םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיגםימי ינשב "הבושתב הרזחה" יברע השולש

רוא תאמ


8.4.99 - ה ישימח םוי

.ןג-תמר .רדורש דלר'ג 'פורפ - הבושתב הרזחה ברע

.האירב ימי תשש ןיבו (לודגה ץפמה) תיעדמה האירבה ןיב רושיק לע הבבס האצרהה
ונלש השולש) םישנא הברה ועיגה אל ."שפוח"מ םיטוטיצו םיסרטנוק ונקליח הלחתהב
.(םהלש 10 דועו
ןועיטה .רדורש לש האצרהה תא ועמשש ,םיינוליח םבור ,שיא 15-מ בכרוה להקה
םיבושיח תועצמאב זאו ,םלועה תאירבמ ןמזה תא תראתמ הרותה יכ היה ולש ירקיעה
.(םדאה תאירב דע) הרותה תניחבמ םימי 6 םה הנש דראילימ 15-ש הארה םימייוסמ
שקיבו םוקמה להנמכ ההדזהש שיא הנפ םיסרטנוקה תקולח ךלהמב -תורעה רפסמ
רדורש לש האצרהה ךלהמב תינש .ונינפתה אלש ןבומכ ,(קמינ אל) רוזאהמ הנפתנש
דביא להקהש ןוויכמ ךכש בוט רוחאל טבמבו ,רובידה תושר תא ונל תתל בריס אוה
.תובורק םיתיעל ותוא
ץפמה תישאר) קמוצמ םלועמ םינמז לש היצמרופסנרט תושעל ידכ - רדורש לש קומינה
הז יכ) תיפוסב קלחל ,הלחתהב 'פמטה תא תחקל שי ,(ךפהל וא) בחר םלועל (לודגה
אוה תישילשב םיסוידרה סחיש ,חכש קר אוה .ןמזה קרפב לופכלו ,(םיסוידרה סחי
.הנש 100,000 אלא הנש 0.015 וניא סחיה זאו ,'פמטה סחי13.4.99-ה ישילש םוי

.ןוינכט ,רלגיצ םייח ברה הבושתב הרזחה ברע

העיגה .(הז גוסמ םיברע לש הרדסב דחא) ןוינכטב "ןיטנרולפ באפ"ב ךרענ ברעה
.העשה יעבר תשולשכב רחיא רלגיצ .(יתוא ללוכ 10) םישנא לש הנטק יד הצובק
ברעל תוחוכ יתרמש) תוחונמ ימ לע הלהנתה האצרהה .םימיה תירחא לע רביד אוה
םיאשונל רתוי שלג רלגיצש םג המ ,(ןנאש הוונב רתוי רחואמ תויהל היה רומאש לודגה
.ןיינעל אלו (ינוציק ןימי) םייטילופ.הפיח ,ןנאש הוונ ,הליהת תיב ,רלגיצ םייח ברה הבושתב הרזחה ברע

םינוש הבושתב הרזחה יברע םיכרענ וב םוקמ) "הליהת תיב"ל רלגיצ רבע ןכמ רחאל
םישנא ינש הלחתהב וחכנ .םיהולאה םויקל החכוהה לע הבסנ האצרהה .(םינושמו
,יתולאש תא עומשל רוביצל סאמנ רשאכ .ונמולש ישנאכ רוריבב םתוא תוהזל ןתינש
חוכיול ררגנ ומצע תא אצמ רלגיצ .תולאש לואשל וניתוחוכמ היינשה תרבגה הלחה
םיטסיאתאה רתאמ םיחוקלה ארמג יטוטיצ לע לאשנ רשאכ ,םיטנמיטנס רסח
אורקל שיש בישהל הסינ רלגיצ הבושתב .םיילארשיה
תמאה תא ריתסהל םידוהיה ןוצר איה ךכל הביסהו ,טשפה תא קר אלו שרדה תא
לש אמגוד י"ע ,היצלובאב תועטה תא חיכוהל הסינ ,תאז רפיסשכל .(םמצעמו) םייוגהמ
ףוטחל ידכ קר ,אשונ הניש ,חצנמ ונניא אוה וב חוכיול ררגנ אוהש הארשמ ךא .הפרי'ג
עיגה ברה .("תמא תעד" לש ינשה סרטנוקהמ האמוטה ינמיס) ןפשו תבנרא לע הלאש
ןיב תוקד 10 לש חוכיול המרגש תוטש וזיא רמא אוה ,ששח לא ךא ,וז הלאשל ןכומ
תינרטנק הרבעל אורקל ליחתהו ותבוטל דואמ היה להקהש ןייצל שישכ) וניבו תרבגה
.(תרפוכו

,ןירדהנסל עיגהשמ .היטרקומדה תמועל תדה לעו ,הרבחה הנבמ לע רבדל רבע רלגיצ
המוהמ בורמ .(וילע תרבגה התשקהו) ןירדהנסב םישנ תבשל תולוכי אל עודמ לאשנ
םיינש םע ץוחב גולאירט להנל ידכ קר האצי תרבגה .אצתש םישנאה הילע וקעצ
.(םוקמה תלהנמכ התהדזה ןהמ תחא) םוקמה יאבמ

יתזגרתה .םימטמוטמ הב םינימאמל ארקו ,היטרקומדה תא ףקת ,רבדל ךישמה רלגיצ
.(ינפב לצנתה רלגיצ ברעה םייתסהשמ) יתאציו ,רורא םוקמל יתארקו
תא דבאל ול ונמרג) רלגיצ ברה תא הדרחל ונסנכה -תמיוסמ החלצה ונלחנ ,כ"הסב
.(תונותשעה   


:םיחקלו תונקסמ רפסמ
הרושב ובשייתה .(עורג םכבצמ םכנולק הלגתי םא) תמא ירבוד ,םייטלחה ויה .1
וילע היהתו םכתא וארי םלוכש ידכ םגו ,הבושתב ריזחמה תא דיחפהל ידכ) הנושארה
.(רוביד תושר םכל תתל הבוחה
ורמיא ,ועגריה ,םלועב תולודג יכה תויוטשה תא שקשקמ אוה םא םג .םיעוגר ויה .2
."םיקדוצ ונחנא העוט אוה" םכמצעל
.תולאש םושרל טעו ףד םכתיא ואיבה .3
םתא םא) …בוט הזכ ןורכיז ןיא םישנאל ,הרושמב ךא ,רבעה ןמ תויועט ולעה .4
.(ןורתפ איה הטלקה םילוכי


.םייתניבל והז
May the shcwartz be with you! - טרוגוי לש ורמאמכו


ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא