םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


רופיכ םוי

הלאשב הרזח

shpinoza

.הזה אשונב תרהרהמ ימצע תא תאצומ ינא ,רופיכ םוי ברעב ,םויה אקוד

.תמאה רחא שופיחה ,ךלש המשנה ךותל תולכתסהה תא .הכירעמ אקוד ינא הזה קלחה תא

.תדחוימ הביס ילב ,הככ םתס .הככ םימצ םהש יל ונע םהו יתלאש רבכ םישנא המכ

.היעב לומ תדמוע ימצע תא יתאצמ ינא

,ישיש םוי לכ שודיק םישוע ,רשבו בלח םיבברעמ אל .תווצמ רמוש יד תיבמ האב ינא
.רופיכ םויב םימצ - רורב דחא רבד .תסנכה תיבל םימעפל םיכלוה

רופיכ םויב ירה .םוצל םילשוכ תונויסינב רתוי הריעצ יתייהשכ ימצע תא תרכוז ינא
םיפייע התיבה םירזוחו םיינפוא לע םיבוכר םהינומהב םיאצויש םידליה לש אוה הלילה
.םיאמצו

ראותי אל טושפש ,רשוא הזיא .העוט אל ינא םא 11 ליגב םוצל יתחלצה הנושארה םעפב
.רופיכ םויב םוצל ,הזכ ףוחיר ןמ ,תימיימש ךכ לכ השגרה ,םילימב

.היעבב ימצע תא תאצומ ינא רופיכ םויב בושו ,16 תב ינא םויהו םינש 5 רבכ זאמ ורבע
.םוצל הכירצ ינאו היידוהי ינאו רופיכ םוי הז ירה

.גחה תועמשמ תא יתשמימ תמאב ינא תונורחאה םינשב יכ .טושפ ךכ לכ אל הז םואתפ לבא
?המל - רתויב הבושחה הלאשה תא ימצע תא יתלאשו שפנ ןובשח יתישע

ןמיסב הדימעמ וליפא ינא ,תבש תרמוש אל ,תווצמ תרמוש אל .תרוסמב תרפוכ ,ירה ינא
וזכב הנידמה לע תטלתשמש תידרחה תועיבצל תדגנתמ ינא לכמ רתוי .הנומאה לכ תא הלאש
?העובצ ינא םג ,םוצא ינא םאו .תספתנ יתלבו תלבסנ יתלב תולק

ינא ירה .ונתוא בבוסה לכמ לק טלפמ טלחהב הז .הבושתב םישנא דוע םירזוח םוי לכב
הבושק ראשיהלו ינזוא תא םותסל רתוי לק יל היהש רורב .תושדחה תרודהממ קר תדרחנ
.ללכב תיאמצע הבישח וא תועדומ ,ןויגיה לכ רסח בר לש וירבדל

רוזחל ליבשב יתד תויהל ךירצ אל ירה יכ ,שפנ ןובשח תושעל םלוכל תארוק ינא םויה זא
תמאהשכ ןוכנ המ ונל דיגהל לוכי אל דחא ףא יכ תמאה תא שפחלו ,בושחל קר ךירצ ,הלאשב
.םינפב ונלצא תאצמנ

?הלאשב וא הבושתב הרזח ,היהי הז המ זא

.הנושארה םעפב הזה רופיכ םויב תלכואש ,הפיחמ תנע תאמ


shpinozaףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא