םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


- סרוקיפאכ בישתש המ עד
ידוהיה ןויסמב קבאנל ךירדמ

(c) 1997 ץיברוג יסוי ,תורומש תויוכזה לכ

,םיקלחב רתאב םסרפנ "ידוהיה ןויסימב קבאנל ךירדמה" תא :הרעה)
(ותומלשב רמאמה תא ליכמש word 6 טמרופב ץבוק דירוהל ןאכ קילקהל ולכות

החיתפ
הרבסו העידי לע - 'ב קלח תורטמה תרדגה - 'א קלח
הפקתמל רבעמה - 'ד קלח םיצופנ םינועיט םע תודדומתה - 'ג קלח
הייתד תארוק לש הבוגת


החיתפ

היילע לע תורבדמה ,םירקבל תושדח תורבטצמה תועידיה לשב הקומע הגאד ךותמ בתכנ הז ןולע
תויביסאפה ןמ לודחל העשה העיגה יכ ענכושמ ןולעה בתוכ .הבושתב םירזוחה לש םרפסמב
,ןכ םא ,הגאדה דצל .דגנ תפקתמל רובעלו ,םירושע ךשמב ינוליחה הנחמה תא הנייפאש
.ברק ילא ןושש םג ונשי

,(םסרופמה דג-אב ברה לש ותושארב) םילחנ תבישי לש רגוב ,הלאשב רזוח ימצע ינא
םיאנה םידדצה ןמ הז ןיא .תושפנה דכולמ ,יאנקה ןמ שי יב ףא יכ דחכמ ינניאו
השפנ לע תעכ תמחלנ הננאשה תוינוליחה ,ןכש .ךרוצ וב שי תעכש דצ והז ךא ;יתוישיאבש
םמצע תא ונמיאש םישנא ןיא ,םייעוצקמ םיחכוותמ ןיא ,תושפנ ידייצ ןיא ונברקב ךא -
תא איצוהל ,םימחלנ םה המ לע םיעדוי םניא ללכ םיבר .םיידוהיה םירנויסימה לומ
.ומצע ינפב בוט ןועיט תווהמ ןניא ולאו ,םהיתואנה

תוטישה ללש תא םינוליחל ריכהל תדעוימ איה :הלופכ איה הז ןולע לש ,ןכ םא ,ותרטמ
הארא ןכש .תינוליח העדות לש שוביגל תדעוימ איהו ,הבושתב ריזחמה שומיש השוע ןהבש
ומלוע ימוחתל ץוחמ עדי לכ רסח אוה יכ ,םכחותמ םדא ונניא עצוממה הבושתב ריזחמה יכ
.תויפיפ ברח איה הקירוטרו ;הקירוטרב וחוכ לכ יכו ,םימצמוצמה

רותסל שי דציכ ריבסאו ,הבושתב ריזחמה לש תויוצמה ויתונעט תא ,תחאל תחא ,ןייצא
רותסל לכויש ,ישפוח םדא םהב היהיש יואר ;םויה דאמ םיצופנ הבושתב הרזח יסנכ .ןתוא
.תחאל תחא תושפנה דייצ לש ויתונעט תא


ךביריו התא :תורטמה תרדגה

םהב ררועל תוחפל וא ,וירבד תונימאב ויניזאמ תא ענכשל איה הבושתב ריזחמה לש ותרטמ
אוהש ךות ,ירשפא ירוטר ילכ לכב שמתשי אוה ךכ םשל .תמא ולא םירבדב שי אמש ,קפס
.ויתולאש םע דדומתהל ידכ ןמז קיפסמ שידקהש םדא ןיא ויעמוש להקבש ךכ לע ךמתסמ

.יתדבוע סיסב ןיא הבושתב ריזחמה ירבדל יכ תוארהל איה ,ינשה דצה ןמ ,ךתרטמ
,םהלש תעדה לוקישל דמצהל םיעמושה תא ענכשל אוה - רתוי הברה השקה - ךדיקפת
,םינשה תבר תידוהיה תרוסמה דומעת ודיצל .ףיטמה לש וירבד תא תוחדלו ,תוילנויצרל
קר דומעת ךדצל ;הבושתב הרזח סנכל ללכ עיגי אל הילא דובכ ול ןיא רשא םדאש
.הקיגולה

תעכו ,"רואה תא הארש" םדא ,ומצעב הבושתב רזוח אוה בורל ?הבושתב ריזחמה והימ
,ראשה ןיב ,וזו) השדחה םתדל םיאנק ,בורל ,םניה םירמומ .םירחאל ותוא ץיפמ אוה
םימתבו תמאב םה - םיאמר םניא םה .(ילש יכרדל יאנק ינא ףא ;ךילא בתוכ ינאש הביסה
,םנמא ,אוה .ןרקש וניה ךביריש טבמה תדוקנמ תאצל ךל רוסא .םירמוא םהש המב םינימאמ
איה ותורוב .עדומב רקשי אל םלועל ךא - תותימא יאצחב וא - םירקשב ףוכת שומיש השעי
.תונקפס תררועמ הנניא תורוב ;לודגה ונורתי

וחרט אל ולא םישנא .תידוהיה תרוסמל הקיז ילעב םישנא ,רומאכ ?םיעמושה להקב ימ
לש לודגה בורה ברקמ םיאב םה ,טלחומה םבורב ;םמצע לשמ תירסומ םייח ךרד םמצעל שבגל
.ארקי יתרוסמו ,ונניא ינוליח ףא יתד ונניאש ,םייאלכ ןז ותוא ונייה ,םילארשיה
העדות לעב םדא ,ונייה - יתימא ינוליחמ ךופהיו ,ורוע םדא ךופהי דאמ דע תורידנ םיתעל
םדא ךופהי תוחפ אל תורידנ םיתעל ;יתדל - תיתד תרוסממו תדמ היקנ ,תשבוגמ תינוליח
.ינוליחל הרורבו תשבוגמ תיתד העדות לעב


םילדבהה דודיח :תוינוליחו תד

,תרוסמ לבקמ ףא בורלו ,ןוילע חוכ לש ומויק לע תשבוגמ תרוסמ לבקמה ,םדא אוה יתדה
רוטפ ,יטולוסבא אוה לאה וצו רחאמ .לאה יווצ תא תטרפמה ,תיתד הנוהכ ידי לע תרמשנה
.תוקפסה ןמ יתדה

,תורוסממ עתרנ אוה ללככ .התקידב אלל תרוסמ לבקמ ונניאש ,םדא אוה ינוליחה
סלפמ אוה םלועב וכרד תא ;ןקיטסונגא ,ןקפס אוה יתימאה ינוליחה .תדה תא החודו
.ומצע-ולש ןניה תוירסומה ויתוערכה ;לודגה םייחה ןומישיב הכלה ירומ ול ןיאו ,ומצעב
.תרוסמ לש הלועמ תוישפוח ויתוערכה ןכש ,ישפוחה םדאה אוה

בורל ךא ,הלעמלש תואקספב םיעיפומ םהש יפכ םיינטשפ הכ םניא םירבדהש ןבומכ
הירבד לעש ,תימלוע-ץוח תוכמס תלבק :תחא הלאשב תנחבנ ישפוח םדאל יתד םדא ןיב הקולחה
םדאה לש ונמיס אוה וז תוכמס לבקל בוריסה דועב ,יתדה לש ונייפאמ איה ,ןיררוע ןיא
.ישפוחההרבסו העידי לע

ןושארה אוה ,עבטה לא אלו ,םדאה לא םטבמ תא ונפהש םיפוסוליפה ינושארמ ,ןוטלפא
איה העידיה .(הנמטסיפא) העידיה ןיבו (תינוויב ,הסקוד) הרבסה ןיב לדבהב ןיחבהש
אלל וב ריכמ אוהו ,ויתויועמשמ לע דמע ,בטיה ררב ומצעל םדאה רריב רשא רבדה ותוא
.הבשחמ לש רחא גוס לכ איה הרבסה ;קופקפ

קיזחהל בורל רמייתמ הבושתב ריזחמהש םושמ ?ונניינעל וז הנחבה הבושח עודמ
אוהש םירבדה ןמ דחא ףא לבא ,ךכב הדוי אל אוה .הרבס אלא ול ןיאש העש ,העידיב
החגשה לש המויק ,רבעמש םלוע לש ומויק ,םיהולא לש ומויק - תמאכ םתעדל רמייתמ
אוה ךא ;תמאכ ותוא לבקמ אוה .תמאכ ול עודי ונניא - דועו ,םדאה ישעמ לע תינוציח
יכ הריתסל תנתינ יתלבו תיעמשמ דח החכוה ומצע אוה לביק אל ףא ,וחיכוהל לוכי ונניא
.רבדה ךכ

.בושו בוש ךכ לע דומע :הבושתב ריזחמה לש וינועיט תכרעמב תירקיעה השלוחה יהוז
לאו ,הז עצפב ךיניש ץוענ .הרבס אלא ונניא העידיכ ראתמ אוהש המ יכ הארהו רוזח הארה
וירבד לכ דציכ םהל הארהו ,הרבסל העידי ןיב לדבהה תא ךיעמוש להקל רבסה ;ונממ הפרת
.הומכ הבוט אוצמל לוכי ויעמוש להקמ דחא לכש הרבס ,דבלב הרבס םניה הבושתב ריזחמה לש
;ויעמוש להק ןיבל וניבש הציחמה תא רובשת דבלב תורבסל ףיטמה לש "תמאה ירבד" תכיפה
ךרעכ ותרבס ךרעש ,םהומכ םדא אלא ,רתסנ תורותב קיזחמה םדא אל בצינ םלומ יכ וניבי םה
.םתרבס

םיצופנ םינועיט םע תודדומתה - ישילש קלח
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא