םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


:"תילגת"
"םיבשוח םישנאל ןולעה" לע דוע

רימע ןד 'פורפ
ביבא-לת תטיסרבינוא ,הקיטמיתמל ס"היב

לא" םשב תירנויסימ תרבוח ,"ץראה" ןותיע םע ,הצפוה 2000 ינוי תליחתב
התרטמש ,"תילגת"ו "םיבשוח םישנאל ןולעה" הנשמה תורתוכ םע ,"תורוקמה
.הבושתב הרזחה


el hamekorot


אוה הבש "שודיחה"ו ,לודגה םבורב ,םישודנ םה תרבוחב םיאבומה םיטנמוגראה
םה ולא םג :שפוח תרעה) .םייעדמ "אכמס-ירב" לע תוכמתסההו "תיעדמה" תוסכה
.(תובר םינש הזמ תידרחה תירנויסימה הפטהה ינולעב םיבר םימייק םתומכו ,םינשי "םישודיח"
תלוויאה תא ףושחלו תרבוחבש םיירקיעה םינועיטה תא הרצקב רוקסל הסנא
:םהבש

םידוהיה הבושתב םיריזחמל תפתושמ הנושארה םינועיטה תצובק
תורתוסה תויעדמה תויודעה דגנכ תנעוט איהו ,םלועה לכב םיטסילטנמדנופלו
יבתכמ םטושפכ םיעבונ םהש יפכ האירבל םינשה ןיינמו האירבה רופיס תא
:שדוקה


,"שדוקה יבתכ תא רותסל הלוכי הניא םוקיה ליג רבדב תיעדמה הסריגה" .א
עבטה יקוח יכ החנהה לע תוססבתמ םלועה ליג לע תוירואיתה"ש ןוויכ
וליפא .(יקסבוקדר) "תיעדמ תמא הניא וזו - רבעב םג ויה םויכ םימייקה
5759 ינפל שחרתהש תישארב השעמב הדומ" 'גיידנס םסרופמה םונורטסאה
.(לאדיו) "םינש


לכ ,ןבומכ ,רותפל לוכי תונורחאה םינשה 5759 ךשמב ונתשה עבטה יקוחש ןועיטה
םא ,לבא .םירחא עבט יקוח ויה רשאכ בתכנש ,ך"נתב בותכה ןיבל עדמה ןיב הריתס
ונל קפסל תחרוט תרבוחהש "תוחכוה"ה לכ תא איבהלו תוסנל ךחוגמ ,רבדה ךכ
.עבטה יקוחל היצולובאה תרות תמאתה יא רבדב וא עדמל ך"נתה תמאתה רבדב
םיגולואיג םינדיע - ךלוה לכה ,ךרוצל םאתהב םינתשמה ,םירחא עבט יקוח תחת
לכל םהיתוגוזב םירואזונידה .חונ דעו םדאמ תורוד הרשע ךות ףולחל םילוכי
ודחכנו ויהש וא ,םלועמ ויה אלש וא םיינומדקה םירוציה ראשו תותוממה ,םהיגוס
ינז 300,000 םע דחיב - חונ לש ותביתל םלוכ וסנכנש וא ,חלשותמ לש ונמזב
תומש איצמהל ןושארה םדא ךירצ היה םלוכלש ,יחה ינז תובבר ראשו תוישופיחה
...וגוז תב תא לבקיש ינפל

אתה ומכ ,םיכבוסמ הכ םינבמ .תעדה לע תלבקתמ הניא היצולובאה תרות" .ב
,יארקאב רצוויהל ולכי אל ,םדאהו םייליעה םייחה ילעב ןכש לכ אלו ,יחה
תורוצש יוכיסה" ."םינעדמה םינעוטש יפכ םינש ידראילימ ךשמב וליפא
ודנרוט תפוסש יוכיסל האוושהל ןתינ יארקאב וחתפתה תוחתופמ םייח
םירמוחה ןמ 747 גניאוב סוטמ תורצוויהל םורגת תואטורג שרגמ לע תרעוס
םיבכרומה ,שונא ירוציש ןויערה" .(ליוה דרפל סחוימ) "םש םיאצמנה
רבעל ןמזה לכ דעוצ םלועה דועב ,הרקמב ורצונ ,םיכבוסמ םירמילופמ
לש ינשה קוחה תא רתוסו ןיטולחל ירשפא יתלב ןויער אוה ,קוריפ
לש דואמ הכורא תרשרש יכ הירואיתה" .(ךברוא ןורוד) "הקימנידומרתה
הל ןיא ,םייחה םירוציה תא החתיפו המדיקש איה היצטומ ירחא היצטומ
רבש וניה םינגב וילאמ שחרתמה ירקמ יוניש לכ"ש ןוויכ ,"ססבתהל המ לע
.(רנטפס) "תועמשמ רסח יוניש ,בוטה הרקמב וא ,לוקלק וא


בשייתמה ,תעדה לע לבקתמה דיחיה רבסהה איהש ,היצולובאה תרות לש הרקיע
הרירבה ןורקע אוה ,םינזה תוחתפתהל םויה ונל שיש ,םייעדמה םיאצממה םע
ךילהת ךות םירצונה םייארקאה םייונישה ללגב תרשפאתמ ותלועפש תיעבטה
ונעט אלו ובשח אל ,םיטסיניוורד-ואינה ןכש לכ אלו ,ומצע ןיוורד םג .השרותה
תמיוסמ ץראב תורפה לכ "הרקמב"ש יוכיסה ."הרקמב" ורצונ םייחה םירוציהש
לארשיב וניניע דגנל הרק הז ךא ,יספא אוה םינומ תורשע בלחה תבונת תא ולידגי
םיבר םינז תייבלו חיבשהל םדאה חילצה תירוטסיהה הפוקתב .םינש לבוי ךות
,םדאה לש ויכרצל תנווכמ הרירב לש ךילהת ידי לע םייח ילעבו םיחמצ לש דואמ
לש ותנעט .ל"נה םייארקאה םייונישב הרוקמש תונושה לע תססבתמה הרירב
,ךכיפל ,איה עדימ ףיסוהל אלו חיבשהל םילוכי םניא ולא םייונישש רנטפס סדנהמה
םינושארה םא" - םיתחופו םיכלוה תורודהש הנקסמל עיגנ ,הב דימתנ םא .תכחוגמ
ונאצומש הנעטב םיאורש םיטסילטנמדנופ םנשיו ויה ..."םירומחכ ונחנא ,םדא ינבכ
...םייתעבש ונתוא הבילעמ רנטפס לש הירואיתה ךא ,ישונאה ןימל ןובלע ףוקה ןמ
תרתוס הניא הלוע רדס תומכ םהבש ןמזו םוקמ ימוחת םנשי םוקיה ךותבש הדבוע
קוח והזש ןוויכ ,ךברוא ןורוד לש ותעדל דוגינב - הקימנידומרתה לש ינשה קוחה תא
תכרעמל ותוא םשייל רשפא יאו ,םוקיב רדסה לש תיללכה תומכב ןדה ילבולג
.תדדובמ הניאש תיקלח

לעב לכב םירורבו םירכינ הכ הנוילעה הנובתה לש היתועבצא תעיבט" .ג
."!ארוב שי :הטושפה הרכהל עיגהל ידכ הנומאב ךרוצ ןיאש דע ,םייח
ינפ לע םוקמ לכב תוצופנה תוישופיחה ינימ 300,000 ןיבמ" תחא ,המגודל
הדמל איה הטיסרבינוא וזיאב" - הציצפמה תישופיחה ,"ץראה רודכ
הנגהה תכרעמ תוליעפל קיודמה ןומזתה תא הננכת איה ךיא ...?הימיכ
תחא לשכ-לא תכרעמ אוה ונלש ףוגה" .(פורט יפל) "?הלש תבכרומה
רשפא יא םויה עדוי עדמהש המ תא ...אלפומ אוה המויק ךרד לכש ,הלודג
יקוח םג .(ךברוא) "םלוע ארוב לש ותואיצמ תא ןובשחב תחקל ילב ןיבהל
םינומט היתומולעתו האירבה דוס" :ארובה תנובת לע םידיעמ םמצע עבטה
ףשחנה דוחיאה םאה .(ונתגשהל רבעמ םתוהמש) התוטשפבו הדוחיאב
.(בווש) "?ארובה לש ודוחיי תא ףקשמ וניא םוקיה ךותמ


."ילגעמ" ןועיט אלא ףקת יגול טנמוגרא וניא ךא ,לאה םויקל םינועיטב קיתעה והז
הכ אוה םלועהש ,דחא ףא תאזב ענכשל ךרוצ היה אל םלועמו ,ונלוכ לע םכסומ
וליפא ,רוציל ןכש לכ אל ,ןנכתל לוכי היה אל תישונא הנובת לעב רוצי ףאש ךבוסמ
ארב "והשימ"ש (תיווסומה) החנהה הז ןועיטב תסנכנ תעכ ךא ."הציצפמ תישופיח"
ןוויכ ."ישונא-לע" והירה ,ישונא תויהל לוכי וניא הז ארובש ןוויכו ,םלועה תא
- "והשמ" וא "והשימ" ךכב "םישאה"ל ןתינש ירה ,םייק םלועהש ונילע םכסומש
ידי לע ועבקנ הלאש ןועטל לוכי הצורש ימו עבט יקוח םויק ,ירה ,חינמ ןעדמה םג
דעו ןאכמ לבא - "םיהולא" ,םמצע עבטה יקוחל וא ,ךכל אורקלו 'ןוילע חוכ'
םג אלא ,דואמ לודג יגול רעפ קר אל שי םהיניעב ןח אוצמל תוסנל ונילעש הנקסמה
,"לשכ-לא תכרעמ" אוה ונלש ףוגהש הנעטל רשא .תואיצמה םע השק המאתה יא
חקינ םא אלא ,ונישוחמו וניתולחמ לכב רכזינשכ ינוריא ךויח ךייחל אלא ונל ןיא
,םיאפורב םג בשחתה ןכלו "היירב ףא לש הרכש חפקמ וניא ה"בקה"ש ןובשחב
הדילה עגרמ תמלשומ הרוצב" לעופ אתה ,פורט יפל ...םיעלותבו "אשידק הרבח"ב
בור לש םהייחש ןוויכ ,הרומג תוטש וז ףא - "םייחה לש הנורחאה המישנה דע
ןועיט בוש ןאכ ונל שי ירה תכרעמה לכ ייח יבגלו ,ונייחמ םירצק ונפוגב םיאתה
...תמ אוהש דע יח םדאהש ,םצעב ,רמואש ילגעמ

Religion Merchants

:ך"נתה ירופיס תונימאו תודהיה דוחיי תוכזב איה היינשה םינועיטה תצובק

הזיא" - "יהולא סנ רדגב איה הנש יפלא ךשמב ידוהיה םעה לש ותדירש" .ד
,הירוטסיהה לע טלושה ,םלועל ןודא שיש ענכתשהל ידכ ךירצ תוחכוה דוע
"?ומויקל תגאודה איה ומעל יחצנה חוטיבה תדועת לע המתחש ודיו
לארה רסיא .וילע ןגהל ידכ םיסנ ללוחמ םגו ומעל גאוד ה"בקה" .(רוטנק)
רהנב םימה תדיריל ללפתהש קסניוודמ יברה ללוחש סנל דע היה ומצעב
תא" ןייצמ םג יקסבוקדר ."הרייעה לכו הליהקה הלצינ ךכו ,הנענו
הינמרגל ולגתי אל םוטאה תודוסש ךכל הגאדש הנוילעה החגשהה
."תיצאנה


תוטש אוה תורודה ךשמב ותודרשיהב אטבתמה ידוהיה םעה לש ודוחיי ןועיט
תוקיתע תויוברת םש אוצמלו היסא חרזמל ונטבמ תא תונפהל קיפסמ .הרומג
ולש "חוטיבה תדועת"ש הארנו ,ידוהיה םעהמ תוחפ אל קיתע יניסה םעה .ונלשמ
תידוהיה תדה ומכ הקיתע איה ףא תידניהה תדה .ונלשמ תוחפ אל תחלצומ איה
ינוילימ תואמ םע ונימי דע הדרש איה םגו ,ך"נתה ומכ םיקיתע הלש שדוקה יבתכו
התטנ הירוטסיהה קפס אלל ךא ,תודהיהמ רתוי הריעצ ,םנמא ,תורצנה .םינימאמ
רשאמ רתוי הברה דוע םהב תעפושמ תורצנה - םיסנל רשא .דסח רתוי הברה הל
התוא ללוכ ,ודמשוה תוליהק יפלאו תחא םעפ הלצינ תחא תידוהי הליהק .תודהיה
הצצפ ונב אל םינמרגהש ךכב הקפתסה הנוילעה החגשהה םא .קסניווד תליהק
...ידמל הבולע איה ונידיבש הסילופה ירה ,תימוטא

תורוסמה תא המיזמו תוידוהיה תורוסמה תא תרשאמ היגולואיכראה" .ה
םיניילצ ינוילימ לגרל ולעו וחרט הנש 1600-1700 ךשמב" - "תוירצונה
תורוסמה לש ןתונימא תטלוב הז עקר לע .תינוימד הידב לש רתאל םירצונ
םייעדמ םייוליג רתויו רתוי תונורחאה םינשב רשא ,תוידוהיה
תרשאמ הקיטנגה" םג .(ץינ'זוק) "ןתוא םירשאמו םיקזחמ םייגולואיכראו
האמ ורבע עצוממב יכ הלעה קדקודמה רקחמה" :"הרותהמ עודיה תא
(עצוממה) בושיחה" תאזבו ,"םויה דע םינהכה תחפשמ יבאמ תורוד השישו
,"הרותה תרוסמ יפכ ןהכה ןרהא לש וימיל קוידב טעמכ עלק רקחמה לש
ינפב ושאר ףוכל ץלאנ ,לארשי םע לש תרוסמב ןימאהל ברסמש ימ" ,ןכלו
הרבעוהש הרותה תרוסמ לש התונימאו התותימאל תויעדמה תוחכוהה
.(ראמע) "רודל רודמ תונקדקדב


תובר המיזה םג לבא ,תוידוהיה תורוסמהמ המכ ,םנמא ,הרשיא היגולואיכראה
ירוטסיה ךמסמ אוה ך"נתהש ןימאמש םויה יניצר גולואיכרא ףא ןיא .ןהמ דואמ
יבגל ך"נתה ירופיס תונימא תדימ לע אוה םיגולואיכראה ןיב חוכיו שי םאו ,קיודמ
םדא ןיא .ך"נתה תביתכ לש רעושמה ןמזל ומדקש תומיוסמ תוירוטסיה תופוקת
תויודעה ,יניס רבדמב דודנל ולכי םדא-ינב ןוילימ ינשש ןימאמש ילנויצר
,םישודק םירבקל רשא .'וכו ,ץראה שוביכ רופיסל הריתסב תודמוע תויגולואיכראה
תועט לכ לצב םש םיברתמו םיכלוהה םייביטקיפה "םיקידצה ירבק" ןחלופ ירה
יהוז ,םינהוכל דחוימה ןגה רבדב רופיסל רשא .ושי לש ורבק יוהיזב תירשפא
באמ הרבע הנוהכהש הדבועה לע קלוח אל דחא ףאש ןוויכ ,החותפ תלדל תוצרפתה
חותינהש הדבועב איה ,הרואכל ,אתוברה .ךכל יטנג רושיאב ךרוצ ןיא ןכלו ,ןבל
םג לבא - תורוד האמכ ינפל היה םינהוכה לש ףתושמה באהש ךכ לע עיבצמ יטנגה
הבושתב םיריזחמהש אוה הימתמה .תקולחמ ןיא תודהיה לש הז ברוקמ ליג לע
ינפל תושונאל תפתושמ םא לע עיבצמה יטנג חותינ ותואב שמתשהל םינכומ
םישימחו תואמ עברא ינפל םייחה םירוציל ףתושמ רוקמ לע וא הנש ןוילימ העבראכ
...הנש

קר םתוא עובקל חילצה ינרדומה עדמהש םירבד תואדווב ועדי ל"זח" .ו
םימודקה לארשי ימכח" - "תיהולא הראהמ קר אובל לוכי היה הז - וישכע
לש המוח היה קיתרנה אלמלאו ,קיתרנ ול שי המח לגלג יכ העידי ונל ורסמ
תא תפטועה 'הפטעמ' לע עיבצמ םויה לש עדמה .םלועה תא ףרוש שמשה
.(לאדיו) "הנממ תעקובה הרידאה הנירקה תמצוע תא תגפוס רשאו ,שמשה
ומא יעמב רבוע לש וייח יכ ונימכח לש תינקספ העיבק" הנשי הנשמב
וב יכ םויה םיעדויש ןמזה הזו ,'ןוירהה תליחתמ םוי 40 רחאל םיליחתמ
ןגטנר ילב וניתובר ואצמ תאז תא .רבועה חומ לש יסיסבה הנבמה ןמתסמ
לאילמג ןבר לביקש חריה רוזחמ ךרוא" .(ראמע) "דנואס-הרטלוא ילבו
רפסמל השעמל ההז ,העש 793/1080 דועו םימי 29.5 ,ובס תיבמ תרוסמב
."הדוקנה רחא תורפס שמח לש קוידל דע ונימיב ינרדומה עדמה הליגש
ןועשו חריה לע המזירפ ,רזייל ןרק ,פוקסלטב ושמתשה לארשי ימכח יכו"
היה לוכי םלועה ארוב קר" ?תאז ועדי םה ךיא .(רבחמ אלל) "?ימוטא
,(ראמע) "תוטעמ םינש ינפל דע עדי אל ןעדמ םושש המ תא ל"זחל תולגל
םיכיראתל םגו הנשה תונועל תודומצה תווצמ הרותב הוויצש ארובה"ו
הלא תווצמ םייקל שורדה עדיה תא קפיס םג אוה ,שדוחב םירדגומ
ידוהי םיטרס ךרוע לש וירבדמ ענכתשה ודייה הרדנא ןיחלמה ."הכלהכ
- ןיקיזנ תובא העברא"ב תוללכנ "םיקזנה לש תויורשפאה לכ"ש אמורב
לש תיפוסניאה םתנובתל המגוד דוע "רעבההו העבמה ,רובה ,רושה
.ל"זח


םג שי ,הז תא הז םירתוס םהמ םיטעמ אלש ,ל"זח ורמאש םיברה םירבדה ןיב
תוטש ,הליחמב ,םהש דואמ הברהו ,תואיצמל םיבורקכ םשרפל רשפאש המכ
לגלג" :אוה אלמה טסקטה ,לאדיו איבמש ,שמשה לע רופיס ותואב וליפא .הרומג
וחוכ שיתמ ה"בקה אצוי אוהש העשב .וינפל םימ לש הכירבו ,קיתרנ ול שי המח
ךותב ןותנ הזה שמשה" :יעלא רב הדוהי יפלו ,"םלועה תא ףורשיו אצי אלש ,םימב
תא לשבל וקית ךותמ אצוי אוה זומת תפוקתבו ,'םב להוא םש שמשל' רמאנש ,וקית
,יגולואוז עדי לש 'רצוא' םג המגודל איבא ...תפומל ימונורטסא עדי ןכא ."תוריפה
השענ םינש עבש רחאל ףלטע .ףלטע השענ םינש עבש רחאל רכז עובצ" :אמק אבבמ
השענ םינש עבש רחאל שומיק .(ץוק ןימ) שומיק השענ םינש עבש רחאל דפרע .דפרע
ייח תליחת תעיבק ...הרובגה יפמ שממ ."דש השענ םינש עבש רחאל חוח .חוח
תמיעפב תוארל תשקעתמ הכלההש דועבש ןיינעמו ,ןיטולחל תיתורירש איה רבועה
ךרואל רשא ...חומה תוליעפ לע םיכמתסמ ןאכ ,םייחה לש רכיהה ןמיס תא בלה
ידכ ךרוצ היה אלו לאילמג 'ר לש ונמז ינפל הברה בטיה עודי היה אוה ,שדוחה
."ימוטא ןועשו חריה לע המזירפ ,רזייל ןרק ,פוקסלטב" וז קויד תגרדב ולבקל
,ומצע לאילמג 'ר וליפאו ,םינברה וקפתסה אל ,הזה "יהולאה" עדיה תורמלש ןיינעמ
םג יאדכ ...שדחה דלומה תא וארש םידע ואצמנשכ קר שדוחה לע וזירכהו ןובשחב
רסירת הכורא הפוקת ךשמב בקעמ שרד קוידה ותואב הנשה ךרוא בושיחש ןייצל
רשא .םישדוח רשע םינש םיפלוח הנש תפלוחש דעש הטושפה הביסה ללגב ,םינומ
תויוכז תרפה ?יאופר קזנ ?הביד תאצוה סחיינ ןיקיזנ בא הזיאל ,ודייה לש ותנעטל
?ןיקיזנ תובא ינש וא השולשב קפתסהל רשפא ילואו - 'וכו 'וכו ?םירצוי

םהילע "םינעדמ" םתוא לכ םהימ יתרריב אלו יתרקח אל :םויסל הנטק הרעהו
.נ 'פורפ" :המישרמה הרוצב ראותמ םהבש ןושארה .תרבוחה ירבחמ םיכמתסמ
;הילגנא ,'ץינירג יתוכלמה םיבכוכה הפצמב ריכב םונורטסא רבעשל ,לאדיו
םונורטסא ;ב"הרא ,לטאיס ,ןוטגנישוו 'בינואו דרוורה 'בינואב חרוא רוספורפ
ר"ד יכ קפס לכל רבעמ יל עודי ."לארשי ,ןומר הפצמ ,זייו ש"ע םיבכוכה הפצמב
הקנעוה אלש רחאל ,הנש םירשעכ הזמ א"ת תטיסרבינואל רושק וניא לאדיו םיסנ
אלו ,תרבוחבש תורוקמה ראשל םג דשחב סחייתהל יוארש יל הארנ .תועיבק םש ול
.תינרדומ היגולויב לע םיסדנהמ םירמואש המל ןכש לכ


ןאכ אורקל ןתינ תרבוחה לע דוע :שפוח תרעה
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא