םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Maayan HaGofrit

תירפוגה ןיעמ
הנובתל הרזחהו תודרחתה לע הזחמ
סאיבוט לאירונ :רבחמה
רסב הילדג :יאמבה

ךשמהב אורקל אנ :םינקחשה
לובוס הנדע :תושובלת ;סקוו ןאירדא :הרואפת
דרו ןוסלדיא םות :ףרגואירוכ ;רנרב רימע :הרואת ;ןמזייר שוש :הקיסומ
(*) ירמאקה ןורטאיתה
2000 ראוני

רחש םות תאמ הגצהה לע םירבד

ןגנ ,תוכילה םיענ ,רשכומ ,ראות הפי ,בושח אל ,22 וא ,24 ןב ,יוצמ ילארשי ריעצ ,חונ
חרוא תא םואתפ עתפל הניש ,ומאו ותחפשמ תא םג ומכ ,תונמאו תוברת בהוא ,אלפומ רתנספ
,ומא ,הנילופ .הזכ ןמ-חנ-חנ-חנ-נ ןימ .יבלסרב ידרחל ךפהו ינוציק ןפואב וייח
לש "בשחתמו ןגוה" הרואכלה ,לכה-גפוסה ,עונכה ,לבוקמה וקב תכלל ?תושעל המ :תטבלתמ
ולש שארב ול אבש המ תושעל חונל תתלו ,לעופב תיביאנה ,תינוליחה ,תישפוחה הרבחה
- ןכ .ריחמ לכב ,חוכב וליפא ,דגנתהל - ילוא ,וא ,תלבוקמה המרונה םע "רדסב" תויהלו
!וייח תא ליצהלו ריחמ לכב דגנתהל

?שארה לע תלפנ ?ךתעדמ הנוש ותעדש םושמ קר ,רגוב םדא דגנ חוכב ,שפנה-הפי לאוש ?חוכב
:רוחאמ תשחלמ המכחו הנטק לוק תב לבא .שממ לש יופ .יזבנ וליפא ,לוספ ,לבוקמ אל !אל
?חוכב שמתשהל היה רתומ םהל קר ?חונ לש ותעד תא ורימהש םיידרחה םיפיטמה םע המו

ךרדב ךלה חונ ?חוכב ושמתשה םיידרחה םיפיטמה - שפנה-הפי לאוש-הנוע ?חוכב םואתפ המ
.חוכב אל חוטב ,םעונ יכרדב ,תצק ,וכרד תא רוחבל ול ורזע קר םהו ,רחב אוהש

!היימר יכרדבו ינחור סוניא ךות טלחהב לבא ,הנטקה לוקה-תב הבישה ,יסיפ חוכב אל ילוא
שומישב ,םלוע תפקשהל סיסבכ תולפת-תונומאב שומישב !תויזבנ תודחפהב !תוירקש תופטהב
הריעצו ריעצ לכ טעמכ לש ושפנב תומייקה שונא-תושלוח לוצינ לש תויגולוכיספ תוטישב
תוישיא לש קיז לכ לוטיב ידכ דע ,םיהולאל תינלוח הבהאב תוברת תבהאו םדא תבהא רימהל
.טלחומ ינחור ןולדיחב םיוולמה ,םיינוציח םיביתכתל תטלחומ העינכ ,תימצע


Maayan HaGofrit

םיבר םירוהכ תיביאנ הנניא ,(ריפוא ןולא) חונ לש ומא ,(ןילביר הרואיל) הנילופ
רבע הנבש קפס הל היה אלו ,וירושיכ תאו ושפנ תא ,הנב תא בטיה הריכמ איה .םירחא
,הרתיו אל הנילופ תורחא תובר תוהמאל דוגינב .רתויב עורגה גוסה ןמ תידרח חומ-תפיטש
לש (?רקשל רתומ םידרחל קר ?המ) אווש-תנאותב .ודיתע לעו הנב שפנ לע םחליהל הטילחהו
אפרמ-םוקמ-וליאכל ,דרחתמה הנב - חונ םע העסנ איה ,הרואכל ,התקל איה הב תינפוס הלחמ
,וקסשוא'צ לש הטטירוקיסה תוטיש תרזעבו ,םש הל ורזע התודלי תפוקתמ הירבח .הינמורב
ןוסח טסי'זאסמו (לגס הילדואו סובמק הניזור) תונוסח םישנ יתש ידימ למשח תוכמ ומכ
השקש םיילאוסקס-יב םיינימ םייותיפ םע דחי ,(יקסנא סכלא) וקסנימהוב שוגרד - ענכשמו
- לאכימו (ןוסלדיא ריש) תישונאו הדומח בוחר-תנוז - יזיז ידימ םהינפב דומעל
ותעד תא שדחמ רימהל הנילופ החילצה (רדנסכלא ןורש) שפנ-ןידעו ראות-הפי לאוסקסומוה
.תויפשל וריזחהלו חונ לש

תא יכות ומכ םלקידו ךישמה אוה .תולקב רתיו אל חונו ,םיבשוח םתאש ומכ לק היה אל הז
ךרדב ינא" - ומכ ,רבעש תידרחה חומה-תפיטש תרגסמב וחומל ורדחוהש תואשילקהו תואמסיסה
ליחתה רבכ לכהש הניבמ אל תא !ונילא ךרדב רבכ ,ןדעה ןג ,הלואגה ,איה !הלואגל
תולגוסמ הבושתב-םירזוח-לש-תוהמא טעמ קרש ,המצועב ול הבישמ הנילופ לבא "?תונתשהל
!תומחלמה ןתוא תויהל וכישמי תומחלמה !דלי ,הזה םלועה תא הנשת אל התא" :בישהל
וכישמי םינקז !תדלל וכישמי םישנ !יכב ותוא היהי יכבה !םיבער תויהל וכישמי םיבערה
!הליל היהי הלילה !םוי היהי םויה !תוומה ותוא היהי הז !הדילה התוא היהת תאז !תומל
וכישמי ךלש םינברהו !םידוהיה תא קושעל ךישמי הסנכהה סמ !תונחתב ורצעיי םיסובוטואה
תובוב ומכ וארייש דע םיינזואהמ םהל אציש ןפג-רמצ םהל ףוחדלו םינטק םידלי ףוטחל
הפוקו םיילינס םינקז לש תועימק !ןשיה ןייעמהמ שודק ןתש !םילילא ידבוע !ודוו
!םכלש תוהמאה לש תיבה תברוח לע וננוק !אבס תיבל ובוש !םיבבוש םינב ובוש !תשרשרמ
החירב !םייחהמ םיחרובש םיללמוא םידלי !םידליב תוללעתהו !היונבה םילשוריב האבה הנשב
ללעתהל םיעושעש תויח - םירוההו !םירוענ דרמ לש יפוי !סיכ-ימדו ,ררקמ ,הטימ !סוסקול
אל ,הוונע ,ךורע-ןחלוש - ןבאל ןבא ןיבו !םינבא םהילע קורזל !בנזב םהל ךושמל !םהב
,רסומ תופטהו ,זובו ,תוללק קר !ילש תחתב דובכ !ךמא תאו ךיבא תא דבכ ,ךער ינפ ןיבלת
"! ה א נ י ש !האנישו ,תונצחשו

ותוא איבהש ,השק רבשמב חונ לצא התוול ישפוחה םלועל הרזח וכרדב תידגנה העדה תרמה
,וראווצ לע הילת לבח תאלולשכ ,הובגה ןחלושה לע ךכ ודמועב .תעדל ומצע דוביא ףס לא
ינא יתומ לא" "?ץפוק התא ןאל ?ץפוק" :הנילופ ול הנוע "!ץפוק ינא" :ומאל רמוא אוה
,"בוט ,ונ" "...תוארתהל הפי דיגהל ךירצ ...תאז לכב ,...ש יתבשח" ,חונ בישה ,"ץפוק
".המיענ הציפקו ,חונ תוארתהל זא" ,ומא הבישה

יתלצה רבכ ינא" ,ומא הבישה ,"יריקי ,הא" .חונ קעז "?יתוא ליצהל תנווכתמ אל תא"
בר ןמז הזמ ךלש ןושארה דעצה הז .ישפוח דלי אוה ותומ לא וישכע ץפוקש דליה .ךתוא
".ןוצר תעבש טלחהב ינאש ךכ ,הלולצ תימצע הבשחמב תושעל רחוב התאש

!תוארל וצור ?ףוסה המ


---

ורפס ךותמ עטק ואצמת ,ירלולס ןופלטלו ףוג-םרקל תומוסרפמ ץוח ,הגצהה לש הינכתב (*)
השעמ" רופיסה תא ,1996 ,דבוע םע תאצוהב רוא הארש ,"הבשנש קונית" ילאירא ןונמא לש
,1982 ,ןקוש תאצוהב ,בלסרבמ ןמחנ תאמ "בל ןוקית" רפסה ךותמ ,"ןועגישל לפנש ךלמ-ןבב
:"הבושתב רזח" ונבש בא תאמ אבה בתכמה תאו


Maayan HaGofrit
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא