תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2002 ץרמ :44 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הרישו יש ,רחש ,ןור ,דדוע ,ןצינ ,רורד ,הנפד ,דוד ,זעוב
בג.ח - ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

המחלמה לצב ןמוי

ונתוא תובבוס תורעוב תוימואל תויעבשכ ,םיתעה קוצב
,הרואכל וא תישעמ - תודמגתמ תויעבה רתי לכו שי
;תועגפיהו גרה חכונל תרעסנ הלוכ המשנהו
בתכב וא ללמב ,םיאטבמ םג וא םיבשוח דחא אלו תחא אל
."הנידמו תד יניינע לש תוטוזב םישד הזה ןמזב תעכ םכל המ"
.לומתא הדלונ אל םג איה .ףולח-תב הנניא תימואלה הקוצמהש אלא
,םירשעה תונשב ,האמה תליחתב רבכ ונילע הפכנ יברע רורט
.דועו ,תואמצעה תמחלמ ,םישולשה תונש לש תוערפה
רורטה לש ארונה וכשמהו ,לארשי תנידמ החמצו המק יברעה רורטה לצב
.תורחא תובושחו תופירח תויעבב לופיט הדיצה הטיש רוסא
וחוכ לכב קבאיהל ךישמי וידהואו ותווצ לע שפוח רתא
,ימואל קבאמ םייק היה אל ומכ ,תיתד הייפכמו תדמ שפוחל
ימואל-ינידמה םוחתב וילע לטומה תא השעי - תישיא - ונתאמ דחא לכו
תיתד הייפכ תמייק התיה אל ומכ

:רבעש שדוחהמ בחסנ
רמתיא :רהוז ירוא לש ונב לע רמייהנרב רנבא תאמ הבתכ :(תונורחא תועידי םימי 7) 8.2
עונלוקל רכמתה ,תינוליחה תוברתל ךשמנ םויה ,הדונמו שולח ידרח דלי םעפ היה" ,רהוז
."םיבאפל תאצל ליחתהו
 יללכ  רויג  2002 חספ  
 תלוויא     םיהולא םשב תועשר  2002 חספ   


.ףסכ שי דימת הזל .חספב ץמח תרייס תא בוש ליעפהל הרוה ישי :(ה) 19.3

.םיזורדה םישלבה תא ןממל ךירצ ,בוט ונ .4 יפ הנשה לדגי ץמח תריכמ לע סנקה :(מ) 20.3

קוח תא לטבל השירדב ץ"גבל רתוע "זרא םחל" לעב :(סבולג) 21.3 ,(ה) 20.3
.חספה רחאל הריתעב ןודי צ"גב :(י) 25.3 .חספב ץמח תריכמ רוסיא

בצמה - ידומח-ישי ,הלחא .ץמח לוכאל אל ונתוא בייחמ ינוחטיבה בצמה :ישי רשה :(י) 22.3
היחנו דימתלו תחא ץמחה לכ תא קורזנו אוב זא - הנשמ רתוי הגופה אלל ךשמנ ינוחטיבה
.חטבל ןאכ

ץעויה .חספב ץמח תריכמ רשפאל הטילחה ביבא-לת תייריע :(י) 22.3 ,21.3
ותוא רוכמל רוסיא ןיא ךא ,ץמח גיצהל רסוא קוחה :עבק הייריעה לש יטפשמה
.הענצב


םהו ,(ץמח רוסיא) תוצמה קוח תא ףוכאל םיזורד םיחקפ חלשיש םייאמ ישי :(ה) 24.3
.ביבא-לת ריעב ודקמתי

ליאעמסיא ןיסוחל הנידמה לש ץמחה תא לומתא ורכמ םיישארה םינברה :(ה ,מ) 27.3
?ןאכ וז העידי םתמש םואתפ המ ,דיגת :ידוא .ח"ש 20,000 לש המדקמ רובע ,רבא'ג
!תלוויאה רודמל ךייש הז ירה יללכ  רויג  2002 חספ  
 תלוויא     םיהולא םשב תועשר  רויג   


ילא .טפשמה תיב תא הזבי רשש ,בצמ לובסל ןיא :הזבמ םינפ רש" :תכרעמ רמאמ :(ה) 7.3
ותוגהנתה .ץרפ קחצי תובקעב הכילהל תיתכלממה ותבוח יולימ ןיב טילחהל שרדיי ישי
ללכ בשוח ונניא ישיש אלא ."הנידמהמ תדה תדרפהב ינויחה ךרוצה תא השיחממ
ךכ לע ."אלכל חלשא םא םג רויגה אשונב ץ"גבה תא םייקא אל" :ישי :(מ) 5.3 :רטפתהל
בוט רקוב ."היטרקומדל ןכוסמ םויא" :טפשמה לש היפוסוליפל הצרמ - ןייש םייח ר"ד ביגמ
אל הז ,סויג-יאה ,טפשמהו ןוטלשה תוכרעמ יוזיב ללוכ ,הכ דע םישוע םידרחהש המו .םייח
?היטרקומדה לע ןכוסמ םויא

וצלוא יכ וננולתה רויג ךילה רובעל תוניינועמה תוריעצ :(הלאוו תושדח) 17.3
.ל"הצל וסייגתי אלש בייחתהל


םינפה דרשמ לש ןיסולכואה םושירב תאז םע .תוהזה תדועתמ קחמיי םואלה ףיעס :(י) 14.3
.ורבעש רויגה גוס תא - םירייגתמב רבודמ םאו ,םיחרזאה תוימואל תא ןייצל וכישמי

.הרמהה קוח לש תזרוזמ הקיקח לע הרוהו ס"ש לש םויאל ענכנ ןורש :(מ) 15.3

םירג לע םיישק םירעהל (ישי רשה) םינפה דרשמ ךישממ ,ץ"גב תקיספל דוגינב :(י) 19.3
.םיימרופר

תדועתב םואלה ףיעס לטובי םוי 40 ךותב :ידוהי וניאשל ידוהי ןיב ןיחבהל קירט :(י) 19.3
רדעיה :ידוהי וניאשל ידוהי ןיב הדועתב ןיחבהל תרחא ךרד שיש ,ררבתמ לבא .תוהזה
...ידוהי-אלל םושירב ירבעה הדילה ךיראת

,ישי רשה דגנכ לועפל השירדב ץ"גבל הרתע תימרופרה העונתה :(ה) 20.3
.רויגה תשרפב ותוגהנתהב טפשמה תיב ןויזיבב םדי לע םשאומש


 יללכ  רויג  2002 חספ  
 תלוויא     םיהולא םשב תועשר  יללכ   


תאמ הבתכ - "הדרח ריע ,שמש תיב" שמש-תיב ריעב טולשל םידרחה וחילצה ךיא :(מ) 1.3
.הנזצ המלשל ץיבומייח יכדרמ

הבתכ - "הפיכה תוגרוס תכפהמ" :תויתדה םישנה ברקב תינכפהמ היצזינרדומ :(מ) 1.3
.רבוקמ ירש תאמ

תובישי (יטמתשמ) ידימלת 110,000 תקוזחתל ובצקוה ח"ש דראילימ :(סבולג) 5.3
.1999 תנשב

 

.1999 תנשב (וטמתשה) ודמל 109,956 :תובישיה (יטמתשמ) ידימלת רפסמב הילע :(י) 6.3
.סויגמ רוטפ ףרוחה ולביק תובישי (יטמתשמ) ידימלת ףלא 30 :(י) 12.3

ל"הצל סייגתהל םידרחל םיארוק ,תויאשח לע םירמושה ,םידרח השולש :(מ) 7.3
.הנזצ המלש תאמ הבתכ - םינברה תעדל דוגינב


,רמטאס לש שישקה גיהנמה ,םואבלטייט ברה לש וינב ינש ידיסח ןיב תורגתו תוכמ :(י) 11.3
.קרוי-וינב השורי ברק תרגסמב

,הצעומה תרבח ,רלמ היפוצ .תיחרזא הרובק םדקת א"ת תיריע :(ריעה ןופצ) 13.3
תא שממל התרטמש הדעו שארב דומעל הרחבנו ,הז אשונ עוציבל תינכת השיגה
.תינכתה


לע האחמב ביבא-לתב אשידק הרבח לומ צרמ יריעצ לש הנגפה :(ה) 13.3
:(מ) 13.3 ."םירבק םידדוש אשידק הרבח" םיטלש ואשנ ."הרבחה תותיחש"
.ביבא-לתב הרבחה ידרשמ לומ הנגפהב צרמ יריעצ וארק "אשידק הרבח תא קרפל"


הרהצה ."הוואגה דעצמ תא ענמא" :ביבא-לת לש שדחה ברה ,רמע המלש :(מ) 15.3
ברל שיש המ הז :ותוציחנ-יא תאו ודיקפת תובילע תא תנייפאמ שדח ריע-בר לש וז הנושאר
יתב לש םמויק תא לטב ,אשידק הרבחבו תדה תודסומב תותיחשה תא לסח ?תושעל ריע
וא ולאכ םידעצמל הנפתת ךכ רחא קרו ,המרימב םיפסכ םיטחוסש םייביטקיפ תובישיו תסנכ
.םירחא


יר"ומדא םג .ינוחטיבה בצמה לגרל הליפתו םוצ םוי לע הזירכה תישארה תונברה :(מ) 13.3
תיבב הליפת ףסוי הידבוע ךורעי ליבקמבו ,לתוכב קנע תליפת לע וזירכה לארשי תדוגא
הליפת הידבוע ברה לטיב ינוחטיבה בצמה ללגב :(מ) 12.3 :ועמשת .העד הווחי תסנכה
הליפתו םוצ בייחמ ינוחטיבה בצמה םא :ןיבמ אל שממ ינא :ידוא .לתוכה דיל תינומה
הליפתל הנכס הווהמ ינוחטיבה בצמהש הז ךיא זא ,ינוחטיבה בצמה לוטיב ןעמל ,תינומה
האר הידבועשכ .הקיטילופ לכה הז .ינוחטיב בצמ הטראב הטראח :םרוי ?ולסחל הדעונש
.גדה שירפמ ןכיהמ םהל תוארהל טילחה ,לתוכב קנע תליפת םיכרוע םיזנכשאה םינברהש


לע האחמכ ותבשוה דודשאב 'ה ףיקמ רפסה תיבב םידומיל :(םורד ןאכ) 15.3
.רפסה תיבל הסינכב הבושתב הרזחהל ןכוד תבצה


עובשה ךנחנש ,שדח הווקימ לש ותולע איה ח"ש ןוילימ 1.5 :(םורד ןאכ) 15.3
.דודשאב ו"ט עבורב


לש ותומדב ,הירא לש לספ ריסהל םילשורי תייריעמ שרוד (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח :(מ) 18.3
.ריעה יבחרב יתונמא טקייורפ תרגסמב ללה בוחרב הביצה הייריעהש ,יערד הירא

80% -מ רתוי :תואבצק תלבקב "תינאיש" - לאונמע תידרחה ריעה :(י) 18.3
ןיידע םידבועש םירומחל .ימואלה חוטיבהמ יהשלכ הבצק םילבקמ ריעה יבשותמ
.חוכ שי


לע ססונתהש תמוסרפ טלש ס'יוויל ריסת ידרחה צ"דבה לש ץחלב :(הלאוו תושדח) 21.3
.רסוי הנחטה לש רשכההש םויא - צ"דבה לש קשנה .ביבא-לתב ןמרקוצ חמקה תנחט

תויהל םלוחש ,הבושתב רזוחה - םתיא יפא לע טיבש ירוא תאמ הבתכ :(ץראה ףסומ) 22.3
הרוטקירק :(י) 24.3 :םתיא ופורפא .טעמכ היה יערד הירא םג .לזלזל אל אנ .הנידמה גיהנמ
תאיבל ונוכיה ה"עב" :וילעמ תיבותיכו ,רוא-ינרק תונרוק םתיא יפא לש וינפ :יסונמ הליצ תאמ
."חישמ דוע

"ס"ש לש ץחלב הרגסנ יאווגרפב תורירגשה" :(הלאוו תושדח) 23.3

תיב תרבעה םילשוריב םידרחה ולכיס ינויצילאוק רבשמב טרמלוא לע םויא ידי לע :(ה) 24.3
.תימרופר תולעבל "ךוניח תיב" רפסה

.םימעוז םידרחה .םילשוריב תויבסל גוז ןתיח יביטוורסנוק בר :(מ ,י) 24.3

יטפשמה ץעויה ידי לע םייונימ תאפקה תורמל םינהכמ םילשוריב תונוכש ינבר :(ה) 25.3
.הלשממל

.ל"דפמל ודעונש םיפסכמ ונמומיש םיינרות םיניערג םיקהל הצור ס"ש :(ה) 25.3

לטובי אל םא היבכמה רפכ ןולמ לש רשכהה תא לולשל תמייאמ תונברה :(י) 26.3
תונברה ןיא ןכ םא עודמ .הבורקה ש"צומב חתפייש ,םירצונ םירנויסימ לש סנכ
לש תוירנויסימה יעסמ םיכרענ םהב תודסומה לכ לש תורשכה לוטיבב תמייאמ
?םיידוהי םירנויסימ ראשו קחצי ןונמא

םיצורעו 7 ץורע) םייטאריפ וידר יצורע רישכמש קוחה תא לטיב ץ"גב :(י ,ה) 27.3
אל לע-לא סוטמ :(מ) 8.3 ."םינלאמש םיטפושה" :(י) םילחנתמה תבוגת .(םירחא םיידרח
.ס"ש לש תיטאריפ הנחתב הרדושש ףסוי הידבוע לש השרד ללגב תוחנל היה לוכי

תרימש תמרב תמיוסמ הדירי הלח ןורחאה רושעב :היטרקומדל ןמטוג זכרמ ח"וד :(ה) 27.3
.םייתד-אל רתוי ,םייתרוסמ תוחפ .לארשיב ידוהיה רוביצה ברקב תרוסמה

םיאולימ תסייגמ הנידמה" - "הרות דומילל יללכ סויג" לע זירכה הידבוע ברה :(מ) 31.3
,תובישיה ידימלת לש םינמזה ןיב תשפוח תא רצקל הרוהו ברה רמא ?טקשב בשנ ונחנאו
םיטמתשמה אמש ,יתדרחנ רבכ ינא .יבלמ הדרי הלודג ןבא ."ןושאר םויב םידומילל ורזחיש
םה !וישכע יל בוט המכ הללאו .שממ לע וגרהיי הלילחו סחו ,תולובגב תרשל ובדנתי וללה
!םיהולא שי .הרות לש הלהואב קר גרהיל וכישמי


הקיסעהש המשאמ טפשמה תיבב התכוז תבשב הדבעש היצוציפ :(Y-net) 31.3
.תוידוהי תודבועהש חכוה אל יכ ,תבשב םידבוע


תובישי (יטמתשמ) ירוחב 5000 סייגל ןוחטיבה רשל ארוק (צרמ) ןליו כ"ח :(Y-net) 31.3
רתי לכ םע המו ?5000 קר המל ?המ-המל .ינוחטיבה בצמה לשב יחרזאה רמשמל
?םיטמתשמה 195,000


  יללכ  רויג  2002 חספ  
 תלוויא     םיהולא םשב תועשר  םיהולא םשב תועשר   


עוסנל םישוריג יכילהב םייוצמה םירוה לע םירסוא םיינברה ןידה יתבב םינייד :(ה) 20.3
.תבשב םהידלי תא רקבל


  יללכ  רויג  2002 חספ  
 תלוויא     םיהולא םשב תועשר  תלוויא   


ינלטקה עוגיפה לע ביגמ ,"ידרחה הנחמה" ןועובשה ךרוע ,רלכייא ברה :(י) 3.3
םיהולא המ וארת ,הלאוו ."תווצמה לע קיפסמ ונרמש אל" :"לארשי תיב" תנוכשב
.תווצמה לע קיפסמ םירמוש אלשכ השוע


:תונויצה לע ותעד עיבמ הבו השדח תטלק קיפה קחצי ןונמא ףיטמה :(מ) 6.3
הפירח הפקתה :(סבולג) 21.3 ."ליפודפ היה לצרה" ;"םימשיטנא ןוירוג ןבו לצרה"
יטנא - םינויצ" תרתוכה תחת "םויל םוי" ס"ש ןואטיבב לצרה באז ןימינב לעו תונויצה לע
.ןונמא ףיטמה לש וטרס תא תוארל ויארוקל ץילממ ןותיעה ."םידוהי

לאמשה ןיב היומס המכסה תמייק" יכ ןעוט ,הידבוע לש ונב ,ףסוי בקעי ברה :(מ) 6.3
יל ריכזמ ."לאמש ישנא םיררוגתמ םהב תונוכשב םיעוגיפ עצבל אלש םיניתשלפל ילארשיה
.םידרח םירג םהב םירוזא לע ולפנ אל ןייסוח םאדס לש םידאקסהש ,ןעטש ידרחה לבהה תא

יבשותמ השולש יכ ,לומתא ןעט אתא תיירק לש ישארה ברה ,רגניזלוש לאומש :(י) 12.3
רקי תוומה אשונ !רגניזלוש .ריזח רשב םירכומ אתא תירקבש ןוויכמ םיעוגיפב וגרהנ ריעה
ותמו וגרהנש םיידרחהו םינברה לכ תא גיצהל לק ךכ לכ .ארחסמ וב השענש ידכמ ונבלל ידמ
םינכומ אל ונחנא ,ךל דוגינב .ונלש םייחה ןמ והשמ םתומב םישאהלו ,תונורחאה םינשב
!םייחב וניתורטמ םודיקל תועשירבו תוזבנב שמתשהל


ד"בחב תנגראתמ ץיבאבולמ יברה לש ותומ ירחא םינש הנומש .אב אל חישמ :(מ) 19.3
םהש ודיגיו םתוא ומירחי חטב .רטפנ ןכא רטפנהש תואיצמה תא לבקל שיש תנעוטה הצובק
.םינוליח םירפוכ

תיב ירעש ולענ םירטוששכ ,תועינצ תרטשמ ללגב תוומל ופרשנ תודימלת 15 :(מ) 20.3
.הידועסב קר .ונלצא אל ןיידע הז .ועגרית .הלער ילב בוחרל ואציי אלש ןרפס

.ץמח ילב םימ ןיעה שאר תוראבמ תאביימ קרב ינב תייריע :(י) 22.3

קר ועגפש ףרט תויח ויה םירצמבש ,רבעש עובשב השרדב רמא ףסוי הידבוע :(מ) 24.3
ופקתו ,םייוגל םידוהי ןיב ולידבהש םיליפו םיברקע ,םישחנ ,םירמנ ,םיבוד ,תוירא" :םייוגב
םכח רתוי ימ ?הדיח ונל שי ..."םימרופרה םירגל רזוע היה אל םיהולא ןכל .םייוגה תא קר
?הידבוע וא רגניזלוש ?תידוהיה תדל דובכ רתוי ףיסומ ימו

.תיבה רה לע חספב תונברוק תברקהל םיכרענ "שדקמה ינמאנ" םינבר תצובק :(מ) 24.3


 יללכ  רויג  2002 חספ  
 תלוויא     םיהולא םשב תועשר  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא