תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2002 ראורבפ :43 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרחה תוטלתשהלו תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הרישו יש ,רחש ,דדוע ,ןצינ ,רורד ,הנפד ,דוד ,זעוב ,ירוא
בג.ח - ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  רויגו ץ"גב   


תובקעב :תוזח ימרו גרבדלוג לכימ תאמ הבתכ - "רויגה לע לופונומה ףוס" :(י) 21.2
לא .םידוהיכ ףוס ףוס בשחיהל םיבר םיצמואמ םידליו םילוע ולכוי ץ"גב תקיספ
םהש יפכ םיידרחה םיצחלל וענכיי תסנכב םיינוליחה םיגיצנה .ןמזה ינפל וחמשת
עבק םישיתמ םיקבאמ לש םינש ירחא - דחא םע" :(מ) .אשונ לכבו ,דימת םיענכנ
ךילהב םירייגתמה ןיב תולפהל ךישמהל לכוי אל םינפה דרשמ יכ ץ"גב לומתא
דרשמה דוע לכ ?לכוי אל ."יביטברסנוק וא ימרופר רויג ורבעש הלאל יסכודותרואה
םושירה :לגס באז לש תונשרפ :(ה) !ךיא דועו ,לכוי אוה תוידרח-תויתד םיידיב
עירכה אל טפשמה תיב :רודנב 'פורפ לש תונשרפ :(י) .רדגוה אל רויגה לבא ,רכוה
.הקיספה תא ףוקעל ךיא םישפחמ םידרחה :(ה) .ףקת יסכודותרוא-אלה רויגה םא
תידרחה תונותיעה :(הלאוו תושדח) 21.2 .ץ"גב ףקוע קוח םיניכמ םידרחה :(מ)
םיניכמ ס"שב ."תדה תודוסי תא םירערעמ ןוילעה יטפוש" :בישילא ברה .תפקות
22.2 .לוהב ןוידל וסנכתה לארשי תדוגא לש הרותה ילודג :(ה) 22.2 ."ץ"גב ףקוע"
םושירה דיקפ לש ודיקפת תא שדחמ אופא הריאמ הקיספה :תכרעמה רמאמב :(ה)
רוביצ תרשמ לש ותופיפכ לוטיבל הפיאשה לע ,תורושה ןיב ,תזמורו יתכלממ רואב
ףקעמ איצמת אל תסנכה יכ ,תווקל שי התע .תוידרחה תועיסהמ םירשל הז
זכרמה תרבוד :(ה) 22.2 .וצה תא ומייקי םושירה ידיקפ יכו ,טפשמה תיב תטלחהל
םינפה דרשמ לש תיטפשמה תצעויל ונפ זכרמה לש ןידה יכרועש ,הרמא םזילרולפל
תשגל םירג םינווכתמ עובש דועב .ץ"גב תקיספ תא עצבל םושירה ידיקפל הרותש
שקבמ (ס"ש ,ישי) םינפה רש :(מ) 26.2 .הארנו היחנ .ןיסולכואה םשרימב םשריהלו
תא לבק ץעויה .רויגה אשונב ץ"גב תטלחה םושיי תא תוחדל יטפשמה ץעויהמ
26.2 .העינכה ךשמה תרשבמה הנושאר העינכ .ותטלחה תא םייעובשב החדו ותשקב
!חטב ?לקוש .ימרופר רויגב ריכהל השקב לבקל םא לקוש םינפה דרשמ :(ynet)
.ץ"גב תטלחה תא ףוקעל ךיא לקוש

ידוהיה םעה גוליפב םויאה :ןליא רחש תאמ רמאמ - "ןותיח ילוספ םלוכ" :(ה) 24.2
םירוטקלס שמשל םידרחה תעיבתב וסאמ םינוליחה .ךכ לכ םייאמ עמשנ וניא רבכ
.ידוהיה ביטקלוקל הסינכה רעשב

 יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  סויגו ץ"גב   


םיטפושה :תוזח ימרו גרבדלוג לכימ תאמ הבתכ - "ףקותב ןיידע רוטפה" :(י) 21.2
וניא ןידה קספ" :(ה) .הקיקחה תא םילשת תסנכה יכ ועבקו הדמע טוקנלמ וענמנ
תא) הדסמל םא טילחת תסנכהש דע הב לופיט בכעמ אוה םלוא ,תוטמתשה רישכמ
הקיקחה תא תוחדל טילחת תסנכה ץיפוהיו םלח ימכח ץחלב ."קוחב (תוטמתשהה
.תובישיה (יטמתשמ) ירוחב לש רוטפה דגנ תוריתעה וחדנ :(מ) .3002 תנשל


אל ותושארב הדעווהש ,הלשממה שארל לומתא עידוה (הדובע) ץכ כ"ח :(ה) 19.2
םיכ"חה :"ידרח םרח" ללגב םיכרבא סויג אשונב הקיקחה תא םילשהל לכות
.תובישיל םיאב אל טושפ הדעווב םיידרחה

תא ףוקתל רשפא יא ל"הצל סויגמ םידרחל רוטפה לטוביש דע" :(ה) 26.2
.תוררועתה תעונת רבוד ,ןירוח ןב יתיא תאמ רמאמ - "םינברסה

תועשר / יסכודותרוא רויג

.םיצמואמ םידלי ןתחל םיאושינ ימשור לע תרסוא תונברב השדח הארוה :(מ) 13.2
ןתחל ושרוי לארשיב םיריכב םינייד 4 קרש ,תעבוק ןורוד-ישקבה איצוהש הארוה
תריקחו החוורה תויושר לצא ץומיאה ירפס תקידב רחאל - תאזו ,םיצמואמ םידלי
.תיגולויבה םאה

רויגל םידחוימה ןידה יתב - "הבושתב ורזחת ?דליה תא רייגל םיצור" :(ה) 13.2
תורשכו תבש רומשל ץמואמה ןדלי תא רייגל תוניינועמה תוחפשממ םישרוד
טלחהב הז ,םרוי ,עמשת .טפגרוו תירונ תאמ הבתכ - יתד דסומל דליה תא םושרלו
םידחוימ ןיד יתב ומקוי ,םינפה רש היהי דיפל ימוטשכ ,אבה בוביסב .ער אל ןויער
תיבב ללפתי הלש דליהש תניינועמה החפשמ לכו ,תסנכה יתבב תוליפת רושיאל
המיבה ןורטאיתל ,תינומרהליפה תרומזתל יונמ סיטרכ תיינקב ביוחת תסנכה
.לעופה וא יבכמ ןודעומל דליה תא םושרלו


 יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ   


;(םי)דראילימ ,םינוילימ ,םיפלא - ?המכ
!ונחנאו ינא ,התא ,תא - יחצנה עובקה רייארפה - ?םלשמ ימ

שמחל ןתינ רקסוא לארשי סרפ .הנידמה ביצקתב םידרחל דראילימ יצח :(י) 5.2
יתלבה ותוריסמ לע ,(הרותה תודהי) ןמציל בקעי כ"חל האלהו םויהמ תופוצר םינש
ןמציל .תויפוקסורקימה היתודימ ףא לע ,תלחגה לע רומשל ותגאדו ותדמתה ,תיאלנ
ךירצ ךיא דומלל םיכ"חל םידמעומ לכ ובייוחי וב ,יטרפ רפס תיב אבה עובשב חתופ
.רקסוא לארשי סרפב תוכזל םנוצר םא ,גהנתהל כ"ח


תדל םינוליח בוריקל לועפל הנורחאל לחה תותדה דרשמ :ביצקת שי :(מ) 6.2
(ס"ש ,הנחוא) תותדה רש .םיינוליח םיבושיב אקווד תואווקמ םיקהל טילחהו
לכ .יתדה רוביצל קר אלו רוביצה לכל תד יתוריש לע דקפומ תותדה דרשמ" :ריבסמ
הפיסומ תואווקמ תמקהו החפשמה תרהוט יניד לע רומשל תבייח האושנ השיא
לארשי םע תויוכזלו הפשמה ייח רהוטל הנחוא לש ותגאד ."לארשי םעל תויוכז
,תויוכזהו רהוטה לע ונארקשכ דוחייב ,הרידנ המצועב ונבל תומינ תא השגיר
:(מ) 10.2 ,(ה ,מ) 6.2 :וארת ,הנה - קרב-ינבב הווקמב השעמל הכלה םינגפומה
דשחב רצענ קרב-ינבמ םידלי 8 -ל באו יושנ ,גרבנזור בקעי ,40 ןב הבישי דימלת
ןב רענה .ריעב הווקימב 16 -ו 15 ינב םירענ ינשב םודס ישעמו םינוגמ םישעמ עציבש
.קרב-ינבב הווקימב דחי ולבטש תעב םינוגמ םישעמ וב עציב גרבנזור יכ רפיס 15 -ה
םג אלא ,םינוכמ םישעמב קפתסה אל גרבנזורש ,םינעוט הרטשמה ירקוח :(י) 6.2
ידיב תינימ ולצונש םידלי :(הלאוו תושדח) 1.2 :בגא .םוריעב םירענה תא םליצ
םידלי הצפת הייסנכה םש ,דנלריאב הז !ונלצא אל ןיידע הז !אל .וצופי תד ינהוכ
.םירמכ ידיב תינימ ולצונש

לש הבואכ הקסרומוה - "לדנעמ-םחנמ ביצקת" :(תונורחא תועידי תבש ףסומ) 8.2
הנה :תסנכב ,רידא םילושכמ לולסמ ירחא ,"רשוא"ש ,הנידמה ביצקת לע לאכימ 'ב
:ראשה תא אורקל וצור - ןטק דחא עטק

קר אלו .ימע םיהולא עבצא התיה וליאכ ,םשה-ךורב ,אתשה ..."          
לכל אלא ,שפיטה יוגה לש וסיכמ החלצהו הסנרפ ה"בקה חלש ונל          
רפסב יוג ותוא בתכ ,תפנומה יעבצא תרומתש .לארשי-ינב וניחא          
דעו לענ-ךורשמ ,לארשי-ךמע יכרצ לכ - התעמש ,ולש "ביצקת"ה          
ךאלפערק דעו םיקדרדל םיילדרעמ ,ןימח דעו חור-תוסוכמ ,הווקימל          
ימיע הנתיה דיא יאנת קר .הנידמה רצוא לע תשוי לכה ,תועובשל          
"...דובעל אל קר .דובעל ידוהי לש וביל ונאלמי אלש :יוגה          


הפורת לע ןייצל תופורתה ינאוביל הרוה (ס"ש) ןהד םיסנ תואירבה רש :(מ) 13.2
."רשכ אל" תורשכה תושירד לע הנוע הניאש

.(ס"ש) ישי רשה תשקב יפ לע םישדח םינייד ינשל םינקת רשיא רצואה :(ה) 15.2

םרפסמ .םינש 7 -ב יצחמ רתויב הלע תובישיה (יטמתשמ) ידימלת רפסמ :(י) 19.2
עיגמ תישדוח הכימתמ (!םינהנ הז המ) םינהנש תובישיה (יטמתשמ) ידימלת לש
יפ לדג תובישיה (יטמתשמ) ידימלת רפסמ :(ynet) 19.2 .ףלא 221 -מ רתויל םויה
! 210,000 -מ רתוי :בל ומיש .1985 זאמ 3.5

לג" התומעה .םיינעזג םיבתכ המסריפש התומע בצקית תותדה דרשמ :(ה) 19.2
ךורב" רפסה רבחמ ,גרובזניג ברה לש ויתוטלקהו ויבתכ תא תמסרפמש ,"יניע
.תותדה דרשממ םילקש 141,454 ךס 2001 תנשב הלביק ,"רבגה

לארשיב םיירטאירגהו םיידועיסה תודסומה תא בייח תואירבה דרשמ :(ה) 20.2
ץוחמ םיתמ ריבעהל םהילע רסאו םיתמ תופוג תרימשל םידחוימ םירדח תונבל
קספ האיצוה ץיפוהיבו םלחב הרותה ילודג תצעומ .םיגחבו תותבשב תודסומל
וא ידועיס דסומ לעמ סט אוהשכ ןוליינב ומצע ףוטעל יתד ןימאמ לכ בייחמה ,הכלה
.ירטאירג


הבונת לש הבילחה ינוכמב םיבלוחה לע םיחקפמ תורשכ יחיגשמ :(מ) 20.2
םכל היהת אלש .לספנ בלחה והשלכ יוקיל הלגתמ םא .ואדיו תומלצמ תועצמאב
.ןבומכ ,ונלש ףסכה .ףסכה ךלה ,בלחה ךלה .לבזל ךלשומ הז "לספנ" :תועט

:תואקסיעה ףקיה .םירטפנה יפסכב הסרובב הקחיש א"תב אשידק הרבח :(מ) 27.2
םשר :(ה) 27.2 .הרבחל קרפמ תונמל עבות תותומעה םשר .רלוד ןוילימ 5 -כ
:תואבה תוביסהמ ראשה ןיב ביבא-לתב אשידק הרבחה תא קרפל :תותומעה
דחא לש ויחאל תודובע הקינעה הרבחה ;לקש ןולימ 267 לע דמוע הרבחה לש הנוערג
.ןידב העשרוהש םיסנלובמא תרבחל הרושק הרבחה ;הילהנממ

 יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  יללכ   


םישנ עודמ ,הלאשב תסנכב ןודל תנווכתמש ,ןייד לעי כ"ח לע םימעוז ס"שב :(מ) 1.2
תוינימ אשונב תסנכב ןויד :(מ) 5.2 .תוינוליח םישנמ רתוי ןימ-יסחימ תונהנ תויתד
-יא םג אוה הטימב ןויווש יא" :ןייד לעי .תסנכה ירבח םעז תא לומתא ררוע השיאה
לש תומזגרואה רפסמב םיקסוע ונחנאש ךכמ חונ שיגרמ אלש ימ .הרבחב ןויווש
םימיכסמ ונחנאש הנושאר םעפ וז ."תאצלו ישפוח שיגרהל לוכי ,תילארשיה השיאה
םניא ,םירבג לש םג ומכ ,תוינוליח וא תויתד ,םישנ לש ןימה-יסחי :ס"ש יכ"ח םע
:םינברמ אקווד ןויערה תא הלבק ןייד כ"חש ,הרבסל םוקמ שי ,לבא .תסנכל ןיינע

הל רשפאיש ,יטסלפ חותינ רובעל םילשורימ תידרח השיאל וריתה םינבר :(מ) 7.2
.ןימ-יסחימ תונהיל הלעבלו

אוהש ,"שדחה ףלאל ךורע ןחלוש" לש אלמ קתוע עיגה ynet תכרעמל :(ynet) 2.2
:ונרודב תוגוהנה תוכלההמ קלח לטבל העיצמה ,הריעז תידרח תכ לש תוכלה ץבוק
."תוירע יוליג רוסיא ןיא ,תבש ללחל רתומ"

.ילאס אבאבה תורדשל וכפהי יבצ ןב תורדש :הצילמה הירהנ תייריע :(מ) 5.2

ברקב" :םואד ךונח תאמ הבתכ - תויתדה תוקוורה לש לצונמ אלה םחרה :(מ) 6.2
.הקוחמ .ספא .םולכ תא לעב ךל ןיאש עגרב :רזגמ תכמל הכפה וז יתדה רוביצה
םייח .תיתד הקוור ,ואלב הרש תרמוא - "ךלש לצונמ אלה םחרה לע רבדל אלש
ינפל דע םא" .יתדה רזגמב תויונפ םייונפל התומע םיקה ,ל"דפמה יריעצ ר"וי ,קלפ
ךוניח דומלל הליחתה ,ימואל תורישל הכלה ,ןוכית תיאצחה המייס םינש רשע
וא םייתנש תושידקמ תובר תונב םויהש ירה ,יצחו 20 ליגב הנתחתהו 20 ליגב דחוימ
ףוס אל םש !תונב ."ירזגמה ענה טרסה בכעתמ ךכבו ,השרדמב םידומילל רתוי ףא
שיו - עונלוק יטרסמ ץוח ענ טרס ןיא ,חותפ לכה ישפוחה םלועב ונלצא !םלועה
...יצחו 20 ליגל רבעמ םג דיתע טלחהב


ץעויהמ שקבמ ישפוח םע תתומע ר"וי :(רוזא-ןולוח ןומוקמ - בוהצ ןפג-לג) 6.2
,ףסוי דוד ברה דגנ תילילפ הריקחב חותפל הרטשמה ל"כפממו הלשממל יטפשמה
תכרעמה דגנ ידרחה רוביצה תדרמהו תתסהב ותוא םישאמו ,הידבוע לש ונב
.תיטפשמה

לע הנזצ המלשו טהר םחנמ תאמ הבתכ - "תיבב הכחמ תידרח אמיא" :(מ) 10.2
תוהמיא ,תוגאודה תוכורב .ל"הצב םיתרשמה ,םיידרח םינבל תוהמיא לש ןתגאד
,תוהמיא יפלא תואמל הזב תופרטצמ ןתא !ןתררועתהש הפי המכ !תושדח תוגאוד
!םינש 54 רבכ תונשי ןניאו תוגאודש


לודג ידרחה ל"חנה יכמות לש םרפסמ :ןוחרקה הצק אוה ידרחה ל"חנה :(מ) 10.2
.טהר םחנמ תאמ הבתכ - תופצל ןתינש יפכמ

.תויאבצה תוימינפה תא רוגסל לקוש ל"הצ :(ה) 11.2

ךרוצל ד"בח תודיסח לש תיטרפ התומעל זרכימ הרפת תיתלשממ הרבח :(ה) 12.2
?רופתל רוסא רבכ ?הרק המ המל .לתוכב םירקבמה זכרמ תלעפהל ןוישיר תקנעה

הטלחה הלחא

שיגהש םושיא בתכ הלטיב יריאמ הרש 'בג הדובע יניינעל תטפושה :(ה ,י) 15.2
לעב" :תבש לילב ותונח חתפש ,יאקסויק דגנ (ס"ש ,ירזינב רשה) הדובעה דרשמ
,תבשב תויונח תריגס עבוק קוחה ."קוחה לע רבוע וניא תבש לילב ותוא חתופה קסע

העינכב ותוא םינשמ םידרחה רשא דע .קוח הז קוח .תוצחב קר הליחתמ תבשו
תסנכה היפל ,קוח תעצה ולעה ץיפוהיו םלח ימכח .םיינוליחה םיכ"חה לש תקקלמ
דוכילהמו הדובעהמ םיכ"ח .םדוקה םויה לש םיירהצב ליחתמ "םוי"ש ,קוחב עבקת
םרובע עיבצהל םתיערמ ןאצל ורוי ץיפוהיו םלח ימכחש יאנתב ,העצהב םיכמות
.תואבה תוריחבב

.האחמ םג ,הנותח םג - םי בלב הניפס לע ונתחתה ילגו איגש :(הלאוו תושדח) 14.2

הרוה ץ"גבו ,םיירלוסנוק םיאושינ אשונב ץ"גבל רתע השדח החפשמ ןוגרא :(י) 25.2
םיאושינ לע רוסיאה תא תלטבמ הנניא עודמ םוי 45 ךותב קמנל הנידמל
.תוגוז תובברל םיאושינ ןורתיפ םירשפאמש ,םיירלוסנוק


תא תוארוק ןהו ,דוגרפה ירוחאמ הבישיב תוקפתסמ ןניא תויתד םישנ :(מ) 26.2
ללכב המל ?םירופב קר המלו הליגמ קר המל .םואד ףונח תאמ הבתכ - הליגמה
ךכ לכ ,תועונכ ךכ לכ ןתא המל ?היילפא המל ?םירבגל םישנ ןיב הדרפה המל ?דוגרפ
?םימוחת הברה ךכ לכב ,םינש הברה


םוחתב" - ןליא רחש תאמ הבתכ - "הרובקה לופונומ תא קרפל" :(ה) 28.2
דסמימה יתוריש תא םירחהל ותלוכי תא ינוליחה רוביצה חיכוה רבכ םיאושינה
הלעמ שפוח .הרובקה יתוריש םוחתב םג גהני ךכש ,תווקל אלא רתונ אל .יתדה
!ןוזמהו תורשכה םוחתב םג גהני ךכש ,תווקל םג רתונ אל :תפסונ הווקת

 יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  לכה עבוק לודגה חאה   


דלי איבהל תוקוורל רשפאל אל ץ"גבמ םישקבמ (ס"ש) ירזינבו ןהד םירשה :(מ) 3.2
ףאה תפיחדל לובג שי ?ירזינבו ןהד ,םכניינע הז המ .תיאקדנופ םא תרזעב םלועל
,קסעו תונח לכלו תחלצ לכל ותוא םיפחוד םתאש םכל קיפסמ אל !רוח לכל םכלש
תא וריאשהו ,םכמצעל וגאדת ?םכפא תא םיבחות םתא םדא לכ לש ןימה ייחל םגש
!םה םתוירחאלו םתטלחהל םדאה ינב רתי לכ ייח


,יח היה שיאה םא" הקיספב םימואתה ןוסאמ הנוגע ררחיש הידבוע ברה :(י) 6.2
-קי'צב ררחשל היה רשפא ,םיצור ויה םא ?םיאור םתא ."ותיבל אב היה רבכ אוה
.םויכ הנידמב יתדה עשרהמ תולבוסה תונוגעה 7000 לכ תא ןתוניגעמ ק'צ

השיא תאשל םיינברה ןידה יתבמ רתיה הנש ידמ םילבקמ םיטעמ םירבג :(י) 6.2
,הימגיב רסוא ,םנמא ,הנידמה קוח !"םיטעמ" ךכ לכ אל הז זא ?הנש ידמ .היינש
לבא ,(ה) 6.2 - הימגיבב ביבא-לתב םולשה טפשמ תיב ידיב עשרוה יפסכ יתמו
.ךומס .ירשפא לכה ,הצור לודגה חאהשכ .הימגיב םג רתומ ,הצור לודגה חאהשכ

תונברה לבא ,םילשוריב - שדח - רשכ ףינס עובשה החתפ ס'דלנודקמ תשר :(י) 19.2
תעבות תונברה :ףינסל םש יוניש תשרוד איהש םושמ "תורשכ"ה תא תרשאמ אל
.תורשכ תדועת אל - הז םש אל ."רשכ קמ" םשה תא

םדאה םלצל השוב איהש תיתד תועשר

לע הפקתהב עובשה חצרנש ,ןמסקוא לאכימ ר"מס :(י) 22.2 ,(הלאוו תושדח) 21.2
תקלחב רבקיי ןכלו ,היידוהי הניאש םאלו ידוהי באל ןב אוה ,קירע-ןיע םוסחמ
,ןמסקוא ינגבי ,ויבא רמא ,"ילש ןבה רבקיי הפיא בושח אל" ."םידוהי אל"ה
ידוהי דלונ ל"ז לאכימ ךנב !רקיה ינגבי ,ונתניחבמ םג ."ידוהי אוה יתניחבמ"
השוב .רבקנ הב המדאה תקלחל רשק ילב ,ידוהי ראשיי אוהו ,ידוהיכ חצרנו
דובכ תא ,םדאה דובכ תא תוזבל ןכומ ךכש ,לארשיל הנגהה אבצל איה המילכו
!וילייח


 יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  היפכהו הפיכה   


ךרועש םירוקיבה תא לטבל הרוה םילשוריב ירוזאה ינברה ןידה תיב :(י) 12.2
הרוה דוע .תבש רמוש וניא באהש ןוויכמ ,ויבא תיבב יצחו שולש ןב דלי עובש-יפוסב
הבוט הביס הנה .הפיכ שובחל באה לע ,ויבא תא רקבמ ןבהש םעפ לכב יכ ,ןידה תיב
םיחרזא שומישל ילככ וראשיי !תיתכלממ תוכמסכ םיינברה ןידה יתב תא לטבל
ונל ,םהב ךרוצ ונל ןיא ,םינוליחה םידוהיה ,ונל .םמצע ןיבל םניבש םיניינעב םייתד
תויטסימ תומחג אלו ,ישונא ןויגיהו קדצ עבוק םהב ,םייתכלממ טפשמ יתב שי
!םיילילא םיווצו


גיצנש רחאל "הצצופ" םייתעבגב תיתדה הצעומה לש תיגיגח הבישי :(י) 25.2
וארק ושרפש םייתדה םיגיצנה .הפיכ שובחל בריס ,ץנרמופ םרוי ,הצעומב "יוניש"
.ץנרמופ םרויל דובכ תוא קינעמ "שפוח" ."יוג" ,"ימשיטנא" יאנג תואירק ורבעל
לש םיבצמ טעמל ,יתד ונניאש ימ ידיב םייתד םילמסב שמתשהל הקדצה םוש ןיא
ומצע לע לוטיל ןכומ היהיו ,ונלצא ורוקיבב ונתוא דבכי יתדש עגרב .ידדה דוביכ
םידבכמש דוביכה .וילמסב שומישב ודבכל ןגוה היהי ,ונילמסמ והשלכ למס
ישאר לש םהישאר לע הפיכ תשיבחב יתדה ןחלופה תא םיינוליח םידוהי םיגיהנמ
םיעוריאו םיסכטב םייתד םניאש םירע ישארו םיכ"ח ,םירש ,םיאישנ ,הלשממ
ידוהיה דובכל ןולק תוא אוה (דועו הרובק ,לבא) בר םג ףתתשמ םהב םינוש
למס איה הפיכש ,ןיבהל וליכשה אלש ,םיגיהנמ םתוא לש ימצע יוזיבו ,ינוליחה
.ידדה אוה דוביכה םא אלא ,תיתד הייפכל


 יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  תואירב ןיאו תורשכ   

.תסנכה ןונזמב תושגומה תונמב ואצמנ םיקדייח לש םיהובג םיזוכיר :(מ) 13.2
!רשכ לכואהש ,אוה בושחש המ :בושחש המ הז אל


 יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  תלוויא   


ץעה יחופת תא תופצל הזיראה יתב לע תרסוא םילשוריב תישארה תונברה :(מ) 5.2
.לכאמל תואמטה ,םיעלותמ שרפומ רמוחה :הביסה .םתקרבהל םרוגה רמוחב
ב"הראב קפומה רשכ רמוחב םיחופתה תא תופצל םישרוד תונברב !םיעלות הסכיפ
רמוחב םיפוצמה םיחופת רוכמיש ימל תורשכ תדועת תתל אל תמייאמ תונברהו
.הקרבהה

,םינוליינב ףטעתהל הסינ ידרח עסונש רחאל הבכוע לע-לא תסיט :(מ ,ה) 10.2
תצעומב הנורחאל ךרענש רקחמ .ןולוחב תורבקה תיב לעמ רובעי סוטמהש ששחמ
לא רשיה תורבקה תיבמ הלוע האמוטהש ,חיכומ ץיפוהיבו םלחב הרותה ילודג
המ לע אוצמל הרטמב ךשמנ רקחמה .תורשכ ירמוש םיעסונ לע תתייבתמו ,סוטמה

הרסא לע-לא :(הלאוו תושדח) 9.2 .תורשכה ירמוש לצא האמוטה תתייבתמ קוידב
רוע דגב ?ויעסונ לש םידגבה גוסלו לע-לאל המ .םינוליינב ףטעתהל ידרח ותוא לע
תמייקש הבשחמה םצעב איה תלוויאה ?רוסא ןוליינמו ,רתומ תונגומ תויחמ
ןב שבולש שובלה אלו ,םיימשב םיסוטמ לא םירבקמ האירממ איהשו ,האמוט
!!תלוויא התואל


ידלי לצא ןורחאה "ןועגישה" לע המחלמ וזירכה הרות ידומלת ילהנמ :(מ ,י) 14.2
הז" :הביסה ."לארשי ילודג" לש תואנקויד םהילעש םיסיטרכ ףוסיא :םידרחה
םג אלא ,תויחל קר אל ,םינכסמ םידלי ."םידומילהמ םידליה לש םתעד תא חיסמ
...םהל םינתונ אל תילמרונ הרוצב קחשל

לע רסואה הכלה קספ ומסרפ תידרחה הדעה ינבר :םישדח הכלה יקספ :(י) 24.2
יקוח חא ורפיו הזב הז ובברעתיש ששחמ ינשה ןימה ינבל שפחתהל םירגובמו םידלי
ואובי ןפ" ,ינשה ןימה ןבל תונמ חולשמ רסואה קספ איצוה הז ?הידבועו .תועינצה
."ןישודיק קפס ידיל

 יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  חבשל ןויצ   

חבשל ןויצ

ןושאר ראות ידומיל םייס (ס"ש) ץרפ ריאי כ"ח :(תונורחא תועידי תבש ףסומ) 1.2
וליפא ומצעב ןיכיש ילבו דומיל רכש םלשל ילב ,דומלל ילב ןוטגנילרב תטיסרבינואב
תאמ הבתכ - ביכראהמ המרימב ודי לע החקלנ שיגהש תודובעה תחא .תחא הלטמ
.תליג יכדרמ


 יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  שדוקה חורו לאה ןוצר   


תחפשמ ןבל הזחתהש דשחב רצענש ,עבש-ראב בשות רמא "לאה ןוצר הז" :(מ) 2.2
תא ןיבמ אל שממ ינא .םהיתורצמ םתוא לואגל םישנאל חיטבהו הריצח-ובא ינבר
ןוצרל םאתהב ןה םהיתוטלחהש ריהצהל רתומ םינברלו ?ותוא ורצע המל .הרטשמה
?לאה


תורענ עברא תחיצרב םשאומה ,םיכורב בירי ידרחה ,יווילה ינוכמ תיצמ :(מ) 19.2
.השדח תד םיקהל ול עיגמ .שדוקה חורמ רושיא יתלבק .יופש יתייה :ןעוט ,יוויל
.לודגב וחילצה אקוודו ,ול ומדקש השולש רבכ םיריכמ ונחנא

 יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  םדא ןב לכה ךסב   


דיסחמ םיפסכ םימויאב הטחסש ,דשחב יעיבר םויב הרצענ תינאצי :(י ,מ) 24.2
תינאציה ידיב לצונ ,החפשמ שיא ,50 ןב ,דיסחה .םילשוריב רוג תליהקמ עודי ידרח
.המיע הליבו היתוריש תא הנקש רחאל

 יללכ  ?םלשמ ימו הלוע הז המכ  סויגו ץ"גב  רויגו ץ"גב  
 תלוויא  תואירב ןיאו תורשכ  הפיכ תועצמאב היפכ  לכה עבוק לודגה חאה  
    םדא-ןב לכה ךסב  שדוקה חורו לאה ןוצר  חבשל ןויצ  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא