תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 רבמטפס :38 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הריש ,יש ,דדוע ,ןצינ ,הנפד ,רורד ,זעוב ,דהוא

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס
2001 רבמטפסב 11 ,ישילש םוי
המיאב םלועה תא ואיפקהש ,םיעזעזמ םיעוריא
דוע היהי אל היהש המ :הירוטסיהה ךלהמ תא ונישו


שפוחהו המדיקה ירחוש לכ םע דחי
.ינקירמאה םעה םע ההדזמו לבא שפוח רתא
,קותמ אציי זעמש ,םיווקמ ונא
.הילותיחב הדועב עדגית המילא עורז לכשו
םלועבו לארשיב תישפוחה הרבחהש םיווקמ ונא
תיתד תוינוציקו האנש לועמ וררחתשי
.ולאכ תועווז דוע עדנ אל םלועלו

(בירעמ) טויס
(תונורחא תועידי) םלהב םלוע
(בירעמ) תרעוב הקירמא
(ץראה) יאקירמאה רופיכ םוי
(ץראה) הכרעמה תליחת ,םלועה ףוס
(תונורחא תועידי) תוריחה לע הפקתה


?11.9.2001 ישילש םויב םיהולא היה ןכיה

היה ןכיה ,הלאשה לע תונעל םיסנמ םינוש םימרזמ םייתד םיגיהנמ :(ה) 20.9
.סבולג ןוטסוב ,ןמלופ לקיימ תאמ הבתכ - 11.9.2001 ,ישילש םויב םיהולא

,םינשה שש ךשמב היה וב םוקמ ותואב קוידב !שארה תא ורבשי אלו וצמאתי אלש
!הפוריא תאושב םידוהי ינוילימ השיש תוירזכאב וטחשנ םהב
 תלוויא  יללכ  יללכ   


םיליעפה ןיב ימו .תונעזגה אשונב ןברד תדיעווב לארשי תאנש לש לבנרק :(מ) 2.9
הרותכ תונויצה תא ופדיגו ופרחש ,םידרח םידוהי ?תינעזג הנידמכ לארשי תונגב
,ךלמיירטשו תואיפ ,תורוחש תועבגמ ישבוח ,םיידרח םידוהי - םימוליצב .תינעזג
אוה םג אשונ ,יאניתשלפ ןיגפמ - םדיל .תונויצה תונגב םיזורכו םיטלש םיאשונ
רגו ,םיבוט םימי ועיגה :והיעשי איבנה ירבד לע הזרפרפב .תונויצה תא הנגמה ,טלש
.ןוכשי הדלוח דצל עובצו ,ןתפ םע ריזח

ברסמ (רבעשל תוצעומה תירב ילוע גציימ ,יקסנרש :רשה) םינפה דרשמ :(מ) 3.9
הצרא האובבש רחאל ,תאז .ינבר ןיד תיב רושיא ףרח הידוהיכ השיאב ריכהל
.תורצנל הידלי תא הליבטה יכ דרשמה ידיקפל החוויד

,רתוי ודבעת !םיינוליח .ינועה וקל תחתמ םייח םידרחהמ 80% -מ רתוי :(מ) 4.9
!םידרחה לש םלרוג היהי רמו ער תרחא ,רתוי רהמו

הרשיא (הרותה תודהי ,ידרח ,ןמציל :ר"וי) תסנכה לש םיפסכה תדעו :(מ) 4.9
השוע המ וארתו .ס"ש לש ךוניחה ןייעמ תשרל לקש ןוילימ 22 לש הרבעה לומתא
ןוילימ 3 התוול "ןייעמה לא" - ח"וד :בתוכ ןליא רחש :(ה) 5.9 :הנידמה יפסכב ס"ש
הנימ תותומעה םשר .יערד הפי לש התומעל םילקש ףלא 70 הקינעהו ס"שמ םילקש
דחאב רבודמ" :(יוניש) יקצירפ כ"ח ."ןייעמה לא" תואצוה לע חקפל בשח
."התומעה תא קרפל ךירצ .םלועמ התומע לע ובתכנש רתויב םירומחה תוח"ודהמ
תיב" םירנימסל םילקש ןוילימ 11 םג הרשיא םיפסכה תדעו 4.9: ץראה ןותיעמ דועו
:ףוסה אל הזו ."הרותה תודהי"ל םיברוקמה "בקעי

7 דוע תרבעה הרשיא (הרותה תודהימ - ןמציל) תסנכה לש םיפסכה תדעו :(ה) 6.9
םדוק םיימוי ורשואש ןוילימה 22 -ל ףסונב ,ס"ש לש ךוניחה תשרל םילקש ןוילימ
תודהי"ל ברוקמה יאמצעה ךוניחל םילקש ןוילימ 27 דוע לש הרבעה הרשיא ןכו ,ןכל
?ונל היה המ זא :ןובשחה תא ונדביא רבכ ,הללאוו ."הרותה

תמרב תסנכה-יתבב םילקש ינוילימ עיקשהל עיצמ (ידנג) יבאז תורייתה רש :(י) 5.9
המכ רוגסנ !ידנג ,ףסכ לש היעב ןיא !הלחא .תידוהיה תשרומה קוזיחל ,ןלוגה
יתב ליבשב ףסכ ךל היהיו ,םילשוריו הפיח ,ביבא-לתב תוברת תודסומו תוארטאית
.ןלוגה תמרב תסנכ


לש הארבהה תינכת תרגסמב ,"ןייעמה לא" תשרמ חדוה יערד ריסאה :(מ) 6.9
.התומעה

תפרח לע רד-ץיבוביל הרש תאמ הבתכ ?דרא ימת תא ררחשי ימ :(ץראה ףסומ) 7.9
חוכב טלושה ,יתדה דסמימה לש רתויב םיעגופהו םילפאה םיכבדנה דחא ,תוניגעה
לא ונכרדב ,הזכ עשורמ לועמ ררחתשנש ןמזה עיגה .השיאה לש םייטרפה הייחב
.שפוחה

:וידימלתל רמוא ,ע"שיב תיתדה תונויצה לש םינברה ישארמ ,דמלמ ברה :(מ) 11.9
."תונב םע ותרשת לאו הדוקפ וברס"

."תשרומ ידומיל"ל ריבעהו היטרקומדל ךוניח תועש ץציק ךוניחה דרשמ :(מ) 11.9

ותורבח ללגב יבכמ ח"פוקב ותדובעמ רטופ ,אפור ,זירפ-הד לרק ר"ד :(י) 20.9
,םיידרח םינוגרא דצמ ךשוממ ץחל רחאל ואב םירוטיפה ."הוהי ידע" תירצונה תכב
סיסב שמשל הלוכי וז הנעט .תירנויסימ הלועפל ותדובע תא לצנמ אפורהש ונעטש
תא םילצנמש ,םיידרח םינקסעו םיידרח םיכ"ח לש רכינ רפסמ לש ןירוטיפ תשירדל
בתכמ רגיש (יוניש) יקצירפ כ"ח .("הבושתב הרזחה") תוירנויסימ תוליעפל םתדובע
לכב םהב קבאיי אוה םירוטיפה תא ולטבי אל םאש ,ריהזהו יבכמ ח"פוק תלהנהל
.ודיבש םייקוחה םיעצמאה

םינברה לכ .םחלל בער םדא ינא .דורשל בייח ינא לבא ,יתוא ליעגמ הז" :(י) 20.9
ןמלז רמוא ךכ ,"ומלענ - קרב ינבב תובא תיבב הדובע יל רדסל וחיטבהש םיקידצהו
לכש ירחא ,תונזב דובעלו בוחרל רוזחל ץלאנו ,51 ליגב הבושתב רזחש ,ישוש
.ומיוק אל םינברמ לביקש תוחטבהה

ללגב הלשממב ןומא-יא תעצה תשגהב תמייאמ הרותה תודהי תעיס :(י) 23.9
הנש םישש ינפל רבכ ונשגה ונחנא .תבשב סרפו ןורש ומייקש תוינידמה תושיגפה
םג רחא םוקמב דובעל ךלהו ,חצרל ומע תא ריקפהש ,םיהולאב ןומא יא תעצה
.תותבשב


רבודמ :ץוביקה ריכזמ .הבושתב ורזח רחשה תלייא ץוביקב םיריעצ 10 :(י) 23.9
ךפה ץוביקה :םימעוז ץוביקב ירבח .םמצע תא ואצמ אלש םינלטב םיריעצב
םכפוס ,םידרחתמל רתוול וכישמת םא !םירקיה רחשה תלייא ץוביק ירבח .הבישיל
.לאינבי לש הפוסכ היהי

והימרי בוחרב "הפ-לוז" רפוסל הסינכב לומתא וניגפה ת"מענ תורבח :(מ ,י) 24.9
תושבולה םישנ םוקמל וסינכי אלש ועידוה םוקמה ילעבש ךכ לע ,םילשוריב
."תוצירפ ידגב" םה הלאש ןוויכמ ,םייסנכמ

לארשיב רוביצה בור :עבוק הנידמ-תד אשונב רקס :(תונורחא תועידי) 25.9
:תדל הנידמה ןיב םיסחיב תכל-יקיחרמ םייונישב ךמותו תינוליח הנידמ הצור

;אבצל תובישיה (יטמתשמ) ידימלת סויגב םיכמות 93%    
;תבשב קסע-יתב תחיתפב םיכמות 71%    
;תבשב תירוביצ הרובחת תלעפהב םיכמות 63%    
;םיביטוורסנוקלו םימרופרל הווש דמעמב םיכמות 63%    
.םייחרזא םיאושינב םיכמות 62%    


(שילש) ינרמשה שוגה :םיירקיע םישוג ינשל קלחתמ ידוהיה רוביצה :(ץראה) 25.9
תדה יסחי לע לופונומ שי יסכודותרואה םרזל ובש ,םייקה בצמה תחצנהב לגוד
םייקה בצמה יונישב לגוד ילרבילה שוגה .(שילש ינש) ילרבילה שוגהו .הנידמב
-תיחרזא םייח ךרדב רוחבל בשות לכל תורשפא ןתמב ,הקוח תגהנהב ,תד-יאשונב

,לארשיב םיריעצה יכ ,אצמ רקסה .תודהיב םימדקתמה םימרזב הרכהבו ,תינוליח
םע םיהדזמ םהמ 52% :םהירוהמ םהיתופקשהב םייתד רתוי הברה 18-35, םיליגב
.םייחרזמ םיריעצ לש הובג רועיש שי הלא ברקב .תויסכודותרואה תומגמה


ילדגמ ץוציפ תובקעב - "יתימאה ביואה" :רשכ אסא 'פורפ תאמ רמאמ :(מ) 25.9
תשוחת םוקמב .ביואה איה תטלחומה תיתדה תוקבדה" :קרוי-וינב םימואתה
תורזה תשוחת אובל תבייח ,רקפומה ןימאמה חכונ ןסורמה ןימאמל שיש תודחא
."הדילסהו

העיצהש תידרח התומע לש תמוסרפ הלספ רודישה תושר :(הלאוו תושדח) 25.9
."המשנה ליבשב םיליהת וארק"


תא קיספהל תונברהמ תשקבמ "תויחל תויחל ונת" הדוגאה :(הלאוו תושדח) 25.9
53 רבכ תונברהמ תשקבמ "תויחל םדאה ינבל ונת" הדוגאה .תורפכה לוגנרת גהנימ
...תויחל ,"םירזממ"ל ,תונוגעל ,םישנל דוחייב ,םדאה ינבל ונתיש םינש

ריעז סייט ילכב תורפכ סקט וכרע תליאמ ךבנזייא ןועמש ברהו ןומר ישוכ :(מ) 26.9
תולוגנרתה לש רוקרקה ללגב חטב הז .ןוחטיבה תוחוכ תא וציפקהו ,ריוואב
.סוטמב

הבתכ - "תבשב הלימ יתבתכ אל 25 ליג דע" :(תונורחא תועידי גחל ףסומ) 26.9
רמוש היהו ,תיתד החפשמל דלונש ,ןילייב יסוי לע יקומיצ הבוטו ץריבג לעי תאמ
וירשק קותינל המרג תוגיהנמה לש דיה תלזוא :םירופיכה םוי תמחלמל דע תווצמ
תסנכ תיב לש הזה רופיסה םע ינאש יתשגרה המחלמה ימי ךלהמב" :תדה םע
םייטרפה םייחהמ יתדה ןיינעה תא יתכתחו ,תחא תבב לכה יתקספה .יתרמג
."ילש


םוי דובכלש ,ןדלוג יש תאמ רמאמ - "ילש תחתב םייק" :(הלאוו תושדח) 26.9
.אוה ךורב שודקה תא חראמ םירופיכה


.םירופיכה םוי תארקל ל"וחב םינושפונל שוקיבה לפכוה :(הלאוו תושדח) 28.9

תיב תמקה לע .תוכוס שדוח ךלהמב אישנה ןכשמב ךנחיי שדח תסנכ תיב :(מ) 28.9
רגיש (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח .ותריחב רחאל בצק אישנה טילחה שדחה תסנכה
ןוויכ ,ונכשמב יסכודותרואה תסנכה תיב תמקה דגנ אישנל ףירח האחמ בתכמ
לש םאישנ אלא ,לארשי יחרזא לכ לש אישנ ומצע האור וניאש חיכומ אוה ךכבש
.הכלהה יפ לע תווצמו הרות םימייקמה םידוהי


תרגסמב יערד הירא ריסאה דמלי הבישי וזיאב טלחוי אבה עובשב :(מ) 28.9
."ומוקיש"

ללפתהל םישנ לש ןתוכז לע םואד ךונח תאמ רמאמ - "הלא דצל הלא" :(מ) 30.9
:וארת ?ימל ללפתהל :יל ודיגת קר .ןתוכז וזש חטב .תסנכה תיבב םירבג דצל
!םכל יתרמא .לתוכהמ הרשנש ןבאמ לק עגפנ ללפתמ :(י) 30.9

לש ורצח ןיב ךשמתמה ערקה :ירודכ ברה ילב - ס"ש לש יתנשה סנכה :(מ) 30.9
.רלודל 4.36 = .אישל עובשה עיגה הידבוע תושארב ס"ש תרמצל ירודכ

,םידרח תופידעמ םילוחה תופוק ,הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנה תורמל :(ה) 30.9
.םמיע ביטיהל תוניינועמו
 תלוויא  יללכ  תלוויא   


רבעש עובשב ואב םיטירב םידוהי םיריעצ 3000 -ל בורק :(בירעמ עובשפוס) 21.9
ונניא ,רבתסמ ,םוטמטה .ןודנולב הנשה הינשה ותעפוהב קחצי ןונמא תא עומשל
.דבלב םיילארשי םיריעצ תלחנ

םהב רפס-יתבל וידלי תא חלושש ימ" :הידבוע לש שדח הכלה קספ :(מ) 24.9
."תסנכה תיבב (ןזח) רוביצ-חילש תויהל לוכי וניא - דחי תונבו םינב םידמול


 תלוויא  יללכ  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא