םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


הירטמיגה תואלפנמ
השענ ילוא זאו בושחנ ,עמשנ תכרבב

םתור תאמ

תואלפנ לע טעמ יתיא רבידש ,הרוחש הפיכ שבוח ןקוזמ גהנ םע סובוטואב יתעסנ עובשה
תבותכה תא ונממ שקבל ,רכוז ינאש םיפוריצה 2 תא ול ףולשל םוקמב ,יתטלחה .היירטמיגה
דאמ ןיידע ונא יכ ,ךכ גוהנל קודא ינוליח לכמ הפצמ ינא .תרדוסמ הרוצב ול תונעלו
:ןובאתב .ןו"צחיו תורירגשב םישלח


!יבא םולש

שיש יתבשחו תוירטמיג לע ונרביד .סובוטואב םילשוריל העיסנב ךתא רבידש הז ,םתור ינא
.ךתוא וניינעי חטבש םירבד המכ

לש םשב רושקה לכו היירטמיגה תואלפנ לע יל תרפיסו ,היירטמיגב 18 הז המ יתוא תלאש
ינימ לכב ךתוא ענכשל רשפא התרזעב - לבלבמ דאמ רבד איה היירטמיגש בל םיש .ךתב
:תואמגוד המכ ךל ןתא ינאו ,תמאה לכ תא ךל םירפסמ אל םא ,םירבד

ונל םיאתמ דאמ הזש ,"הבהא וז"ל הככ םא הווש , 26 -ל הווש היירטמיגבש הוהי ·
.ונל םיאתמ תוחפ רבכ הזש "הדגא וז" ל םג הווש הז לבא ,ה"בקב םינימאמה
לבא ,"ןייעמה לא דידי אוב" ו "הבהא ךרד איה" ומכ הזש ,253 -ל הווש ףסוי הידבוע ·
ידוהי" -ו "לבז חור" ,"דגוב אטוח הרו'ג" ,"אבה קלמעה" ,"ידרח ביוא אוה" ומכ םג הז
."ןויקומו
."ידוהי הטוש" ו ,"הערפ" ,"ךושחו דגוב" ל הווש ,355 = קחצי ןונמא ·
שבושמ" ,"םירקש חבזמ" ,"הלוח ןרתח" ,"דובכ תסירה" הז ,707 = יערד הירא ברה ·
.דועו "חומהאל) ךלש םשה תא יתקדב ,היירטמיגה תואלפנ לע שדחמ בושחל ןוצר ךל תתל ידכ ,ףוסבו
:(תויורשפא המכ יתיסינ זא ותוא בתוכ התא ךיא חוטב יתייה

.באז יוג ,אטוחה ,החידב ,בזכ = 29 = יגבא יבא ·
.דגוב אטוח ,הדגא הוהי ,גד דובכ = 39 = יגביא יבא ·
.יוגה ירודכ ,אטוח ירודכ ,קלמעה יוג = 264 = יגבא םהרבא ·
.אטוח הוהי ךרד ,דגוב קלמע יוג = 274 = יגביא םהרבא ·

ול םימיאתמש םיפוריצ לש רופס ןיא שי טפשמו ףוריצ ,הלימ לכל ,ןיבמ התאש ומכ
,דאמ םיבילעמ םיפוריצ דצל םימיענו םיפי םיפוריצ תורשע יתאצמ ךלש םשל םג .היירטמיגב
קזנ" איה ,תעדל ונחכונ רבכ , (287) היירטמיגש תורמל - בתכמל יתסנכה אל ךדובכ תאפמש
.(287 םג) "םילבה לבהו

םינימאמה יניע תא ריאהל הצורש התומע וזש ,"תמא תעד" לש םיסרטנוק םג בתכמל יתפסוה
םימייק ויהש םימעה ראשמ רתוי ועדי אל ,חנומ ומוקמב םדובכש ,ל"זחש םהל תוארהלו
םהל ויהש םושמ םנורגמ רביד םיהולא אלש יאדוובו ,תוחפ ועדי ףא םיתעלו הפוקת התואב
ברל םתוא תוארהל לכות ,םיסרטנוקה תא ארקתש ירחא .העוט אל ירה םיהולאו תובר תויועט
.םש תולעומה תונעטה םע שאר דבוכב דדומתהל חמשי אוהש חוטב ינאו ךלש

םיחמומה יבוטו םיסרטנוקה לע תניוצמש תבותכל בותכל ןמזומ התא ןהשלכ תולאש ךל שי םא
.תישיא ךל ונעי הרותב םילודגהו


- השענ ילוא זאו בושחנ ,עמשנ תכרבב
םתור


- cyberdin לש האלפומה הירטמיגה תנכות לע עמש אל הרקמבש והשימ שי םא
ןאכ קילקהל ת/ןמזומ ה/תאףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא