םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


ארמג ףד אורקל ךיא

("םירקש תכסמ" הריציל רזע ףד)

זול לאיבא תאמ

,"םירקש תכסמ" הריציהמ קלח וניא ןאכ עיפומש טסקטה)
.דחאכ םיינוליחלו םידרחלו םייתדל ,דבלב ףסונ רבסהכ ןאכ אבומו
(!םדוק ועדי אלש םירבד ןאכ ודמלי םידרחו םייתד םג ,ןכ ,ןכ

איך לקרוא דף גמרא

רדס םג ףפוח הז רדס .ללכ ךרדב ינויגההו לבוקמה דומילה רדס יפל םירפסוממ םיקלחה
הלכו (1) הנשמה - רתויב םודקה קלחב לחה :םינושה םיקלחה ובתכנ וב ירוטסיהה
.(5) "םינורחא"בו "םינושאר"ב

הששב רוקמב ועיפוה תוינשמה .םיאנתה ידי לע בתכנש יסיסבה יתכלהה טסקטה - הנשמ (1)
םהמ רופיס וא היצאוטיס וא תיתכלה תקולחמ תראתמ הנשמ לכ .דומלתה ינפל הנשמ ירדס
.וזכ תקולחמ תרזגנ

הכוז קיספ לכ .הנשמה תא וראיבו םיארומאה ואב םיאנתה ירחא - (דומלת) ארמג (2)
הנשמב בותכ אל םא .ןיטולחל רחא םוחתמ השדח תקולחמ ןמזמ אוה תובורק םיתיעלו לופיטל
לע םיחכוותמ זא בותכ ןכ םאו .םימלש םיפד הז לע חכוותהל רשפא זא הכלהה ימ יפ לע
.רחא והשמ

תצק תויהל טילחמ אוה םהב םירידנ םירקמ טעמל (דומעה לש ימינפה דצב דימת) - י"שר (3)
.שדוקה חור לש טנטפה םע םירבדה תא טשפל רזועש יתודידי ןשרפ אוה י"שר (4) תופסות
םע - יתעסנ וקיסכמ - ל"וח :ראבמו אב י"שר "ל"וחל יתעסנ" לחרל רמוא ןועמש רמולכ
.שדוקה חור ,הא ?הז תא איבמ י"שר אופיאמ .רלוד 400 -ב אתסיא

קלחה תא םיספות תופסותה .חנ אוושב ךמסה (דומעה לש ינוציחה דצב דימת) - תופסות (4)
וא תקולחמ וא רואיבל הליע הווהמ ארמגב וא הנשמב הלימ לכ .ארמג ףד דומיל לש יראה
םימי דובעל רשפא דחא תופסות לע .ןהמ רזגנ המוד ןורקיעש תורחא תואמגודל האוושה
.ךבוסמ הז דימת טעמכ .דחפ םמעשמ הז םימעפל .ןיינעמ הז םימעפל .םימלש

םייתודידי יד םה םג ללכ ךרדב .ימ הז ימ יתרכז אל םעפ ףא - םינורחאו םינושאר (5)
.םדוק בתכנש המ לכל םירואיב ינימ לכ םינתונו
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא