Subject Secular Power Home
letter

הידבוע ברהו םיאפורה

ותכימת תא לבקל ידכ ףסוי הידבוע ברה םע םיאפורה יגיצנ ושגפנ רבעש עובשה ףוסב
.ןאכ ו ןאכ אורקל ןמזומ ,הידבוע ברה הז ימ חכשש ימ .םקבאמב

רתא לעופ התרגסימבש התומעה) .ה.ל.ע תתומע ר"וי ,רלמ ןד 'פורפ חלש הזה שגפמה תובקעב
:תיאופרה תורדתסהה ר"ויל אבה בתכמה תא (שפוח


רלמ ןד 'פורפ
ביבא-לת

רשלב ר"ד דובכל
תיאופרה תורדתסהה ר"וי
,ןג תמר 35 יקסניטוב'ז
03-5751616 :סקפ

!האחמ

,דבכנה רשלב ר"ד

.ףסוי הידבוע ברהמ עויס לבקל ךתיינפ לע תצרמנהו הפירחה יתאחמ תא ךילא הנפמ ינא
תפוק תאו הנידמה תא יתתריש תובר םינש ךשמב לבא ,רוביצ-דבוע-אפור דוע ינניא םנמא
תישיא יתפתתשה .לארשי יאפור םויה דע םיכוז הל ,ןובלעה-תורוכשמב תיללכה םילוח
1963 -ב ל"ז סילנמ 'פורפ לש הנושארה ותתיבשב לחה ,תורמ תותיבשבו םיבר רכש-יקבאמב
,םיאפורה לש קדוצה קבאמה ףא לעו ,תאז לכ םע .1982 לש הלודגה בערה תתיבש ללוכו
תבריעש ,ךכב הירבחלו דמוע התא השארבש ,תיאופרה תורדתסהב ךדיקפתל תאטח ברל ךתיינפב
.םירז םילוקישו תויתד תונומא הז קדוצ קבאמב

ילנויספורפ קבאמו םיאפורה תויוכז םה ידעלבה וניינעש ןוגרא איה תיאופרה תורדתסהה
איה םתפקשהש םיאפור םג ומכ ,תונוש תויתד תונומאמ םיאפור םירבח הז ןוגראב .ןתרימשל
רוסא .תונוש תויטילופ תוגלפמל םיכייתשמה םיאפורו ,לשמל ,ינומכ ,רהצומב תינוליח
יתד טביהב קלח ולטיי ,הלש ר"ויכ ךלשו ,תיאופרה תורדתסהה לש תילנויספורפה תוליעפהש
.והשלכ יטילופ וא

,ףסוי הידבוע לש "הבידנה ותרזע"ב ,םיהולאמ הרזעו דעס לבקל ךתיינפב תישעש השעמה
ירבח םתוא לכבו יב תישיא העיגפ איה ,לכל םירכומ םייתדהו םייטילופה ויללעמש
םתפקשהל םידגונ וא ,דחאה הרקמב םהל םירז ותנומאו ףסוי הידבועש תיאופרה תורדתסהה
,(ב"צמ הבתכ האר) הידבוע רמא "תולודג תויוכז םכל שי םיימשבש ועדת" .ינשה הרקמב
."הלודג הכרב ונל ןתנ אוה .ונב ךמות ברה" - רמואכ ךשמהב טטוצמ התאו

לש יפוסניא ללח םה ירובע םימשה .ימלוע תפקשהבו יב תעגפ יתוא םג גציימש ימכ
.רחא םוקמ םושב אלו םש אל יוצמ אל םיהולא םושו ,תויסקלגו הריפסוטרטס ,הריפסומטא
זבש שיא ,ונלש טפשמה תוכרעמו לארשי יטפוש ףדגמו ףרחמ ,ףסוי הידבוע לש ותכרב
ינא הב תוברתל ןובלעו יניעב איה םושה תפילקכ ,הדגנ ףיטמו תינוליחה ונתוברתל
.יח

ר"ויכ ךדיקפתמ רטפתתש וא ,הידבוע ברל ךתיינפ תא הרזחב חקיתש העיבתב ךילא הנופ ינא
לבא - ץפחתש לככ ףסוי הידבוע םע תושעל יאשר התא םייטרפה ךייחב .תיאופרה תורדתסהה
.הלאכ תויורשקתהמ עונמ התא תיאופרה תורדתסהה תאו יתוא גציימ התא דוע לכ

,בר דובכב
רלמ ןד 'פורפ:אבה בתכמה תא .ד ונילא חלש ,דועו


;בר םולש

.בורקה שדוחב 'זאטסה תפוקת תא ליחתא ,ריעצ אפור ינא

הידבוע ברה םע ושגפנ (יתוא םג םיגציימ רשא) םיאפורה ןוגרא ירחבנ יכ יתעמש רשאכ
םירחבנ .(הטעמה ןושלב) הלחלח יב הרבע ,םיאפורה לש רכשה יאנת תא רפשל תנמ לע ףסוי
םישנאה רשא תיטילופ תוישיאמ קדוצה ונקבאמל הכימת לבקלו תכלל םילוכי םכניא ,םירקי
.(ונקז תא םתקשינ אל יכ הווקמ ינא) ונממ הזע הדילס םישח םיגציימ םתא רשא

- רוביצה יניעב םיאפורה דמעמל - הזמ עורגו םרכש תאלעהל םיאפורה קבאמל םתמרגש קזנה
קלח ןקתי הז בתכמ יכ הווקמ ינא .(תוריחבב זכרמה תגלפמ לש התליפנמ ודמיל) םוצע
.ולבקת אל רבכש הארנכ ילוק תא תואבה תוריחבב :בגא ךרדו .קזנהמ


letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home