ינחורהו יזיפה ומויקל
תויתד תומרונ תופכל הנידמל לא םלוא ,הנידמה ייח לש םיירוביצה םיטביהבו היסהרפב
השפכה אלל ,תורבדיה לש ךרדב להנל שי הנידמו תד יניינעב חוכיוה תא .טרפה ייחב
.תלוזה תרקוה ךותו םייטרקומדו םייקוח םילכב ,התסהו

תופקשהה ילדבהו תועדה יקוליח תורמל .םיפתושמ ונלרוגו ונרבע .ונחנא דחא םע ינב -
תחטבהלו ידוהיה םעה לש ומויק ךשמהל ,םיידוהיה םייחה ךשמהל םיביוחמ ונלוכ ,וניניב
.לארשי תנידמ לש הדיתע

תימואל תוירחא .10

אוה ;םת אל הז השעמ .רידנ ירוטסיה השעמ הנידמה תובא ושע לארשי תנידמ תא םמיקהב
תונוביר לארשי ץראב םמוקל ןויסינהו ןויצ תביש לש ץמאמה .ומוציעב אצמנ
.םישק םירגתא ינפב תחאו םירשעה האמב םידמוע תיטרקומד-תידוהי

תנידמב םיאור ונא .השעמה ךשמהל םיארחא ונמצע תא םיאור ,וז הנמאל םיפתושה ,ונא
תושעל ןוכנ רשא לכ תא תושעל םיבייחתמ ונא וז הנמא ונלבקב .ףתושמה ונתיב תא לארשי
.הזה תיבה לש ותוירסומו ותונתיא ,ומויק תא חיטבהל תנמ לע


Amanat Kinneret
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא