םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


!ללהל ואוב

Hillel, 1-700-70-70-73

,יעמשת ?ללה לש דקומ הז !1-700-70-70-73 ולה"
,םילשוריב הבישיב דימלת ינא ,19 ןב יתד רוחב ינא
?ןכ ?תושעל המ ?ללה !ולה !שפוחל תאצל הצור ינאו
!ל"הצב תרשל הצור םג ינא ?יליבשב תבותכ םכל שי
ןב רבכ ינא ?ינומכ הבישי רוחבל םג ?רשפא הז ?ןכ
לכוא ינא ?ירוא םע רשקתהל ?תושעל המ זא !19
ינאו ,םימי המכ קר ?תמאב ?םימי המכ ולצא ןושיל
.הדות .תמאב ,ידרח אל רבכ ינא .עירפהל אל חיטבמ
"!םכל רוזעי םיהולא !הדות ?םויה רבכ ?יתמ

תואל אללו תוצירחב ,טקשב םילעופ ,ברע ברע ,עובשב םימי השימח
יתווצ םילבקתמ םינופלט תואמ .ץראה יבחרב םינוש םידקומב ללה לש םיבדנתמ
,טושפ הז דימת אל .הבושת לבקמ דחא לכו ,ץראה יבחר לכמ םידרח םיריעצמ
ב"אה תא עדוי אל הבישיב וימי לכ יחו ידרח תיבב לדגש ךרבא .לק אל יאדווב
דציכו הריד םיאצומ ךיא ,הדובע םישפחמ ךיא עדוי אל אוה .שמח ןב דלי עדויש
עונלוק הז המ ,םילבמ ךיא ,הרוחב םע םירבדמ ךיא ;יאמצע ןפואב םייח םילהנמ
הז המו שושפ הז המו ,םירהו ,עבט הז המ ;עונלוקל סיטרכ םינוק ךיאו ,ןורטאיתו
,'ב התיכ לש המרב אוה םיתעל יכ ותוא םילבקמ אלו אבצב תרשל הצור אוה ;דרו
.תויעב תחאו ףלא דועו

דעו ןושאר םוימ ,ברע ברע .םינופלטה דקומב ,הנחתב םתוא ונשגפ
םוי םלועה תא ריכהל ,שפוחל תאצל םישקבמהמ םיבר .םינופ יפלאל םינוע םה ישימח
םירזוח" - םידרחתמ לש םינב םה ,ךבוסמהו השקה יכ םא ,אלפנה ,ישפוחה
תרותב םייסיסב םירבסהל ,תכמות החפשמל ,תיבל םיקוקז םיבר ."הבושתב
.ונומכ ,לודגה םלועה ישנא תויהל ,םדקתהל ,דומללו דובעל םיקקותשמ םה ,םייחה

תורשעמ ,"ללה"ב םילבקמ םה בלה תאו םוחה תאו תובושתה תא
תולילו םימי םישידקמש ,םיאלפנ םישנא - םירגובמו םיריעצ ,תובדנתמו םיבדנתמ
,ידרחה וטגה ייחב םשפנ הצקש ,םישנא לש ךלוהו לדג רוביצב הכימתו דעסו הרזעל
םשפנ .יתוברתו ינחור ,יתרבח רגסהב ,רגוסמו רוגס םלוע ילתכ ןיב תיחצנה הייהשב
תוכזהו הבשחמה תוכז םדאל שי וב םלוע ,חותפה ,ישפוחה םלועל עיגהל תאצוי
והשימ לש םיביתכת יפ לע אלו ,ונוצרכ בוהאלו תושעלו תוצרל תוכז ,תעד לוקישל
עיגהל םיגרוע םה .רחא והשימ דימת ,רחא והשימ לש תוארוה יפ לע קר ,רחא
טילחהל ,ןכ .טילחהלו ,רוחבל ,רורבל ,תרוקיב ריבעהל תוכזה םהל היהת וב ,םלועל
אולמ תא לבקלו ,םייאמצע םדא ינב תויהל םיצור םה !דבל לבא ,ערלו בוטל - דבל
דעו םתדיל עגרמ ,םהייח לולסמשכ - הכ דע ולגרוהש יפכ אלו ,םהייח לע תוירחאה
הז ונל .רחא והשימ דימת .רחא והשימ ידיב ,הנולבש ומכ ,םהל בתכומ ,םתומל
אל ללכב הז םירגובו םיריעצ םידוהי יפלא תואמל לבא - טושפו רורב ךכ לכ הארנ
!םרובע תמייק אל ללכב ונלש וז תואיצמ :טושפ

תאצל םישקבמש םתא !1-700-70-70-73 - ללה :םכלוכ ורכזת זא
ןמ ולכות - שפוחה םלועב םייוצמש םתאו !ונילא ואוב - שפוחה םלועל רגוסמה םלועה
!ףיכ הזו !םש תושעל המ שי !ללהל ואובו ונילא ףרטצהל שפוחה ישקבמל רוזעל
!רוזעל ףיכ שממ

- ללה לש רתאה
http://www.hillel.org.il

Hillel, 1-700-70-70-73


ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא