תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 טסוגוא :37 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הרישו דדוע ,ןצינ ,רורד ,זעוב ,דהוא

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס
תחתופ הלאשל םיאצויל "ללה" תתומע :(מ) 13.8
תבחרה לגרל םיבדנתמ סויגל יתרושקת םוסרפ עסמב
תעייסמ ,הלאשל םיאצויל םח וק הליעפמ "ללה" .התוליעפ
עויס םהל הקינעמ ,תינוליחה הרבחב בלתשהל םהל
.תצמאמ החפשמ תאיצמב תרזועו ,הלכשה תמלשהב


דרשמ םשר הנידמה תודלותב הנושארל :(מ) 3.8
.דחא דליל (תויבסל) תוהמא יתש (ידרח רש) םינפה
.2001 יאמ שדוחמ ץ"גב וצ רחאל השענ םושירה


.דחא ישאר ברב ונל יד :הטילחהו תיתדע הדרפהל "אל" הרמא ביבא-לת

ופי-א"ת ריעה תצעומ לומתא הטילחה תימידקת הטלחהב :(מ ,ה ,י) 20.8
חיצנמש הנידמב דיחיה רוטקסה" :(י) 22.8 .דבלב דחא ישאר ינוריע בר תונמל
ינשבו םיישאר םינבר ינשב ךרוצ שי עודמ .תונברה איה קוחב תויתדעה תא
."םויה ןוכנ אל רבכ הנש 50 ינפל ןוכנו בוט היהש המ ?םירע ינבר
...הנש 2000 ינפל לבוקמ היהש המ םויה ןוכנ אל חטב
 יללכ  יכוניח הפוק דוש  ל"כטמרה תעינכ  
 תלוויא  תידרח תוליכר  ס"ש  ל"כטמרה תעינכו ל"הצ תולייח ,רדסהה תובישי לש םירכזה   


וז ,ידנג ,אל "?דבלב םירבג לש םתוכז וז עגפיהל םאה" :יבאז םעבחר רשה :(י) 1.8
16) "תוגורס תופיכ" ,(תוחפל םישדוח 36) םיינוליחה םירבגה בור לש םתוכז
זא ,םינימה ןיב ןויווישב רבודמשכ" .דבלב ידרח ל"חנ ילייח ץמוקו (תוחפל םישדוח
םירוטפה ,הלאל רשאמ ץוח ."םינוכיסב קלחתהלו תויחל עיגמ הלאל םגו הלאל
.הרות לש הלהואב גרהיל ארונהו םויאה ןוכיסהמ ץוחו ,ןוכיס לכמ שארמ

לומתא וטילחה םוריח ןוידב ."תונב םע דחי תרשנ אל :רדסהה ילייח :(מ ,י) 2.8
תונב בוליש לע האחמב ,תובישיה ידימלת סויג תא בכעל רדסהה תובישי ישאר
.תובישי ידימלת ףלאכ םיסייגתמ הנש ידמ .רתומ הז םקשב קר .תויברק תודיחיב

אלש ברל" :ל"כטמרל בתכ ,רדסה תבישי רגוב ,לזיר ידד ('לימ) ןרס :(מ) 3.8
."היעב שי - םהירציב וטלשיש וידימלת לע ךמוס

המל דוגינב .הגאד לא לבא .ל"כטמרה דגנ םיישארה םינברה :השדח תיזח :(י) 7.8
ל"כטמרה :(ה) 9.8 :ענכנ ונלש ל"כטמרה ,םיענכנ םניאש ,םיל"כטמרמ ונל רכומש
חותפל הצור אל אוהו ,תוברועמה תודיחיה ןיינעב םיישארה םינברה םע ןד זפומ
ל"כטמרה תא ףקת (יוניש) דיפל ימוט כ"ח :(הלאוו תושדח) 9.8 .םינברה לומ תיזח
.םיישארה םינברה םע ותשיגפ לע

."ןיאושינה דסומ תא ןכסמ םיאולימל םישנ סויג" :ישארה ברה :(מ) 7.8
םינברה תשירדל ענכנ זפומ ל"כטמרה :(ה) 9.8 :דחפ הז המ דחופ ?ל"כטמרהו
.תואושנ םישנ םיאולימל סייגי אל אוהו ,םיישארה

.תברועמ הלצה תדיחיב רדסהה ילייח ץוביש תא לטיב ל"הצ :(ה) 9.8

תובישי ילייחב סומע היהש ,ש"מגנה ירחא ץורל וצלאנ תוכירדמה" :(מ) 9.8
."העיסנה תעב םילייחה םע תולייחה תא ברעל היה רוסאו ,רדסהה

תובישי ינב סויג תודוא ל"הצ ןיבו רדסהה תובישי ישאר ןיב רבשמה :(י) 13.8
.ומויסל בורק תולייח תותרשמ ןהב תויברק תודיחיל

םע תויברק תולייח תוריש ןחבתש הדעו תמקה לע ומכיס םינברהו זפומ :(ה) 14.8
.םייתד םילייח

,ףרועה דוקיפ לש ץוליחה תדיחימ רדסהה ילייח תא ואיצוה םינברה :(מ) 30.8
םישוע םינבר םהב ,םיבוט םינמז ועיגה ,ונ-ונ .תוכירדמכ תונב הב תותרשמש םושמ
.ל"הצ תודיחיב םג םנוצרכ

ץחלבש ,רדסהה תובישי ידימלת תא תודיחפמ ףרועה דוקיפב תונבה" :(ה ,י) 30.8
.ףרועה דוקיפל דוע םיסייגתמ םניא םינבר
 יללכ  יכוניח הפוק דוש  ל"כטמרה תעינכ  
 תלוויא  תידרח תוליכר  ס"ש  םידרחה תבוטל הפוקה דושו ךוניח   


יתבל ךורא ךוניח-םוי יביצקת ריבעהל התרוה תנבל רומיל ךוניחה תרש :(ה) 2.8
.םיידרחה רפסה

ינפב תחתופש ,תנבל רומיל לע ןליא רחש תאמ רמאמ - "רשוכ טאלג הרש" :(ה) 5.8
םישעמה .הנידמה לש הדיתע תע תנכשממ ןמזב ובו הפוק רחא הפוק ידרחה ךוניחה
תחתופ אלא ,תוידוחיי תובצקה םידרחל תנתונ אל איה יכ דחוימב םירומח תנבל לש
.םייתכלממ םיביצקת םהינפל

םיפסכ תמרזה תועצמאב דוכילה תגהנהל הצר תנבל רומיל ךוניחה תרש :(מ) 7.8
לע תכפוש איהש ףסכה תומכ :לגופ דוד תאמ רמאמ - םיידיתעה הירחובל תיביסאמ
לובג לכ רבוע הז םעפה ...םידקת אלל איה םידרחה תורצח לעו םילחנתמה ישאר
םידרחל םיפסכה תומרזה ליבשב .ןיע חוקפל הנידמה רקבמל עיצמ ינאו ,ירשפא
.קיפסי אל םעפ ףא הז םגו ,םייניע עבש ול ויהיש רקבמל ךירצ
יפסכ לדחמל תוירחאב הנידמה רקבמ תא םישאמ ןליא רחש ?ןיע חוקפל
.תומילאו העישפ ןמוי האר - תובישיה

ח"ודמ הלוע ךכ - םינש 5 ךות לפכוה טעמכ ס"ש לש ינרותה ךוניחה ביצקת :(מ) 8.8
הנתשה אל ןמז קרפ ותואבש ,ח"ודה עבוק דוע .הוודא זכרמ עובשה םסרפש שדח
יקצירפ כ"ח .10% -ב לדג םידימלתה רפסמש תורמל ,ךוניחה דרשמ ביצקת ללכ
:חורצלו ןיבהל תנמ לע תסנכ רבח תויהל ךירצ אל .םימויא םינותנה :ביגמ (יוניש)
ביצקת :(י) 23.8 !ןידה תא ךכ לע תתל בייח והשימ !םימויא םה ולאה םינותנה
!!לפכוה ס"ש לש ביצקתה ,אפקוה ךוניחה

רבכש םידומילה תינכת תא איפקהל הטילחה ןליא-רב תטיסרבינוא :(י) 23.8
הגרח הקלחמהש ןוויכמ ,הב םיצרמה ייונימ תא ןכו הקיסומל הקלחמב הרשוא
,הקיסומל הקלחמה שאר ןעוט ךכ - הקלחמה לגסב םייתד-אלה םיצרמה תסכיממ
המ ?ןיינעה המ םיניבמ םתא ,ה'רבח .שיחכמ ןליא-רב רבוד .ןומגא ןתיא 'פורפ
הצרמ קיזחמ הב הנומאה ,הארנכ ,הז ןליא-רב תיתדה הטיסרבינואב עבוקש
.ולש תילקיסומה תויעוצקמה תמר אלו ,הקיסומל


תעצוממ התיכבש דועב ,םידימלת 22 הנומ ידרחה רזגמב תעצוממ התיכ :(מ) 24.8
20.6 לע דחא הרומ שי יתכלממ רפס תיבב .עצוממב םידימלת 28 יתכלממ רפס תיבב
ידלי לש םחופיק" .ידרחה ךוניחב םידימלת 10 לע דחא הרומל האוושהב ,םידימלת
קעוז .תנבל ךוניחה תרשל יקצירפ כ"ח בתכ ,"םימשל קעוז יתכלממה ךוניחה
?יקצירפ ,תחכש ,םיידרח םידלי קר בהוא אוהו ,םיהולא בשוי םימשב לבא ,םימשל

הלח יתכלממה ךוניחבש העש ,םידרחה םידימלתה רועישב 60% לש הילע :(י) 27.8
.תונורחאה םינשה 6 ךלהמב תאז ,4% לש הדירי

םינכת .יתכלממה ךוניחב ומכ ןושל ודמלי םידרח - הנושארל :(ה) 27.8
.ידרחה רזגמל ןמיאתהל ידכ ונוש ןושל דומיל תורבוחב םירויאו

תאמ הבתכ - "תנבל רומיל לש תידרחה רצחב" :(תונורחא תועידי תבשל ףסומ) 31.8
לארשי הווקמבש "דיתע" חותפה רפסה תיב תא רוגסל וצר םידרחה" :תליג יכדרמ
גרדהו ךוניחה דרשמ תיל"כנמ .תורצנל םידימלתה תרמה לע ןהב ,תובזוכ תונעטב
הריתעב הפשחנ הינונקה .'םייגוגדפ םיקומינ' ורפתו הלועפ םתיא ופתיש יעוצקמה
הדלי יתייה ול" :תשק יבליסמ ץח ,ןותיע ותואב ."לטוב הריגסה וצו ,טפשמה תיבל
וארקיש יתוא דיחפהל היה ךירצ אל ,םידומילה תנש תחיתפ םע ,וישכע הער הנטק
ךוניחה תרש תא יל ואיביש יל ורמאיש קיפסמ .רדסב גהנתא אל םא ,רטושל
".ד-ח-פ .תנבל רומיל תיטסיתר'קמהו תינתמיאה
 יללכ  יכוניח הפוק דוש  ל"כטמרה תעינכ  
 תלוויא  תידרח תוליכר  ס"ש  יללכ   


לש החלצהה םג וז .הנשב םיאולימ ידודג 10 ףילחי :ידרחה ל"חנל החלצה :(מ) 1.8
לטנ היה ,םיסייגתמ םייתדה םיטמתשמה לכ ויה ול .הלוכ תילארשיה הרבחה
הנושארה שאה תליבט :(מ ,י) 9.8 .םיחרזאה לכ ןיב הוושב הווש קלחתמ םיאולימה
ודיגת ,ונ .תפות תינוכמב ומצע ץצופש לבחמ םע תולקתיה :ידרחה ל"חנה לש
רשאמ ,הנידמה תא תרשל רתוי םלוה יוטיב הז ןיא םאה ,םירקי םידרח ,םכמצעב
?"הרות לש הלהואב גרהיל"


,םיידרחה םינותיעל הפרוצ תועינצה תורמשמ תאמ תענומ הרבסה תרבוח :(ה) 1.8
חולשל ןיא" םש בתכנ רתיה ןיב .םירגובו םירענ לש "הבוט תוגהנתה"ל תויחנה הבו
אלד ישניא" תיתדה הגעב םינוכמה ,םיליפודפ ללגב ,"רגובמ יוויל אלל (הווקמל) דלי
שי םכלצא םגש ,הדבועב םיריכמ םתא ףוס ףוס ,םירקי םידרח ,בוט לזמ ."ילעמ
.םיערו םיבוט םייתד שי ,םיערו םיבוט םיינוליח שי - ונרמאש ומכ .ןימ-יטוס

יתב תחיתפ" .לאפר ןונמא ד"וע תאמ רמאמ - "סאמנ םיישפוחה םידוהיל" :(ה) 1.8
היה ןכאו יאוולה ."םידרחה דגנ הכרעמל תוא איה באב העשתב ביבא-לתב לכואה
ידוהיה לש ישיאה שפוחה ןעמל הכרעמ אלא ,םידרח דגנ הכרעמל אל - תוא הז
,םהיבתוכש ךות ,תונותיעב הז ןיינעב ועיפוה םיבר םירמאמ .ישפוחה ,ינוליחה
:ביבא-לתב באב העשתב התיהש הגיגחה תונשרפב םיעוט ,םינוליח םהיניב
,דועו ,"םיכרע תסירה" ,ןויע םוי םוקמב לכוא תגיגח ,ברע ותואל וארק "תונתנהנ"
תיתד הייפכמ םשפנ טאש תא באב העשת ברעב ואטיב ביבא-לת יבשות :איה אלו
הפק תיבב יוליבו ,תוגהל הפולח הנניא הלילז .הנש םישימח הזמ םהילע תיפכנש
רבד םוש למסמ ונניא באב העשת ברע ינוליחה םדאל .תוברת תכירצל ףילחת ונניא
שדקמה תיב .ידוהי וא ישונא ךרע םוש הז םויב ןיאו ,שודק ןיינע אל יאדווב ,בושח
הנומאה תא םויכ למסמ "שדקמה תיב" .תוברת ןכשמ אל םג ,ורובע למס ונניא
לש תירזכאו תינחלופ הטיחשל ליחבמ ןורכיז וב שי רתויה לכלו ,םיהולאב תרוויעה
ותוכזמ תלפונ הנניא תאזה המדאה ינפ לע תויחל םתוכזש ,םייח ילעב ,םייח םירוצי
אורקל ץלמומ שדקמה תיב ןיינעל .שדוק תאנהב םהב חבוט ונממ קלחש ,םדאה לש
יזגוטרופה רפוסה תא הכיזש ,"ושי יפ לע הרושבה" - וגאמאראס הזו'ז לש ורפס תא
.1998 ,תורפסל לבונ סרפב


ישארה ברה ,ואל ברה - האושה םוי רחמ ,באב העשת םויה :(ביבא-לת ןותיע) 3.8
.באב העשת תא ביבא-לת ריעה הנשה הנייצ הב ךרדהמ עזעוזמ ,לארשיל

שאר תצעויל ,ךולאפ הקבר ,תידרחה תוליכרה תיאנותיע הכפה ךיא" :(םימי 7) 3.8
.ןדימ תנע תאמ הבתכ - "םידרח יניינעל הלשממה

םלש טעמכ דלש ידירש :הנש 5761 ינפל םימי השיש ךותב האירבה יבהואל :(מ) 3.8
.רקסגדמב הלגתה ,הנש 70,000,000 ינפל יחש - סורואזונאטיט - רואזוניד לש

ונביש םינלבקל םיקנעמ - "הנתמ לקש ףלא 25 חק ?לאונמעב הריד תינב" :(מ) 7.8
.קוריה וקל רבעמ םיידרח םיבושייב

ךלהמב "תועינצ" תולבגמ ולטוה סיזאירוספ יעוגפ םידלי לעו ,וצחל םידרחה :(י) 8.8
.חלמה םיב "םירה לצ" ןולמב אפרמ תנטייק

תיזכרמה הנחתב :םייתדהו (ס'דלנודקמ) ןדפ ירמוע ןיב המחלמב ףסונ קרפ :(י) 8.8
וז הדעסמל תתל הבריס תונברה לבא ,ס'דלנודקמ לש רשכ ףינס חתפנ םילשוריב
-אלה תודעסמה לכ תא רוגסל יל םורגל םיצור םה וז ךרדב :ןדפ .תורשכ תדועת
.ץראב תורשכ

המ הז .םינוילימל םכל גאדנו ,תבש ללחל וקיספה :"לע-לא"ל םידרחה :(מ) 8.8
.ןמזמ אל הרגסנש רייא ראואטל וחיטבהש

תותבשב לע-לא תרבח יסוטמ תא עקרקל וחילצהש םידרחל יד אל" :(מ) 9.8
לע םג תומוד תולבגמ ליטהל םישקבמ םה וישכע ,ילכלכ לוקיש לכל דוגינב ,םיגחבו
תקסיע לע-לאל עיצמ ,תסנכה לש םיפסכה תדעו ר"וי ,ןמציל בקעי .רוד-ןאס תרבח
ןמוי" ךותמ ."ןומימ לע-לא לבקת ,רוד-ןאס תוסיט תקספה תרומת :ןיפילח
רשפא םהמ ?תדלונ לומתא קר ,ןמ יפר ,אלפתמ התא המ .ןמ יפר תאמ ,"בירעמ
דחאה דעיל ךרדב ,שוביכ רחא שוביכ ,לעש דועו לעש דוע :דחא רבדל קר תופצל
.תיטרקומדה תינויצה הנידמה לש היתוברוח לע הכלה תנידמ תמקה :םהלש דיחיהו
.םישדוח המכמ רתוי דמעמ קיזחת אל תידוהי הכלה תנידמש לבח קר


תובצקה תא קודבל השקבב הנידמה רקבמל התנפ (צרמ) ןזח ימענ כ"ח :(מ) 9.8
תא בתכש ,גרובזניג ברה אוה הישארמ דחאש ,"יניע לג" התומעל הנידמה
הריקח םויכ תלהנתמ ודגנשו ,ןייטשדלוג חצורה לש וחבשב "רבגה ךורב" רפסה
.(תומילאו העישפ ןמוי האר) הדרמהו התסהל דשחב תילילפ

קיפסמ ,םיסור ךירצ אל" :םי-תב לש ישארה ידרפסה ברה ,םולש-רב ברה :(י) 14.8
.ךומכ ךערל תבהאו ."םיברעהמ םילבוס ונחנא

ןוירוג-ןב הפועתה למנב ד"בח ןכוד יליעפממ דחא לש ןוישרה ללשנ :(ה) 17.8
תאזו ,ןכודל ץוחמ (תדל תירנויסימ הפטה) לודיש תלועפ עצבמ אוהשכ ספתנש
רתא לעופ תרגסמבש ,שפוח-.ה.ל.ע תתומע :עדוי ונניאש ימל .ץ"גב וצל דוגינב
תוליעפה דגנכ ,תימרופרה העונתה םע דחי ,ץ"גבל םינש רפסמ ינפל הרתע ,שפוח
עוציב לע רסאו ,םירתועה תונעטמ קלח לביק ץ"גב .ג"בתנב ד"בח לש תירנויסימה
הלומעת רמוח לש הצפהו הקזחא לע רסא ןכו ,ןכודל ץוחמ ("לודיש") הפטה תולועפ
שקבמו רזוח שפוח רתא .'וכו תבש תסינכ תועש ,םידעומ לע יתד עדימ טעמל ,תדל
רמוחהמ תואמגוד תחקל ,ד"בח ןכוד דיל רובעל ,ג"בתנ ךרד ל"וחל אצויש ימ לכמ
םיפיטמה לש תוליעפ לכ לע ,םיטרפה אולמ םע ,רתאל חוודלו ,םהלש יתרבסהה
.ומצע ןכודל ץוחמ

ישאר ברב ונל יד :הטילחהו תיתדע הדרפהל "אל" הרמא ביבא-לת :(מ ,ה ,י) 20.8
ינוריע בר תונמל ופי-א"ת ריעה תצעומ לומתא הטילחה תימידקת הטלחהב .דחא
בר היהי ביבא-לתב :יאדלוח ריעה שאר :(תושדח הלאוו) 16.8 .דבלב דחא ישאר
דיחיה רוטקסה" :(י) 22.8 .הנשב לקש ןוילימ ךוסחי תורשמה לפכ לוטיב .דחא
םינבר ינשב ךרוצ שי עודמ .תונברה איה קוחב תויתדעה תא חיצנמש הנידמב
."םויה ןוכנ אל רבכ הנש 50 ינפל ןוכנו בוט היהש המ ?םירע ינבר ינשבו םיישאר

רתוי הז ריעב דחא בר םג ...הנש 2000 ינפל לבוקמ היהש המ םויה ןוכנ אל חטב
ידיב ונמומי םינבר תורוכשמו ,תוירוביצ תורשמ ויהי אל תויונברש ןמזה עיגה .ידמ
,עונלוקל סיטרכ ופסכמ הנוק חרזאש ומכ .םהיתורישב םיניינועמש םיבשותה
הז ףסכב .תסנכ תיבל סיטרכ הנקי םג ךכ ,טרצנוקלו ןורטאיתל ,לגרודכ קחשמל
תודסומ םידסבסמ תודסומהש ומכ ?דוסביס .םהינימל תדה ישמש תורוכשמ ונמומי
.ונממי אל לבא ,ודסבסי .תד תודסומ ודסבסי םג ךכ ,תוברת


ויתואצוה ול ריזחהלו צ"דב רשכ לכוא ול קפסל ל"הצמ עבות ידרח לייח :(מ) 21.8
.וסויג זאמ הזכ לכוא לע

תינקחשה לש בידנ ףושחמ הללכש ,"ברחה גד דוקה םש" טרסה תזרכ :(Ynet) 21.8
."םידרחה תושגרב תובשחתה ךותמ" ,םידרח ץחלב רזנוצ ,ירב ילאה היפהפיה
בשחתהל הבוח ןכש ,ןויצל היואר תוניגהב םעפה הלעפ הרוזנצהש םירובס ונחנא
,בידנה הזחה תלעב ירב ילאה היפהפיה םע טרסב תופצל םיאבה ,םידרחה תושגרב
.ונלש תוזולנה תמוסרפה תועדומב םתוא תורגל רוסאו


םא" .םינבר רושיאב ערז תומורתמ ןוירהל תוסנכנ תויתד תוקוור :הכפהמ :(מ) 23.8
?המ זא !רוסא יוג םע ןתחתהל ירה לבא ."תיתכלה הייעב הזב ןיא - יוג םרותה
.ינוערז צ"דב תמתוחב הז חטב ?רשכ ולש ערזהו ,לוספ יוגה לש ףוגה

השיגפל אבשכ ,דיפל ימוט כ"ח רבעל םידרח וארק "סלבגמ עורג התא" :(מ ,ה) 24.8
היה סלבג" .תובר הצאנ תואירק גפס דיפל .םילשוריב רימ תבישי ידימלת 4000 םע
המכ הארתו ידרח היהת אוב" ,ורבעל וארק "םידרח אנוש התא" ,"ךממ רתוי בוט
לקניפ ברה ."ךנובשח לע תויחל םיחמש ונחנא .ךלש סיכהמ םילבקמ ונחנא ףסכ
."וסייגתי אל םידרחה .רבד םוש ךל רוזעי אל" :דיפלל רמא

טפשמה תיב לע הפירח הפקתמב לומתא וחתפ םייתדה תסנכה ירבח :(מ) 29.8
תיב תמקהל קוח תעצהב קסעש ,תסנכה לש הקוחה תדעווב ןויד ךלהמב ,ןוילעה
טפשמה תיב לש תיטופישה הרוטטקידה תא קיספהל ךירצ" .הקוחל דחוימ טפשמ
יכרוע תכשל שאר .קוחה יעיצממ דחא ,ל"דפמהמ יביב לאגי כ"ח ארק ,"ןוילעה
."ןאכ תבשל שייבתמ ינא" :םהדנ ביגה ,ןהכ המלש ד"וע ,ןידה

רלוס קוקיזל םינקתמ תרבעה לומתא ענמ ,ס"שמ םילשורי יניינעל רשה :(מ) 30.8
ןיב הרובחתב ברעתמ םילשורי יניינעל רש .תבשב הפיחב קוקיזה יתבל הילצרהמ
?הפיחל הילצרה
 יללכ  יכוניח הפוק דוש  ל"כטמרה תעינכ  
 תלוויא  תידרח תוליכר  ס"ש  ס"ש   


רודיס ירפס יפלא הנתמב קלחמ (ס"ש ,הנחוא רשא - רשה) תותדה דרשמ :(י) 9.8
הווחי" ןוכממ ונקנ םירפסה .(ס"ש) ףסוי הידבועמ תישיא הכרב םכותבשכ תוליפתו
:שפוח לש תיטרפ קוח תעצה .(ס"ש) הידבוע לש ונב ,ףסוי דוד לש ותולעבבש "תעד
םירפסה לכו ,אבה םלועל דע ןויכיז םע ,ס"ש דרשמל תותדה דרשמ םש תא תונשל
םיזנכשאה לכ ועדיש .ס"ש לש תודסוממ קרו ךא ונקיי אבה םלוע דעו תעמ ושכרייש
.םיחפוקמה תא תוצפל ךירצ דימתלו תחא םעפש ,םיבולעה


שרגמ ,סויגמ םירוטפ ס"ש ירוחב דועב" :(ס"ש ,םינפה רש) "ישי לש רובוז" :(מ) 9.8
.ןב םחנמ תאמ רמאמ ."םינחנצב לייח לש וירוה תא םינפה רש

תיב" ץ"דבב הרחתמה ,שדח ץ"דב םיקהל טילחה ירודכ ברה :ס"שב הגאד :(מ) 29.8
םלשמש ימ יכה ואלב ?םירקי םיקינס"ש ,םינבצעתמ םתא המ .הידבוע לש "ףסוי
ילב צ"דב ירשכה םע םירצומ הנוקש ,םטמוטמה ינוליחה רוביצה הז סמה תא םכל
!סמ םכל םלשל קיספהל תונוכנ ילבו ,הנחבא


.הבורקה הנשב ס"ש תונועמב םידליה רפסמב 33% לש לודיג :(ה) 29.8
 יללכ  יכוניח הפוק דוש  ל"כטמרה תעינכ  
 תלוויא  תידרח תוליכר  ס"ש  ידרחה םלועהמ תוליכר   


הל סאמנש ,ןילקורבמ תידרח תירנוילימ ,רגיז ןלה היח לע רופיס :(םימי 7) 10.8
םינבר 100 סייגי הלעבש המלח אלו ,שרגתהל הטילחה ,הלעב לש ויתויוללעתהמ
.השוכר לכמ התוא לשנלו ,תפסונ השיא תאשל ול רשפאמה ,רתיה לע םותחל
דשחב ,תידרחה הדעה לש ינברה ןידה תיב דגנ העיבת השיגהו ,הססיה אל השיאה
םיכירצ םינבר םתוא .דחוש תרומת הינש השיא תאשל דגובה לעבל ורשפיא ויניידש
םירלוד יפלא תורשע וצצ ןיינמ ,ריבסהלו $ ןוילימ 14 לש העיבת םע דדומתהל תעכ
.תימע ןתיא תאמ הבתכ .םיישיאה םהיתונובשחב
 יללכ  יכוניח הפוק דוש  ל"כטמרה תעינכ  
 תלוויא  תידרח תוליכר  ס"ש  תלוויא   


השיא םע ןתחתמש ימ" :הידבוע לש המכח ףטונה ויפמ המכח תנינפ דוע :(י) 1.8
,ערה לכ רוקמ איה השיאה םידרחה לצא ."ןופפלמ ומכ ןב ול אציי ,חיטבא ומכ
לש ןב ול אציי השיא םע ןתחתמש םטמוטמ ןופפלמ .הנטב ירפב קלח םוש ןיא רבגלו
ברה ץעיי הבהאה גח דובכל השרדב :(הלאוו תושדח) 6.8 .םטמוטמה ןופפלמ
איבהל ליבשב הפי תויהל הכירצ השיא" :הפי השיא םע ןתחתהל וינימאמל הידבוע
הלאש "?םינבה ויהי המ ,הרועכ םהלש אמא םא" ,םכחה רמא ,"םלועל םינב
לכתסת :םתסבש וז :תוניצרב הינשה ,םתסב תחא ,םכחל ונל תולאש יתש .הגאדב
סחייתמ דציכ בל ומיש :תוניצרב הלאשו ?הפי התא םאה :דיגתו ,יארב ךמצע לע
ברקבש תובר םישנ ןתוא לכ תושח המ .וב ןימאמש רוביצב תויחה םישנל גיהנמ
וזיא ?םידלי תדללו אשניהל תוכז ןיא ןהל םאה ?תופי ןניאש ,ס"ש לש רוביצה
תא עבוקה אוה יפויה םאה :רקיעה הזו ,הזמ ץוח !םדא ינבב לוזלז הזיא !תועשר
- םדא לכמ םכח היה תמאבש הז רמא רבכו ?דחאכ רבגו השיא ?םדא לש וכרע
?גיהנמ םיארוק הזה הידבועלו ."יפויה לבהו ןחה רקש" :ילשמ רפסב ,ךלמה המלש
.וגיהנמל ומצע הנימש גיהנמל יואו ,רודל יוא


ךוניחה לע יארחא הנומ ,רומיל ךוניחה תרש ןגס ,ס"ש ,ירהנ םלושמ כ"ח :(ה) 3.8
ץוביקב דמלל המ םניע רואינשל ,לשמל ,דיגי הזה ירהנהו !הח-הח-הח .םיצוביקב
!םייפש

ירסח םהו ,םוקע םהלש לכשה" :תרושקתה לע םעפה ,ךישממ הידבוע :(י) 9.8
."תעד

,"יט-יס" בינגמ םש ומצעל ץמיאש ,ידרח לע הבתכ - וניזק אבאבה :(םימי 7) 17.8
יאה לע חותפל םש סובה תא ענכישו הקרוימ-הד המלפל עסנש ,"ןגטנר"ל דגנ-לקשמ
.ילארשי וניזק

"הכרב" לבקמ ,בסה ושאר לע הרוחש הפיכ ,ןורש קירא לש םולצת :(מ) 17.8
,ושאר לע םהידיש םידרח ינש ןיב דאופ ןוחטיבה רש - (מ) 22.8 המוד הנומת .ידרחמ
.והשמב ותוא "םיכרבמ" הארנכ

תקוצמ ןורתיפל ותרזע תא ושקבו ףסוי הידבוע םע ושגפנ םילוח יתב ילהנמ :(י) 19.8
םילוחה יתב ילהנמ םורופ ר"וי ,ןייטשברפ בקעי :ופתתשה .םילוחה יתב
,הפי ללה ח"היב להנמ ,ןרוא ריאמ ,ןוספלוו ח"היב להנמ ,חישמ השמ ,םייתלשממה
,ויז ,ם"במר - םירחאה םילוחה יתב םינכסמ .יליזרב ח"היב להנמ ,ףרש ןועמש
אלש םושמ ,חצנל םיקופד וראשנ - דועו בוליכיא ,ןוסניליב ,הקורוס ,אביש ,הירופ
םיאלפתמ םתא המ ,וחתפל םירחשמ ולאכ םיריכבשכ .הידבוע לש ותכרב תא ולבק
.שק לכאיש רומח ?ינוליחה רוביצל געול הידבועש געלה לע


,םסאו הבונת לש יאמוסרפה ,םימואת השמ רמ לע ארונד אסלופ תללק :(מ) 23.8
ליטהל שקבתמ רוביצה :איה הללקה ."ףסכ עצב רובעב ןוקיליסב םיללוע וליערה"ש
תוארל וכזי אלשו ,ןופדישהו ןוקרייה ,תפחשה ,תחדקה ,הראמה תא םיללוקמב
םהלש עדיהש לזמ .שממ םיהולא דחפ ,ר-ר-ר-ר-ר-ר-ב ,המויאו הארונ הללק ."רוא
הללאוו - תעגושמ הרפ ,וילופ ,ןטרס ,סדייא םיריכמ םניאו ,ינש תיב תפוקתל לבגומ
הטפאזב שארה לע ונל םידירומ ויה תיתעווז תיעגושמ תיתרפ תיסדייא אסלופ וזיא
...תצק םידמול ויה ול ,המויא


קידצה לש ורבק לע רנ קילדמ רזעילא ןב דאופ ןוחטיבה רש :םולצת :(מ) 31.8
הלעמ דאופ ,חטב ונ .תולאשמ םישגהל וחוכב םינימאמ וידיסחש ,טשנפטשמ
סנ השעו ,םחר ,אנא !טשנפטשמ קידצה .הדובעה תגלפמ תושארל רחבייש הלאשמ
...יזורד אוה םיהולאש הייעבה !דאופל יללכ  יכוניח הפוק דוש  ל"כטמרה תעינכ  
 תלוויא  תידרח תוליכר  ס"ש  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא