םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Killing the pigeon

ףיטמה - קחצי ןונמא

יבא תאמ

(קחצי ןונמא לש ותמוק רועיש לע הנטק תרוכזית םגו)

29 ישילש םויב הז היה .הביבסהו ביבא תמרב םידלי ונל בונגל חילשה עיגה בוש
יכ םא ,ןמזב יתעידיל ןיינעה תא איבהל החילצה ןליא ידידי לש תונרעה םעפה .ינויב
תא תוסכל ,הכורב המזוי םיבוט םישנאל התיהו ,שפוח רתא םייק ,ונלזמל .ןורחאה עגרב
,רתאה ךותמ וספדוהש םיזורכ המכב קחצי ןונמא לש ותאצרהל להקה תא תונימזמה תועדומה
.ןדוח תא תוהקהל תוחפל ךכו

,סנכיהל ונל רשפא אוהו ,הנגפה םע םש ול וניכיח םלוא ותואב עיפוה תע תמדוקה םעפב םג
המזוי התייה איהש הנעטבו האושב לחה אוה ילש הלאשל הבושתב רשאכ זיגרה דואמו
ודיקפת תא תוניצרב חקול אוה .הלכשהה לש תורודה לכ לע חקל ונתוא דמלל ידכ םיהולא לש
תואצרהה ידה ךא ,הז ןועט אשונל סנכיהל אל יתטלחה םעפה .לאה לש ןובשחה האורכ
תפרצב ררוגתמ הזה שיאה היה ול .חונמ יל םינתונ אל ןיידע אשונב יתעמשש תוטלקומה
,האחמ השיגמ תידוהיה הליהקהו תימוקמה לארשי תורירגש התייה רבכ הינמרגב וא
?לכה ול רתומ ידוהי אוהש ללגב לבא

ןוויכמ ."תולירוג" ןוחטב ישנאב ונפקוה דואמ רצק ןמז ךותו ,םירבח הרשעכ םש ונסנכתה
םה םהלש היפונכה שאר םע תוצעייתהב ,םימילא אלו םיבוט םישנאכ תולירוג םתואל וניארנש
לעו ,ונמכסה םכותמ ינאו ,םיינש) האצרהל סנכיהל ונתאמ ושרד וליפאו ראשינש ומיכסה
לשו שפוח רתא לש םיזורכ ינוליח שובלב ונל הארנש ימל ונקליח םייתניב .(ךשמהב ךכ
ונאבה ידרחה שובלה ילעבל וליאו ,םמודה בורה לוקו ישפוח םע ,שפוח לש תוקבדמו ה"לע
."תמא תעד" יזורכ המכ

םלצא ליטהל ונחלצהש הארנו ,הרופ היה אוה םייתדהמ המכ םעש ,רע חוכיו חתפתה ךכ ךותב
םהש ללגב רקיעב ,רקע - םירחאה םעו ('וגו לארשימ תחא שפנ ליצמה לכו) תוקפס המכ
ןיא) הנקסמ התואל עיגהל דימת לבא החישה ידכ ךות םתדמע תא תונשל תויקיז ומכ םילגוסמ
זא ,ונממ םיטושיקה תא םידירומ םאש ילגעמ ןועיטב האצרה לכ חתופ ירה םהלש ברה ,אלפ
.(התחכוהמ אלו הזתהמ תעבונ הנקסמה רמולכ ,םייק םיהולאש ןמיס ,םיהולא שיש ללגב

רואמ ינבח רהוז רענה לש ותודבאתהל םרג רבכש ,ןכוסמ םדאב רבודמש םהל ריבסהל וניסינ
גוסב יתעדל רבודמש ךכב טרפבו ,(ןייד הנליא לש התינכות םלוכל הרוכזו) הנש טעמכ ינפל הדוהי
האושה יכ (הלעמל רבכ ונבתכש ומכ) הז אשונל ושדקוהש ולש תוטלקב ןעטש ,האוש שיחכמ לש
.הלכשהה לש תורודה לכ לע חקל ונתוא דמלל ידכ םיהולא לש המזוי התייה

Killing the pigeon

שפוח רתאב םוסרפה ללגב ותנעטל - הכרה ןטבב ונתוא ףוקתל תוסנל טילחה ברה ,רוציקב
םג המ ,וסנכנש םישנאב יללכ טבמ יפל ,ךרפומ אוהש רבד ,האצרהה תא עומשל םישנא ואב
םיבוט רתוי םילכ םע ואצי תוחפל םה זא ,שפוח רתאל םג וסנכנ תמאב םידנדנתמ םתוא םאש
םוי רוזחי אוה ילוא .שפוח רתא תא ארוק ומצע ברה ,ןכש המ .ולש תויוטשה םע דדומתהל
?הלאשב דחא

ףשח םיחכונה דחא רשאכ ,תוקד שמח קר הכשמנו רשע העשב הלחה הרידסה האצרהה ,ןפוא לכב
אל התיה ולש הבושתה .(ונלש הצובקב אבש והשימ אל אקוודו) ולש ןועיטה לש תוילגעמה תא
לוכי אל הפשב עיפומש ןועיט לכ ןכלו תילגעמ אל איה ןכל חצנל תמייק אל הפשה) ןיינעל
.(?תחתל טחמ ןיב רשקה המ ,ילגעמ תויהל

דנטס תעפוהב קפתסמ וניא עודמ .תוינוליחה תונוכשהמ הצור אוה המ ותוא יתלאשו יתמק זא
,יתוא זיגרמ הזש ןוויכמו היטרקומד וז' התיה ותבושת - םירעש האמב וא קרב ינבב פא
ידכ הנושארה הרושל רובעל ינממ שקיב אוה ךכ רחא .'הנוכשל תוטלק ףלא םירשע םרות ינא
הרטשמה תא ושמשיש תויארה תא םיניכמ יאדווב םהש יתרמאו חדבתהל יתיסינ ,יתוא םלצל
.םנוטלש ןמזב תיאשחה

לע ונרבע .ףרטצמ הצובקהמ ינשה ,רואיל םיתיעלשכ ,העשמ הלעמל ןיב גולאיד ונלהינ ךכ
רתויו םיקיתע רתוי םימע שיש הדבועה ךרד ,ינבח רהוז לש ותודבאתהמ םיאשונה לכ
.תויעדמ תולאשל דעו ,(םינאפי ,םיניס) תירפסמה הניחבהמ תוחפל ידוהיה םעהמ םיחלצומ
.םינקירמאה םיטנטסטורפה םיפיטמהמ חקול אוה ולש תובושתה לש ראורטפרה בור תאש רבתסמ

המ ,קזחתהל ונאב') ןטרש ,להקלו יל תוארהל ידכ גולאידה לש ףצרה תא קיספה אוה םיימעפ
םיטרס הארהו (קחצי ןונמא ינפב ולבק םה ,'ןמז הברה ךכ לכ דועו ,ותיא רבדמ ללכב התא
,םהמ דחאב ץראה רודכ ליג לש החכוה ,םנכות יפל .תינקירמאה היזיוולטהמ םייעדמ לוכיבכ
,םיחנמה לש תובהלתהה יפלו ,טררא ירהב חונ תבית תאיצמ לע הרואכל תיעמשמ דח החכוהו
.ב"הרא םורדמ תויטנטסטורפ היזיוולט תונחת ךותמ וחקלנש תוינכותב רבודמש רורב

לשמל ומכ ,עדמה לש תויעמשמ דח תויודעמ םימלעתמ וללה םיטרסב יכ קר ריענ רגסומ רמאמב
םינעדמה יכו םינש יפלא המכ אוה ץראה רודכ ליגש איה םהלש הנעטה .תושביה תזוזת
םחפ יצברמ שי הקיטקראטנאב ,הדבוע .םינש ינוילימ ינפל רצונ םחפהש ובשחו ולבלבתה
טרפבו רקה םילקאב ומייקתה םיחמצ םתוא ךיא ,םיחמצמ הרואכל רצונ םחפ םאו ,םילודג
,תושביה תזוזת לע עמש אל םא קחצי ןונמא תא תאז תובקעב יתלאש .םישדוחה תשש ןב ךשוחב
טא טא הזז איהו הוושמה וק תברקב הקיטקרטנא התיה םינש ינוילימ תורשע ינפלש ךכ לעו
."רפסה יתבב םידמלמש תינוליח היפכ יהוז" :די ףניהב רטפ אוה ,המוקמל

שי ללכב םא) ולש םינועיטה ןיב ברה יללכה ןוימדל ,רואילו ינא ,בל ונמש תמאב ןאכ
קחוצ אל דחא ףא ולש יובשה להקהמו ונממ ץוחש תוחידבה ןיב םיאבחתמש הלאכ םינועיט
.וירבחו לוורופ יר'ג רמוכה לש הלאל (ןהמ

Killing the pigeon

רבודמ .וננובשח לע התיה וזה החידבה אלמלא ,הבוט החידב תויהל לוכי היה קחצי ןונמא
תושעל דועו םידליה תא ונל בונגל ידכ םינוש תודסוממ ףסכ םילבקמ ונוגריאו אוהש םדאב
הבוט הרוצב םהייח תא ןווכל ולכיש םיריעצ םידלי תוארל באכ בלה .היגולואידיאכ תאז
איה לארשיש ןוויכמ .ףרוטמ רמוכ ירחא יבש וכלה םה לבא ,תובוט תונווכ םהל ויהו רתוי
םילבוסה ךכ רחאו ,ונלוכ לש םידליה ולא ,םידלי דבאל ךישמהל הל רוסא הנטק הנידמ
.םהירוה םה םהלש תונפרחתההמ םיירקיעה

למסמש תימואלה תודבאתהה תא םג עונמל ללכבו ,האבה תודבאתהה תא עונמל איה ונתצלמה
איהו םיטדנמ 34 תואבה תוריחבב ויהי ס"שלש גאדי תישיא אוהש חיטבה רשא ,קחצי ןונמא
תכרעמה לכ לש תונפרחתהה עקר לע .הלשממ שאר היהי ףא השארו רתויב הלודגה הגלפמה היהת
םע תבשל הנכומ איה הלשממב תואסכ ינש דוע לבקת הדובעה תגלפמש ידכ היפל ,תיטילופה
.ידרחה הפטהה ךרעמ תא םולביש דחא יופש לוק היהיש ךירצ ,דוכילה םע אלו ס"ש

ול רשפאמ הז דחא דצמ םנמא ,הצרמ אוה םהב תומוקמל רשפאה לככ עיגהל איה ונתצע
םיפוצה לש רקיה םנמז תא רקיעבו ,רקיה ונמז תא זבזבמ הז ינש דצמ לבא ,ףדרנ תואריהל
ונחלצה םאו ,םינוקית םג םיעמוש םה ,תותימא יאצחו םירקש ףוצר גולונומ עומשל םוקמבש
.והשמ ונישע להקב דחא םדא לש ףיוזמה ימצעה ןוחטיבה תא רערעל

ברה לש םינוירבה ,םייניעב האנשו תומילא ויהש תורמל - דיגהל ןתינ בוט דחא רבד קר
תוסשל לוכי אוה ,ול קשחתי דחא םוי םא ינש דצמ ,בוט הז דחא דצמ .ברעל תוערפה וענמ
.דיחפמ תצק הזו ,שפוחה ידיסחב ולש םידיסחה לכ תא

Killing the pigeon


:קחצי ןונמא ינינפמו יללעממ המכ ,רכוז וניאש ימל

:("הדבוע" תינכותה לע הבתכ) רפפוק התור תאמ ,14.4.99 ,"ץראה"

רקיעב ,ותחפשמ ."תוקזחתה" הנוכמה ,הבושתב הרזח ךילהתב לחהש רחאל דבאתה ינבח רהוז
חילצה אל םמעש ,ריעצה ושארב תונויער תעיטנב קחצי ןונמא ברה תא ומישאה ,דודהו םאה
.קומע יכרעו יתד לובלבבו ןואכידב יורש רענהש םאה הניבה תודבאתהה ינפל דוע .דדומתהל
רגתסמ ,החפשמהמ ,הרבחהמ קתנתה ,רדחב עוקת דליה" .ךכ לע ול הרפיסו קחצי לא התנפ איה
היה אוה םא ,ידיגת" :לוטיבב הל בישה אוהו ,ול הרמא ,"(קחצי לש) תוטלק קר עמושו
.ויבא םעו דליה םע שגפיהל בריס ךכ רחא "?רדסב היה הז ,הימיכ דמולו םיקסיד עמוש

:ילברא הזילע תאמ ,12.4.98 ,"ץראה"

לעו אובי םוי" .דודשאב הבושתב םירזוחל קחצי ברה רמא ,"םישותי ומכ ופרשיי םינוליחה"
תוילמשחה תודוכלמב םישותי ומכ ופרשיי םינוליחה זאו ,תולעמ 1,500 ויהי ץראה רודכ
המ וניבי אל םידרחה םיקידצה םינכשהו .זזט..זזט...זזט :םהומכ תולוק םג ועימשיו
סנכב גחה ברעב ,קחצי ןונמא ברה רמא ךכ ."םימלענ םינוליחה םהינכש ןאלו וללה תולוקה
.דודשאב הבושתב הרזח

:ןליא רחש תאמ ,27.7.97 ,"ץראה"

הבושתב הרזחה ברעל רוביצה תא ונימזה ןולוחו םי-תב ,ןג-תמרב עובשה ףוסב ולתנש תוזרכ
ברעה זכרמב ."םיקוסמה ןוסא יגורה 73 תומשנ יוליעל" שדקויש ,"היצקרטאו רומוה אלמ"
קחצי ןונמא ברה לש האצרה דומעת ג"רב ןוט ןוב ימלואב םויה ךרעייש

הצעומה ,ןג-תמר תייריע ידיב תוזרכה יפל ןגרואמ קחצי ברה לש הבושתב הרזחהה ברע
73 תמשנ יוליעל שדקומ ברעה"ש בתכנ תוזרכב .םירשי תניר תסנכה תיבו ןג-תמרב תיתדה
אלמ ברע" תוחיטבמ ןהו ירודיב יפוא תוזרכה תואשונ תאז תורמל ."םיקוסמה ןוסא יגורה
"ברעה םויסב תושגרמ תויווח" ףאו ,"תוריעצו םיריעצל ץלמומ" ,"היצקרטאו רומוה

Killing the pigeonףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא