םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


שממ אל ?הבושתב ?הרזח

.השודק םוש ןאכ ןיאו ,הבושת םוש ןאכ ןיאו ,הרזח םוש ןאכ ןיא
.תוומו ןוחטיב-רסוח ,תושפיט קר
ןמטיירב ירוא תאמ

רתאה תכרעמב םירומש םהו ,החפשמה ינב תושגרב עוגפל אלש תנמ לע ,ונוש םיישיאה םיטרפה לכו םשה

.קרוי-וינב םיכרד תנואתב גרהנ לאגי

,ריעצ ןקחש היה אוה .הפיחב תויונמאל רפס תיבב לאגי תא יתשגפ ,םיעשתה תונש תליחתב
וז .תידוחיי ןורטאית תגצה לש הקפהה תווצב רבח היה לאגי .יביטקא-רפיה וליפא ,זילע
,םילימ דואמ טעמ םע ןויזח .הפוצה לש םייברקה תא תכפוהש ,הקזח ,תזעונ הגצה התיה
םמצע ךותב קומע ויה וזה הגצהב םינקחשה לכ .תורידא תויגרנא .העונתו הקיסומ הברה
,ימצעב ןקחש רותב .יעבט ןפואב ,םתיא ףחסנ לאגי םג .הריעסמה תיתונמאה היווחה ךותבו
.ולא ןוגכ תוקזח תויווח םירבועה םישנאה םה םיטעמש עדוי ינא


,תינרמוי איהש ונעט םירקבמ המכ .ש"לצל התכזו וכע לש ןורטאיתה לביטספב הפתתשה הגצהה
חוטב דואמ שיגרה הגצהה תווצ .וכרדב דחא לכ ,וקדצ םלוכ .המיהדמ איהש ונעט המכ
הרוכש הרידב ,ץראה זכרמב דחיב רוגל ורבע םג םה .ףסונ הזחמ לע הדובעב ךישמהו ,ומצעב
.תפתושמ

היה ,םינואג םינמא םהש םלועל חיכוהל םישוחנ ויהש ,םיריעצה םינקחשה לש םייחה חרוא
קר) רובידה תא ןאכ םהילע ביחרא אלש םירבד םגו תוירגיס ,לוהוכלא .ינוציקו יניימהוב
לע התיה םהלש תיתצובקה היפוסוליפה .הצקה לע ויח םה .(תוירגיס קר ונשיע אל םהש רמוא
.םהיפלכ הרבחה לש תונלבוסה תולובג תאו העדותה תולובג תא ונחב םה .םזיליהינה ףס

םהל התלע החלצהה .ןושארה סרפב וכז םעפהו - וכע לביטספב תינשב ףתתשה םינקחשה תווצ
.הכרד תא המייס הגצההו ,הדובע ואצמ אל םה .הקסנ אל הריירקה לבא ,רצק ןמזל שארל
רביא ,לאגי .וכרדל ךלה שיא לכ .םהיניב וכסכתסה ףא םירבחה ןמ המכ ,הקרפתה הצובקה
המ עדי אל אוהו ,העיגה אל הפוצמה הליהתה .ססומתמ לכה ךיא שיגרה ,ביטקלוקה ךותמ דחא
.תנכוסמ הפוקת התיה וז .ומצע םע תושעל


.ייניע הארמל יתנמאה אל .םירבח לצא ,הרידב לאגי תא יתשגפ ,ךכ רחא םיבר םישדוח
אל ,דיגנ ךיא ,סודל ךפה תולובגה-רסחו ןרקסה ,ינוליחה ,ישפוחה ,ןתלעפה ,חמשה רוחבה
םיקוספ למלימו ול בשי אוה ,ץיקה עצמאב הרוחש הפילח ,ללבודמו רוחש ןקז .דחוימב הפי
איבהש תדרפנ החורא אלא ,ונלכא ונלוכש לכואה תא לכא אל אוה .ןטק הרות רפס ךותמ
רזוחה לאגי :שדח םדא היה הז .ידמ רתוי זז אלו ךייח אל ,רביד אלו טעמכ אוה .תיבהמ
.הבושתב

.הבושתב הרזחה םוחתב ילש םייחהמ רבד םוש יתנבה אל .יאבצ תוריש עצמאב ,ריעצ יתייה
אל .הז תא לוכאל לגוסמ יתייה אל .יתלאש אל םג .ול הרק הז ךיא גשומ לש לצ יל היה אל
ךוניחה .תישפוח הריחבב רבודמש ימותל יתרבס ,םירחא םיבר ומכ .ותוא לואשל המ יתעדי
,יתכנוחש ומכ ,ביגהל יתעדי קרו ,תאזכ העפותל יתוא ןיכה אל תיבב יתלביקש ילרבילה
ףאש ןבומכ .הרואכל-תורתוימ תולאש יתלאש אלו יתקתש ."תויחל ןתו היח" ןורקיעה יפל
דע םינש המכ ורבע .ינוהמת ידרחל רשכומ ןקחש ךפוה ךיא יל רפסל חרט אל וירבחמ דחא
.ידמ רחואמ רבכ היה הז לבא .םישחרתמ הלאכ םירבד ךיא יתנבהו העפותה תא יתרקחש

בוט רבחמ יתעמש ךכ רחא םישדוח המכ .לאגי תא רתוי יתיאר אל ,הרידב איהה השיגפה רחאל
אוה דחא הליל .קרוי-וינב הבישיל סט אוה ,םיבר םילארשי םידרח ומכ .גרהנ אוהש ילש
היה .גרהנ אוה .הרהנמב הקזוחב השגנתהש ,תינוכמה התואב םיפסונ םישנא המכ םע עסנ
.ונניאו

אלה לולסמב רחב אוה .םייחב ולש לקשמה יוויש תא דביאש ,לבלובמו ריעצ ןקחש היה לאגי
ןאכ ןיא .ןילקורב עצמאב סורה הדלפ שוג ךותב ץראה רודכ ינפ לע וכרד תא םייסו ,ןוכנ
.תוומו ןוחטיב-רסוח ,תושפיט קר .השודק םוש ןאכ ןיאו ,הבושת םוש ןאכ ןיאו ,הרזח םוש
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא