לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
2000 סרמ :20 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

רחשו דדוע ,דהוא ,הריש :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןור :ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

םידוהיל םיברע ןיב תולפהל לארשי תנידמל רוסא יכ לומתא טילחה ץ"גב :(ה) 9.3
.היחרזא ןיב תולפהל הל ריתמ וניא הנידמה לש ידוהיה יפואה .היתועקרק תאצקהב

!ץ"גב ווארב

  תלוויאה תניפ   ךלכולמה הפה   יללכ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   ערה שרוש   ס"ש   לט תדעו  


ידייל ס"יבב םיינוליחל םייתד םירומו םידימלת ןיב םישגפמ :(ריעה ןופצ) 1.3
."ךשונ אל חחושמ ינוליח" תא אורקל ץלמומ .א"תב סיוייד

.םיידרח רפס יתבב תומילא ייוליג לע חקפל השק :דירש רשה :(מ) 3.3
הרותה ידומלתב םירומ" .םידימלתהו םירוהה דצמ הלועפ ףותיש-יא :הביסה
םילעונ ףאו תולקמב םתוא םיכמ ,םידליה יפלכ תיסיפ תומילאב םיגהונ םייאמצעה
דרשמב ןנולתהל זעהש דימלתש ,רפיס ידרח רענ .השינע יעצמאכ תונוראב םתוא
,דירש יסוי ,אלפתמ התא המ ."רסיומ ןיד" תרגסמב רפסה תיבמ קלוס ךוניחה
כ"ח :(מ) 7.3 ?םידלי תאכה תורשאמש קוח תועצה םילעמ םיידרח םיכ"חשכ
רתומ היפל קוח תעצה לומתא שיגה ,"חמש רוא" תבישי להנמ רבעשל ,ץיבר םהרבא
ןשוש-ןבא ןולימל ונכלה ."תוריבס"ו "תולק" תוכמ םהידלי תא תוכהל םירוהל
2000 ראורבפ ןמוימו .ונאצמ אלו ,תוכמל עגונה לכב "ריבס"ו "לק"ל הרדגה שפחל
קוח תעצה םזוי ינפג השמ ברה כ"ח :(םילשורי ןותיע) 28.1 :המוד הנינפ דוע ונאצוה
אטבתה "תמטמוטמ הקיספ וזש בשוח ינא" .םהידלי תא תוכהל םירוהל ריתתש
.םידלי תוכהל םירוהל רוסא היפל ,ןוילעה טפשמה תיב תטלחה לע ינפג
ןמ םידרח 17 :הטיסרבינואב דומלל םידרחל םירשאמ םינבר הנושארל :(ה) 10.3
.םידרחל םיפסונ םילולסמ עיצת ןליא-רב .ןליא-רב 'נואב ןיינמה

םכשפנ תא שי םא" :"רוא ךשוחל ארוקה" הבתכב יפסכ הירא :(ץראה ףסומ) 17.3
תומיטאו תונעזג ,תורוב תויולחנתהב םירקיה וניחא ובאש ונממש רוקמה תא תעדל
תינכתב היעבה" ..."םייתדה שרדמה יתב לש םידומילה תינכת לא וכל ,תירסומ
המב אלא הב שיש המב אל איה יתד-יתכלממה רפסה תיבל תורפסב םידומילה
תיסיסבה תיתדה תינכתב .רבד םוש טעמכ םש םידמול אל ןורקיעב .הב ןיאש
לארשי" ..."עובשב תורפס לש העשמ תוחפ - םינש שולשב תורפס תועש 90 םידמול
.תונבו םינבל םידרפנ תורגב ינולאש שי הבש ברעמב הדיחיה הנידמה הארנכ איה
."המחלמו אבצ יניד םידמול םינבהו הליבטו החילמ תוכלה תודמול תונבה

ךוניחה תשר לע םתור רמת תאמ הבתכ - "דליל קיזי אל טייקשידיי תצק" :(ה) 22.3
.תבחרתמו תכלוהש ,תמדקתמ תודהיל העונתה לש
.רגובלו דליל הנכס ןיא ,תורתסנ אלו תויולג אל ,תופטה ןיא רשאכש חטב
.יסכודותרוא ךוניח לע םינומ ינוילימ ףידע תיביטברסנוק חורב יתד ךוניחש קפס ןיא
אל תוהמ אוה ורובע םיהולאש הז אל יאדווב ?יתד ךוניח ללכב ךירצ ימ לבא
,ונלש ךוניחה אל הז .בוטה הרקמב ,ללכ תמייק אל וא ,לבסנה הרקמב ,תישחומ
םיכנחמ אלו ,דליל ןתינ ונחנא "טייקשידייה תצק תאו" ,םינוליח םירוה םיעבוק
.ויהיש לככ םינלבוסו םינרדומ הלא ויהי ,םייתד


  תלוויאה תניפ   ךלכולמה הפה   יללכ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   ערה שרוש   ס"ש   לט תדעו  


לש םויא אלל :םידחופ םידרחה :(ה) 9.3
.תובישיה תא ושטני םיכרבאה אבצל סויג
!תורקל דמוע ןוסא הזיא וואאו
תויפהפי םייח תונש בירקהל ךישמנ ונחנא
גרהיל םג תצקו ,(ףיכב) הנידמה ןעמל
תא ודרגי םהו ,(ףיכ תוחפ תצקב) הרובע
!ףסכ ושעיו םיציבה
!הדיצב התונמואש ,הרות וז םג

םינוליח םיטנדוטסל תוריש תייחד רדסה תגהנה לע ץילמת אל לט תדעו :(ה) 13.3
םימה יבאושו םיצעה יבטוח ?ץילמתש המלו .םידרחל תורישה תייחדל ליבקמב
תיאכז איה קרו איהש ,"תידרחה תיליע"ה תא תרשלו ךישמהל םיבייח םיינוליחה
.הנידמהו רוביצה ןובשח לע דומלל

."תוטמשהה תא ןיבלהל ונב םישמתשמ" :לט תדעו תונקסמ דגנ ל"הצ :(י) 14.3
."סייגתהל רעונ ינב לש תונוכנב ועגפי תונקסמה" :ל"הצב םימרוג
ותרות" ונניא עוצקמ-תרות דומיל םאה ?םייחצנה םימטמוטמה ויהי םהש ?המו
?אל םיידרחה םיטמתשמהו תרשל םיבייח םה המל ?"ותונמוא

."םידרח יפלא תורשעל םירוטפ תסבכמל ךופהנ אל :ל"הצ" :(ה) 14.3
.לט תדעו תוצלמה תובקעב ןומא-יא תעצה שיגת יוניש תעיס :(ה) 14.3
לרוג תא ץורחי הרותה לגדמ בישיילא ברה ידרחה - דחא םדא לש הטלחה :(ה) 14.3
.ח"ודה לע ומתחי םיידרחה םירבחה םא טילחיש אוה .הדעווה
.עורג היהי ומתחי םאו ,ער היהי ומתחי אל םא
ץמאל אלש הלשממה שארל המוצע וחלש םילשורימ םיטסינוכית ףלאכ :(מ) 23.3
(!!!תוטמתשהה תא) רוטפה תא קוחב ןגעל שיש תועבוקה ,לט תדעו תונקסמ תא
ותואב היזיוולטב ."םיסייגתמ דרמ לע זירכנ" - תרחא ,תובישיה יטמתשמ לש סויגמ
.אבצל וסייגתי אל םה ,ולבקתי הדעווה תונקסמ םאש ,םיריעצה ורמא םוי

.2011 תנש דע לפכוי אבצב םיתרשמ אלה רפסמ :ןליא רחש תאמ הבתכ :(ה) 23.3
.הבישי (טמתשמ) רוחב היהי תורישל ירישע דמעומ לכ - 2001 - האבה הנשב
רוסא - ןאכ םג ךכ ,תונטחס לכב ומכ .םידרחל םיפסונ םירותיו ינש - לט תדעוובו
.רתוול
.םידרח לש הווש סויג דעב - ןוכית ידימלת לש השדח המוצע :(י) 26.3

דרשמ ידיב ראשה ןיב ןמוממה שדח ירוביצ ףוג - ךוניחה םודיקל הדוגאה :(ה) 31.3
תרוצב הקוצמ דילי ףלא 25 -ל צ"החא תועשב תידומיל תרגסמ קפסמ ,ךוניחה
.ס"ש לש ךוראה ךוניחה םויל תינוליחה הביטנרטלאה יהוז .םוי תוימינפ

  תלוויאה תניפ   ךלכולמה הפה   יללכ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   ערה שרוש   ס"ש   לט תדעו  


תויתד ןהש תוריהצמהו סויגל תודמעומה תוריעצה רפסמב לודיג :(מ) 1.3
.תורישהמ תוררחתשמו
ןכוד םימייקמש ,ד"בח יפיטמל 'ג ביבא תמר תנוכש דעו ןיב שגפמ :(ריעה ןופצ) 1.3
(םיקינד"בחל ןימאמ יתפ) םכסוה .ישש םוי לכב 'ג ביבא תמרב תדל תופטהל
אלש םיניטקו םידליל היינפ היהת אלשו ,לודישב הכורכה הלועפמ ענמת ד"בחש
,םיקינד"בחל ןימאהל ןיאש סרוג ,דעוה רבח ,יקסבוזילב יבא .םהירוה תועצמאב
וביגי םה ךיא תוארל הצור יתייה .ד"בח רפכל רוזחל הז תושעל םיכירצ םהש לכשו
:דוע וארת !םש וכוה תמא תעד ישנא רבעב .ד"בח רפכב ןכוד םיקי שפוח רתא םא
הזל ארוק 23.3 ץראה) ביבא-לתב םיטנדוטסה תונועמב "ללוכ" :(מ) 23.3
:יקצירפ כ"ח .ד"בחל הרכשוה ביבא תמרב ןמלימ תיבב המילש המוק :("הללכמ"
הריכשהש תונכוסה תא םישאמ העור לאכימ ריעה שאר ןגס .המחלמ תזרכה יהוז
ינבממ קלחל ילהנימ הסירה וצ איצות הייריעהש עידומו ,קוחל דוגינב םוקמה תא
אל וז םאה ?םיטנדוטס ,םתא ןכיה .םיעמוש אל ונחנא םיטנדוטסה תא קר .ללוכה
םכרובע ושעי םירחאשו ?םיבאפב תולבלו דובעלו דומללו דומלל קר ?םכלש הנידמה
- דועו !!!םכתא םג עמשנו הארנש ןמזה עיגה ?הרוחשה הדובעה תא

תונועמ לע ד"בח לש תידרח תוטלתשה לע םייהנסא ירמע תאמ הבתכ :(ריעה) 24.3
צרמ תגיצנ ,רלמ היפוצ .הבישיו ללוכ וכותב ונבשכ ,ןמלימ-תיבב םיטנדוטסה
בלב תבשב ןוינק חותפל םינוליחה תעד לע הלעי אלש םשכ" :הרמא ריעה תצעומב
ופשחיי אל םהידליש םיניינועמ אל םידרחהש םשכו ,םירעש האמ וא קרב ינב
הוונ תנוכש לש לדומה .ביבא תמרל וצרפי םהש םיניינועמ אל ונחנא ךכ ,תוינוליחל
."תוכזל יושע תאזכ העפות דגנ קבאמ להנמש ימש ,חיכוה הנח סדרפב םתור
םשרנ אל רשאכ ,תונורחאה םינשה עבראב לפכוה רדסהה תובישי ביצקת :(ה) 1.3
ןיידע קוחב יוניש ףא לעש ,ןליא רחש ןעוט הינש הבתכב .םידימלתה רפסמב לודיג
.רדסהה תובישיל שלושמו לופכ בוצקת םייק
הנידמה היפל קוח תעצה ושיגי ,םיכ"ח רפסמו ת"דמח םהב ,םימרוג רפסמ :(י) 1.3
.ל"וחב םייחרזא םיאושינ ןממת

םהל העיצה הרבחה :םיינרופיצ ססוכ ידרחה רוביצה ,םיישקב רייא-ראואט :(י) 2.3
.ללפתהל םוקמו ןירדהמל רשכ לכוא ,םילזומ םיריחמ דימת
?םינמאנה וידבעל גאוד אל אוה המל ?םהלש םיהולא הפיא זא
<- ?ןחבמב בוש םתוא דימעמ אוה אמש וא

ראואט" הפועתה תרבחל עויס הלשממהמ םיעבות םיידרח םיכ"ח :(מ) 12.3 ,(מ) 9.3
.םילזומ םיריחמב םידרח תובבר ץראל הסיטמ וז הרבח :הביסה ."רייא
?ךורב ,הז תא תנבה
:םהב רדשמ ימ" .ןיוולב םיידרחה םייטאריפה םירודישה לע חוקיפ לכ ןיא :(ה) 3.3
יטאריפ ץורע (ג) ;עובשב םעפ והילא יכדרמ (ב) ;עובשב םיימעפ - ףסוי הידבוע (א)
<- ".םי-תבמ ךז לאינד (ה) ;קחצי ןונמא ינוציקה ףיטמה (ד) ;"רשבמה ילגר" םשב
וידרב םיניזאמל תויעב יערד הירא רתופ תימלשורי הנוכשב רותסמ םוקממ :(מ) 5.3
:דועו ?ול ושעי המ .יטאריפ
תישיאה ותינכת תא קיספהל יערד היראל ורוה ס"ש לש הרותה ילודג :(מ) 12.3
ןושארל קנעות שפוח תצלוח ."הרות דומילב" קוסעלו רוזחלו יטאריפה וידרב
.הרותה ילודג לעמ רבכ יערד לבא .וז הארוהל הביסה לע ססובמ עדימ קפסיש
:וארת

יטפשמה ץעויה יכ רמאש ,היאמ ברה תא חביש יטאריפ רודישב יערד :(י) 31.3
?"ץמאו קזח" המל .יערד רדיש ,"היאמ ברה ץמאו קזח" :יודינ בייח ןייטשניבור
?אלכל דמעומ אוה םג םאה
הנורחאל .אבצב רויגה תייעב תא רותפתש תיאבצ תונבר םיצור ל"הצב :(ה) 5.3
.אבצב רויגה תלועפ השלחנ
םהמ ."הבושתב הרזח לש םינמיס התליג ל"ז הזח הרפוע" :תואירבה רש :(מ) 5.3
םימדוק םירקחמ שי ?הבושתב הרזחה תא םינייפאמה םייאופרה םינמיסה
רשק קותינ ,תואיצממ החירב ,ילטנמ יוריג ,םיבצעב החירפ םהב םילולכש םינעוטה
-רזוחה תואירבה רש .םירחא תומלועב העושי שפחל הייטנ ,החפשמו םירבח םע
אלו ,"האופרה"ב םיינשדחהו םימיהדמה ויאצממ תא םסרפל דמוע הבושתב ריזחמ
.הידבוע לצא תיאופרה תורדתסהה ר"וי ךלה ידכב

ינוילימ הנידמהמ תלבקמ הבושתב הרזחהב תקסועש "םיכרע" תתומע :(י) 5.3
הלרגהב םיפתתשמ "םידבכ" םימרות .תומורתמ םיפסונ םינוילימו ,הנשל םילקש
.תולרגה ךורעל יקוח רושיא ןיא התומעלש תורמל ,םיסרפ תאשונ
םיגיצנה אלל הפיחב תיתדה הצעומה תלעפה קמנל תותדה רשמ שרד ץ"גב :(ה) 7.3
תיתדה הצעומה תא רזפל טילחה תותדה רש :(י ,מ) 10.3 :זאו .םימרופרה
םימרופרהש הווקמ ינא" רמאו םימרופרה יגיצנ םע סנוכת אלש ידכ םילשוריב
?תיתד הצעומב ללכב שי ךרוצ הזיא ."הצעומב רתוי ופתושי אל םיביטברסנוקהו
."חישמה אוביש" דע - חצנל תרזופמ ראשיתש
דרי תוכומ םישנל םיטלקמל (ידרחה ישי ילא רשה) החוורה דרשמ ןומימ :(ה) 7.3
.200% -ב הלע םיקידצ ירבק םוקיש ןומימ .11%-ב

ןורשו ןדיע לע וידרב תוריש רידשת :םידרחה תא זיגרמש רידשתה :(י) 7.3
תאזה המחלמה תא !םידרח ,םכל רוזעי אל .ימרופר בר תועצמאב ונתחתהש
לע יבצ ןב ירוא לש רמאמ ,רתאב האר) !המדיקה תא רוצעל רשפא יא !םתדספה
ןתחתמ לארשיב תוגוז 6 לכמ דחא :(י) 7.3 :םג האר .(תוינוליחה לש הנוחצינ
לודיג - םייחרזא םיאושינב 99 תנשב ונתחתה תוגוז 6400 (!!!) םייחרזא ןיאושינב
!תחא הנש ךות 14% לש

רבועו ,הקוחל תיתשת הווהמה ,דוסי קוח לומתא רשוא הקוחה תדעווב :(מ) 8.3
תא רידגי אוה ,"דוסיה יקוח לכ םא" הנוכמה ,הז קוח רשואי םא .הנושאר האירקל
םיקוח ינפ לע דוסיה יקוח תונוילע תא עבוק אוה ןכש ,לארשי תנידמ לש הקוחה
.םיליגר

יניינעב דחוימב ,תילרבילה ותשיג ללגב רטופ ןילרב לש יביטברסנוקה ברה :(ה) 8.3
.תוליפתה ןמזב םימודנוק קליח לשמלשכ ,ןימ

הב הנבת וזו ,תידרח התומעל הרכמנ לתוכה דילש תינוציחה הבחרה :(ה ,י) 9.3
.הווצמ-רבל םלוא
תרייס לע דקיפש ,םירק ליא ל"אס לע לארה סומע תאמ הבתכ :(ץראה ףסומ) 10.3
הניכמה שארכ םינהוכ תרטע תינוציקה הבישיל ףרטצהו ררחתשה ,םינחנצ
וירשקו ,"םייתד םילייח ברקב תיתכלה תוכמס ךופהל הרצק ךרדה ןאכמ" ,תיאבצה
.ישארה יאבצה ברה דיקפתל ץורימב ול וקיזי אל זפומ לואש םע םיבוטה
תידרח החפשמ דיב הייפכב קזחוהש ,12 ןב ,ינאדנז ףסוי דליה לע הבתכ :(י) 10.3
םירוהה ולאש "?ונתוא רכוז התא" .םינש 4 רחאל ץלוחו ,ןילקורבב תירמטאס
.שידייב ןבה הנע "וי" .תינמיתב
לע הבתכ - "תושפנה ידייצ ,םיעשרה םידרחב אוה םשאה" :(בירעמ עובשפוס) 10.3
םישנא לש םייח-ירופיס - "הלפאמ םיחיגמ םידש" רלמ ןדו היפוצ לש שדחה םרפס
.הבושתב םיריזחמ ידיב וסרהנו ועגפנש תוחפשמו
ןוינקב תבשב ולעפש תויונחל תוסנק ונתינ בוש הקספה ישדוח 3 רחאל :(מ) 12.3
.ןועבט דילש "םינולא תוצוח"
.תינוליח הנוכשב יתד זכרמ תמקה דגנ םיקבאנ הירהנב םיבשות :(מ) 12.3
לש לגב ריעב םישדחה םילועה תא םימישאמ הלופעב יתדה רוביצה ישאר :(מ) 13.3
,םייתדל םילועה ןיב קבאממ קלח םה םינועיטה .תסנכה יתבמ תוזוזמ תבינג
.ריזח לוכאל םתוכז לע םידמועו ,לכואה םוחתב שפוח םישקבמ םילועהשכ
.רתוונ אלו המחלמ בישנ .תונחל וסנכיי אלש ריזח לוכאל םיצור אל םייתדה םא"
."תושיגר תודוקנב םהב עגפנ ונחנא םג

.סקס ירתא אלל תידרח טנרטניא תשר תמקה בכעמ קרב ינבב ץ"דב :(מ) 13.3

ינולא תא המישאמ איה וב סרפה תדעוול בתכמ הרגש ל"דפמה תעיס :(ה ,י) 14.3
ןיב םינדמו הביא הרציו התיסהו לארשיב הרבחה תא םישונא םיעצפ העצפ" יכ
סרפ תא קינעהל אלש התשירדב ץ"גבל הרתע ל"דפמה :(ה) 28.3 ."םינושה היקלח
העצפ ,הרפכ םהל ןיאש םיאטח האטח" איהש ,הנעטב ינולא תימלושל לארשי
היקלח ןיב םינדמו הביא הרציו התיסה ,לארשיב הרבחה תא םישונא םיעצפ
,ןוטלשה תודסומב ,לארשי םעל םישדוקמה םיכרעב תושיגר לכ אלב העגפ ,םינושה
."םחר אלל םישיאו םירוביצ הליפשהו הבלע

תובצקהה תמישר :"םרזה תא קיספה והשימ" :ןליא רחש תאמ הבתכ :(ה) 14.3
ןהמ תובר ,תובישי 200 -כל תובצקהה יכ תדמלמ 99 -ו 98 םינשל תובישיל
.ונטק תובישיהמ 45% -כל תובצקהה .99 -ב וקספוה ,תויביטקיפ

.רדס ןאכ תושעל טילחה אוה :חספה תארקל איבנה והילא לש הדובע חטב הז
תורישל הפולחכ יתכלממ תוריש תמקהל הקיקח םזוי (צרמ) ןליו םולשבא :(ה) 15.3
ךכ ,תובישיה ידימלת לש רוטפה תייעב תא רותפל וז קוח תעצה לכות ותעדל .יאבצ
הזש ןימאמש ימ םימת .אבצב קר אלו הנידמל תבוח תא אלמל ולכוי םה םגש
תוטמתשה תכרעמ ורובע םינובש דוחייב ,טמתשמ ראשיי םלועל טמתשמ !דובעי
.תוטמתשהה תונמוא השעמל איהש ,"ותונמוא-ותרות" תארקנה
ןוילימ שי םיקידצה ירבקלו
.ררופתמ תררושמה לחר רבק ביצקת ןיאב :(ה) 15.3
םינפה דרשמ :(ה) :8.9.99 :99 רבמטפס ןמוי האר) !ךלשו ילש סיכהמ .םיביצקת
.(םיקידצ ירבקב עפשו גושגש :(מ) 10.9.99 / לילגב םיקידצ ירבק 39 חפטי
הסדנהב וטבוש ריזח ירוג 5 .הלתשהל ומאתוי םיריזח ירביא - דיתעב :(מ ,ה) 15.3
.םדאב םימוגפ םירבאל ףילחתכ ריזח ירבא לותשל היהי ןתינ .תיטנג
לשכנ דרשמהש ןעוטו תותדה דרשמ לע השק תרוקיב חתומ הנידמה רקבמ :(מ) 16.3
התיכ הלוע לבא לשכנ לשכנ .לארשיב הרובקב לופיטל עגונה לכב טלחומ ןולשיכ
.ונרפס תיבב
.לתוכב רוקיב תעב בלצה תא ריסהל רויפיפאהמ םישרוד םיידרח םינבר :(י) 17.3
וצ אצוהש רחאל הדוהי-רואב םידרחל םינוליח ןיב סדלנודקמ תמחלמ :(מ) 19.3
.תבשב ס'דלנודקמ תא חותפל הנווכ ללגב ,ירחסמ זכרמ תחיתפ רסואש העינמ
רוזחל םהל וארקו היסורמ םילוע וללק עבש ראבב תסנכ תיבב םיללפתמ :(מ) 20.3
.היסורל הרזחב
.םילבחמ ירימ ועגפנו הימוקרתב םילייח חמשל ואצי ד"בח ידיסח :(מ) 21.3
.רמשמ לכמ םהילע רמושו וידיסח תא בהוא םיהולאש ונעדי דימת
.הפוריא תאושב םינוילימה תשש לע רמשש ומכ

אוה :הריבסמ הטיסרבינואה .תירבעה הטיסרבינואב עיפוה קחצי ןונמא :(י) 21.3
המישאמ ישפוח םע תתומע .אלמ יוטיב שפוח םיחפטמ ונחנא .םיטנדוטס י"ע ןמזוה
.רוטקרל האחמ בתכמ חלש ילאיתוקי ןנרא .םיילכלכ םילוקישב הטיסרבינואה תא
הרומא וז הטלחה - םיאומוה יאושינב וריכי םימרופרה :האבה הרעסה" :(י) 22.3
."ב"הראה םימרופרה םינברה לש גג ןוגריא תדיעווב לבקתהל
.רויפיפאה לש וינפ תא לבקל ואב אל םינברהו ס"ש ירש :(ה) 22.3
,תילבינקה הקירפאב םיפי'צ-םינהוכו םירש לע החידבה תא יל ריכזמ
.ופוגמ רתוי םימיעט םיקלח ולבק םה .רויפיפאה לש וינפ תא ולבק אל םה םגש

ינמזה דיקפתב זחואש ,הבושתב ריזחמ-רזוחה :תואירבה דרשממ שדח :(מ) 23.3
תד יניינעל הנוממ :דרשמב שדח דיקפת רצוי ,לארשי תנידמ לש תואירבה רש לש
."תואירבה דרשמב וקסעוי תורשכ יחיגשמו םינבר תורשע" .תואירבה תכרעמב
. ףסכ ןיא םיאפורלו תויחאל ,תוטימל ,תופורתלש העשב הז
וילא ולע םיאפורה יגיהנמש ,הידבוע ברה לש תרשמה עבק הז תא :חוכשל אל אנ
.םרכש לע םתתיבשב ותרזע תא שקבלו ותמילגו ונקז תא קשנל לגרל
תלבגומ ,םייתניב ,ונלצא
.שאר יוסיכ םישנ לע הפוכ היזאלמב זוחמ :(ה) 23.3
.םלוכ לע לטוי הזו ,וכח וכח .ך"נת ירועישב דבלב םירכזל הייפכה
.סייגתהל אלש ידרח ל"חנל םידמעומ לע םיצחול םינבר :(י) 26.3
יבחרב תוריקה יכולכל תא דעיתש ,האנ יקוב םלצה לש הכורעת תובקעב :(מ) 28.3
םיבלסרבה גיהנמ לש ותחפשמ תאצוי ,חנ-ח-נ-נ-נ םגמגמה לע תובותכב ץראה
.תובותכה תא קוחמל וידיסחו


  תלוויאה תניפ   ךלכולמה הפה   יללכ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   ערה שרוש   ס"ש   לט תדעו  


דסומה לע ס"ש הטלתשה ךכ" :יול יסוי תאמ הבתכ :(בירעמ תבש ףסומ) 3.3
,ימואלה חוטיבה ל"כנמל ןמסטש ןנחוי 'פורפ הנומ יצחו הנש ינפל .ימואל חוטיבל
."הידבוע לש ישיאה ואפור היה םדוקו
ןויגיהה יפל" :ס"ש לש הידסח :(םיטפשמ) ןמדירפ לאינד 'פורפ תאמ רמאמ :(ה) 7.3
."םידרחל הנידמה תא רוסמל ךירצ ןלוגה תא ריזחהל ידכ ,קרב לש
לע ףסוי הידבוע לש וינב ןיב םיכוכיח :ס"שב הרעס :(מ"עב לארשי תושדח רתא) 9.3
.דגנתמ רחא ןב ,תסנכ תיבו ללוכ םש םיקהל הצור דחא ןב .ותיב לומ שרגמ
תורדתסהל ףרטצהל תורשפא תקדוב ס"ש :ס"ש לע רנקנד ןונמא :(מ) 13.3
ס"שכ העונתש ,רמואה יניצה טביהב ךכל סחייתהל שיש רובס ונניא רנקנד .תינויצה
הכפהמב רבודמ ותעדל .םיביצקת עפוש ןיטעל דמציהל תונמדזה ץימחת אל םלועל
.תניינעמ
םתחלצהל הכרב ונממ לבקל הידבוע לא ונפ תיאופרה תורדתסהה ישאר :(י) 13.3
.(רתאב בתכמ האר) םיאפורה רכש לע קבאמב
'פורפ לש ותיינפ לע ביגמ ,תימואל ח"פוק לש ישארה גרוריכה ,ןיברו ר"ד :(ה) 15.3
ברל תיאופרה תורדתסהה תחלשמ לש התכילה" :הידבועל םיפסונ םיאפורו טסרוד
איצומה תואלפנ השוע שי םש ,םיניפיליפל העיסנמ הברהב הנוש אל ףסוי הידבוע
...תחטבומ המלחההו םיבאכ אלל ,המדרה אלל ,חותינ אלל ,וידי ומב לודיגה תא
ףושיכה ,היגאמה ישעמל היצמיטיגל תתנ השעמה הזבש ,ידבכנ ,תנבה אל םאה
"?ללושה תכלהו
ברה לש ותב - "ונרכיה אלש ברה" - ףסוי ברה לע הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 24.3
.היבא לצא "םייבויח" םידדצ תפשוח
רחאל ,םישנה תויוכז קוח תא החלצהב הריבעה ןייד לעי כ"ח :(י,מ,ה) 30-31.3
ץוח תדעווב ןייד לעי לש המוקמ תרומת קוחל התודגנתה תא הריסה ס"שש
,יגולואידיא ןורקיע הרכמ ס"ש !לכש-ילוביז ?"התודגנתה תא הריסה" .ןוחטיבו
.םישדע קיזנ לש ןנתאב ,לוכיבכ
היגולונימרטה ,ללכב" :שדח םיהולא ונל שי !בוט לזמ :(בירעמ תבש ףסומ) 31.3
וילא סחיהו ,השודק לש הגרדמל עובשה התלע ףסוי הידבוע ברה יפלכ תידרחה
גיהנמ" ,"ןרמ" םייוניכה .ץיבבולמ יברה ביבס הזטסקאה תא ריכזהל ליחתמ
תיהולא תומד אוה ברה" .םינותמ רבכ םיבשחנ "ורדהו רודה ראפ" ,"רודה
הידבוע ברלו" :ימלשורי םולש תאמ הבתכ) וידיסח ונעט "עבטה לעמ תפחרמש
.("הנדע התיה

  תלוויאה תניפ   ךלכולמה הפה   יללכ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   ערה שרוש   ס"ש   לט תדעו  


,לודג הפ בוש חתפ ףסוי הידבוע :(י,מ,ה) 19.3
,דירש יסוי רורא" :דירש רשה לע םעפה
,עשרה ןמהב ומכ וב םוקנל
.(רתאב האר) "םלועהמ ותוא רוקעל ךירצ

ברה םא :קמינ טפושה .טפשמה תיבב הכוז ,רטוש לליקש ,תג-תירק בשות :(י) 21.3
חרזא םע תרחא גוהנל ןיא ,טפשמה תיב לש ותפקתה ןיגב ןידל דמעוה אל הידבוע

ינושארה ירסומה סיסבהשכ ,ונלש רסומה תמרב הגרדמ םילוע ונחנא ךכ ."טושפ
."הרותב םילודג םינבר" םה

."דירש רורא" אורקל םיווצמה םיזורכ ורזופ םילשוריב תוידרח תונוכשב :(י) 21.3
לומתא התלתנש עשרה ןמה תבוב :(מ) 23.3 .ריעה תובוחרב ולתנ ותומדב תובוב
הזכ ןוימד רצונ ךיא !עיתפמ תמאב .דירש יסויל עיתפמ ןוימד התמד םירעש האמב
םא .תושפיטו תועשר :קחש-ןיקפיל ילט :(מ) 23.3 ??םואתפ עתפ ,הככ םתס
םימודאה םיווקה לכ וצחנש ונבשח םא ,םיכרד תשרפ ןמיס ןיבר חצרש ונכרעה
תא הארש ימ" :ינולא תימלוש :(י) 20.3 !לודגב וניעט - לארשיב ירוביצה חישב
אוהש ןכתיי ךא ,תילילפ הריבע רבע ברה .םיציל בשומ האר ברה תשרדממ תונומתה
חתמב יורש ףסוי ברה" :םיבוט-ןב גולופרגה ."הקידב ךירצ אוהו וישעמל יארחא אל
לש עלבה ירבד לע האחמב ושארלש הפיכה תא ריסה תינרואמ ירסל ברה .לוכסתו
ומכ םיעמשנ םהו ,הפ לובינו הבעות ירבד הלא" :זוע סומע רפוסה :(מ) 20.3 .הידבוע
."םיערה םינמזב תויסנכבו םידגסמב התסה תושרד
הידבוע ברל הרק המ" :ףסוי הידבוע לע ,םיטפשמה רש רבעשל ,קודצ םייח :(י) 21.3
ןגרנ שיאל ךפהו ויפ אצומ לע הטילשה תא דביא אוה יתומשרתה בטימל ?ףסוי
."ומצע ינפמ וילע ונגי םא ויברוקמ ושעי בוט .שבתשנ ותעד לוקישש ,ןזגרו

תועידיה תונכוס ,הידבוע לש םיינאריאה וירבח :ברוע לצא ריזרז ךלה :(י) 21.3
,הרידנה תיתוברתה התמרב הרוכבה לע ברה םע תקבאנש ,"אנריא" תינאריאה
תשרב דימלת לכש ,בושח עדימ הפיסוהו ךוניחה רש לע ויתויואטבתה תא הרכזיא
רש היה עשרה ןמה" :תורגבה תוניחב תארקל הפ-לעב ןנשל בייח תיאמצעה ךוניחה
."ידוהיה םעה תא דימשהל ול עיצהש ,הערפ לש רצחה

גיהנמש תמיא לכ :"ןברוקה תמשא" :הידבוע לש עלבה ירבד לע ןודנול ןורי :(י) 22.3
םיליגרת המכ וירבוד םירזחממ ,ביריב ולהק יוסיש לע לצנתהל שרדנ םידרחה
םה םינוליחה - הרקיעש ,הפקתמ ךכ רחא .תרושקתה לע םיללוגתמ הליחת .םיקודב
ינפב םימותסו הרות-ינבל םיריהנה ,ברה ירבד תא ןיבהל םילגוסמ אלש תוצרא-ימע
אל םתא םג" תניחבב ,"םתלחתה םתא" הנוכמ ישילשה סיסכתה .םדמל אלש ימ
,שפנה ירופיצב עגפ ררוצה :"ריקה לא בגה םע" אוה יעיברה סיסכתה ."רדסב
.ול םרגנש באכה תא תאשל ול רשפא יא םדא לש ושפנ ירופיצ תועגפנ רשאכו
תירוטסיהה תוירחאה תא תיסמה ךילשמ ךכ" .יולגה םויאה אוה ןורחאה סיסכתה
.ןודנול םייסמ ,"ןברוקה לש ובג לע
."ףסוי ברה דגנ הריקחמ סונמ ןיא" :תוטילקרפב המכסה :(ה) 20.3
דגנ הריקחב חותפל הרוי םאה רחמ עידוהל רומא הלשממל יטפשמה ץעויה :(י) 22.3
:(י) 20.3 :לכל לעמו קוחל לעמ דמוע הידבועש ,םירובס ס"שב לבא .הידבוע ברה
הידבועש ןתינ אל" :ס"ש :(מ) 20.3 ."הלשממ ןיא - הריקח שי םא" - ס"שב ריכב
."הלשממ קרפנ ,המדא ריעבנ .רקחיי
לש תובוב תופרשנ םירופ גח לכבש רפיס ירזינב" :םיק הנח לש הבתכב :(ה) 24.3
ידכ ךות םינש רבכ תועמשנ "ינולא הרורא"ו "דירש רורא" תואירקהו ,ינולאו דירש
."רתסא תליגמ תאירק
דירש תוריזג" :יטפשמה ץעויה לע גלגילו דירש רשה תא ףקת בוש הידבוע :(י) 26.3
אנוש ,ןעזג דירש" :(ה ,מ) ."ןמה םואנ" לע טרחתמ אל ."הערפ תוריזגמ תושק
."הערפמ עורג ,הרות
ברה דגנ הריקח תחיתפ לע לומתא עידוה הלשממל יטפשמה ץעויה :(מ ,ה ,י) 28.3
:הז רשקהב .ףסוי

ץעויה שקבמש יפכ ,רדסהו קוחה תרימש תרגסמב :(בירעמ תבש ףסומ) 31.3
דחפל רבד ונל ןיא" :"ללכ דחפל אל רקיעהו" ורמאמב יבגנ השמ בתוכ ,יטפשמה
תמעתהש ךכבו ,הנש 70 -כ ינפל ומעל ב"הרא אישנ רמא ,"ומצע דחפה תלוז ונממ
תומוהתל תורדרדיהמ תינקירמאה היטרקומדה תא ליצה ותוא חצינו דחפה םע
ינויח הכ ןכל ...תולפא םינש ןתואב הפוריאב תויטרקומדה וקסרתה ןהילאש
."ללכ דחפי אל"ו ,עובשה הלע הילעש הצימאה ךרדב דימתי ןייטשניבור םיקילאש

האנש תייוור הטלחה וז" :הלשממל יטפשמה ץעויה לע אטבתה ירזינב :(י) 28.3
חיטה תודעור םייתפשב :(י) 30.3 ."םידרחו םידרפס ונאש ללגב תונעזגב העוגנ
הפוס כ"ח :(י) 28.3 ."ךתא רבדל הצור אל ינא - ןעזג יל תארק" :ירזינבב ןייטשניבור
,ירזינב ,הידבוע לש ושאר רמוש ."ילינסו ןקז היפאמ שאר" אוהש ,הידבוע לע רבדנל
"לוונמ" ולש ןולימב .הבוטל קר ןווכתה ירזינב ."תלוונמ הבלכ - רבדנל" :ביגמ
."תמא רמוא"ל תפדרנ הלימ ,הארנכ ,אוה

הנידמה הניא וז" :רקצולפ רבס בתוכ "הפוס ערוזה" תכרעמ רמאמב :(י) 28.3
."ונרכיהש תילארשיה הרבחה הניא וז .ונרכיהש היטרקומדה הניא וז .ונרכיהש
אלש ומכ ,תונערופל םידיחי םיארחא היטרקומדה יסשמ אל לבא ,רקי רקצולפ ,ןוכנ
תא עובקל ונילעו ,הנידמב בורה ונחנא .הטיחסל םיידעלב םיארחא םיטחוסה
תוגלפמ לכמ ,םיינוליחה וניגיהנמ ויה אלול .הלש תוגהנתהה תומרונ תאו הייפוא
ךכ אל ,םיידרחו םייתד לש םימויאלו תוטיחסל םיענכנ ,הנידמה םוק זאמ ןוטלשה
תא תונשל רחואמ אל ןיידעו !וניגיהנמבו ונב איה המשאה .םויה םירבדה ינפ ויה
!תואסיכ תוואת םוקמב םיציב ויהי םיינוליחה וניגיהנמלש קר ךירצ !הרבחה ינפ

ןורחאה הבר ,ויא'גב םייח ,יבס היה וליא ..." :"ברה תפרח" יבגנה םייח :(מ) 30.3
שיאה תא וינפמ שרגמ היה ,םייחל וישכע ררועתמ ,ןורבחב םידרפסה תליהק לש
םימכחו םיוונע ,םידרפס םידוהי ינומהמ ךכ ריסמו וזה השרדה תא ערוקו הזה
."השרד התואו שיא ותוא ןיגב םהב קבדש םתכה תא ,ךרד ירשיו
הידבוע" :"ישילשה רבידה לע רבע ךכ" ץיבוביל הילא 'פורפ תאמ רמאמ :(ה) 30.3
לוליח שיה - תיטילופ הלומעת תמחלמב רטייריפוקל "לארשי עמש" תא ךפה ףסוי
"?הזמ לודג םשה
הדנמו ןייטשניבור יטפשמה ץעויה תא ףקות ס"שמ היאמ השמ ברה :(מ ,ה ,י) 30.3
"יודינ" ."ותד תא רכמ אוה" - "יודינ - ןייטשניבור לש וניד" :ידרחה רוביצהמ ותוא
ול רוסאו ,והשלכ רשק ותא םייקל ,הדונמה םע רבדל רסוא תידוהיה הכלהה יפ לע
.ןיינמב הליפתב ףתתשהל
שיש לזמ ."תונעזגב ס"של םיסחייתמ" :םינוליחה תא ףקות ןומר רשה :(מ) 30.3
עבצא הנפה אוהש עגרבש ,חכש ריקה לא עבוקמה ףוצרחה !םישאהל ימ תא
!ומצע וילא ונפוה ויתועבצא עברא רתי לכ ,והשימ רבעל תחא המישאמ


  תלוויאה תניפ   ךלכולמה הפה   יללכ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   ערה שרוש   ס"ש   לט תדעו  


תוסג ,תומילא" הוולמ הנשה םירופה גח ,ץריבג לעי תבתוכ "ערה שרוש" :(י) 22.3
תא רבחמה ,םדה לע ימירופ דוקיר ,תונלבוס רסוחו תססות הביא ,דיאל החמש ,בל
ןייטשדלוג ךורב חצורה רבקמ ךבאתהש םילגנמה ןשעל ףסוי ברה לש 'דירש רורא'
."החמשל תשפחתמה האנש תיארנ ךכ .עברא תירקב
וגגח (ןיליפתב לובכ םג דחאו תופיכ ישבוח םלוכ - םולצתב) ןימי יליעפ :(מ ,י) 22.3
תלוליה" :הלפכמה תרעמב ןייטשדלוג ךורב עציבש חבטל הנשה םוי תא לומתא
,דירש רורא" וארק ראשה ןיב .ינרק לבוי תאמ הבתכ - "חצורה רבק לע םיפודיג
ילב תומת אל - דירש יסוי" - ןירוח-ןב לאכימ ,ןגראמהו ,"ינולא הרורא ,קרב רורא
יטפשמה ץעויה - רקיה ןר .תילילפ הריקחב חותפל שרוד ןהכ ןר רשה ."םירוסי
דגנ ארונד אסלופ סכט היה הז םא לבא - בושחיו ,בושחיו ,בושחי הלשממל
ןהכ רשה :(ה) .דימו ףכית םיעשופה תא םירצוע ויה זא - ךשמהב האר - רויפיפאה
הזה רבדה תא .םיתיסמו םיעגושמ ינימל תבאוש ןבא אוה רבקה םגש רבתסמ :רמא
?םיעגושמה תא וא ןבאה תא ?קיספהל המ תא ."קיספהל ךירצ
"ארונד אסלופ" סכט ךרעש רחאל רצענ ,תפצב ד"בח ליעפ ,סנרב ריאמ :(י) 22.3
אל דירש רשה דגנכ וירבד םאה ?הידבוע םע המו .דימ רצענ הזה סנרבה .רויפיפאל
-רוקחל-בושחל ןמז יטפשמה ץעויל שרדנ ןאכ המ םושמש אלא ?רתוי הברה םירומח
.םכמצעב וכישמת - רוקחל אל-רוקחל ןכ-רוקחל אל-רוקחל ןכ-רוקחל אל

.םייובמ היה ארונד-אסלופה סקטש ,רבוס ןופצה זוחמ דקפמ :(מ) 21.3 ,(מ) 23.3
הבש הנומת :םילשוריב תוידרחה תונוכשבו קרב ינב תובוחרב שדח טיהל :(י) 30.3
-יבלצ םע םילייח ,הערפ :"םיררוצ" לש הרוש ידיב םיפקתומ םינברה ילודג םיארנ
ונילע םידמוע רוד לכבש אלא" חספה תדגהב םג בותכש קוספו ,םיינוליחו ,סרק
."םדימ ונליצמ ה"בקהו וניתולכל

  תלוויאה תניפ   ךלכולמה הפה   יללכ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   ערה שרוש   ס"ש   לט תדעו  


:םירבד םתסו תולפת תונומא ,הכלה יקספ ,השודק

."רוחש לע רוחש" :אחומ רב יסוי תאמ הבתכ :(ץראה ףסומ) 11.2 :ראורבפ יחיפסמ
אובל לולע אוה יכ ?ידרפס דרח לש ונחלוש לע לוכאל לוכי אל יזנכשא דרח המל"
."ארונ אטח ידיל
?ינוליח לש ונחלוש לע לוכאל אטחה ארונ המכ זא ,ארונ ךכ לכ אטח הז םא
רצוא" םשב ןרק ומיקה שדקמה תיב תינב אשונב תוקסועש תועונת שש :(ה) 1.3
הטיסרבינוא וזיאב .ןליא-רב 'נואמ סייו ללה 'פורפ דמוע ןרקה שארב ."שדקמה
?רימע לאגי דמל

,םיפלא תופתתשהב ,תונוסא דגנ תינומה הליפת םילשוריב הכרענש העשב :(מ) 7.3
.םיכרד תנואתב השק ועצפנ םיינש דועו הבישי דימלת גרהנ

ןכשמה םגד .שדקמה תיב תמקה לע הבתכ - "'ה םואנ םיאב םימי הנה" :(ה) 12.3
.דמוע רבכ הליש לתב
ותכרב תא לבקל ףסוי הידבוע ברל ונפ היגיצנו תיאופרה תורדתסהה ר"וי :(י) 13.3
!הפרח .םיאפורה רכש תאלעהל קבאמב םתחלצהל
.יחומ קזנ םע רתונו ,הלימ-תירבב עגפנש רענל וקספנ םייוציפ 'ש ןוילימ 1.8 :(י) 13.3
םינהוכל "תמה תאמוט" ןיב דירפמש "להוא" לש שדח יתכלה "ןורתיפ" :(ה) 3.3
םוקמב ,םילבהב תדה העיקשמ ףסכו ץמאמ המכ .םילוח יתבב רקבל םהל רשפאמ
!םיקקזנ םדא ינבל גואדל
אל םיילארשי םיסייטש ידכ ,תבשב רויפיפאה תא וסיטי םיינדרי םיסייט :(י) 3.3
.תבש וללחי
תבשל םהל רוסאו ,להנמל הפק שיגהל הריכזמל רוסא :דודשאב ידרח זורכ :(י) 19.3
.דחא ןחלוש דיל
.שיאה תא "אמטל" השיאהמ עונמל תנמ לע הז .השיאל הגאד ךותמ אל הז
תורשע .רלה רוא תאמ הבתכ - "םינכשל עירפמ םייתעבגמ קידצה" :(מ) 21.3
ר"ומדאה - "קידצ" רבקל הלילה תוצחל בורק עובשב םיימעפ םיעיגמ םינימאמ
,דחא .דומצה בוחרב םינכשה תחונמ תא םידירטמו םיללפתמו םירש - טשנפטשמ
.םייפסכ םיקסעלו הסרובב החלצהל ,תורקעל רזוע רבקב רוקיבש ,ןעוט ,ןומולס בר
דחא לליק םיבשותה ירבדל" .םורדב יתעבג בשומב תונוסא תרשרש :(מ) 29.3
."בשומה תא תסנכה תיבב םיללפתמה


  תלוויאה תניפ   ךלכולמה הפה   יללכ   ךוניח  
  ףדה תליחתל   ערה שרוש   ס"ש   לט תדעו  


חופש - יומן ארועים

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית