לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1999 רבמטפס :14 'סמ

:ונלוכ לש הבוחב םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תדה ירכומב המרוח דע םחליהל ,תיתדה הייפכל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,הריש :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןור :ףדה תא ךרע


! לאינד ל בותכ/יבתכ :ןמויל תועידי ףוסיאב הרזע לבקל חמשנ

:םינותיעה תומש ןומיסל רוציק ינמיסב הז ןמוימ לחה שמתשנ ןוכסיחו רוציק םשל
בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה)

  יללכ   הניברוטה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויא   תוירנויסמ   תורשכ  

תמא תנוכמב קדביהל להנמה ןגס י"ע החלשנ יתד רפס תיבב הדימלת :(י) 2.9.99
."םייביטקובורפ םידגב" השבל אלש ,חיכוהל ידכ

ח"וד יבגל 1 ץורעב ץיבומרבא ןונמא םסריפ"ש םיטרפ טטצמ ןותיעה :(ה) 9.9.99
ךוניחה תשרב תוילילפ תוריבעל תודשח םילוע ונממו ,ךוניחהו רצואה ירשל שגוהש
תרמצ ןולמב תויומלתשה הכרע "ינרותה ךוניחה ןייעמ"ש ,ןעטנ רתיה ןיב .ס"ש לש
רושע ןויצל סנכ תשרה הכרע ןורחאה טבשב ו"טב ;'ש 1,400,000 לש תולעב
תשרה האיצוה המצעל תימדת טרס תקפה רובע ;'ש 916,000 תולעב התמקהל
ינרותה ךוניחה ןייעמ החוויד ןהילעש רפסה יתב תובותכ בור" ח"ודה יפל .'ש 346,000
תוגירח לע רומח ח"וד :םוי ותואבו ןותיע ותואב ,תרחא הבתכב ."תויביטקיפ ויה
תנשב דומיל תועשב הגירח :ס"ש לש ךוניחה תשרב חוקיפו הרקב רדעהו תויביצקת
4.8 = ןיינב תונלבק ;'ש ןוילימ 17 = תועסה ביצקתב הגירח ;'ש ןוילימ 30 = ט"נשת
3 = םיסנכ ;'ש ןוילימ 1 = הריד רכש ;'ש ןוילימ 3 = הלהנימ תורשמ ;'ש ןוילימ
.דועו ;'ש ןוילימ 1.5 = בכר תקזחא ;'ש ןוילימ

ס"ש ישארל ךוניחה רש ןיב חוכיווה שטינ הילעש תיתימאה הלאשה :(י) 10.9.99
חכש "תונורחא תועידי" ."ינרותה ךוניחה ןייעמ" תשר לש הימונוטואה תלאש איה
.רוביצה יפסכ תטיחסב הימונוטואו ,ךוניחב הימונוטוא :ףיסוהל קר

:ויתויובייחתה רתי ןיבש .דירש יסוי רשה לע קנע תבתכ :(א"ת ןותיע) 24.9.99
."התיבה ונילא ,ס"ש לש ךוניחה תשרל ומרזש ,םידליה יפלא תא ריזחא ינא"
!תיבב םכל םיכחמ ונחנא - םידליהו יסוי

  יללכ   הניברוטה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויא   תוירנויסמ   תורשכ  

וידרה קוח) קוח תעצה ץיפמ הלשממל יטפשמה ץעויה ס"ש ץחלב :(י) 1.9.99
.ותעדל דוגינב תדמועש (ידועייה
ימכ ירזינב טטוצמ עטקב .תולפה עוציב דגנ לעפא :ירזינב תואירבה רש :(מ) 9.9.99
גוס ותוא םניא םייתדו םינוליח םידוהי" :"סרפ שיאו'ג" יקרוי-וינה ןותיעל רמאש
םיברעה תא רתוי םיבהוא םיינוליח םילארשי" ,ירזינב לש וירבדל ."םישנא לש
ןעמל הנידמ יצח םיברעל תתל םינכומ םה ךכ לשבו ,םידרפסה םידרחה תא רשאמ
."םולשה
.שדוחב 'ש 20,000 = ל"כנמה גהנ רכש :ס"ש לע םישדח םייוליג :(י) 10.9.99
.יערד לש וינמאנ תא חידמ הידבוע ברה :ס"ש תרמצב ערק :(ה ,י ,מ) 17.9.99
הצעומ שארכ םג ןהכל ךישממ ,לולמ םימחר ,ס"ש לש תסנכ רבח :(מ) 19.9.99
.קוחל דוגינב (הפייסכ)
?קוחל לעמ איה ס"שש םיעדוי אל דוע םתא ?ונתא םישוע םתא םיקוחצ
תושארבש ,הנומידב תיתדה הצעומה יפסכ לע לוקיע ליטה הסנכה סמ :(ה) 26.6.99
.ס"ש לש ךוניחה ןייעמ תשר ל"כנמ ,דמח בקעי ברה
,ינועמש השמ אוה הקוסעתה תוריש תול"כנמל ישי רשה לש ודמעומ" :(י) 27.9.99
תוריבע ןיגב םושיא בתכ הנורחאל ודגנ שגוהו ,ףסוי הידבוע לש ותדכנל יושנה
."תורומח תעמשמ
תוחמתהה תדעו י"ע הלטוב ןיד-ךרועכ ינועמש השמ ותוא לש ותוחמתה :(י) 28.9.99
.תוחמתהה יקוח לע הריבע לשב ןידה יכרוע תכשל לש
הנעטב ןויצ תרשבמב ברל ס"ש שיא יונימ דגנ ץ"גבל הרתע ל"דפמה :(ה ,י) 28.9.99
ליעפ לע רסואש םייניב וצ איצוה ץ"גב טפוש :(ה) 30.9.99 .ןידכ אלש עצוב יונימהש
דגנ הריתעה ררבתתש דע ןויצ תרשבמ בר לש דיקפתל סנכיהל ארזע ןב ברה ,ס"ש
.ויונימ
- יערדו ירודכ ,םינפב - ישיו הידבוע :(תינמז) הערכה - ס"ש תרצעב :(מ) 28.9.99
.ישי ילא לש הרתכהה סקט - ןייעמה לא סנכ :(ה) .ץוחב
.הנידמה יפסכמ ס"ש תרצע ןומימ תוניקת קדוב יטפשמה ץעויה :(ה ,מ) 28.9.99
.סנכה ינגראמל םילקש 150,000 תרבעה רשיא תותדה דרשמ
(ס"ש לש ןותיע) "םויל םוי" יגיצנל העיצה א"תב טפשמ תיב תטפוש :(מ ,ה) 30.9.99
וושיהש לע ,יקצירפ יסוי כ"חו ילאיתוקי ןנרוא ,"ישפוח םע" ישאר ינפב לצנתהל
.םדגנכ יקצירפו ילאיתוקי ושיגהש תילילפה הנלבוקה יפ לע ךכ ,םיצאנל םתוא


  יללכ   הניברוטה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויא   תוירנויסמ   תורשכ  

אלא תבשב עסת אל הניברוטהש ץילמת םיל"כנמה תדעווש ןמתסמ :(י) 1.9.99
.םוי תיינחל 'ש 140,000 לש תולעב םינוינח ינש ורשכוי לולסמה ךרואל .תולילב
.ץרחי אל ימד עובש לכ לקש ןוילימ ס"של םלשל רשאמ לוז רתוי
תוליל העברא תוחפל ושרדיי עובשה עצמאב ןחשמה תרבעהל :(ה) 8.9.99 !לבא
.הרותה תודהי אלו ל"דפמ אל ,ס"ש אל ,םלשנ ונחנא ףסכה תא .םינוינח השולשו
תמייאמ הרותה תודהי .תבשב אצוי בוש ןחשמה :(ה ,י ,מ) 3.9.99 .ולבקי קר םה
.היצילאוקהמ שורפל
ושנועמ ונרטפש ךורב ,ףוס ףוס .היצילאוקהמ השרפ הרותה תודהי :(י ,ה ,מ) 5.9.99
תנמשמ קקלל םה םג וצרש םושמ וסנכנ ,סנכיהל וצר אל הליחתכלמ .הז לש
!אלפנ המכ .ואצמ .תאצל ךרד ושפח ,םעפ היהש המ אל הזש וארשכו ,תובצקהה
:רתוי םימכח הלאש אלא ?םכתא ס"ש תא וכשמת ילוא
ברסמ דירש .השירפב תמייאמו ךוניחה תשרל ןוילימ 25 תשרוד ס"ש :(מ) 8.9.99
אל םלשת םא !םללגב קר אל הז !דירש ."םללגב אלכל ךלא אל" :ףסכה תא ריבעהל
דע םיכשמנ ,"םימויא"ה םיכשמנ ךכו !דוע ךב רחבי אל דחא ףא לבא ,אלכל ךלת
אל דחא םויא וליפא .הערפה לכ אלל תבשב רבע 5 -ה ןחשמהשכ ,(ה ,י ,מ) 27.9.99
!עמשנ
!תותיחשל רוחש לגד יתפנה :קרב (מ) !םימייאמ אל ילע :קרב :(י) 26.9.99
טוחסל ןתא אל .םייקיש - םייאמש ימ .םייאמ אלו ילע םייא אל םדא ףא :קרב (ה)
:ןמזה ינפל וחמשת לא לבא !תויותיחש לע להנתת אל הנידמה .יתוא
העיבתהו ,קרב םגו דירש םג םירתוומ םתחיהל רומאש םכסהב :(ה) 27.9.99
.רבשמל ינמז םויס :(י ,מ) 27.9.99 .קרפה לעמ ,לשמל ,הדרי דימלת יפל בוצקתל
קרב לש תושירדה תא הלבק ס"ש ,םותחל ,ףסוי דוד ,ונב תא ץליא הידבוע ברה
לש ןומימה ןפוא עבקיישכ ,שדוח דועב יופצ אבה רבשמה :ףוסה אל הז לבא ,דירשו
היתוחטבהו ,דירשו קרב לש םהיתורהצה .יאנת לע גשיה והז :(ה) 28.9.99 .תשרה
שדח ףד חתפנ אוב :ישיל קרב :(י) 29.9.99 .םיאבה םישדוחב ןחבמל ודמעי ,ס"ש לש
.(ס"ש לש רבד דוחייב ,רבד לכל ןימאמ יתפ = ד"למפ)


  יללכ   הניברוטה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויא   תוירנויסמ   תורשכ  

:ןועבט בשות ידיב חלשנ
הליל תצחרב תוחפ םימלשמ םייתד :(ןועבט ןומוקמ - "יוצמו יוצר") 11.6.99
?טפשמ יתב ןיא רבכ םאה - ןועבט לש םיינוליחה היבשות .ןועבט ילג תכירבב
.הכירבה תא םכל ורגסי ללכבש ינפל ,והשמ ושעת ?"העיבת" חנומה לע םתעמש אל

.תובישיה ידימלת סויגל הדעווב ןושאר ןויד םויה :(י) 2.9.99
בלב םקוהש ידרח םידלי-ןג דגנ הנח-סדרפב וניגפה םינוליח תורשע :(י).2.9.99
.תינוליח הנוכש
לע הבתכ - "הבושת תושעל םיכירצ ,םידרחה ,ונחנא" :הבתכ :(םימי 7) 3.9.99
.םייתדה דגנ בטיה תוקמונמו תוסירתמ תועד תלעב ,תידרח השיא ,דליפנרג היבצ
.רויגה ינפלואל תישארה תונברהמ םיחקפמ ןממי הטילקה דרשמ :(ה) 3.9.99
יונימהש (תינוליח) רימת ילוי הרשל בתכ תודהיה ידומילל ןמטרה ןוכממ ,רהוז ר"ד
סחיב תישארה תונברה דמעמ לש ימידקת קוזיח וב שיו ,םילועה תבוטל דגונמ הזה
.רויגה ינפלואל
.ישארה יאבצה ברה דיקפתל םיירשפא םידמעומ 11 :(ה) 9.9.99

רתוי ףיסוהל ונתנווכב .תולפה עוציב דגנ לעפא" :ירזינב תואירבה רש :(נ) 9.9.99
יתבב םישנל םירבג ןיב דירפהלו תולפה דגנ לועפל ,םילוחה יתבב םיחיגשמו םינבר
."םילוח

.לשיפ-םירפא ונבו רהוז ירוא לע הבתכ :(םימי 7) 10.9.99
.לבה לע אורקל בוט ,לבה אוה לבהש תעדל ידכ םג

ןידה תיב ינייד ידיב וילע לטוה "שנוע"ה .טג ןברסל רסאמ תונש 5 :(י) 13.9.99
?הרק המ זא .ותשאל טג תתל ברסמ אוה םינש 10 ךשמבש רחאל ,ןוילעה ינברה
השיא תבוטל והשמ ושע ןוילעה ןידה תיב ינייד םאה ?ונממ הררחתשה איה םאה
אוהשכ םג תיקוחה ותשא הראשנ איה !םואתפ המ ?הוררחשו םינש 10 טג תברוסמ
םא" :ןידה יתב להנמ עבק ,םיניידה לש םבל בוטב קפס וליטת אלש תנמ לעו !אלכב
."אלכהמ ררחושי אוה - ותשאל טג תתל לעבה םיכסי ורסאמ תפוקת ךלהמב
ינוגריא לכ םתא ןכיה !השיאה לש הרורחש אלו םיניידל בושח לעבה לש רורחשה
!ןודנב והשמ רבכ ושעת זא - הנידמה יחרזאמ 51% ןתא !םישנה

,םיל לכה תא ךילשת לא" :"ךילשת" רפח םייח לש המקמה ךותמ עטק :(י) 13.9.99
./קוחצ אל הזו ותוא שביל םילולע דוע םיאטחה /קומע קיפסמ ונניא םיה
לע םיללפתמ םידרח הריעצו םירבג 3 לש אלפנ םולצת (מ) .ךילשתה יכילשמל ץלמומ
תידרחה הריעצה .םי ידגבב הריעצו ריעצ םהירוחאמ .םיה לומ ביבא-לתב תלייטה
םייניעה ךרד חומל סנכנש המ לבא .ינוליחה גוזה תא הארת לבל ,היניע הסכמ
.דוע והכילשי אל ךילשת םוש .ראשיי
םהמ שילש .הרטשמה תא םיבהוא אל םייתד םידימלת - רקחמ :(י) 14.9.99
."הרטשמ תנידמ" הרדגהל םימיכסמ
קוחל ןוקיתה לע םתח םינפה רש .תבשב עונלוק יתב רשיא יקסנרש :(ה ,י) 14.9.99
.םיגחו תותבשב םיגוניע יתב ביבא-לתב חותפל ריתמש ,ינוריעה רזעה
.הלשממב ךומתל בושתו ןוילימ 8 לבקת ל"דפמה :(מ) 15.9.99
.אבה םולשתה דע ,הלשממב ךומתל קיספת איה ןוילימ 8 -ה ורמגיישכ
?"ןנתא" חנומה לע הדוהי-ןב רמוא המ
ח"ש ןוילימ יצח םלשל טפשמה תיב ידיב בייוח (ס"ש) באז םיסנ כ"ח :(י) 17.9.99
.דליה לש ונימ רבאמ 2/3 ןדבואל המרגש הלימ תירב עציב וב ,דליל
לש ותשורג) ןייטשנייא הנולא לע לאירוצ-ןהכ הוואנ לש התבתכ :(א"ת ןמז) 17.9.99
רשואב םיארונה םימיה תא הריבעמ" - הנש 20 ינפל "הבושתב הרזח"ש ,(קירא
םימעפל - ינא .ץק-ןיא תולעתהו יחצנ רשואמ תוחפ ןיא םלצא ."ץק ןיא תולעתהבו
.עצמאב םימעפלו ,חמש םימעפל ,בוצע
ךותמ יקלטיא טפשמ תיבל הנפ ןילייב יסוי םיטפשמה רש :(ביבא-לת ןותיע) 17.9.99
םע יחש ינוליח באל הבושתב תרזוח ןיב םש להנתמש יחרזא טפשמב עייסל הנווכ
."תכ הניא תידרחה תודהיה" :בתכ תנבומ אל הביסמו ,הילטיאב םהיתונב
רפסה תא אורקל ךתוא ןימזמ "שפוח" !הרמ תועט העוט התא ?רשי רש ,תמאב
תודהיה הברקב הליכמ תוארונ תותכ וליא ןושאר רוקממ דומללו ,"תושפנה ידייצ"
:תסנכב ףוחד ןוידל אשונה תא איבהל שרד (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח !תידרחה
!םידקת ול ןיאש ,םיטפשמה רש דצמ רומח השעמב רבודמ
ירדסה תונשל השקיבש ,םילשורי תייריע דגנ יאנת לע וצ איצוה ץ"גב :(ה) 22.9.99
םיבשות ידיב השגוה הריתעה .םיידרח םיצחל יפ לע ,היפויתא בוחרב העונת
."ישפוח םע" תתומעו בוחרה לש םיינוליח

רתאב תימלוע תילגת :"הבושתב הרזח"ל םידמעומל הבושח העידי :(י) 23.9.99
תילגתה .הנש ןוילימ 2 ינב שונא-ינב לש הדובע ילכ ואצמנ :ןדריה קמעב יגולואיכרא
.לארשיב ןומדקה םדאה לש הנושארה ותעפוה תא הנש ןוילימ יצחכב המידקמ
םירזוח .הנש ןוילימ ינשכ ינב םימודק םיליפ ידירש ופשחנ רתא ותואב :(ה) 17.9.99
?םישקול םכתא םיליכאמ םכלש םירנימסבש םכתא ענכשנ ךיא :םימימת הבושתב

!הלועמ .םידרח םילייחל קפוסמ ץ"דבה תחגשהב ןוזמ :ל"הצב שודיח :(מ) 26.9.99
לש הרוצ לכמ וררחושיו ,סחי ותואב וכזי םיינוליח םילייח םגש יאנתב
!תורשכ-תייפכ
הזחמה .וכע לביטספב "הלכ יאוב" הזחמה דגנ םיזורכ וציפה םייתד :(מ) 27.9.99
.םתרבחב םילקתנ םה םהב םיישקה םע םייתד לש תודדומתהב קסוע
?םיברב ותוורע תא םילגמש םיענ הז ימל יכו
וב היהש עוריאל ךפה ,לעפא תמר רנימסב ךרענש ,"םעב סויפ" סנכ :(מ) 27.9.99
תא ולטיב ,סוניכב ףתתשהל םירומא ויהש ,םידרחהש םושמ תאז :סויפמ ץוח לכה
.םתופתתשה
עברא :תטלחומ העינכב "הרפוע" בושייה תא בזוע ןונ ןב לאוי ברה :(י) 28.9.99
קחצי חצרל רשכה ןתמב םינבר םישאהש רחאל םיבשותה י"ע םרחוה אוה םינש
.ןיבר
."ןלוגב םינופמה ןעמל" - לילגב םקוה שדח יתד בושי :(מ) 30.9.99


  יללכ   הניברוטה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויא   תוירנויסמ   תורשכ  

"דרע עוגרמ" ןולמב תירוטידנוקכ התדובעמ הרטופש ,דרע תבשות :(ה) 16.9.99
.דרעב תיתדה הצעומה דגנו ןולמה דגנ עבש-ראבב הדובעל ןידה תיבל העיבת השיגה
.הירוטידנוקה ךותב הייפוג-תוצלוח השבלש ללגב קוחכ אלש הרטופ התנעטל
םלוא לש תורשכ תדועת לטבל המייא עבש-ראבב תיתדה הצעומה :(י) 22.9.99
.תיתדה הצעומה דגנ ץ"גב שיגהל ומייא גוז ינב ."תימרופר" הנותח ללגב תונותח
תימרופרה הנותחהו ,לטוב "תורשכ"ה ריסהל םויאה ,"הלפקתה" תיתדה הצעומה
רפסמ רבכ קספ ןוילעה טפשמה תיב" :םימרופרהמ ,בגר ירוא ד"וע-ברה .המייקתה
."יקוח וניא תורשכה תרסהב םויאה יכ ,םימעפ
תיזח םיקהל ארוק ,ןהכ םייח ,סומידב ןוילעה טפשמה תיב טפוש :(מ) 22.9.99
1 'סמ ןואטיבב המסרפתה האירקה .םידרחה ינפמ "תימצע הנגהל" תסנכב תינוליח
."יוניש" לש
לש ישארה ףשה תינגס לש הירוטיפ לע הנבל ירנ לש הבתכ :(ץראה ףסומ) 24.9.99
לש םימויאל ענכנ ןולמה .תונברה לש םיצחל ללגב ,תינוליח - םילשוריב ןוטליה ןולמ
!םינפשל לכוא יד היהיש ,ןולמל וחלשנ רזג ןוט ינש :םושלש ונבתכ רבכו .תורשכה תרסה

ומצע האורה ,בחרה רוביצה :"ןולמה יתב תעינכ" לע תכרעמ רמאמ :(ה) 26.9.99
.םהיתודעסממו םהירדחמ וילגר רידמו ךלוה ,תונולמב תורשכה יללכ תוצירעמ עגפנ
ללוחתמה דגנ הליעפ האחמ תעונת םוקתש יוארה ןמ .תאזכש הליבס הבוגתב יד ןיא
!ןולמה יתבב הלבקה יקפלדו לכואה תומלוא ירוחאמ
,תאזכש תירוביצ הבוגתל תוישעמ תועצה חולשל ויארוק רוביצ תא ןימזמ "שפוח"
.letters@haaretz.co.il ,03-6810012 :סקפ ,"ץראה" תכרעמל קתעה םע
!תושעל ןכומ םג וא ,רבדמ קר "ץראה" םא הארנ

  יללכ   הניברוטה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויא   תוירנויסמ   תורשכ  

תיתרוסמה העונתהו (םימרופר) תמדקתמ תודהיל העונתה :(מ) 3.9.99
םהלש תומוסרפ רדשל הבריסש ,רודישה תושר דגנ ץ"גבל ורתע (םיביטברסנוק)
.וידרב
םעזב הלבקתה םימרופרה לש תמוסרפ ירידשתל רודישה תושר תמכסה :(י) 8.9.99
.ץיבר ריהזמ ,"תוברת תמחלמ ןאכ היהת ,ךשמי הז םא" .ידרחה בוחרב בר
תודהיה דגנ תידרחה תודהיה תלהנמש המחלמה םע המו !דחא קיחצמ ?ריהזמ ץיבר
?םינש רבכ הנידמה יבחרב
םירבג תסנכה תיבב ,םיווש השיאהו רבגה וניתוליהקב" :רמוא ימרופרה רידשתה
השיאה םג ןיאושינה יסקטבו ,הרותל תולוע הווצמ-תונב .דחי םיבשוי םישנו
."רבגה תא תשדקמ
וידרה להנמ רשיא ,םימרופרה לש תמוסרפה ירידשת רושיאל הבוגתב :(מ,י) 9.9.99
תרושקתה ףולא לש ויפמ עמשומש ,ידרחה רידשתה חסונ והז .תידרח תמוסרפ םג
איה ידוהי תויהל .הבושתב םירזוח ונלוכ םירופיכה םויב" :רלכייא ידרחה
תודהי ןיא יכ ,הבושתב רוזחת .תחא תודהי קר שיו ,ונייחל הדיחיה תועמשמה
."תרחא
תויהל אל חיטבה .הנשה שארל תינכתב רהוז ירוא :(היזיוולט 1 ץורע) 12.9.99
וניבא" לע םהל רפסמו םידלי 3 חקול ?חיטבהל רוסא רבכ - המ זא ?רנויסימ
?אל הז םא תוירנויסימ הז המ ."םימשבש
דביאש ץל .וחוכ שת" :היזיוולטב ותינכתב רהוז ירוא לע רצינש ריאמ :(מ) 13.9.99
."ולש רבעה יגשיה תא בילעמו סג .דודר .ומצע יניעב ןויקומ .ויתוחידב תא
ןוזיא - תינוליח תינכת רדשל שרוד (יוניש) דיפל ימוט כ"ח :(מ) 19.9.99 ,(י) 16.9.99
.רהוז ירוא לש ותינכתל


  יללכ   הניברוטה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויא   תוירנויסמ   תורשכ  

עסנש דע הרושה ןמ ילארשי ריעצ היה לאיטסק השמ" :הבתכ :(ה ףסומ) 3.9.99
שמשמ ,"רהויט" ארקנ אוה םויה .הראהל הכזו "ושוא"ל עדוותה קוחרה חרזמל
עידוה הנורחאל ."אבה ושואה" יוניכל הכז ףאו םידיסח ינומהל ינחור הרומ
.שונא ןב לש ופוגב םלגתמ אוהש הנורחאה םעפה תאזש וידימלתל
.םירייארפה קר םיפלחתמ .תמייק םלועל תלוויאה
.לילגב םיקידצ ירבק 39 חפטי םינפה דרשמ :(ה) 8.9.99
.ןבומכ ,ךנובשח לעו ינובשח לע
.(הבתכ) םיקידצ ירבקב עפשו גושגש :(מ) 10.9.99
?וננובשח לע דוע חפטל עודמ - עפשו גושגש רבכ שי םא
תא הקלמ ברה וב סקט ךרענ םילשוריב םירכובה תנוכשב תסנכ תיבב :(מ) 21.9.99
הכיח רופיכ םוי ברעב !הזל םיכסמש ימ רומח .רומחו רוש תורועמ טושב םיללפתמה
!שממ לש הוורוא .הליחמב םתוא וכזיש תוקלמ 39-ל םירבג לש ךורא רות
."שדקמה תיבב םידיקפתו הדובע קלחמ יתד ןוגרא :חישמ ילבח" :(מ) 28.9.99
.םילשוריב םירכובה תנוכשל דע רותב םידמוע רבכ םיבדנתמה


  יללכ   הניברוטה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויא   תוירנויסמ   תורשכ  

חופש - יומן ארועים

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית