םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


קרב ינב תא עזעיז "שדוקה ןורא עצבמ"

2001 ינוי

.תובישיב "תמא תעד" לש םיסרטנוק לש תוקולח תובורק םיתעל םימייקמ ונחנא םינורחאה םישדוחב
."המחלמב ונחנא" – שפוח רתאב ךכ לע ונבתכ רבכ

.דחוימב תניינעמ התיה ןהבש הנורחאהש תויליל תויוליעפ רפסמ ונמייק םינורחאה םימיב

ישדקמ 6 -ל הלפאה תוסחב ונסנכנ ,.ר לש ותינוכמב קרב ינבל ונעסנ ,םייתדל םישפוחמ ,ינאו .נ ירבח
.םיסרטנוק 700 -ל לעמ םיחפוטמה שדוקה תונוראבו תוריגמב ,םיליעמב ,םיעבוכב ,םירפסב ונמטהו ןחלופ
ונייה רבעב .הבישח יאכודמ םידימלת וחכנ ןחלופה ישדקממ קלחב !תושונאה תודלות לכב שדח איש
יאכודמשכ שרדמה תיב ךותל ונסנכנ .ךישמהל ונטלחה םעפה לבא םידימלתב םישגופ ונייהשכ םיקלתסמ
יחומב הלע עתפלו םהינפ לומ םיסרטנוקה תא ונמטה ...טלחומ קושב ונילע םילכתסמ הבישחה
ןבומכו שדוקה תונורא תא ,םירפסה תא ...םלצל יתלחתהו תילטיגידה יתמלצמ תא יתפלש :קירבמ ןויער
ובשי םיאכודמה םידימלתה ...תעסושמה ונצראב היטרקומדה ילסחמ לש םעזמ תומודאה םהינפ תא
...שדוקה לכיה תא םיקזבהב ריאמ שאלפהשכ ומשנ ישוקב ,וזז אל ...םמוקמב םיאופק

אנחנו במלחמה חלק 2

.הדובאה ריעה יממעושמל תינוכמהמ םיסרטנוק קלחל ונלחתה תובישיב תוקולחה תא ונמייסש רחאל
תוריהמל םיעיגמ אל תורייסה ימחול בטימש תריהמב ץורל ליחתה דחאו וערק םירחא ,וארק םידחא
לש בטיה רומשה רצבמ רבעל האלפומה ותציר תא םלצל יתכשמה ינאו זגה תשווד לע ץחל .ולש הצירה
ונרזחו הרטשמ תינוכמ ינפ-לע ונפלח ,העיסנב ונכשמה ,רקוב תונפל שולש התיה העשה .ידרחה דסממה
הגאש !בראמ ונל ונמט הלאו תידרחה הכפהמה תורמשמ תא קיעזה הכפהמה לייח .םוקמ ותואל קוידב
הכפהמה תורמשמ ילייח לש תירברב הפקתמ הלחה דימו "!םירנויסמ" :קרב ינב יבחרב העמשנ הלודג
תוריהי ,םקנ ,תורוב ,האנש ,תונעזג לש חיר .ינחצר בצקב םיכומסה ןחלופה ישדקממ םורזל ולחהש
תורמשמ ילייחש יתנבה .רתומהמ ההובג תוריהמב רוחאמ בכר חיגה עתפל ...ריוואב הלע תונצחשו
גהנה ךא ,"'תמא תעד' תאו קלמע תא החמת החמ":604 הווצמ תא לעופל איצוהל םידמוע הכפהמה
.םיידרחה םינוירבהמ קמחתהל ןויסינב קרב ינב לש םירצה היתובוחרב לוקה תוריהמב סט ןמוימה

טק עגרל הארנ היה .ונרבעל ותריהדב ךישמהו הפרה אל רמשמה ילייח לש עטרקמה בכרה לזמה עורל
יתפלש ןורחאה עגרב ךא ,חצנכ וארנש תומלש תוקד 5 ךשמנ ףדרמה ...םיבוטה תא חצנל םידמוע םיערהש
...תא ,לארשי לש יטרקומדה הלוסיחל לעופה ןרתח לכ ןבומכו ןיירבע לכ ,עשופ לכ דחפמ ונממש קשנה תא
"שאלפ"הו םוליצה ,הפישחה ינפמ ששחה .ונירחא קלדש םבכר תא םלצל יתלחתהו תילטיגידה המלצמה
...םלענ רמשמה ילייח לש םבכרו םהלש תא ושע

אנחנו במלחמה חלק 2

רתויב תוירזכאה תומחלמה תיברמל םרגש םינש יפלא ןב ןשקע ביוא םע המחלמ לש המוציעב ונא
תא החצינ תינוליחה הסיפתה .תירצונו תימלסומ ,תידוהי - תיתדה תואנקה וניה ביואה .הירוטסיהב
םע המחלמב ןיידע 2001 תנש לש לארשיב ונא ךא ,ויתורפמ הנהנ ישפוחה םלועהו ץחומ ןוחצינ הייסנכה
,תיטרקומדה ,תינוליחה לארשי לש הפוס היהי הז טלחומ ןוחצינ חצננ אל םאו תידרח – תיאנקה תדה
לארשי תנידמב הכלה תנידמ לש התמקה תא עונמל םיבייח ונא .המצעב החוטבהו תגשגשמה ,תישפוחה
עצבל שי ןכ לע ."שדוקה ןורא" יעצבמ לש השיגהו ןורמיתה בחרמ תא ביחרהל ,םכתיא דחי ,עיצמ ינא ןכלו
:הרטמל ול םש "תמא תעד" ןוגראש יפכ הוואר תולועפ

."...ונלש הנחמה ךותב םידרחה םישועש תוליעפל ,תמלוהו הנוגה ,תידגנ הבוגת םייקל"

(ןורחא דומע ,"תמא תעד" ןוגרא לש שידאה ינוליחה רוביצל הרבסהה תרבוח ךותמ)

,תיטרקומד הנידמ לארשיב םיקהל תנמ לע לפואה תוחוכ ידימ לארשי תא ררחשל ונתמחלמב ךישמנ ונא
לארשי תא ךופהל הניה ידרחה דסממה לש ותרטמ !ורכזת ...המצעב החוטבו תגשגשמ ,תישפוח ,תינוליח
.תינלבס יתלבו תינעזג ,תיתולת ,תנוונמ ,היינע ,תרגפמ ,תיתד הנידמל

,ל תודוהל םג שקבא .ונייח תא הליצהש גהנכ ותופתתשה לעו הצרא ותרזח לע תא ךרבל שקבא םויסל
.הז גוסמ תויוליעפ תוינויח המכ דע הקימעמ הנבה םע הרטמב תוקבדו תושיחנ ןיגפהש שדח ףתתשמ
!ךכ לכ םישרמו חלצומ עצבמ עצבל ונחלצה םתוכזב

 
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא