םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


(א) הבושתב הרזחהל קודב ילכ - תודחפה

"תושפנה ידייצ" רפסה ךותמ 'ג קרפמ םיעטק לע ססובמ
1998 ןתיב-הרומז תאצוהב ,רלמ ןדו היפוצ תאמ

,םמלוע תפקשה ,םהייח חרוא תא תונשל הרטמב םדא-ינב לע ישפנ ץחל ליעפהל םיכרדה תחא
הקוצמ ?בואב האלעה ?הקיטסימ ?והשממ דחופ ונניא ימ .דחפה תועצמאב איה םתדו םתנומא
?לבא ?תוומ ?הלחמ ?תיתחפשמ-תישיא

אלש םדא ןיא .דיחפמ אשונ ןה ,לשמל ,תולחמה .הלא לכל תחא אמגוד ןה "תויאופר" תודחפה
.ול םירקיה ןמו ומצעמ הלחמ עונמל ידכ לכה השעי

אל ,והשלכ חוור תקפה םשל םא ,הפורצ תועשר ימעטמ םא ,ותלוז תא דיחפהל ץפחש ימ לכ
העיבתה איה ולאמ תחא .הללקכ וא םויאכ ,ותלעותל הדחפהב תויוכנו תולחמ לצנל ססהי
תונוש תודחפהב הוולמ ישדוחה רוזחמה רחאל השאה לש הרהטה יניד לע הרימשל תיתדה
:תונושמו

חיכומ האופרה עדמ" - םישנ רוביצל קלוחש ןולעב יתד ןוגרא ארוק ,"הרקי תידוהי אמא"
יוכיסה יזא ישדוחה רוזחמה ירחא םימיה תעבשב החפשמה תרהט יניד לע תרמוש אלש השא לכש
תקלד .ב * םחרה ןטרס .א :דאמ הובגו ריבס יוכיס אוה (ו"ח) םיאבה םירקמב הקלתש
ןוירהה ןמזב תונושמו תונוש תויעב .ה * תוישפנ תויעבו םיבצע .ד * תולפה .ג * םחרב
."הדילה רחאלו הדילהו

הרהט יניד אשונב תדה יקוח לע הרימש-יא וא הרימש ןיב רשק ןיאש ,איה תיעדמה תמאה
ינימ עגמ םויקב הרושקה תיאופר היעב םוש ןיא .ןולעב וראותש םיילוחהו תולחמה ןיבל
יבמופב תאז תושעל םיחרכומ אל .תיבב ץחרתהל םג רשפא .הווקמל הכילה-יאבו הדינה ימיב
.םישנ רפסמל םיפתושמ םימבו

תולחמל דוסיהש ,ומצעב עדוי ונניא םג ללכ ךרדבו ,עדתש הצור ונניא ידרחה ףיטמה
לע הרימשו הצחר איה םוהיז עונמל ךרדהש ;רחא ליפט וא ףיגנ ,קדייח אוה תוימוהיזה
לכמ רתוי תולחמ ינפמ הרימשל םיפי תחלקמהו היטבמאה ימ ,ןובסהש ;תינפוג הנייגיה
דחא לכל שי ותומכ) םד לכה ךסב אלא ,"האמוט" וא ,"םוהיז" הנניא תסווש ;הווקמ-ימ
תורימאב .אקווד תסוה רוזחמל הרושק הנניא ןטרסה תלחמשו ;(ונפוגב םירטיל 6 ונתאמ
יניד לצא השאה תא ךורכל תדעוימש ,הדחפה אלא ןניא ןלוכו ,שממ לכ ןיא ןולעב וללה
,תעה אובב שורדל וחכשי אל םרכש תאש ,יתדה דסמימה יגיצנב תולת הב תעטלו ,תדה
.תוריחבה דעומל ךומס - לשמל .ןמז רובעכ וא דימ ,ןיפיקעב וא ןירשימב


אלא .םיאפור ידימ יאופר לופיט תוכזב םקלח ,םמצע חוכב םיאפרנ םדאה יאולחת תיברמ
ןמזה חוורימ תא .ואפריי דציכו םא שארמ םיעדוי ותחפשמ ינבו הלוחה ןיא הלחמה בלשבש
,"תיהולא החטבה" תועצמאב אוה לוצינה .תודרחתהל ףיטמה דסמימה לצנמ רוזמל ילוחה ןיבש
םדא די תוברעתה אלב ,יכה-ואלב םימייקש ,םייברימ תינטנופס המלחה ייוכיס לע תססובמש
קרפ" תאירק ,"תבש תרימש" ,"תד תווצימ יולימ" לש תוינתה תועצמאב .םיהולא עבצאו
תחנה ,"םירדנ" ,"תסנכ תיבב רוקיב" ,(אבר ימש אהי ןמא) "ר"שיא" תליפת ,"םיליהת
,הבוב-אבאב וא ןקז לבוקמ ידימ עמק תיינק ,הלוחה לש ורובט לע םינוי לש םתעבט-יפ
םוקישהו המלחהה ,הארבהה תא ילוחה תעב ףיטמה חיטבמ - "הבושתב הרזח" - לכל לעמו
.לוכי-לכה-לאה לש ,לוכיבכ ,וחוכמ ,אלמה

אל ,הלילח ,םא .טידרקה לכ תא ויהולאלו ומצעל ידרחה ףיטמה לטונ - העיגה המלחהה םא
המישאמ עבצא םינפמ - םבור ,תוקמנהו םירבסה ,םיצורית דחאו ףלא ךכל אצמי - חילצה
תאיצמ לע דוקשי ףיטמה - רקיעבו ,הלוכ "תאטוחה" הרבחה יפלכ ,ערה לזמה יפלכ ,ךיפלכ
!אל ללכו ללכ .תולקב רתווי אל אוה דעוימה ופרט לע .הכרד רודחל ךייחב השדח הצריפ

ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא