םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


רקשל ,תמא יצח דיגהל ,תועטהל רתומ הבושתב הרזחהב רבודמשכ
ףשחנש ,םיבר ינמ דחא ןויסנל המגוד

לט-ןבול זעוב
שפוח רתא תווצ

תבשחנ הבושתב הרזחהש םיעדוי םה .הבושתב ריזחהל דאמ םיצור הבושתב םיריזחמה
תומשב הבושתב הרזחהה תוליעפל אורקל אוה םהלש ןורתפה .ינוליחה רוביצב תיצקומל
תא הווסמ הזו ,בושו בוש דבוע הז ,טושפ הז .הזב אצויכו "תורוקמ" ,"תרוסמ" :םירחא
יכ ,הטוב ןפואב תפשחנ וזה תוליעפה תוקוחר םיתיעל .הבושתב םיריזחמה לש תוליעפה
םיגיצמ קר ונחנא !?הבושתב םיריזחמ ?ונחנא" :םמתיהל הבושתב םיריזחמל לק ללכ ךרדב
.זופת לש םורופהמ םיאיבמ ונא תאזכ תחא אמגוד ."!ונלש תרוסמהו םיידוהיה תורוקמה תא
:היה ךכ היהש השעמו

םורופה לש תרהצומה הרטמה ."תורוקמה תרכהו תודהי" ארקנ רשא םורופ היה זופתב
םימוד םירקמב ומכ .היתורוקמבו תודהיב תויגוסו םיאשונ לש הגצהו ןוידל המב תווהל התייה
ףוג דמע הזה םורופה ירוחאמ .הבושתב הרזחה הללכ םורופה לש תיתימאה הרטמה ,םיבר
תא ומסריפ םה :רתתסהל חרט אל וליפא הז ףוג .'םיעטנ' םשב הבושתב הרזחהל רדוסמ
ספב ובתכנ תאז םוקמב .רתאה םש תביתכ ידכ דע םייולג ויה אל םה .םורופב םהלש רתאה
םינויד ושגוי םויה רדס לע" ומכ םיטפשמ ,בוהצ עקר לע רוחש בתכב ,ףדה שארב טלוב
היה םדוק .ףלחתמש טפשמ הז) "עיצהלו בותכל םינמזומ םתא - םינווגמו םינוש םיאשונב
לע ץחול התא רשאכ .("םכלש םחה ידוהיה םורופה - םיעטנ תליהקל םיאבה םיכורב" םש
םיריזחמ לצא הצופנ הטיש וז ,בגא .םיעטנ לש רתאל עיגמ התא הזה םימתה טפשמה
:ומכ והשמ ,הבושתב הרזח הלמ םושב ריכזהל ילב ךתוא םינימזמ :הבושתב

אשונב ןיינעתמו ליכשמ ,ריעצ להקל האצרה
המלשה וא דוגינ - המשנהו עדמה

התא רשאכ קר .'ד"סב' הריגסמה תרתוכה הנמזהה תא תראפמ אל םג םירקמהמ קלחב
.הבושתב הרזחהל האצרהל תעגהש ךל רבתסמ האצרהל עיגמ

רתא הזש ךל רבתסמ ,רתאל שולגל ליחתמ ,ונלש הרקמב ,וא ,האצרהל עיגמ התא רשאכו
לע םיחחושמ םילארשי םיריעצ - םיבש חיש" םשב רודמ שי רתאב :הבושתב הרזחה
לע רודמ שי םיפסונה םירודמה ןיב .הבושתב םירזוח םה הלאה םילארשיהש ןבומכ ."םמצע
םגו ,הליפת לע רודמ ,עובשה תשרפ לע רודמ ,הכלמה תבש לע רודמ ,םיגהנמו תוכלה
ןקפסל ןימאמ ןיב חיש וד ומכ ,הבושתב ריזחהל הטוב רתוי הרוצב ודעונ רשא םירודמ
.םיילאוטקא םיאשונב

קזחל ידכ .תורוקמה תרכהבו תודהיב םצמטצמ וניינעש ןעוטכ הארנ םורופה .ונניינעל רוזחנ
:םורופה לש תורהצומה תורטמה תא להנמה תעדוה הללכ ,וז תימדת
תעדל רוביצה תוכז    o   
תודהיו תווצמ אשונב תמייקש תורעבה לוסיח    o   
.עונמל ונווכתה םורופה ילהנמש המ קוידב התייה תעדל רוביצה תוכז ,דימ וארתש יפכ

היה וב ולע רשא םיאשונה דחאש רבדה יעבט ,תודהיה תורוקמב קסוע םורופהש ןוויכ
.תמא תעד לש םירמאמהו םיסרטנוקה

ללוכ שאר םהיניבו) רבעשל םידרח םקלח ,םילאוטקלטניא המכ לש הצובק הניה 'תמא תעד'
היארב םיידוהיה תורוקמהו הכלהה תא םינחוב רשא ,תופיכ םישבוח ןיידע םקלח ,(רבעשל
רשא ,תמא תעדל הזע תודגנתה שי םידרחה יגיהנמ ברקבש ןבומכ .תיתרוקיבו תינרדומ
םקלח :תברועמ םיימואלה םייתדה לש השיגה .רמשל םיצור םהש המ לע שדח טבמ העיצמ
רשפא ץיבובייל והיעשי לש ותשיגל םיפתושה םייתדה ןיב וליאו ,םידגנתמ םקלחו םיניינעתמ
םה תמא תעדל רתויב םיזעה םידגנתמה .תמא תעד ינויד תא דאמ םיבהואה םישנא אוצמל
םעו הכלהב היבתוכ לש םתואיקב םע ,תמא תעדש ללגב הארנכ ,הבושתב םיריזחמה
ןהו תיתכליהה הניחבהמ ןה ,סלקלו געלל הבושתב םיריזחמה ינועיטמ םיבר המש ,םתופירח
.תיגולה הניחבהמ

להנמ קחמ ,הבושתב הרזחהל המיב םג הוויה "תורוקמה תרכהו תודהי" םורופש ללגב ילוא
ויה וקחמנש תועדוהה .תמא תעד לש םירמאמל תוינפה וליכה רשא תועדוה םורופה
הארנכ היה 'תמא תעד' רוכזיא ךא ,תודהיה תורוקמ תרכהל תויטנוולרו ןנכותב תוימיטיגל
.הבושתב םיריזחמה יניעב םינינצל

תעד תא םישאה ןכל .תמא תעד לע ולש הרוזנצה תא קידצהל השק היה םורופה להנמל
:בתכ אוה .םייתד דגנ התסהב תמא

הרסוה ןכלו ,התסהל המב ונתי אל םורופה ילהנמש תומדוק תועדוהב ונעדוה רבכ
.םייתד דגנ התסהל ףיטמה "תמא תעד" ןוגרא םשב "הירא" לש ותעדוה

תאז אדוול םינמזומ םישלוגה .התסה םוש תמא תעדב ןיא .אוש תמשאה וזש ןייצל רתומל
.(אדוול ידכ קר אל ,ןיינעהו המרה ללגב םג םשל שולגל הווש) תמא תעד לש רתאב םמצעב

תעדל עיבצמ םע העדוה קחמש תרחא םעפבו ,ומצע תא וליפא ענכיש אל אוהש הארנכ
םיאתמ אלש המ תא קחומ םצעב אוהש הליגו ,התסה יבגל אוושה תמשאה לע רתיו תמא
לטנ אוהש ןילופונומה תא אבה ץוריתב קמינ אוה .ולש תישיאה הנומאלו ולש תודהיה תסיפתל
:םורופב הרוזנצה תאו תודהיה לע ומצעל

תיטנתואה תודהיה םע הרכה קפסל תנמ לע םקוה תורוקמה תרכהו תודהי םורופ
.תונורחאה הנש 3000-ב ןבל באמ הרוסמב הרבעש יפכ תירוקמה
ארקמה תא תושרפמה "תותכ"-ה תושדחתהל םירע ונא ,תודהיה תרדגהל המב וז ןיא
תודהיל יתטיש ןפואב םיקיזמ םהש ןוויכמ םהימוסריפב םילגוד ונא ןיאו תרחא וא וז הרוצב
.(תיטנתוא אלא - תימואל ,תיתד ,תידרח אל) תיטנתואה

,םורופה לש תוגהנתהה יללכמ ללכ ףא לע ורבע אל תועדוההש רורב היה וז הבושת רחאל
.םישלוגה תא וב ךנחל הצר םורופהש ןוויכהמ תרחא הדמע ועיבה קר אלא

תא םוסחל גאד םג אלא ,תועדוהה תקיחמב קפתסה אל םורופה להנמ ,םימיוסמ םירקמב
להנמה ףיסוה המיסחה תעדוהב .תופסונ תועדוה חולשל לכוי אלש ךכ ,ןתוא חלשש ימ
תא ודגנ וקחמנש תועדוההש ןעט םג אוה .טרפ אל ךא ,תמא תעד לע תופסונ אווש תוצמשה
.תמא תעדל הינפהמ ץוח םולכ טעמכ היה אל ,בגא ,תועדוהב .םורופב תוגהנתהה יללכ

:םילמב קדצוה המיסח לש רחא הרקמ

תווהל ,תיסכודותרואה תודהיב ןוידל המב שמשל דעונ תורוקמה תרכהו תודהי םורופ
.םידסח תולימגו הבושתב הרזח ,תיתרוסמ תודהי יאשונב תולאשל הבושת
םיינוליח ןיב ןוידל המב שמשל דעונ אלו ,תודהיב םינושה םימרזב ןוידל דעונ אל םורופה
.הנוש תידוהי הנומא ילעב םידוהיל וא םייתדל
םיאצוי" םורופ ,"שפוח" רתאה לש םורופב לחה ,םירחא םימורופ ומקוה הלא תורטמל
.רתוי יפיצפס אשונב קסועה ,"דגנו דעב ,הלימ תירב" םורופל דעו "הלאשב
םורופה חורב םיעגופ םה ןכש ,"תמא תעד"ל םירושיק איבהלמ ענמיהל שקבתמ התא
.תונוש תונומאב םיקיזחמה םישלוג ןיב תויוחצנתהל המבל םורופה תא םיכפוהו

תרכהו תודהי" םורופל םיארוק :רחאה תליספלו תוריהיל בל םישל ידכ בוש אורקל יאדכ
יסקודותרוא וניאש ימ לכ .תיסקודותרואה תודהיב ןוידל המב :םורופה אשונ ."תורוקמה
.תורוקמל השיג תושר ול ןיאו םורופה לש תודהיהמ קלח וניא

לש תוליהקה תזכרמל ןהו רבודמה םורופל ןה םיבתכמ וחלש הרוזנצה לע ועמשש םישנא
תוליהקה תזכרמ ."הבושתו תודהי"ל ףלחוה םורופה לש ומשו ,ירפ אשנ ירוביצה ץחלה .זופת
:םג הבתכ זופתב

.הב קיזחמ םורופה להנמש תיפיצפסה הנומאה תא קזחל ידכ קוידב דעונ םורופה
.ןכ תושעל הבושתב רוזחל םיצורש הלאל רשפאל דעונ אוה ןכ לע רתי

ךילומ וניאו ותילכת תא ףקשמ םורופה לש ומש רשאכ ,וישכע :בוט לכה ,בוט ףוס - הרואכל
לע ילרביל םורופב רבודמש בושחי אל דחא ףא וישכע .רוביצה לש היעטה רתוי ןיא ,ללוש
ךכ אלש אלא .םורופל סנכי אל הבושתב ותוא וריזחיש הצור אלש ימו ,תידוהי תרוסמ
העטמ םשב םימי רפסמ רובעכ ףלחוה םורופה לש רשיהו יולגה םשה .םירבדה ומייתסה
ךכ לכ חרוטש ימ לש םיסרטניאה המ הומתל קר רתונ ונלו ,'תידוהי תרוסמו םיעטנ' :שדח
.תיתימאה ותנווכ תא ריתסהלףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא